Seurattu SDK 926/2022 saakka.

25.11.1998/883

Valtioneuvoston päätös keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 27.6.2013/528, joka on voimassa 8.7.2013 alkaen.

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 ja 18 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä 18 § on osaksi laissa 605/1997:

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on tehostaa keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä sekä ehkäistä niissä taloudellisista suhdanteista johtuvia haitallisia vaihteluja.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) keräyspaperilla kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta;

2) talteenotolla keräyspaperin keräystä ja kuljetusta hyödyntämistä varten. (23.6.2004/584)

Aiempi 2 ja 3 kohta on kumottu ja 4 kohta muutettu 2 kohdaksi A:lla 23.6.2004/584.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tuottajasta, koskee vastaavasti jätelain 18 g §:ssä tarkoitettua tuottajayhteisöä. (23.6.2004/584)

3 § (23.6.2004/584)
Tavoitteet

Tuottajan on huolehdittava siitä, että keräyspaperista otetaan talteen ja hyödynnetään vähintään 70 ja vuonna 2005 vähintään 75 prosenttia Suomessa myytävien ja kulutettavien tässä päätöksessä tarkoitettujen paperituotteiden määrästä. Talteen otettu keräyspaperi hyödynnetään ensisijaisesti aineena.

4 § (23.6.2004/584)
Tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajan tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajan markkinoille luovuttamista paperituotteista ja liikevaihdosta sekä arvio niiden euro- ja painoperusteisesta markkinaosuudesta;

6) tiedot tuottajan järjestämästä hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvan keräyspaperin lajista ja määrästä;

7) selvitys 6 kohdassa tarkoitetun hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista; kunkin tuottajan nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

6) selvitys tai arvio tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien markkinoille luovuttamista paperituotteista sekä niiden yhteisestä euro- ja painoperusteisesta markkinaosuudesta;

7) yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja, jos toiminta sitä edellyttää;

8) tuottajayhteisön säännöt, ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

9) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvan keräyspaperin lajista ja määrästä;

10) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;

11) selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai tuottajayhteisön jätelain 50 c §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.

Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 2 momentin 8 ja 9 kohdissa tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja liittymisehtojen muutoksista sekä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön piiriin liittyneistä uusista ja siitä eronneista tuottajista.

5–7 §

5–7 § on kumottu A:lla 23.6.2004/584.

8 §
Toiminnasta tiedottaminen

Tuottajan on huolehdittava keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta sekä erityisesti kiinteistön haltijoille suunnatusta tiedotuksesta. Tiedotuksessa on erityisesti huolehdittava, että kiinteistön haltijat saavat tarvittavat tiedot erilliskeräysvelvoitteista ja -ohjeista sekä käytettävissä olevista talteenotto- ja hyödyntämisjärjestelyistä.

9–10 §

9–10 § on kumottu A:lla 23.6.2004/584.

11 §
Tiedonantovelvollisuus

Tuottajan on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellisvuotta koskevat tiedot: (23.6.2004/584)

1) kotimaan markkinoille toimitettujen 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen paperituotteiden valmistukseen käytetty paperin määrä;

2) kotimaassa talteen otetun sekä aineena ja energiana hyödynnetyn keräyspaperin määrä sekä talteenoton ja hyödyntämisen osuus laskettuna siten kuin tämän päätöksen liitteessä säädetään;

3) keräyspaperin vienti- ja tuontimäärät;

4) tuottajan järjestämä tiedotus ja neuvonta.

12–14 §

12–14 § on kumottu A:lla 23.6.2004/584.

15 §
Pakkokeinot ja seuraamukset

Pakkokeinoista ja seuraamuksista tapauksissa, joissa tässä päätöksessä säädettyjä velvollisuuksia laiminlyödään, säädetään jätelain 10 luvussa.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Kunta, joka on ennen tämän päätöksen antamista järjestänyt alueellaan keräyspaperin talteenoton jätelain 3 luvussa tarkoitetulla tavalla kunnan järjestämänä toimintana, voi jatkaa toimintaa enintään kolmen vuoden ajan päätöksen antamisesta. Tänä aikana tuottajaa eivät koske 4 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä säädetyt velvollisuudet kyseisellä alueella.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.6.2004/584:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.