Seurattu SDK 125/2023 saakka.

29.5.1998/359

Asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. OikeusapuL 257/2002.

Oikeusministerin esittelystä säädetään maksuttomasta oikeudenkäynnistä 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (87/1973) 15 §:n 4 momentin sekä yleisestä oikeusavusta 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun lain (104/1998) 16 §:n 3 momentin ja 19 §:n nojalla, ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on laissa 105/1998:

1 §

Tämän asetuksen mukaan määrätään palkkio ja kulukorvaus:

1) yksityiselle avustajalle, joka on määrätty yleisestä oikeusavusta annetun lain (104/1998) nojalla;

2) oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/1973) nojalla; ja

3) puolustajalle ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle, joka on määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 ja 1 a §:n (689/1997) nojalla.

Oikeusaputoimistojen palkkiolaskutuksen perusteista yleistä oikeusapua annettaessa säädetään 11 §:ssä.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätylle tukihenkilölle määrätään palkkio siten kuin 12 §:ssä säädetään.

2 § (26.4.2001/352)

Palkkiot käräjäoikeudessa käsiteltävään oikeudenkäyntiin valmistautumisesta ovat:

1) rikosasiassa 252 euroa;

2) pakkokeinoasiassa ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetuissa valitusasioissa 84 euroa;

3) riita-asiassa ja hakemusasiassa 505 euroa kantajan tai hakijan avustajalle;

4) riita-asiassa ja hakemusasiassa 420 euroa vastaajan tai kuultavan avustajalle.

(22.11.2001/1066)

Oikeudenkäyntiin valmistautumiseen kuuluvat muun muassa neuvottelut, asiakirjojen hankkiminen ja niihin perehtyminen, avustaminen yleisen oikeusavun tai maksuttoman oikeudenkäynnin hakemisessa sekä haastehakemuksen, hakemuksen ja vastauksen laatiminen.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos asiaan valmistautuminen asian laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää rikosasiassa yli kolme tuntia, pakkokeinoasiassa ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisissa valitusasioissa yli tunnin taikka riita- tai hakemusasiassa kantajan tai hakijan osalta yli kuusi tuntia ja vastaajan tai kuultavan osalta yli viisi tuntia. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava. (11.10.2001/843)

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen myös, jos asiaan valmistautuminen asian laadun vuoksi tai muusta erityisestä syystä kestää 3 momentissa mainittuja tuntimääriä lyhyemmän ajan. Tuntiperusteisen palkkion soveltaminen on tällöin erikseen perusteltava.

3 § (22.11.2001/1066)

Palkkio kirjallisesta lisävalmistelusta käräjäoikeudessa on 185 euroa. Kirjalliseen lisävalmisteluun kuuluvat haastehakemuksen tai hakemuksen ja vastauksen jälkeen valmistelussa laaditut kirjelmät ja niihin liittyvät neuvottelut.

4 §

Palkkio avustamisesta asian suullisessa käsittelyssä tuomioistuimessa on 303 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kolme tuntia. Pakkokeinoasian ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 7 luvun 1 §:n mukaisen valitusasian käsittelyssä palkkio on kuitenkin 168 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään kaksi tuntia, ja pakkokeinoasian uudelleen käsittelyssä ja ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:ssä tarkoitetussa säilöön ottamista koskevan asian käsittelyssä palkkio on 84 euroa, jos käsittely matkoineen kestää enintään tunnin. (22.11.2001/1066)

Siltä osin kuin asian suullinen käsittely matkoineen kestää 1 momentissa mainittua kauemmin, palkkio on 6 §:n mukainen.

Palkkio on 1 momentista poiketen 6 §:n mukainen, jos pääkäsittelyä aloitettaessa todetaan, että pääkäsittely on peruutettava. (8.10.1999/952)

Matka-ajalta ei määrätä palkkiota, jos asia käsitellään avustajan omalla tuomioistuinpaikkakunnalla, eikä palkkiota määrätä myöskään ruokatauon ajalta. Yhden vuorokauden aikana matka-ajan palkkio määrätään enintään kolmelta tunnilta tai sitä pidemmältä ajalta, jos siihen on erityisiä syitä. (26.4.2001/352)

5 § (22.11.2001/1066)

Palkkio avustamisesta esitutkinnassa on 118 euroa enintään kahden tunnin käsittelystä. Kahden tunnin yli menevältä osin palkkio on 6 §:n mukainen.

6 § (22.11.2001/1066)

Muissa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa toimenpiteissä, kuten valitusten ja vastausten laatimisessa muutoksenhakutuomioistuimeen, palkkio määrätään ajankäytön perusteella. Tuntipalkkio on 84 euroa. Erikseen veloitettavalta matka- ja odotusajalta tuntipalkkio on kuitenkin 67 euroa. Palkkiot suoritetaan täysistä tunneista siten, että yhteenlaskettu matka-aika ja muu aika pyöristetään lähimpään täyteen tuntiin.

7 §

Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, toisesta päämiehestä ja sitä seuraavista päämiehistä palkkio on enintään 70 prosenttia normaalipalkkiosta kunkin päämiehen osalta. Jos päämiesten välillä vallitsee välttämätön prosessinyhteys, katsotaan avustajan avustaneen yhtä päämiestä.

8 §

Avustajan palkkio määrätään enintään 20 prosenttia normaalipalkkiota suurempana, jos:

1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

2) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa; tai

3) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

Lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivinä pidettävistä pakkokeinokäsittelyistä sekä esitutkintaan kuuluvista muista tarpeellisista avustajantehtävistä palkkio suoritetaan 50 prosentilla korotettuna.

9 §

Avustajan palkkio määrätään normaalipalkkiota alhaisempana, jos:

1) avustaja ei ole suorittanut oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavaa tutkintoa, hän ei harjoita asianajotoimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole asianajotoiminnasta aiheutuvia yleiskuluja;

2) sijaisella ei ole samaa taitoa ja kokemusta kuin varsinaisella avustajalla;

3) avustajan hoidettavana on useita samanlaisia, toisiinsa liittyviä asioita, joissa oikeudenkäyntiaineisto on suureksi osaksi yhteinen; tai

4) asian hoitamisessa on havaittavissa avustajasta johtuvia laiminlyöntejä tai puutteita.

10 §

Korvaus asianajotoiminnan yleiskuluista sisältyy palkkioihin. Yleiskuluiksi katsotaan muun muassa toimistohenkilökunnan palkat, toimiston vuokra- ja hoitokulut, vakuutusmaksut, kulut toimiston koneista ja muut kiinteät kuluerät. Myös tavanomaisten posti-, puhelin- ja kopiointikulujen katsotaan kuuluvan toimiston yleiskuluihin.

Korvattavia kuluja ovat matkakulut, tavanomaista suuremmat posti-, puhelin- ja kopiointikulut sekä muut suoranaiset kulut.

Matka- ja majoituskulujen korvaamisessa sovelletaan valtion virkamiesten matkustussääntöä. Avustajalla on oikeus laskuttaa oman auton käytöstä, jos tämä matkustustapa on edullisempi kuin yleisiä kulkuneuvoja käyttäen suoritettu matka. Jos avustaja on saman matkan aikana hoitanut useita asioita, matkakustannukset on jaettava.

11 §

Yleisen oikeusavustajan antaessa yleistä oikeusapua tuomioistuimessa palkkiolaskutuksen perusteet määräytyvät samoin kuin yksityiselle avustajalle määrättävät palkkiot.

Muissa asioissa oikeusaputoimiston palkkioperusteet ovat seuraavat:

1) neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen, 50 euroa;

2) asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen 168 euroa, kun toimenpiteen suorittaminen vaatii työaikaa enintään kaksi tuntia; tämän yli menevältä ajalta palkkio on 84 euroa tunnilta.

(22.11.2001/1066)

Oikeusaputoimiston antaessa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (106/1998) 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa täyttä korvausta vastaan palkkiolaskutuksen perusteena on kuitenkin asianajopalvelujen käypä hinta oikeusaputoimiston sijaintipaikkakunnalla. (8.10.1999/952)

12 §

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 3 §:n nojalla määrätyn tukihenkilön palkkio on 84 euroa tunnilta. Jos määrätty tukihenkilö ei harjoita toimintaa ammattimaisesti tai hänellä ei muutoin ole toiminnasta aiheutuvia yleiskuluja, palkkio on 42 euroa tunnilta. Kun tukihenkilöksi on määrätty julkisyhteisön palveluksessa oleva henkilö tehtävänsä puolesta, palkkio on 17 euroa tunnilta ja se suoritetaan määrätylle tukihenkilölle henkilökohtaisesti. (22.11.2001/1066)

Tukihenkilölle tehtävästä aiheutuneet kulut korvataan siten kuin 10 §:ssä säädetään.

13 §

Tässä asetuksessa säädetyt palkkiot eivät sisällä arvonlisäveroa.

14 §

Palkkioiden ja kulukorvausten määräämiseksi korvauksen saajan on annettava kahtena kappaleena lasku, jossa on selvitettävä:

1) toimenpiteet ja niihin käytetty työaika päivittäin eriteltynä;

2) matka- ja odotusaika;

3) korotusperuste, jos avustaja katsoo, että palkkion määräämisessä on sovellettava 8 §:ää;

4) vaaditut kulukorvaukset;

5) suoritettavan arvonlisäveron markkamäärä ja erittely arvonlisäverottomista eristä; sekä

6) avustettavan ja avustajan nimi sekä elinkeinonharjoittajan nimi, osoite ja pankkiyhteys tai vaihtoehtoisesti avustajan henkilötunnus, osoite, verotuskunta ja pankkiyhteys, jos palkkio suoritetaan avustajalle henkilökohtaisesti.

15 §

Päätöksessä tai tuomiossa tuomioistuimen tai johtavan yleisen oikeusavustajan on vahvistettava palkkio sekä asian hoitamisen edellyttämä kohtuullinen tuntimäärä, jonka perusteella palkkio on määrättävä. Erikseen on vahvistettava myös kulujen korvaukseksi suoritettava määrä sekä avustajalle suoritettavan arvonlisäveron määrä. Suoritettu ennakko on otettava vähennyksenä huomioon.

16 §

Oikeusministeriö suorittaa tämän asetuksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset tuomioistuimen määräämälle avustajalle. Jos avustajaksi on määrätty yksityinen avustaja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 10 §:n nojalla eikä asiaa käsitellä tuomioistuimessa, korvauksen suorittaa se oikeusaputoimisto, joka on tehnyt päätöksen yleisestä oikeusavusta. (8.10.1999/952)

Jos maksun saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, avustajan on huolehdittava, että oikeusministeriöllä on voimassa oleva ennakkoperintärekisterin ote, tai muutoin verokortti.

17 §

Oikeusministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia soveltamisohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.10.1999/952:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

26.4.2001/352:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

Asetusta sovelletaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tehdään asetuksen tultua voimaan.

11.10.2001/843:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2001.

22.11.2001/1066:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetusta sovelletaan palkkio- ja kulukorvauksiin, joista esitetään lasku tuomioistuimelle tai oikeusaputoimistolle asetuksen voimaan tulemisen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.