Seurattu SDK 829/2022 saakka.

30.12.1997/1395

Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2014/561, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (21.12.2000/1245)
Hallinnollinen asema

Maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimii maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

2 § (21.12.2000/1245)
Toimiala ja tehtävät

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimialaan kuuluu biologinen, teknologinen ja taloudellinen tutkimus. Tutkimuskeskus edistää toimialallaan maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta, maatalousyrittäjien monitoimisuutta, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kuluttajien hyvinvointia.

Tutkimuskeskuksen tehtävänä on tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa maa- ja elintarviketalouden sekä siihen liittyvän maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on esiteltävien ratkaisujen kestävyys eettisessä, ekologisessa, taloudellisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa mielessä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus osallistuu teknologian kehittämiseen ja siirtoon alan yrityksille. Se kehittää yrityslaskennan ja liikkeenjohdon menetelmiä maaseutuyrittäjien käyttöön. Tutkimuskeskus voi toimia yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö voi antaa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle toimeksiantoja sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Tutkimuskeskukselle voidaan antaa myös muita sille soveltuvia tehtäviä siten kuin erikseen lailla säädetään.

3 § (21.12.2000/1245)
Johtokunta

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 § (21.12.2000/1245)
Lahjoitusten vastaanottaminen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

5 § (21.12.2000/1245)
Sopimusten tekeminen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus voi tehdä sopimuksia toimintaansa soveltuvien tehtävien ja toimialaansa koskevien tutkimusten suorittamisesta sekä yhteistyöstä tutkimusohjelmien toteuttamiseksi.

6 § (21.12.2000/1245)
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset laitoksen organisaatiorakenteesta, johdon päätösvallasta ja tehtävistä, viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä sekä tutkimuslaitoksen työjärjestyksestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

7 § (21.12.2000/1245)
Siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen henkilöstö siirtyy ja virat ja tehtävät lukuun ottamatta ylijohtajan virkaa siirretään maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseen. Siirtämiseen ei tarvita henkilön suostumusta.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle.

HE 198/1997, MmVM 14/1997, EV 217/1997

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2000/1245:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnan aloittamiseksi.

HE 115/2000, MmVM 13/2000, EV 173/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.