Seurattu SDK 766/2022 saakka.

30.12.1997/1361

Asetus työmarkkinatuesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 30.12.2002/1330, joka on voimassa 1.1.2003 alkaen.

Työministerin esittelystä säädetään työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) ja 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 35 §:n nojalla:

1 §
Työmarkkinatuen maksaminen

Työmarkkinatuki maksetaan tukioikeuden alkamisesta lukien maksukausittain jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on kaksi viikkoa ja kukin seuraava maksukausi neljä viikkoa. Työmarkkinatuki maksetaan etuuden saajan määräämälle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen niin, että se on hakijan nostettavissa viikon kuluessa maksukauden päättymisestä. Työmarkkinatuki voidaan kuitenkin maksaa muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos hakija esittää kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn.

Työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993) 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu soviteltu tai vähennetty työmarkkinatuki sekä ylläpitokorvaus työharjoittelun tai työelämävalmennuksen ajalta voidaan kuitenkin maksaa kuukausittain jälkikäteen. (27.12.2001/1468)

2 §
Työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen hakeminen ja maksaminen

Hakemus työmarkkinatuesta annetun lain 2 a luvussa tarkoitetun työmarkkinatuen myöntämisestä jätetään kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon tai työvoimatoimistoon, jossa työllistettävä henkilö on työttömänä työnhakijana.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys työsuhteen kestosta, työajasta, palkkauskustannuksista sekä annettava muut tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarpeelliset tiedot. Hakemukseen on liitettävä lisäksi kirjallinen työ- tai oppisopimus taikka muu työvoimatoimiston hyväksymä selvitys työmarkkinatuesta annetun lain 12 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta sitoumuksesta.

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto maksaa työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen työnantajan määräämälle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen kuukausittain jälkikäteen työvoimatoimiston hyväksymän maksatushakemuksen perusteella.

Tuki voidaan maksaa 3 momentissa säädettyä pidemmältä ajanjaksolta, jos tuen saaja siihen suostuu.

3 § (21.12.2000/1250)
Matka-avustuksena maksettavan työ- markkinatuen hakeminen ja maksaminen

Hakemus työmarkkinatuesta annetun lain 2 b luvussa tarkoitetun työmarkkinatuen myöntämiseksi jätetään kansaneläkelaitoksen toimistoon tai työvoimatoimistoon, jossa hakija on työttömänä työnhakijana.

Hakemuksessa on esitettävä selvitys työsuhteen kestosta, työajasta, työn suorituspaikasta sekä annettava muut tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarpeelliset tiedot. Hakemukseen on liitettävä lisäksi kirjallinen työ- tai oppisopimus taikka muu työvoimatoimiston hyväksymä selvitys.

Matka-avustuksena maksettavan työmarkkinatuen maksamisessa noudatetaan, mitä työmarkkinatuen maksamisesta 1 §:n 1 momentissa säädetään.

4 § (21.12.2000/1250)

4 § on kumottu A:lla 21.12.2000/1250.

5 §
Työmarkkinatuen rahoitus

Työministeriö osoittaa kansaneläkelaitokselle työmarkkinatuen ja ylläpitokorvausten maksamiseen tarvittavat määrärahat valtion talousarviossa työministeriön hallinnonalan pääluokkaan tätä tarkoitusta varten otetusta määrärahasta.

6 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain marraskuun 15 päivään mennessä toimitettava työministeriölle arvio seuraavana vuonna maksettavasta työmarkkinatuen ja ylläpitokorvausten määrästä ennakoiden vahvistamista varten.

Työministeriö vahvistaa seuraavan vuoden ennakon viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä.

Ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

7 §
Ennakoiden maksaminen

Valtion tulee suorittaa ennakko kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen jäljellä oleva määrä kuukausittain tasasuuruisina erinä. Rahoituksen turvaamiseksi tai vuotuisen ennakon olennaisesti muuttuessa voidaan ennakko jaksottaa edellä säädetystä poiketen.

Ennakot maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

8 § (27.12.2001/1468)
Työmarkkinatukea koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamansa työmarkkinatuen määrästä kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Selvityksessä on eriteltävä:

1) työharjoitteluun ja työelämävalmennukseen osallistuneille maksettu työmarkkinatuki ja ylläpitokorvaukset;

2) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuneille maksettu työmarkkinatuki;

3) ammatinvalinnanohjaus- tai kuntoutustoimenpiteisiin osallistuneille maksettu työmarkkinatuki;

4) työnhaun ajalta maksettu työmarkkinatuki;

5) työnantajalle maksettu työmarkkinatuki;

6) matka-avustuksena maksettu työmarkkinatuki;

7) kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) tarkoitetun kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksettu työmarkkinatuki ja ylläpitokorvaukset.

Erittelystä tulee ilmetä niiden lukumäärä, joille tai joiden työllistämiseksi työmarkkinatukea on maksettu, ja niiden päivien lukumäärä, joilta työmarkkinatukea on maksettu.

9 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava määrä, joka työmarkkinatukena ja ylläpitokorvauksina on tullut valtion varoista tilivuonna suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan elokuun ennakossa.

10 § (27.12.2001/1468)

10 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1468.

11 §
Työmarkkinatukea koskevan päätöksen allekirjoittaminen

Työmarkkinatuesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitettu päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

12 § (27.12.2001/1468)

12 § on kumottu A:lla 27.12.2001/1468.

13 §
Ohjeiden antaminen

Työministeriö antaa tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tällä asetuksella kumotaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (1680/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.2000/1250:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.5.2001/458:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

27.12.2001/1468:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.