Seurattu SDK 829/2022 saakka.

7.2.1997/120

Lääninhallitusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2010 alkaen. Ks. L valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 903/2009 2 §.

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lääninhallituslain (22/1997) 5 ja 11 §:n nojalla:

1 §
Tehtävät

Lääninhallituslain (22/1997) 2 §:ssä tarkoitettuja tehtäviään hoitaessaan lääninhallituksen tulee toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita läänin asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Lääninhallitus hoitaa eri ministeriöiden hallinnonaloille kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin erikseen säädetään.

Lääninhallitus ohjaa alaistaan valtion paikallishallintoa ja hoitaa ne muut tehtävät, jotka sille erikseen säädetään.

2 §
Tulosohjaus

Ministeriö, jolle lääninhallituksen yleishallinnollinen johto ja valvonta kuuluvat, hyväksyy lääninhallituksen keskeiset yleishallinnolliset tulostavoitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa samoin kuin vuosittain arvioi ja seuraa lääninhallitukselle kuuluvien ruotsinkielisten palvelujen asianmukaista järjestämistä.

Ministeriö tai muu keskushallinnon yksikkö, jonka hallinnonalan tehtäviä lääninhallituksessa hoidetaan, hyväksyy lääninhallituksen asianomaisen tulosalueen keskeiset tulostavoitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen kanssa.

3 §
Maaherra

Maaherra johtaa lääninhallituksen toimintaa ja vastaa lääninhallituksen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta.

4 §
Organisaatio

Lääninhallituksessa on ainakin sosiaali- ja terveysosasto, sivistysosasto ja poliisiosasto. Lääninhallituksessa on lisäksi osastot tai yksiköt ainakin liikennehallintoa ja pelastushallintoa varten. Lääninhallituksen muista toimintayksiköistä samoin kuin alueellisista palveluyksiköistä määrätään valtioneuvoston päätöksellä tai työjärjestyksessä.

5 §
Lääninhallitusten yhteistyöryhmä

Lääninhallitusten tulosohjauksen yhteensovittamista ja lääninhallitusten kehittämistä yleisesti koskevia asioita varten on 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ministeriön yhteydessä lääninhallitusten yhteistyöryhmä, jossa on jäseniä ainakin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ministeriöistä ja lääninhallituksista sekä henkilöstön edustus.

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu ministeriö asettaa yhteistyöryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

6 § (12.2.1999/157)
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) maaherralla ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon;

2) hallinto-osaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys hallintoon;

3) sosiaali- ja terveysosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja hallintoon;

4) sivistysosaston osastopäälliköllä ja sivistysneuvoksella ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys sivistysosaston toimialaan ja hallintoon;

5) poliisiosaston osastopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 16 §:n 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito, johtamiskokemus sekä tehtävien edellyttämä perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintoon; (12.5.2005/284)

6) lääninpoliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys poliisitoimeen; (12.5.2005/284)

7) lääninylikomisariolla poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 22 kohdassa ja 16 a §:ssä sekä lääninkomisariolla poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n 1 momentin 21 kohdassa ja 16 a §:ssä säädetty kelpoisuus; (12.5.2005/284)

8) kilpailu- ja kuluttajaosaston, liikenneosaston ja pelastusosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

7 §
Virkojen täyttäminen

Maaherran nimittämisestä on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. (5.9.1997/846)

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö nimittää lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston, sivistysosaston, poliisiosaston ja pelastusosaston osastopäällikön sekä sivistysneuvoksen. (12.2.1999/157)

Muut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa lääninhallitus, jollei erikseen toisin säädetä.

8 § (12.2.1999/157)
Henkilöstön tehtävät

Osastopäälliköt johtavat toimialaansa ja vastaavat sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Osastopäällikköjen ohella myös muut esimiesasemassa olevat virkamiehet vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

9 §
Erityiset tehtävät

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö voi määrätä lääninhallituksen virkamiehen hoitamaan jotakin tehtävää myös toisessa läänissä tai koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

10 §
Asioiden ratkaiseminen

Jollei toisin säädetä, asiat ratkaisee maaherra tai muu virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu ratkaisuvalta.

11 §
Valtion edun valvonta

Kun lääninhallituksen on valvottava valtion etua ja oikeutta tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka jossakin toimituksessa, lääninhallitus määrää asiamiehen käyttämään valtion puhevaltaa.

Kun valtion edun ja oikeuden valvominen kuuluu muulle viranomaiselle, lääninhallitus määrää asiamiehen asianomaisen viranomaisen pyynnöstä.

Lääninhallituksella tai sen alaisella hallinnon virkamiehellä ei ole oikeutta kieltäytyä asiamiehen tehtävistä.

12 § (23.11.2000/992)

12 § on kumottu A:lla 23.11.2000/992.

13 §
Ruotsinkielinen opetustoimi

Etelä-Suomen lääninhallituksen ja Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosastossa on erillinen ruotsinkielinen opetustoimen yksikkö, johon kuuluvat ne oppilaitokset, joiden opetuskieli on ruotsi.

Ruotsinkielisen yksikön päällikkönä toimivan sivistysneuvoksen tulee säädetyn suomen kielen taidon lisäksi hallita täydellisesti ruotsin kieltä. (12.2.1999/157)

14 §
Ahvenanmaan lääninhallitus

Tämän asetuksen säännökset koskevat soveltuvin osin Ahvenanmaan lääninhallitusta.

Ahvenanmaan lääninhallinnosta ja maaherran tehtävistä on muutoin voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

15 §
Työjärjestys

Työjärjestyksen vahvistaa maaherra.

Työjärjestyksessä määrätään 4 ja 10 §:ssä säädetyn lisäksi lääninhallituksen yhteydessä toimivista neuvottelukunnista ja vastaavista toimielimistä.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

17 §
Siirtymäsäännös

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ministeriö määrää tarvittaessa, kuka lakkaavan lääninhallituksen osaston tai muun yksikön päällikkönä toimivista virkamiehistä toimii asianomaisen lääninhallituksen 4 §:ssä tarkoitetun osaston tai yksikön päällikkönä. Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu ministeriö määrää tarvittaessa vastaavasti, kuka kansliapäällikön viran haltijoista toimii asianomaisen lääninhallituksen kansliapäällikkönä, sekä päättää kansliapäällikön viran muuttamisesta.

Sen estämättä mitä valtion virkamiesasetuksen 4 §:ssä säädetään, voidaan lääninhallituslain 14 §:n nojalla asianomaiseen lääninhallitukseen siirtyvän virkamiehen viran nimi muuttaa.

Virkamies, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen kelpoisuus virkaansa, säilyttää kelpoisuutensa tähän tai sitä vastaavaan lääninhallituksen virkaan myös tämän asetuksen voimaan tultua.

Tämän asetuksen tultua voimaan virkaan nimitetyllä lääninhallituksen kansliapäälliköllä on lääninneuvoksen arvonimi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.9.1997/846:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

12.2.1999/157:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

23.11.2000/992:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

1.3.2001/183:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2001

12.5.2005/284:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.