Seurattu SDK 158/2021 saakka.

20.12.1996/1197

Laki maaseutuelinkeinotilastoista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2014/562, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tilastoviranomainen

Maatila- ja puutarhatalouden sekä niihin liittyvän kaupan ja jalostuksen samoin kuin muiden maaseutuelinkeinojen harjoittamista koskevia tilastoja tuottaa ja julkaisee maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

2 §
Tiedonantovelvollisuus

Jokainen, joka harjoittaa 1 §:ssä mainittua toimintaa, on velvollinen antamaan tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot harjoittamansa toiminnan lajista, sijainnista, omistus- ja hallintasuhteista, tuotteista, taloudesta ja toiminnan edellyttämistä tuotantopanoksista sekä muista voimavaroista ja niiden käytöstä.

Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan tietopalvelukeskukselle salassapitosäännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvollinen antamaan tietopalvelukeskukselle salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat maatilaan, sen hallintaan ja maatalouslomituspalvelujen käyttöön liittyvät tiedot sekä maatilan omistajaa ja haltijaa koskevat nimi-, henkilötunnus- ja osoitetiedot 1 §:ssä mainittujen toimintojen harjoittajista. (24.5.2013/362)

3 § (24.5.2013/362)
Tietojen käsittely, salassapito ja luovuttaminen

Tätä lakia sovelletaan myös maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmistä annetun lain (284/2008) mukaisen rekisterinpidon yhteydessä kerättyihin tilastotietoihin.

Tietojen keräämisen perusteista ja järjestämisestä, tietojen käsittelystä ja tilastojen laatimisesta sekä tietojen salassapidosta ja luovuttamisesta säädetään tilastolaissa (280/2004).

Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä säädetään, tietopalvelukeskus voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös tunnistetiedoilla varustetut tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla on henkilötietolain (523/1999) mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja.

4 §
Kustannukset

Tietopalvelukeskuksella on oikeus saada tässä laissa tarkoitetut tiedot maksutta. Jos kysymyksessä on kuitenkin tiedonantajan hallussa olevien laajojen massaluonteisten tietoaineistojen luovuttaminen, tietojen luovuttamisesta välittömästi aiheutuvat kustannukset korvataan.

5 §
Rangaistussäännökset

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan laiminlyö tässä laissa tarkoitettujen tietojen antamisen, on tuomittava maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättämisestä sakkoon.

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan antaa väärän tiedon tai ilmoituksen tässä laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi, on tuomittava maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa tarkoitettua tilastoa koskevan väärän tiedon antamisesta sakkoon.

Jos 1 tai 2 momentissa mainittua rikkomusta on pidettävä kokonaisuudessaan ilmeisen vähäisenä, tietopalvelukeskus voi jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikkoneen saattamiseksi syytteeseen.

6 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan maatilatilastosta 25 päivänä elokuuta 1975 annettu laki (675/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 188/1996, MmVM 20/1996, EV 220/1996

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.2013/362:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 154/2012, HaVM 6/2013, EV 55/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.