Seurattu SDK 926/2022 saakka.

28.6.1996/495

Jäteverolaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 17.12.2010/1126, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä suoritetaan valtiolle veroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 § (30.12.1998/1157)

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä, ei kuitenkaan räjähdystarvikkeen jätettä, ydinjätettä eikä radioaktiivista jätettä;

2) käsittelyllä toimintaa, jonka tarkoituksena on jätteen vaarattomaksi tekeminen tai lopullinen sijoittaminen;

3) hyödyntämisellä toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen ja käyttöön jätteen sisältämä aine tai energia; sekä

4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa, jonne jätettä sijoitetaan maan päälle tai maahan ja:

a) jota pitää yllä kunta tai joku muu kunnan lukuun; tai

b) jota pidetään yllä pääasiassa toisten tuottamien jätteiden sijoittamista varten; ei kuitenkaan milloin on kyse samaan konserniin kuuluvan yrityksen tuottamasta jätteestä.

Kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen käsittelyä tai hyödyntämistä.

Tätä lakia ei sovelleta alueeseen, jonne sijoitetaan yksinomaan maan ja kallioperän aineksia. Tätä lakia ei sovelleta alueeseen, jossa muista jätteistä erotettuna kompostoidaan tai muutoin biologisesti käsitellään erilliskerättyä biojätettä ja jäteveden puhdistamon lietettä. Lakia ei sovelleta myöskään paikkaan, jossa jäte hyödynnetään.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetun alueen tai paikan on oltava selkeästi erotettu 1 momentissa tarkoitetusta kaatopaikasta.

Verovelvollisuus
3 §

Velvollinen suorittamaan veroa on kaatopaikan pitäjä.

Veron määrä
4 §

Veroa on suoritettava 23 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuosina 2003 ja 2004. (11.12.2002/1066)

Veroa on suoritettava 30 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle vuodesta 2005 alkaen. (11.12.2002/1066)

Jos jätettä ei voida kaatopaikalle toimitettaessa punnita, veron perusteena oleva paino lasketaan jätteen tilavuuden perusteella kertomalla jätteen tilavuus lain liitteenä olevassa muuntokerrointaulukossa mainitulla jäteryhmän kertoimella.

Erittelemättömänä kaatopaikalle toimitetun jäte-erän muuntokertoimena käytetään sitä erässä olevan jäteryhmän kerrointa, joka on suurin.

Verottomuus
5 § (30.12.1998/1157)

Veroa ei ole suoritettava kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta:

1) saastuneesta maa-aineksesta, joka voidaan sijoittaa kyseiselle kaatopaikalle;

2) keräyspaperin puhdistuksessa syntyvästä siistausjätteestä;

3) voimalaitoksen rikinpoistojätteestä ja lentotuhkasta; eikä

4) jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen tai jälkihoidon kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna verottomana jätteenä ei pidetä lasijätettä eikä halkaisijaltaan yli 150 millimetrin kokoisista kappaleista koostuvaa betonijätettä.

Veron määräämisen perusteet
6 §

Vero määrätään kultakin verokaudelta siitä jätteestä, joka sen verokauden aikana on toimitettu kaatopaikalle. Verokausia ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu.

Jos jätettä säilytetään 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla alueella yli kolme vuotta, vero määrätään kaikista alueella olevista jätteistä. Veroa määrättäessä kaikki jätteet katsotaan toimitetuiksi kaatopaikalle sinä ajankohtana, jona kolmen vuoden määräaika täyttyy. Veroa määrättäessä jätteisiin sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään kaatopaikalle toimitetusta jätteestä. (30.12.1998/1157)

7 §

Verovelvollisella on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta verosta kaatopaikalta asianomaisen verokauden aikana poisviedystä jätteestä suoritettu tai suoritettava vero.

Jos l momentissa tarkoitettua vähennystä ei verokaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa voida tehdä täysimääräisenä, verovelvollinen saa vähentää vähentämättä jääneen määrän kuluvan vuoden seuraavilta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä veroilmoituksissa.

Erinäiset säännökset
8 §

Tässä laissa tarkoitetun verotuksen toimittamisesta ja sen valvonnasta huolehtii tullilaitos. Verotuksen toimittaa se piiritullikamari, jonka alueella kaatopaikka sijaitsee. Tullihallitus voi erityisistä syistä määrätä verotuksen toimittamisen toisen piiritullikamarin tehtäväksi.

9 §

Kaatopaikan pitäjän on tehtävä ennen kaatopaikkatoiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus 8 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamarille verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten.

Rekisteriä pitää tullihallitus.

10 §

Verovelvollisen on annettava kultakin verokaudelta veroilmoitus 8 §:ssä tarkoitetulle piiritullikamarille viimeistään verokautta seuraavan kuukauden 12. päivänä.

Veroilmoitus on annettava erikseen kustakin kaatopaikasta, jollei tullihallitus jonkin verovelvollisen osalta erityisistä syistä toisin määrää.

11 § (30.12.1998/1157)

Verovelvollisen on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville verotuksen toimittamista ja sen valvontaa varten tarvittavat tiedot.

Sen, joka pitää yllä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua aluetta, on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville alueelle toimitetun jätteen laji, määrä ja säilytysaika. Kirjanpito on vaadittaessa esitettävä tarkastusta varten tulliviranomaiselle. Tietojenantovelvollisuudesta, tarkastuksesta, salassapitovelvollisuudesta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä 12 §:ssä säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään neljä kalenterivuotta verokauden tai 2 momentissa tarkoitetun säilytysajan päättymisestä.

12 §

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, veron ilmoittamisvelvollisuudesta, määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, ennakkotiedosta, muutoksenhausta, huojentamisesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta, salassapitovelvollisuudesta, rangaistuksista ja näytteidenantovelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (1469/94) tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Tässä laissa tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan tällöin valmisteverotuslain rekisteröityä elinkeinonharjoittajaa koskevia säännöksiä.

Sen estämättä, mitä valmisteverotuslaissa säädetään salassapitovelvollisuudesta, tulliviranomaisella on oikeus antaa tässä laissa tarkoitettua verotusta varten annettuja tietoja ja asiakirjoja jätelaissa (1072/1993) tarkoitetulle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja ympäristönsuojelulautakunnalle näille säädettyä tai määrättyä tehtävää varten. (22.12.2009/1435)

Tulliviranomaisella on oikeus saada tässä laissa tarkoitettua verotusta ja sen valvontaa varten tarpeellisia tietoja 2 momentissa tarkoitetuilta viranomaisilta.

13 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tässä laissa tarkoitetusta jätteestä kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta verovelvolliselle.

14 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

Voimaantulo
15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1996.

Lakia sovelletaan jätteeseen, joka on toimitettu kaatopaikalle lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, veroa ei ole suoritettava rakennusjätteestä, joka toimitetaan kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna ennen vuoden 1997 loppua.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, vuoden 1996 aikana verokaudella tarkoitetaan kalenterikuukautta.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa ylläpitää tässä laissa tarkoitettua kaatopaikkaa, on tehtävä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekisteröinti-ilmoitus viimeistään kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

HE 48/96, VaVM 19/96, EV 93/96

Liite

MUUNTOKERROINTAULUKKO

JäteryhmäMuuntokerroin eli tilavuuspainokerroin (t/m3)
Kiinteä yhdyskunta- ja teollisuusjäte, joka kuljetetaan kaatopaikalle:
– puristinlaittein varustetussa autossa tai astiassa0,35
– keräysastiana käytettävässä siirtolava-astiassa0,1
– muulla kuin edellä tarkoitetulla tavalla:
–– yhdyskuntajäte0,18
–– teollisuusjäte0,3
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesiliete, joka on peräisin:
– metalliteollisuudesta2,0
– muusta peräisin oleva, joka on:
–– koneellisesti kuivattu1,3
–– muu1,1
Tuhka- ja kuonajäte1,3
Rakennus- ja purkujäte0,6
Erottelematon maa- ja kiviaines1,3
Yksittäiset jäte-esineet0,7

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1998/1157:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain 2 §:n 2 momenttia sekä 6 §:n 2 momenttia sovelletaan myös sellaiseen alueeseen, jossa jätteitä säilytetään väliaikaisesti lain tullessa voimaan. Tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaika lasketaan tällöin siitä ajankohdasta, jona jätteen säilytys on alkanut.

Tämän lain 2 §:n 4 momenttia ja 11 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan 3 momentissa tarkoitettuun alueeseen tämän lain tultua voimaan. Sen, joka pitää yllä edellä tarkoitettua aluetta, on laadittava alueella tämän lain voimaan tullessa olevista jätteistä tarkastusta varten luettelo, josta käy ilmi vastaavat tiedot kuin 11 §:n 2 momentissa säädetään.

HE 159/1998, VaVM 52/1998, EV 199/1998

26.10.2001/923:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

11.12.2002/1066:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 128/2002, VaVM 28/2002, EV 181/2002

22.12.2009/1435:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.