Seurattu SDK 968/2022 saakka.

12.10.1995/1246

Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja käsittelystä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 27.6.2013/527, joka on voimassa 8.7.2013 alkaen.

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 5 ja 18 §:n nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 § (23.6.2004/583)
Tavoite

Renkaan tuottajan on huolehdittava siitä, että tässä asetuksessa tarkoitetuista vuosittain käytöstä poistetuista renkaista hyödynnetään 90 prosenttia.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) renkaalla moottorikäyttöisen, hinattavan ja muun ajoneuvon tai laitteen rengasta, käytettyä rengasta tai rengasrunkoa;

2) käytöstä poistetulla renkaalla jäterengasta;

3) renkaan tuottajalla renkaan tai renkaalla varustetun ajoneuvon tai laitteen ammattimaista valmistajaa tai maahantuojaa taikka renkaan pinnoittajaa;

4) renkaan myyjällä renkaan tai renkaalla varustetun ajoneuvon tai laitteen myyntiä harjoittavaa yritystä; sekä

5) renkaan kuluttajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka toiminnassaan käyttää renkaita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tuottajasta, koskee vastaavasti jätelain (1072/1993) 18 g §:ssä tarkoitettua tuottajayhteisöä. (23.6.2004/583)

3 § (23.6.2004/583)
Tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisältö.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajan tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon merkitsemistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajan markkinoille luovuttamista renkaista tonneina rengaslajeittain ja liikevaihdosta sekä arvio tuottajan markkinaosuudesta;

6) tiedot tuottajan järjestämästä uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä poistettujen renkaiden uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvien käytöstä poistettujen renkaiden lajista ja määrästä;

7) selvitys 6 kohdassa tarkoitetun uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista.

Jätelain 50 b §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tuottajayhteisön tekemässä ilmoituksessa tuottajatiedostoon hyväksymistä varten on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi;

2) yhteys- ja osoitetiedot;

3) yhteyshenkilön nimi ja asema;

4) yritys- ja yhteisötunnus;

5) selvitys tuottajayhteisön edustamista tuottajista; kunkin tuottajan nimi tai toiminimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä tuottajayhteisöön liittymispäivämäärä;

6) selvitys tuottajayhteisön piiriin kuuluvien tuottajien yhteensä markkinoille luovuttamien renkaiden määrästä tonneina rengaslajeittain ja arvio niiden markkinaosuudesta;

7) yhtiöjärjestys tai muu vastaava asiakirja;

8) tuottajayhteisön säännöt tai tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

9) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja muusta jätehuollosta, kuten vastaanottopaikoista, keräyksestä ja kuljetuksesta, käytöstä poistettujen renkaiden uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä, muusta hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä muusta jätehuollosta samoin kuin sen piiriin kuuluvien käytöstä poistettujen renkaiden lajista ja määrästä;

10) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista sekä mahdollisista ympäristöjohtamis- ja laatujärjestelmistä;

11) Selvitys vakavaraisuuden arvioimiseksi tai tuottajayhteisön jätelain 50 c §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta vakuudesta.

Tuottajan ja tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos sen nimi, toiminimi tai yhteystiedot muuttuvat tai jos 1 momentin 6 ja 7 kohdassa ja 2 momentin 8 ja 9 kohdissa tarkoitetuissa jätehuoltojärjestelmässä ja sopimusjärjestelyissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava viivytyksettä Pirkanmaan ympäristökeskukselle 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja liittymisehtojen muutoksista sekä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön piiriin liittyneistä uusista ja siitä eronneista tuottajista.

4 §
Hyödyntäminen ja käsittely

Käytöstä poistetut renkaat on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään uudelleen tai muulla tavoin hyödyntämään aineena ja toissijaisesti hyödyntämään energiana.

Käytöstä poistetut renkaat, joita ei voida hyödyntää, on varastoitava erillään muista jätteistä tarkoituksena niiden mahdollinen myöhempi uudelleen käyttö tai muu hyödyntäminen.

5 §
Tiedonantovelvollisuus

Tuottajan on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä seuraavat edellisvuotta koskevat tiedot: (23.6.2004/583)

1) kotimaan markkinoille toimitettujen uusien, käytettyjen ja pinnoitettujen renkaiden määrä;

2) arvio käytöstä poistettujen renkaiden kertymästä;

3) uudelleenkäytettyjen, aineena ja energiana hyödynnettyjen käytöstä poistettujen renkaiden määrä; (23.6.2004/583)

4) tiedot harjoitetusta tiedotus- ja valistustoiminnasta; sekä

5) muut tarpeelliset tiedot.

6 § (23.6.2004/583)

6 § on kumottu A:lla 23.6.2004/583.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Ilmoitettu neuvoston direktiivin 83/189/ETY, muut. 182/88/ETY, muut. 94/10/EY mukaisesti

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.6.2004/583:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.