Seurattu SDK 140/2020 saakka.

19.5.1995/808

Asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 17.2.2012/71, joka on voimassa 20.2.2012 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 § (14.1.2000/10)

Tuomioistuimen on ilmoitettava väestötietojärjestelmään ratkaisustaan asiassa, joka koskee:

1 kohta on kumottu A:lla 20.2.2003/148.

2) lapsen huoltoa;

3) toimintakelpoisuuden rajoittamista tai rajoituksen muuttamista;

4) edunvalvojan määräämistä tai edunvalvojan vapauttamista tehtävistään;

5) edunvalvojan tehtävän jakoa edunvalvojien kesken;

6) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 5 luvussa tarkoitetun edustajan määräämistä tai vapauttamista tehtävästään;

7) avioeroa;

8) vihkimisen julistamista mitättömäksi;

9) isyyden vahvistamista ja kumoamista;

10) lapseksiottamista tai ennen 1 päivää tammikuuta 1980 perustetun ottolapsisuhteen muuttamista lapseksiottamisesta annetun lain (153/1985) mukaiseksi;

11) toimintakelpoisuuden rajoituksen poistamista;

12) edunvalvojan tehtävän lakkaamista holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 17 §:n 3 momentin nojalla;

13) kuolleeksi julistamista; taikka

14) sukunimen menettämistä.

Tuomioistuin ilmoittaa sellaisesta 1 momentin 3–5, 11 tai 12 kohdassa tarkoitetusta ratkaisustaan, josta holhoustoimesta annetun lain 65 §:n nojalla on ilmoitettava holhousviranomaiselle, sekä ratkaisusta, jolla alaikäisen edunvalvojaksi on määrätty hänen vanhempansa. Jos edunvalvoja on määrätty mainitun lain 10 §:n nojalla, ilmoitus väestötietojärjestelmään tehdään vain siinä tapauksessa, että edunvalvoja on mainitun pykälän 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa määrätty tiedossa olevalle päämiehelle ja edunvalvojan tehtävä käsittää omaisuuden hoitamisen tai oikeuden valvomisen jakamattomassa pesässä.

Käräjäoikeus ei ilmoita lainvoimaa vailla olevasta 1 momentin 7–14 kohdassa tarkoitetusta ratkaisustaan eikä ratkaisusta, joka ei aiheuta muutosta väestötietojärjestelmään.

L maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999 on kumottu L:lla 1386/2010. L lapseksiottamisesta 153/1985 on kumottu AdoptioL:lla 22/2012.

2 §

Ilmoitusten kaavat vahvistaa oikeusministeriö väestörekisterikeskusta kuultuaan. Käräjäoikeuden ilmoitukset voidaan tehdä konekielisesti oikeusministeriön määräämällä tavalla. Konekielisiä ilmoituksia ei allekirjoiteta. Konekielinen ilmoitus on kuitenkin tehtävä niin, että ilmoituksen tekijä on jälkeenpäin todettavissa.

3 §

Heti ratkaisun antamisen tai julistamisen jälkeen:

1) käräjäoikeus tekee ilmoituksen lopullisesta ratkaisustaan 1 §:n 1 momentin 2–6 kohdassa tarkoitetussa asiassa ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään mainitun momentin 2–5 kohdassa tarkoitetussa asiassa; (20.2.2003/148)

2) hovioikeus tekee väliaikaisen ilmoituksen ratkaisustaan ja ilmoituksen väliaikaisesta määräyksestään 1 §:n 1 momentin 2–5 sekä 11 ja 12 kohdassa tarkoitetussa asiassa, jos ratkaisu aiheuttaa muutoksen väestötietojärjestelmään tallennettuihin tietoihin.

(14.1.2000/10)

Jos käräjäoikeuden avioeroasiassa antama ratkaisu sisältää määräyksiä lasten huollosta, ilmoitus tehdään vasta sen jälkeen, kun tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua on selvitetty, voidaanko ilmoitus tehdä koko ratkaisusta vai ainoastaan lasten huoltoa koskevasta ratkaisun osasta.

Hovioikeuden muut kuin 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset ja käräjäoikeuden ilmoitukset lainvoiman saaneista ratkaisuista 1 §:n 1 momentin 7–14 kohdassa tarkoitetuissa asioissa tehdään muutoksenhaulle säädetyn määräpäivän jälkeen. Jos käräjäoikeuden ratkaisuun ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitus tehdään kuitenkin tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluttua. (14.1.2000/10)

4 §

Muut ilmoitukset kuin käräjäoikeuden konekieliset ilmoitukset on viipymättä toimitettava toimivaltaiselle maistraatille. (14.1.2000/10)

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa ilmoituksissa on 1 §:n 1 momentin 3–6 kohdassa tarkoitetuista asioista tehtäviä ilmoituksia lukuun ottamatta mainittava, onko ratkaisuun haettu muutosta. Jos tyytymättömyyden ilmoitus on rajoitettu koskemaan vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta, tästä on mainittava ilmoituksessa. (14.1.2000/10)

Korkeimman oikeuden on viipymättä toimitettava väestörekisterikeskukselle ilmoitus ratkaisustaan ja tarvittava selvitys ratkaisun sisällöstä.

5 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset ja ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä toukokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan tuomioistuimen eräistä perhe- ja henkilöoikeudellisista ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista 25 päivänä elokuuta 1975 annettu asetus (676/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.1.2000/10:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2000.

Tämän asetuksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset, lukuun ottamatta 1 §:n 1 momentin 3–6, 11 ja 12 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia, toimitetaan kuitenkin 1 päivään toukokuuta 2000 Väestörekisterikeskukselle.

20.2.2003/148:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.