Seurattu SDK 903/2022 saakka.

7.4.1995/509

Laki poliisin henkilörekistereistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 22.8.2003/761, joka on voimassa 1.10.2003 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Lain soveltamisala ja määritelmiä (21.8.1998/658)

Poliisilain (493/95) 1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi perustettuihin poliisin henkilörekistereihin sovelletaan henkilörekisterilakia (471/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojärjestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä, epäiltyjen tietojärjestelmä, suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä, Schengenin tietojärjestelmän keskustietokanta ja kansallinen Schengen-tietojärjestelmä sekä 2 luvun mukaisesti perustetut rekisterit. (21.8.1998/658)

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) Schengenin yleissopimuksella tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyä yleissopimusta;

2) Schengen-valtiolla Schengenin yleissopimuksen sopimuspuolta sekä Islantia ja Norjaa;

3) toimivaltaisilla Schengen-viranomaisilla poliisia, rajavartiolaitosta, tullilaitosta, ulkomaalaisvirastoa, ulkoasiainministeriötä, Suomen diplomaattista edustustoa, lähetetyn konsulin virastoa ja muuta Suomen edustustoa, jos ulkoasiainministeriö on antanut tarvittavan valtuuden viisumin ja oleskeluluvan myöntämiseen siinä palvelevalle nimetylle Suomen kansalaiselle;

4) Schengenin tietojärjestelmällä Schengenin sopimusvaltioiden yhteisesti perustamaa ja ylläpitämää tietojärjestelmää, joka koostuu kansallisesta osasta kunkin sopimuspuolen alueella ja teknisen tuen yksiköstä;

5) Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannalla teknisen tuen yksiköön sijoitettua tietokantaa, joka sisältää Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamat tiedot henkilöistä ja esineistä.

(21.8.1998/658)
1 a § (9.1.1998/4)
Poliisiasiain tietojärjestelmä

Poliisiasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.

Poliisiasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) rikosilmoitushakemisto;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmä;

3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemisto;

4) etsintäkuulutusrekisteri;

5) tunnistettavien rekisteri;

6) omaisuusrekisteri;

7) pidätettyjen rekisteri;

8) tuntomerkkirekisteri;

9) tekotaparekisteri;

10) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteri; sekä

11) sanomanvälitysrekisteri.

Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokantaan saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja henkilöistä poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

1 b § (9.1.1998/4)
Hallintoasiain tietojärjestelmä

Hallintoasiain tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä.

Hallintoasiain tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) aseluparekisteri;

2) henkilökorttirekisteri;

3) passirekisteri;

4) tarkastuskorttirekisteri;

5) ulkomaalaisten tunnistamisrekisteri;

6) turvallisuusalan valvontarekisteri; (12.4.2002/283)

7 kohta on kumottu L:lla 12.4.2002/283.

8) paikallispoliisin turvallisuusselvitysrekisteri.

(8.3.2002/178)

Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan saa kerätä ja tallettaa järjestelmän yhteiskäyttöön ja erillisiin osarekistereihin tietoja henkilöistä poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

Paikallispoliisin turvallisuusselvitysrekisteriin talletetaan selvityksen kohteena olevan henkilöllisyyttä koskevien tietojen lisäksi tieto siitä, että hänestä on tehty turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitettu suppea turvallisuusselvitys sekä selvityksen antamisaika ja muut selvityksen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot. (8.3.2002/178)

2 § (9.1.1998/4)
Epäiltyjen tietojärjestelmä

Epäiltyjen tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Epäiltyjen tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) epäiltyjen rekisteri; sekä

2) Europol-talletusrekisteri.

Epäiltyjen rekisteriin saa kerätä ja tallettaa rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä:

1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta; tai

2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Europol-talletusrekisteriin saa kerätä ja tallettaa 3 momentissa tarkoitettuja tietoja henkilöistä Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi.

Epäiltyjen rekisteriä saavat käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla tarkkailutehtäviin määrätyt poliisin henkilöstöön kuuluvat.

3 §
Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä on suojelupoliisin käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. Suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään saa kerätä ja tallettaa tietoja, jotka ovat tarpeen oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.

Suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään talletetaan myös tiedot turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitetusta suojelupoliisin tekemästä perusmuotoisesta turvallisuusselvityksestä ja laajasta turvallisuusselvityksestä, selvityksen kohteena olevan henkilön tunnistetiedot sekä selvityksen antamisaika. (8.3.2002/178)

Suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjä on suojelupoliisi.

3 a § (21.8.1998/658)
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokanta

Schengenin tietojärjestelmän keskustietokanta on Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Schengenin tietojärjestelmän keskustietokantaan saavat Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset kerätä ja luovuttaa talletettavaksi ja edelleen Schengenin sopimusvaltioiden kansallisiin osiin toimitettavaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien Schengenin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi Schengenin yleissopimuksen 94–100 artiklassa määrättyjä tietoja.

Schengenin tietojärjestelmän keskustietokantaa pitää Suomen osalta poliisin ylijohto toimittamiensa tietojen osalta.

3 b § (21.8.1998/658)
Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri.

Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) Schengen-kyselyrekisteri; ja

2) Schengen-talletusrekisteri.

Schengen-kyselyrekisteriin talletetaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien Schengenin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi edellä 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta keskustietokannasta siihen talletetut tiedot.

Schengen-talletusrekisteriin saavat toimivaltaiset Schengen-viranomaiset kerätä ja tallettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien Schengenin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleissopimuksen 95–100 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin.

2 luku

Henkilörekisterin perustaminen

4 §
Henkilörekisterin perustaminen

Muu kuin 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitettu poliisin henkilörekisteri voidaan käyttötarkoituksesta riippuen perustaa:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön;

2) useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön;

3) poliisiyksikön käyttöön; tai

4) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön.

(21.8.1998/658)

Henkilörekisterin käyttötarkoituksen on ilmettävä rekisterin perustamispäätöksestä.

5 §
Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetuista pysyvistä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä säädetään 1 luvussa. (9.1.1998/4)

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun tilapäisen tai manuaalisesti ylläpidettävän henkilörekisterin perustamisesta päättää poliisin ylijohto.

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettujen henkilörekisterien rekisterinpitäjä on poliisin ylijohto. (9.8.2002/680)

6 §
Useiden poliisiyksiköiden käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

Useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta päättää toiminnasta vastaava poliisiyksikkö, joka toimii myös rekisterinpitäjänä.

7 §
Poliisiyksikön käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

Poliisiyksikön käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta päättää asianomainen poliisiyksikkö, joka toimii myös rekisterinpitäjänä. Suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä säädetään 3 §:ssä.

8 §
Henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitetut henkilörekisterit

Poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta päättää tehtävästä vastaava poliisin henkilöstöön kuuluva, joka toimii myös rekisterinpitäjänä.

9 §
Rekisterin perustamispäätös, rekisteriseloste ja rekisteri-ilmoitus

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun taikka automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävän 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta on tehtävä kirjallinen päätös.

Henkilörekisterilain 10 §:ssä tarkoitettu rekisteriseloste on laadittava epäiltyjen rekisterin ja suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän lisäksi myös 5 §:ssä tarkoitetuista henkilörekistereistä sekä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista henkilörekistereistä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta ja olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle viimeistään kuukausi ennen rekisterin perustamista tai muuttamista.

9 a § (9.1.1998/4)
Poliisin muiden pysyvien henkilörekisterien tiedot

Muihin kuin 1 a §:ssä tarkoitettuihin esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustettuihin poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja.

Muihin kuin 1 b §:ssä tarkoitettuihin hallintoasiain käsittelyä varten perustettuihin poliisin pysyviin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa poliisilain 1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja.

3 luku

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen

10 § (21.8.1998/658)
Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity kyseiseen yksittäiseen tehtävään, saa kerätä ja tallettaa vain 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin sekä tilapäisiin 8 §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin.

11 §
Arkaluonteiset tiedot

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä ja tallettaa poliisin henkilörekisteriin silloin, kun ne ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia.

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2 tai 4–6 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä ja tallettaa poliisin henkilörekisteriin ainoastaan silloin, kun se on poliisin yksittäisen tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Mainitussa 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa lisäksi kerätä ja tallettaa poliisin henkilörekisteriin silloin, kun se on rekisteröidyn oman turvallisuuden tai poliisin työturvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä.

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2 ja 4–6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa kerätä ja tallettaa 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitettuun henkilörekisteriin. (21.8.1998/658)

12 §
Kuuntelulla saadut tiedot

Jos poliisilaissa tarkoitetulla teknisellä kuuntelulla saatu tieto ei liity rikokseen tai jos se koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämiseksi tai keskeyttämiseksi kuuntelua suoritetaan, tietoa ei saa tallettaa henkilörekisteriin, ellei tieto koske sellaista rikosta, jonka estämiseksi tai keskeyttämiseksi kuuntelua voidaan suorittaa.

Pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitetulla telekuuntelulla tai salaisella teknisellä kuuntelulla saadun tiedon tallettamisesta henkilörekisteriin säädetään pakkokeinolaissa.

13 §
Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä

Poliisilla on oikeus saada tehtäviensä suorittamista ja henkilörekisteriensä ylläpitämistä varten tarpeellisia tietoja eräistä rekistereistä siten kuin 2 ja 3 momentissa säädetään.

Poliisilla on oikeus saada, siten kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, teknisen käyttöyhteyden avulla:

1) oikeushallinnon tietojärjestelmistä tietoja syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista, annetuista rangaistusmääräyksistä, liiketoimintakielloista, tuomioistuimessa vireillä olevista rikosasioista, tuomituista sakkorangaistuksista ja vankeusrangaistusta suorittavista tai suorittaneista henkilöistä; tietojen saamisesta rikosrekisteristä säädetään kuitenkin rikosrekisterilaissa (770/1993); (19.12.1997/1222)

2) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapäätöksistä; (9.1.1998/4)

3) ulkomaalaisviraston tietojärjestelmistä ulkomaalaislaissa (378/1991) tarkoitettujen asioiden käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattamisen valvonnassa tarvittavia tietoja; (9.1.1998/4)

4) lääninhallitusten liikennelupatietojärjestelmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa tarvittavia tietoja; (9.1.1998/4)

5 kohta on kumottu L:lla 30.1.1998/78.

6) väestötietojärjestelmästä väestötietolain (507/1993) 4 ja 5 §:ssä säädetyt tiedot. (9.1.1998/4)

Poliisilla on oikeus saada konekielisessä muodossa:

1) väestötietojärjestelmästä tietoja henkilöiden nimistä, henkilötunnuksista, osoitteista ja kuolemasta;

2) oikeusministeriön tietojärjestelmistä tietoja syyttäjien päätöksistä, joiden mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta, tuomioistuinten lainvoimaisista ratkaisuista, joilla syyte on hylätty, sakoista, joita ei ole saatu perityksi ja oikeusministeriön etsintäkuuluttamista henkilöistä;

3) tieliikenteen tietojärjestelmästä poliisin etsimiä moottoriajoneuvoja koskevia tietoja;

4) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja myönnetyistä passeista, viisumeista sekä oleskelu- ja työluvista; sekä

5) puolustusvoimien tietojärjestelmistä tietoja kutsuntaan saapumatta jääneistä asevelvollisista.

13 a § (9.1.1998/4)
Poliisin tietojen saanti Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmästä

Poliisilla on oikeus saada Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

Tiedot on hankittava keskusrikospoliisin välityksellä. Tietojen hankkimiseen keskusrikospoliisi saa käyttää myös teknistä käyttöyhteyttä.

13 b § (21.8.1998/658)
Poliisin oikeus saada tietoja Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannasta

Poliisilla on oikeus saada yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien Schengenin yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi sekä 3 b §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun Schengen-kyselyrekisterin ylläpitämistä varten Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannan tiedot. Teknisen tuen yksikkö voi toimittaa Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannan tiedot Schengen-kyselyrekisteriin teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa.

4 luku

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

15 § (9.1.1998/4)
Tarkastusoikeuden rajoitukset

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 12 §:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole myöskään:

1) epäiltyjen tietojärjestelmään;

2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään;

3) kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa; eikä

4) muihin poliisin henkilörekistereihin sisältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin.

(21.8.1998/658)

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden. Tietosuojavaltuutetulla on myös oikeus päästä 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun Europol-talletusrekisteriin valvoakseen, että henkilötietojen tietojärjestelmään tallentaminen, käyttäminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon tapahtuu lainmukaisesti ja siten, ettei yksilön oikeuksia loukata.

16 §
Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tarkastusoikeuden toteuttamiseen sovelletaan henkilörekisterilain 11 ja 14 §:ää, jollei 2 tai 3 momentissa toisin säädetä.

Tiedot tarkastamista varten antaa poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetusta henkilörekisteristä keskusrikospoliisi ja muusta henkilörekisteristä rekisterinpitäjä. Tiedot voi lisäksi antaa muukin poliisiyksikkö siten kuin rekisterinpitäjä siitä määrää.

Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäessään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henkilökohtaisesti poliisin luona ja todistettava henkilöllisyytensä.

16 a § (9.1.1998/4)
Tarkastusoikeuden toteuttaminen Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään

Tiedot tarkastamista varten antaa Euroopan poliisiviraston tehtävien suorittamista varten perustetusta atk-tietojärjestelmästä Euroopan poliisivirasto. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä poliisille, joka saattaa asian viipymättä Euroopan poliisiviraston käsiteltäväksi. Poliisin on ilmoitettava pyynnön tehneelle henkilölle, että Euroopan poliisivirasto vastaa hänelle suoraan.

Jokaisella on oikeus maksutta pyytää tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että keskusrikospoliisin häntä koskevien tietojen Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään tallentaminen ja välittäminen Euroopan poliisivirastoon sekä tietojen käyttö on lainmukaista.

Jokaisella on lisäksi oikeus pyytää Euroopan poliisiviraston yhteistä valvontaviranomaista varmistamaan, että häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja käyttö Euroopan poliisivirastossa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle tai poliisille, jonka on saatettava asia viipymättä Euroopan poliisiviraston yhteisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tarkastuspyyntö ja 3 momentissa tarkoitettu poliisille esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin luona ja samalla pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

16 b § (21.8.1998/658)
Tarkastusoikeuden toteuttaminen Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannan osalta

Jokaisella on oikeus pyytää teknisen tuen yksikön valvontaa varten perustettua yhteistä valvontaviranomaista varmistamaan, että häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely ja käyttö Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannassa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle tai poliisille. Poliisille esitetty varmistuspyyntö on poliisin viipymättä toimitettava tietosuojavaltuutetulle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poliisille esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti poliisin luona, ja pyynnön esittäjän on samalla todistettava henkilöllisyytensä.

5 luku

Henkilötietojen luovuttaminen ja käyttäminen

17 §
Tietojen luovuttaminen poliisille tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen

Poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuuluvalla on oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle poliisilain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilörekisterin tietoja, jos se on tarpeen kyseisten tehtävien suorittamiseksi.

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain silloin, kun se on tarpeen:

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;

2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi;

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta; taikka

4) Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

(9.1.1998/4)

Poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuuluvalla on oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle poliisilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilörekisterin tietoja, jos se on tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi, jota varten tiedot on kerätty ja talletettu.

Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi. (9.1.1998/4)

Tietojen luovuttaminen saa tapahtua myös teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun ottamatta 4 momentissa tarkoitettuja tietoja. (9.1.1998/4)

18 §
Tietojen luovuttaminen poliisille muuhun tarkoitukseen

Sen lisäksi mitä 17 §:ssä säädetään, poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuuluvalla on oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle henkilörekisterin tietoja, jos tiedot ovat tarpeen:

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;

2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi;

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta;

4) henkilöllisyyden selvittämiseksi suoritettaessa sellaista poliisin yksittäistä tehtävää, joka välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmistamista; taikka

5) päätettäessä tai annettaessa lausuntoa luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan myöntämisen tai voimassaolon edellytykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan tai luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

Epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja, suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestelmän tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. Epäiltyjen tietojärjestelmän Europol-talletusrekisterin tietoja ei myöskään saa luovuttaa 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. (9.1.1998/4)

Henkilörekisterin tietoja saa luovuttaa myös poliisin tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa tilastollisesti käytettäväksi. Samoin tietoja saa luovuttaa poliisin koulutustoiminnassa käytettäväksi, jos se on koulutuksen toteuttamiseksi välttämätöntä.

19 § (9.1.1998/4)
Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekistereistä, lukuun ottamatta 3 b §:ssä tarkoitettua kansallista Schengen-tietojärjestelmää, teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, jotka ovat tarpeen:

1) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edustustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai työluvan myöntämistä varten;

2) rajavartio- ja tulliviranomaiselle rajojen ja raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten;

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille etsintäkuulutusten seuraamista varten, vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevien etsintäkuulutusten seuraamista varten sekä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisille näiden omien etsintäkuulutusten seuraamista varten;

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoihin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liittyvien asioiden käsittelyä varten;

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalaisuutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä varten;

6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliikenteen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin ylläpitoa varten;

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset poliisivaltuudet omaavalle virkamiehelle poliisilain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §:ssä säädetään; sekä

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi.

(21.8.1998/658)

Keskusrikospoliisilla on oikeus luovuttaa Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmän tietoja rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosastolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvittämiseksi. Tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa suoraan teknisen käyttöyhteyden avulla.

Poliisi saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla toimivaltaisille Schengen-viranomaisille 3 b §:ssä tarkoitetun kansallisen Schengen-tietojärjestelmän tietoja Schengenin yleissopimuksen 95–100 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin. Rekisteriin talletettuja tietoja poliisi saa myös luovuttaa toimivaltaisille Schengen-viranomaisille muuhun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turvallisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi tai vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen että tiedot Schengenin tietojärjestelmän keskustietokantaan toimittanut Schengenin sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen on ennalta antanut tähän suostumuksensa. Rekisteriin talletettuja maahantulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia koskevia tietoja poliisi saa luovuttaa toimivaltaisille Schengen-viranomaisille ulkomaalaislaissa säädettyjen tehtävien suorittamista varten. (21.8.1998/658)

20 §
Tietojen luovuttaminen ulkomaille

Poliisilla on oikeus luovuttaa 17 §:n 1–3 momentissa ja 18 §:ssä mainituin edellytyksin poliisin henkilörekisterin tietoja kansainväliselle rikospoliisijärjestölle (I.C.P.O. – Interpol) taikka kansainvälisen rikospoliisijärjestön jäsenvaltion poliisiviranomaiselle tai sanotunlaisen valtion muulle viranomaiselle, jonka tehtäviin kuuluu oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen tai rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.

Poliisilla on oikeus luovuttaa poliisin henkilörekisterin tietoja muun kuin kansainvälisen rikospoliisijärjestön jäsenvaltion 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle, jos tiedot ovat tarpeen:

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;

2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran tai huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi; taikka

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta voitaisiin Suomessa tehtynä tuomita vankeuteen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tietojen luovuttaminen henkilörekisterilain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuun valtioon saa tapahtua myös teknisen käyttöyhteyden avulla.

Poliisilla on oikeus luovuttaa ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten hankkimista, hallussapitoa, siirtoa, tuontia ja vientiä koskevia poliisin henkilörekisterin tietoja muun valtion asevalvonnasta vastaavalle viranomaiselle, jos tietojen luovuttaminen on asevalvonnan kannalta tarpeellista. (9.1.1998/3)

Poliisilla on oikeus luovuttaa poliisin henkilörekisterin tietoja Euroopan poliisivirastolle ja Euroopan poliisiviraston jäsenvaltioiden kansallisille yksiköille sekä Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään talletettavaksi Euroopan poliisiviraston toimivaltaan kuuluvan rikollisuuden estämiseksi ja selvittämiseksi. Tiedot on luovutettava keskusrikospoliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa luovuttaa tietoja Euroopan poliisiviraston atk-tietojärjestelmään myös teknisen käyttöyhteyden avulla. (9.1.1998/4)

6 momentti on kumottu L:lla 8.3.2002/178.

Poliisilla on oikeus luovuttaa Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Schengenin tietojärjestelmän keskustietokantaan talletettavaksi Schengenin yleissopimuksen 94 artiklassa tarkoitettuja tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleissopimuksen 95–100 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin. Tiedot on luovutettava keskusrikospoliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa luovuttaa tiedot myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa. (21.8.1998/658)

Tietojen luovuttamisesta ulkomaille on lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

21 §
Tietojen luovuttamisesta päättäminen

Poliisin henkilörekisterin tietojen luovuttamisesta päättää se poliisin henkilöstöön kuuluva, joka on tähän tehtävään määrätty.

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettujen henkilörekisterien tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla päättää poliisin ylijohdon antamien ohjeiden mukaisesti keskusrikospoliisi ja muiden henkilörekisterien tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla rekisterinpitäjä.

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettujen henkilörekisterien tietojen luovuttamisesta ulkomaille teknisen käyttöyhteyden avulla päättää poliisin ylijohto.

Luovuttamisesta päätettäessä on rekisteröidyn tietoturvan varmistamiseksi otettava huomioon luovutettavien tietojen laatu sekä Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja Suomen hyväksymät kansainväliset suositukset.

22 §
Tietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen

Poliisilla on oikeus käyttää poliisilain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilörekisterin tietoja muiden kuin kyseisten tehtävien suorittamiseksi siten kuin 18 §:ssä säädetään. Sama koskee poliisilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilörekisterin tietojen käyttämistä muun kuin sen tehtävän suorittamiseksi, jota varten tiedot on kerätty ja talletettu.

Poliisilla on oikeus käyttää myös 3 b §:ssä tarkoitetun kansallisen Schengen-tietojärjestelmän tietoja muuhun kuin tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turvallisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi tai vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen että tiedot Schengenin tietojärjestelmän keskustietokantaan toimittanut Schengenin sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen on ennalta antanut tähän suostumuksensa. Sen lisäksi poliisilla on oikeus käyttää rekisteriin talletettuja maahantulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia koskevia tietoja, jos tiedot ovat tarpeen ulkomaalaislaissa säädettyjen poliisille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. (21.8.1998/658)

23 § (8.3.2002/178)
Turvallisuusselvitykset

Poliisilla on turvallisuusselvityksistä annetussa laissa tarkoitettua perusmuotoista turvallisuusselvitystä ja laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään oikeus käyttää poliisiasiain tietojärjestelmään, hallintoasiain tietojärjestelmään ja suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus saada oikeushallinnon tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista taikka tuomiolauselmajärjestelmään sisältyviä tietoja. Poliisin oikeudesta saada muita tietoja, joita se voi käyttää perusmuotoista turvallisuusselvitystä tai laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään, säädetään erikseen.

Suppeaa turvallisuusselvitystä tehdessään poliisilla on oikeus käyttää poliisiasiain tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus saada oikeushallinnon tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasioista ja tuomiolauselmajärjestelmään sisältyviä tietoja samoin kuin niitä muita tietoja, joita poliisilla on oikeus saada muilta viranomaisilta tätä tehtävää varten siten kuin siitä muualla laissa säädetään.

6 luku

Tietojen poistaminen henkilörekistereistä (9.1.1998/4)

24 §
Virheelliseksi todettu tieto (9.1.1998/4)

Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää, jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai poliisin henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan mainitussa oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa.

Virheelliseksi todettua tietoa ei kuitenkaan saa säilyttää 3 a eikä 3 b §:ssä tarkoitetussa rekisterissä. (21.8.1998/658)

24 a § (9.1.1998/4)
Tietojen poistaminen epäiltyjen tietojärjestelmästä

Epäiltyjen tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) epäiltyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä sekä

2) Europol-talletusrekisteristä, kun tiedot eivät enää ole Euroopan poliisiviraston tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia. Europol-talletusrekisterin tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden tallentamisesta tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä. Jos Europol-talletusrekisteristä poistetaan henkilötietoja, joita on luovutettu Euroopan poliisiviraston tietojärjestelmään, on tietojen poistamisesta ilmoitettava Euroopan poliisivirastolle.

24 b § (8.3.2002/178)
Tietojen poistaminen suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä. Tietojärjestelmässä olevat tiedot perusmuotoisesta turvallisuusselvityksestä ja laajasta turvallisuusselvityksestä poistetaan vuoden kuluessa vastaavan uuden selvityksen antamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluttua selvityksen antamisesta.

24 c § (9.1.1998/4)
Tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä

Poliisiasiain tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) rikosilmoitushakemistosta yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta;

2) tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä rikosilmoitustiedot yhden vuoden kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta ja muut ilmoitustiedot viiden vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;

3) tutkinta- ja virka-apujärjestelmän arkistohakemistosta 50 vuoden kuluttua ilmoituksen kirjaamisesta;

4) etsintäkuulutusrekisteristä kolmen vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta;

5) tunnistettavien rekisteristä yhden vuoden kuluttua henkilön löytämisestä tai tuntemattoman vainajan tunnistamisesta, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;

6) omaisuusrekisteristä yhden vuoden kuluttua omaisuuden palauttamisesta haltijalleen, huutokauppaamisesta tai hävittämisestä, viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen;

7) pidätettyjen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä;

8) tuntomerkkirekisteristä ja tekotaparekisteristä yhden vuoden kuluttua:

a) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole tehty;

b) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain (449/1987) 2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen;

c) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;

d) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta; taikka

e) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty;

9) etsittävien moottoriajoneuvojen rekisteristä yhden vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruuttamisesta tai viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen merkitsemisestä, jollei ole perusteltua syytä tietojen edelleen säilyttämiseen; sekä

10) sanomanvälitysrekisteristä kahden vuoden kuluttua sanoman välittämisestä.

Alle 15-vuotiaasta henkilöstä tehdyt merkinnät poistetaan tietojärjestelmästä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on täyttänyt 18 vuotta. Tietoja ei kuitenkaan tällä perusteella poisteta, jos jokin merkinnöistä koskee rikollista tekoa, josta ei ole säädetty rangaistukseksi muuta kuin vankeutta, tai jos alle 15-vuotiaana rekisteröidystä tehdään uusia merkintöjä ennen kuin hän on täyttänyt 18 vuotta.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituilla perusteilla henkilötietoja ei poisteta, jos henkilön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

24 d § (9.1.1998/4)
Tietojen poistaminen hallintoasiain tietojärjestelmästä

Hallintoasiain tietojärjestelmän tietokannasta ja erillisistä osarekistereistä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) henkilökortti-, passi-, ja turvallisuusalan valvontarekisteristä luvan tai hyväksymisen tiedot 10 vuoden kuluttua luvan tai hyväksymisen voimassaoloajan päättymisestä sekä hakemuksen hylkäämistä koskevat tiedot, peruutus-, este- ja huomautustiedot sekä lausuntoa koskevat tiedot 10 vuoden kuluttua hakemuksen hylkäämisestä, peruutus-, este- tai huomautustiedon merkitsemisestä taikka lausunnon antamisesta; (12.4.2002/283)

2) tarkastuskorttirekisteristä viiden vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä;

3) ulkomaalaisen tunnistamisrekisteristä kymmenen vuoden kuluttua rekisteröinnistä tai yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisteröity on saanut Suomen kansalaisuuden; sekä

4) paikallispoliisin turvallisuusselvitysrekisteristä vuoden kuluessa uuden suppean turvallisuusselvityksen antamisesta ja joka tapauksessa viimeistään kymmenen vuoden kuluttua selvityksen antamisesta.

(8.3.2002/178)

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

24 e § (21.8.1998/658)
Tietojen poistaminen Schengenin tietojärjestelmän keskustietokannasta ja kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä

Toimivaltaisten Schengen-viranomaisten 3 a §:ssä ja 3 b §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin toimittamat ja 3 b §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin henkilön tavoittamiseksi tallettamat henkilötiedot poistetaan, kun tiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on toimitettu. Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden tallentamisesta tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudelleen tarkastamisesta tehdään merkintä. Schengenin yleissopimuksen 99 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä varten talletettujen tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta.

Tiedot henkilötodistuksista ja rekisteröidyistä seteleistä poistetaan viiden vuoden kuluttua niiden tallentamisesta, tiedot moottoriajoneuvoista, perävaunuista ja asunto vaunuista kolmen vuoden kuluttua niiden tallentamisesta ja muut kuin 1 momentissa mainitut tiedot 10 vuoden kuluttua niiden tallentamisesta.

24 f § (9.1.1998/4)
Tietojen poistaminen muista pysyvistä henkilörekistereistä

Muista esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 a §:ssä säädetystä poliisiasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraavasti:

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön perustetuista manuaalisesti ylläpidettävistä rekistereistä yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta;

2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden poliisiyksikön käyttöön perustetuista henkilörekistereistä 10 vuoden kuluttua rekisteröinnin aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai tapahtuman merkitsemisestä; sekä

3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän käyttöön perustetuista pysyvistä henkilörekistereistä silloin, kun tieto on todettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi.

Edellä 1 momentissa säädetyistä rekistereistä tiedot poistetaan kuitenkin yhden vuoden kuluttua:

1) esitutkinnan päättämisestä, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole tehty;

2) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain 2 §:n 2 momentin nojalla tekemästä päätöksestä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen syyllisen saattamiseksi syytteeseen;

3) epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta, kun esitutkinnassa on käynyt ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen;

4) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta; tai

5) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla hylätty.

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä 2 momentissa mainituilla perusteilla ei henkilötietoja poisteta, jos henkilön tietoihin on liitetty henkilöä koskevia hänen omaan turvallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen liittyviä tietoja.

Muista hallintoasiain käsittelyä varten perustetuista henkilörekistereistä kuin 1 b §:ssä tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä poistetaan tiedot yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

24 g § (27.6.2003/649)
DNA-tunnisteiden poistaminen poliisin henkilörekisteristä

Pakkokeinolain 6 luvun 5 §:n nojalla poliisin henkilörekisteriin talletettu DNA-tunniste poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta, taikka siitä, että rekisteröityä vastaan nostettu syyte on lainvoimaisella tuomiolla hylätty tai rangaistus poistettu. Jollei tunnistetta ole aikaisemmin poistettu, se poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta. Säilytetyt näytteet tuhotaan samalla kun niitä vastaavat DNA-tunnisteet poistetaan.

6 a luku

Erinäiset säännökset (9.1.1998/4)

25 §
Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet (9.1.1998/4)

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Poliisin ylijohto voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. Poliisin ylijohto vahvistaa näissä toimenpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavat. (9.1.1998/4)

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

26 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan poliisin henkilörekistereistä 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1056/87) ja poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu asetus (1337/88) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

27 §
Siirtymäsäännökset

Rekisterinpitäjän on saatettava pitämänsä henkilörekisterit tämän lain ja tämän lain nojalla annettavan asetuksen mukaisiksi kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

HE 39/94, HaVM 21/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.1997/1222:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 198/1996, LaVM 15/1997, EV 195/1997

19.12.1997/1270:

HE 206/1997, HaVM 23/1997, EV 203/1997

9.1.1998/3:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 183/1997, HaVM 29/1997, EV 236/1997

9.1.1998/4:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 4/1998 tuli A:n 709/1998 mukaisesti voimaan 1.10.1998.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 133/1997, HaVM 30/1997, EV 237/1997

30.1.1998/78:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 158/1997, HaVM 26/1997, EV 221/1997, Neuvoston direktiivi 91/308/ETY

21.8.1998/658:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 658/1998 tuli A:n 1053/2000 mukaisesti voimaan 15.12.2000.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 22/1998, HaVM 3/1998, EV 50/1998

8.3.2002/178:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 43/2001, HaVM 26/2001, EV 197/2001

12.4.2002/283:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

HE 69/2001, HaVM 24/2001, EV 193/2001

9.8.2002/680:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 19/2002, HaVM 5/2002, EV 69/2002

27.6.2003/649:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 52/2002, LaVM 31/2002, EV 286/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.