Seurattu SDK 766/2022 saakka.

24.2.1995/235

Nuorisotyölaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu NuorisoL:lla 27.1.2006/72, joka on voimassa 1.3.2006 alkaen. Tämän lain 8 §:ää sovelletaan kuitenkin vuoden 2006 loppuun.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tavoite

Tämän lain tarkoituksena on parantaa nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

Lisäksi tarkoituksena on edistää sukupolvien, sukupuolten ja Suomen alueiden välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurien moninaisuutta sekä luonnonkäytön kestävän kehityksen turvaamista.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) nuorisotyöllä sitä työtä, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle; sekä

2) nuorisotoiminnalla nuorten kansalaistoimintaa, joka edistää nuoren kasvua ja kansalaisvalmiuksia.

3 § (10.1.1997/27)
Ohjaus ja kehittäminen

Nuorisotyön yleinen johto ja kehittäminen kuuluvat opetusministeriölle.

Läänin alueella nuorisotyön ja nuorisotoiminnan edistäminen sekä nuorten elinolojen kehittäminen kuuluvat lääninhallitukselle.

4 §
Nuorisotyön ja nuorisotoiminnan toteuttaminen

Nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti valtio, kunnat ja nuorisojärjestöt. Kunnan toimialaan kuuluu nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan toteuttamisesta vastaavat pääasiassa nuoret ja heidän yhteisönsä sekä nuorisojärjestöt.

5 §
Velvollisuudet ja yhteistoiminta nuorisotyössä

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden tulee sisällyttää nuorten elinolojen parantamiseksi tarpeellisia kehittämistoimenpiteitä toiminta- ja taloussuunnitelmiin ja alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/93) mukaisiin valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin. Tavoiteohjelmien laadinnasta on voimassa, mitä alueiden kehittämisestä annetussa laissa ja sen nojalla on säädetty. Toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaa keskushallinnon osalta opetusministeriö, alueellisesti lääninhallitukset ja paikallisesti kunnat.

6 §
Nuorisoasiain neuvottelukunta

Opetusministeriön asiantuntijaelimenä on tässä laissa tarkoitetuissa asioissa nuorisoasiain neuvottelukunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja. Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) käsitellä ja antaa lausuntoja nuorisotyön osuudesta ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa; sekä

2) tehdä esityksiä ohjelmiksi ja toimenpiteiksi.

Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuna nuoren kasvun ja kansalaistoiminnan, nuorten elinolojen, kansainvälistymisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja nuorisotutkimuksen asiantuntemus. Enemmistö neuvottelukunnan jäsenistä tulee olla nuorisojärjestöjen ehdottamia henkilöitä.

2 luku

Valtionrahoitus

7 § (20.12.1996/1165)

Kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotyön käyttökustannuksiin siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (635/1998) säädetään. Valtionosuus tulee käyttää 2 §:n mukaiseen toimintaan. (21.8.1998/645)

Valtionapuviranomaisella on tarvittaessa oikeus saada kunnalta selvitys valtionosuuden käytöstä.

8 § (9.8.2002/663)
Valtionavustukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi yleisavustuksina valtakunnallisille nuorisojärjestöille tulosperusteisesti. Toteutunutta ja suunniteltua toimintaa arvioitaessa yhteisiä tulosperusteita ovat toiminnan laatu, laajuus ja taloudellisuus. Kunkin järjestön tuloksellisuus arvioidaan sen toiminta-ajatuksen toteutumisessa. Lisäksi yleisavustusten myöntämiseen vaikuttavat hakijan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys sekä opetusministeriön hankkimat nuoria koskevat tutkimukset ja selvitykset. Tulosperusteista voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Valtionavustuksen myöntämisestä päättää opetusministeriö.

Valtionavustusta myönnettäessä hyväksyttävinä menoina ei pidetä välitystoiminnasta, tulonhankkimisesta ja liiketoiminnasta aiheutuvia menoja eikä järjestön toiselle tässä pykälässä tarkoitetulle järjestölle myymistä tavaroista tai palveluista saaduilla tuloilla katettuja menoja.

Sellaisille järjestöille, joiden toiminnasta tai avustamisesta säädetään erikseen tai joille myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa, ei tämän lain nojalla myönnetä valtionavustuksia.

Opetusministeriö hyväksyy tämän lain nojalla avustettavat järjestöt. Harkitessaan järjestön hyväksymistä ministeriön tulee ottaa huomioon järjestön harjoittama nuorisotoiminta, toiminta-alue ja jäsenmäärä. Edellä mainituista hyväksymisperusteista voidaan poiketa kielellisen tai muun vähemmistön keskuudessa tai toimialallaan valtakunnallisesti edustavaksi katsottavan nuorisotoimintaa harjoittavan järjestön osalta. Tarkempia säännöksiä hyväksymismenettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

8 a § (9.8.2002/663)
Toimikunta

Edellä 8 §:ssä tarkoitettujen valtionavustusten jakoa koskevan esityksen opetusministeriölle tekee erikseen nimettävä toimikunta. Toimikunnan asettamisesta ja tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

9 § (9.8.2002/663)
Valtakunnalliset nuorisokeskukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha myönnettäväksi valtakunnallisten nuorisokeskusten rakentamisen ja toiminnan avustamiseen.

Toiminta-avustukset myönnetään pääosin tulosperusteisesti nuorisokäytön ja keskusten toiminta-ajatusten perusteella. Toimintansa aloittaville keskuksille voidaan avustus myöntää kuitenkin arvioon perustuen.

Opetusministeriö hyväksyy hakemuksesta keskukset tämän lain perusteella avustettaviksi. Keskusten tulee olla luonteeltaan yleishyödyllisiä ja niiden mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskuksen ja sen palvelujen kehittämiseen.

Avustuksen hyväksymisperusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §
Muut valtionavustukset

Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotutkimukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, tiedonvälitykseen, nuorison taidetapahtumaan ja muihin nuorten elinolojen parantamista koskeviin hankkeisiin.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomaisena tässä laissa tarkoitetuissa asioissa on opetusministeriö.

12 §
Valtionosuuksien ja -avustusten rahoitus

Tässä laissa tarkoitetut valtionosuudet ja -avustukset suoritetaan ensisijaisesti veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista.

12 a § (9.8.2002/663)
Viittaussäännös

Edellä 8, 9 ja 10 §:ssä tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

13 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu nuorisotyölaki (1068/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §
Siirtymäsäännös

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, kunnille suoritetaan kumotun lain 27 §:ssä tarkoitetut valtionosuudet vuokra-arvoihin vuosilta 1995 ja 1996. Maksettaessa valtionosuutta vuodelle 1996 sovelletaan vuonna 1995 käytettyä valtionosuusprosenttia. (18.12.1995/1461)

Valtion nuorisoneuvosto jatkaa toimintaansa tämän lain tultua voimaan siihen saakka, kunnes nuorisoasiain neuvottelukunta on asetettu.

HE 298/94, SiVM 30/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1995/1461:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 110/95, HaVM 8/95, EV 133/95

20.12.1996/1165:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 149/1996, HaVM 24/1996, EV 226/1996

10.1.1997/27:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan läänin nuorisolautakunnasta 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu asetus (1104/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 148/1996, HaVM 25/1996, SuVM 2/1996, EV 242/1996

21.8.1998/645:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 57/1998, SiVM 4/1998, EV 80/1998

9.8.2002/663:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu nuorisojärjestöjen valtionavustusta valmisteleva avustustoimikunta jatkaa tässä laissa tarkoitettuna toimikuntana toimikautensa loppuun.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 21/2002, SiVM 3/2002, EV 81/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.