Seurattu SDK 968/2022 saakka.

24.1.1995/55

Laki ympäristöhallinnosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 20.11.2009/903, joka on voimassa 1.1.2010 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ympäristöhallinnon yleiset tehtävät

Ympäristöhallinto edistää kestävää kehitystä, luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn sekä ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymistä, kehittää ihmisen elinympäristöä ja yhdyskuntarakennetta sekä huolehtii vesivarojen käytöstä ja hoidosta.

2 §
Ympäristöhallinnon organisaatio

Ympäristöhallintoon kuuluvat alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus. Ympäristölupavirastosta säädetään ympäristölupavirastoista annetussa laissa (87/2000). (4.2.2000/104)

Alueelliset ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus ovat ympäristöministeriön alaisia. Ne hoitavat myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ohjaavat alueellisia ympäristökeskuksia ja Suomen ympäristökeskusta toimialaansa kuuluvissa asioissa.

3 §
Alueelliset ympäristökeskukset

Ympäristöhallinnon tehtäviä aluehallinnossa hoitavat alueelliset ympäristökeskukset. Alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajat ja toimipaikat määrää valtioneuvosto alueen kuntia kuultuaan.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö voivat määrätä alueellisen ympäristökeskuksen hoitamaan tehtäviä myös 1 momentissa tarkoitetun toimialueensa ulkopuolella.

4 §
Alueellisen ympäristökeskuksen tehtävät

Alueellinen ympäristökeskus huolehtii toimialueellaan sille säädetyistä tai määrätyistä ympäristönsuojelua, alueiden käyttöä, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, rakentamisen ohjausta sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevista tehtävistä.

Lisäksi alueellinen ympäristökeskus toimialallaan erityisesti:

1) edistää ympäristönsuojelua;

2) valvoo yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa;

3) huolehtii ympäristöntutkimuksesta ja -seurannasta;

4) tuottaa ja jakaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoisuutta;

5) ehkäisee ja torjuu ympäristövahinkoja ja -haittoja;

6) edistää ympäristön- ja maisemanhoitoa, ympäristön kunnostusta sekä mahdollisuuksia virkistäytyä luonnossa;

7) edistää kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista;

8) edistää vesihuoltoa sekä huolehtii vesistöjen käyttö- ja hoitotoiminnasta ja tulvasuojelusta;

9) huolehtii valtion vesioikeudellisista luvista ja yksityisoikeudellisista sopimuksista;

10) tukee ja edistää ympäristöhallinnon tehtävien hoitoa kunnissa;

11) osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön;

12) edustaa valtiota, valvoo valtion etua ja oikeutta sekä kantaa ja vastaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, jollei toisin säädetä tai määrätä; sekä

13) huolehtii ympäristönhoito-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta.

Alueellinen ympäristökeskus hoitaa lisäksi muut sille säädetyt tehtävät sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Valtakunnallisesti tai muutoin periaatteellisesti tärkeässä asiassa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö voivat toimialallaan käyttää alueelliselle ympäristökeskukselle kuuluvaa puhevaltaa.

Lakisääteisten lupa- ja valvonta-asioiden sekä muiden näihin rinnastettavien viranomaistehtävien hoito on alueellisessa ympäristökeskuksessa järjestettävä siten, että asioiden käsittelyn puolueettomuus varmistetaan.

4 a § (29.10.2004/931)
Alueellisen ympäristökeskuksen johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Alueellisen ympäristökeskuksen päällikkönä on johtaja.

Johtaja ratkaisee alueelliselle ympäristökeskukselle kuuluvat tärkeimmät asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä ympäristökeskuksen muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

5 §
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee toimia yhteistyössä lääninhallituksen ja aluehallinnon muiden viranomaisten kanssa.

Alueellinen ympäristökeskus osallistuu alueiden kehittämiseen siten kuin siitä erikseen säädetään. (29.10.2004/931)

6 §
Suomen ympäristökeskus ja sen tehtävät

Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka edistää kestävää kehitystä seuraamalla ja arvioimalla sen toteutumista sekä tekemällä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä. Suomen ympäristökeskus harjoittaa kestävää kehitystä tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan Suomen ympäristökeskus erityisesti:

1) seuraa ja arvioi ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä alueiden käyttöä ja vesivaroja;

2) tutkii ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä sekä haitallisten muutosten ehkäisemistä ja korjaamista;

3) edistää valtakunnallisesti yhtenäistä ympäristönsuojelun tasoa;

4) kehittää, arvioi ja soveltaa ympäristön suojelua sekä vesivarojen käyttöä ja hoitoa tukevia malleja ja menettelytapoja;

5) seuraa ympäristöteknologian kehitystä ja osallistuu alan kehitystyöhön;

6) tuottaa asiantuntijapalveluja ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, alueellisille ympäristökeskuksille sekä muille tahoille;

7) ylläpitää ja kehittää toimialansa tietojärjestelmiä;

8) edistää ympäristötietoisuutta sekä tuottaa toimialansa koulutus- ja tietopalveluja; sekä

9) osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomen ympäristökeskus harjoittaa omalla toimialallaan monitieteellistä merentutkimusta ja vastaa merialueiden tilan seurannasta sekä tuottaa niihin perustuvia asiantuntijapalveluja. (19.12.2008/958)

Suomen ympäristökeskus hoitaa lisäksi muut sille säädetyt ja määrätyt tehtävät sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön antamat tehtävät.

7 § (29.10.2004/931)
Suomen ympäristökeskuksen johtaminen ja asioiden ratkaiseminen

Suomen ympäristökeskuksen päällikkönä on pääjohtaja.

Pääjohtaja ratkaisee Suomen ympäristökeskukselle kuuluvat tärkeimmät asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä ympäristökeskuksen muille virkamiehille määrätään työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa pääjohtaja.

Suomen ympäristökeskuksessa voi olla neuvoa-antavana elimenä neuvottelukunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

8 §
Suoritteiden maksullisuus

Alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

9 § (29.10.2004/931)
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä, asioiden ratkaisemisesta sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Hallinnon ja toimintojen järjestämisestä ja asioiden ratkaisemisesta määrätään lisäksi tarkemmin työjärjestyksessä.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 17 päivänä tammikuuta 1986 annettu laki (24/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §
Tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät ne vesi- ja ympäristöhallinnossa ja lääninhallituksissa vireillä olevat asiat, jotka lain mukaan kuuluvat alueellisten ympäristökeskusten tehtäviin, asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen käsiteltäviksi, ja ne vesi- ja ympäristöhallituksessa vireillä olevat asiat, jotka lain mukaan kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen tehtäviin, Suomen ympäristökeskuksen käsiteltäviksi. Ne vesi- ja ympäristöhallituksessa vireillä olevat asiat, jotka eivät kuulu alueellisten ympäristökeskusten tai Suomen ympäristökeskuksen tehtäviin, siirtyvät ympäristöministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön käsiteltäviksi sen mukaan, kumman ministeriön toimialaan asia kuuluu.

Vesi- ja ympäristöpiirien vastuulla olevat valtion vesioikeudelliset luvat sekä niihin ja yksityisoikeudellisiin sopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän lain voimaan tultua alueellisille ympäristökeskuksille sekä vesi- ja ympäristöhallituksen vastuulla olevat vastaavat luvat sekä oikeudet ja velvollisuudet maa- ja metsätalousministeriölle, joka voi edelleen siirtää niitä alueellisille ympäristökeskuksille tai hyödynsaajille.

Vesi- ja ympäristöhallinnon vastuulla olevat yleisiin vesialueisiin liittyvät sopimukset sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Metsähallitukselle.

Suomen ympäristökeskus hoitaa tämän lain voimaan tultua vesi- ja ympäristöhallinnon tilinpitoon ja tilinpäätökseen liittyvät tehtävät.

Mitä muutoin on säädetty tai määrätty alueellisen ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa lääninhallituksen ja vesi- ja ympäristöpiirin tehtävistä tai Suomen ympäristökeskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa vesi-ja ympäristöhallituksen tehtävistä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti alueellista ympäristökeskusta tai Suomen ympäristökeskusta, jollei tästä laista muuta johdu taikka toisin säädetä tai määrätä.

12 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Vesi- ja ympäristöhallinnon sekä lääninhallitusten ympäristöyksiköiden virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö, lukuun ottamatta vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtajaa, siirtyy tämän lain tullessa voimaan alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöstöksi.

Vesi- ja ympäristöhallinnon sekä lääninhallitusten ympäristöyksiköiden virat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa alueellisten ympäristökeskusten tai Suomen ympäristökeskuksen viroiksi. Tällöin näiden virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, paitsi milloin ne siirtyvät paikkakunnalta toiselle. Vesi- ja ympäristöhallituksen pääjohtajan virka lakkaa ja virkasuhde päättyy tämän lain tullessa voimaan.

Ympäristöministeriö päättää henkilöstön sijoittamisesta alueellisiin ympäristökeskuksiin ja Suomen ympäristökeskukseen maa- ja metsätalousministeriötä kuultuaan.

Sisäasiainministeriö voi virkamiehen suostumuksella ja sovittuaan asiasta ympäristöministeriön kanssa siirtää lääninhallituksen muun viran, valtion talousarviossa eriteltäviä virkoja lukuun ottamatta, samoin kuin tarvittavat määrärahat alueellisen ympäristökeskuksen käytettäväksi. Sisäasiainministeriön tulee henkilöstövoimavaroja uudelleen kohdentaessaan muutoin noudattaa, mitä valtion virkamieslain (750/94) 5 §:ssä ja valtion talousarviosta annetun lain (428/88) 7 a §:ssä(307/92) ja niiden nojalla on säädetty.

HE 241/94, YmVM 14/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

4.2.2000/104:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 84/1999, YmVM 4/1999, LaVL 15/1999, PeVL 11/1999, MmVL 18/1999, EV 100/1999

29.10.2004/931:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2004.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 108/2004, YmVM 14/2004, EV 127/2004

19.12.2008/958:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 121/2008, LiVM 17/2008, EV 177/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.