Seurattu SDK 761/2022 saakka.

29.12.1994/1515

Laki maaseutuelinkeinorekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä 25.4.2008/284.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan tehtävien hoitamiseksi pidetään maatiloja, metsätaloustiloja, puutarhayrityksiä, turkistarhoja, porotalousyrityksiä ja muita maa- ja metsätalousministeriön toimialan asiakkaita sekä yhtä tai useampaa tuotantoeläintä pitäviä tiloja tai muita eläintenpitoyksiköitä koskevia hallinnollisia rekistereitä sekä tilastorekistereitä, jotka yhdessä muodostavat maaseutuelinkeinorekisterin. Mainituista yrityksistä ja yksiköistä käytetään jäljempänä nimitystä rekisteriyksikkö. (13.4.2007/431)

Rekisteriä pidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteriä voidaan pitää myös manuaalisena, jolloin noudatetaan soveltuvin osin tätä lakia.

2 § (13.4.2007/431)
Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään maa- ja metsätalousministeriön toimialan tukien hallinnointiin ja valvontaan sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvinterveyttä, maatalouden tuotantopanoksia, maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevan lainsäädännön noudattamisen valvontaan, mainittuja tehtäviä koskevan päätöksenteon valmisteluun, toimenpiteiden suunnitteluun ja niiden vaikutusten seurantaan, tilastollisiin tarkoituksiin ja tutkimukseen. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/1992) 6 c §:n mukaisen tilan oman siemenen käytöstä lajikkeen omistajalle suoritettavan korvauksen perinnässä sen mukaan kuin siitä säädetään mainitussa laissa.

3 §
Rekisterin pitäminen

Rekisteriä pitävät Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus kukin oman toimialansa osalta. Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Rekisteriä käyttävät ja päivittävät säädettyjen tehtävien edellyttämässä laajuudessa maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, työvoima- ja elinkeinokeskukset, kuntien maaseutuelinkeino- ja elintarvikevalvontaviranomaiset, lääninhallitukset ja kunnaneläinlääkärit. (13.4.2007/431)

Rekisteriin merkityn tiedon virheettömyydestä vastaa tiedon rekisteriin merkinnyt viranomainen. Tiedon käytöstä, päivityksestä ja luovutuksesta sekä siinä noudatetusta menettelystä vastaa kulloinkin rekisteriä käyttänyt viranomainen.

Rekisterinpitäjä voi antaa toimeksiantona suoritettavaksi rekisterinpitoon ja käyttöön liittyviä avustavia tehtäviä sivulliselle. Toimeksisaajalla on sama velvollisuus suojata tiedot kuin 10 §:ssä säädetään, eikä toimeksisaajalla ole oikeutta käyttää ja luovuttaa tietoja muihin tarkoituksiin tai tallettaa niitä hallussaan säilytettäviksi. Toimeksiantotehtäviä suoritettaessa on noudatettava, mitä 11 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta.

4 §
Rekisterin osat

Rekisteriä varten voidaan perustaa osarekistereiksi:

1) maatilarekisteri;

2) metsätaloustilarekisteri;

3) puutarhayritysrekisteri;

4) turkistarharekisteri;

5) porotalousyritysrekisteri; sekä

6) muita maaseutuelinkeinohallinnon asiakkaita tai tuotantoeläimiä pitäviä tiloja tai muita eläintenpitoyksiköitä koskevia rekistereitä.

Rekisteriä varten voidaan lisäksi perustaa säädettyjen tehtävien kannalta tarpeellisia toiminnallisia alarekistereitä.

5 §
Rekisterin tiedot

Rekisteriin tulee merkitä vain säädettyjen tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Yleistietoina voidaan merkitä rekisteriin tiedot rekisteriyksiköstä, sen omistajasta tai haltijasta, maankäyttölajien pinta-aloista, rekisteriyksikössä viljellyistä kasvilajeista ja -lajikkeista, niiden viljelypinta-aloista sekä tieto siitä, onko käytetty siemen sertifioitua kylvösiementä. Yleistietoja ovat rekisteriyksikön nimi-, sijainti-, kiinteistötunnus- ja rekisteriyksikön tunnustiedot sekä henkilötiedot ja tiedot maankäyttölajien pinta-aloista. Henkilötietoina saadaan tallettaa rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi, osoite, puhelinnumero, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, omistajatunnus, koulutus- ja ammattitiedot sekä tieto rekisteriyksikön omistajan tai haltijan äidinkielestä tai asiointikielestä. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä rekisterin käyttöön liittyviä hallinnollisia tietoja. (13.5.2005/305)

Rekisterinpidon yhteydessä voidaan kerätä myös rekisteriyksiköitä koskevia tietoja tilastotarkoituksiin sen mukaan, mitä maaseutuelinkeinotilastoista annetussa laissa (1197/1996) säädetään. (28.3.2001/301)

Pelkästään tilastotarkoituksiin kerättyä tietoa ei saa käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin. Tilastollinen tieto on säilytettävä erillään hallinnollisesta tiedosta.

Rekisteriyksiköistä on käytettävä rekisteritunnusta, jonka antaa rekisterinpitäjä.

Tarkempia määräyksiä tässä pykälässä määritellystä rekisterin tietosisällöstä sekä osarekistereistä antaa maa- ja metsätalousministeriö.

6 §
Tietojen hankinta

Tämän lain tullessa voimaan rekisteriin siirtyvät maataloushallinnon maatilarekisteristä annetussa laissa (1077/89) tarkoitetut rekisteritiedot.

Rekisteriä täydennetään ja päivitetään rekisteriyksiköiltä ja viranomaisilta saatavilla tiedoilla.

Rekisteriyksikön omistaja ja haltija ovat velvolliset antamaan rekisteriä käyttävälle viranomaiselle rekisteriyksikköä koskevia 5 §:n mukaisia tietoja.

Valtion ja kuntien viranomaiset ovat velvolliset antamaan salassapitosääntöjen estämättä rekisteriä käyttävälle viranomaiselle 5 §:n mukaisia tietoja.

7 §
Rekisteritietojen antaminen ja luovutus

Rekisterissä olevia tietoja saa antaa tai luovuttaa sivullisille vain:

1) rekisteriyksikön omistajan tai haltijan suostumuksella tai toimeksiannosta;

2) lain tai sen nojalla annetun määräyksen mukaisesti; tai (28.3.2001/301)

3) tieteellisiin tutkimuksiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetietoja sekä puhelinnumero voidaan luovuttaa maaseutuelinkeinoja koskevaa tutkimusta ja neuvontaa varten, jos toiminta tukee uusiutuvien luonnonvarojen kestävää kehitystä ja monipuolista käyttöä ja jos luovutuksen saajalla on henkilötietojen osalta henkilötietolain (523/1999) mukainen oikeus tallettaa tiedot henkilörekisteriin, eikä rekisteriyksikön omistaja tai haltija ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Luovutuksessa saa käyttää valintaperusteena rekisteriin talletettuja yleis- ja henkilötietoja, jos tämä ei loukkaa 11 §:ssä säädettyä salassapitovelvollisuutta. Maaseutuelinkeinoja koskeviin tutkimus- ja neuvontatarkoituksiin voidaan luovuttaa myös 11 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohdassa mainittuja rekisterin julkisia tietoja. (28.3.2001/301)

Henkilötietojen luovuttamisesta on muutoin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. (28.3.2001/301)

Rekisterissä olevia tietoja saadaan luovuttaa Euroopan unionin viranomaisille silloin, kun säädökset edellyttävät tietojen antamista. (28.3.2001/301)

Rekisteritietojen luovuttamisesta sivullisille päättää rekisterin pitäjä. (13.4.2007/431)

8 § (28.3.2001/301)
Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteriyksikön omistajan ja haltijan oikeuteen tarkastaa rekisteriin talletettuja tietoja sovelletaan henkilötietolakia.

9 § (28.3.2001/301)
Virheen oikaisu

Rekisterissä olevien tietojen oikaisuun sovelletaan henkilötietolakia.

10 §
Tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että rekisteri ja sen tiedot on asianmukaisesti suojattu luvatonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista ja muuttamista sekä anastusta vastaan.

11 §
Tietojen salassapito ja salassapitovelvollisuus

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä. Julkisia ovat kuitenkin:

1) liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta annetussa laissa (1126/1990) tarkoitetut tiedot;

2) rekisteriyksikön omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot;

3) rekisteriyksiköiden peruslohkojen nimi-, numero-, sijainti- ja pinta-alatiedot sekä rekisterimerkintä peruslohkon tukikelpoisuudesta;

4) tiedot rekisteriyksiköiden toimialasta, tuotantosuunnasta sekä maankäyttölajien pinta-aloista; sekä

5) maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain (1303/1994) 2 §:n mukaisten tavoite 5b- ja 6-ohjelmien sekä Interreg- ja Leader II -yhteisöaloiteohjelmien sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 3 §:n mukaisten tavoite 1 -ohjelman, Leader+- ja Interreg-yhteisöaloiteohjelmien, alueellisen maaseudun kehittämisohjelman sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain 16 §:n mukaisten valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden nimeä, keskeistä sisältöä sekä tavoitteita ja niiden saavuttamista, kustannusarviota sekä rahoituslähdettä koskevat tiedot sekä hyväksytyn hankkeen ja sen vastuullisen toteuttajan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot.

(28.3.2001/301)

Joka tässä laissa tarkoitettuja tietoja hankittaessa, talletettaessa, käytettäessä tai luovutettaessa on saanut tietää jotakin toisen henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta tai liikesalaisuudesta, ei saa tämän lain vastaisesti paljastaa sivulliselle tai käyttää omaksi tai toisen hyödyksi näin saamiaan tietoja.

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös rekisteriin liittyviin automaattisen tietojenkäsittelyn ohjelmistoihin ja ohjeistoja koskeviin tietoihin, joiden ilmituleminen vaarantaa tietosuojan.

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. (21.8.1995/1025)

12 § (28.3.2001/301)
Suhde henkilötietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

13 §
Rangaistussäännökset

1–2 momentit on kumottu L:lla 21.8.1995/1025.

Tiedonantovelvollinen, joka tahallaan laiminlyö tässä laissa tarkoitettujen tietojen antamisen, on tuomittava maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämättä jättämisestä sakkoon.

Rekisteriä pitävä tai käyttävä viranomainen voi jättää esitutkintaviranomaiselle ilmoittamatta 3 momentissa mainitun rikkomuksen, jota on kokonaisuudessaan pidettävä vähäisenä.

5 momentti on kumottu L:lla 21.8.1995/1025.

14 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

15 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan maataloushallinnon maatilarekisteristä 8 päivänä joulukuuta 1989 annettu laki.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 198/94, MmVM 29/94

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.8.1995/1025:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan maataloushallinnon maatilarekisteristä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu laki (655/95).

HE 42/95, LaVM 2/95

28.3.2001/301:

Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2001.

HE 165/2000, VJL 2/2001, MmVM 3/2001, EV 198/2000

13.5.2005/305:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005.

HE 258/2004, MmVM 1/2005, EV 29/2005

13.4.2007/431:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 218/2006, MmVM 20/2006, EV 282/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.