Seurattu SDK 158/2021 saakka.

29.12.1994/1474

Laki virvoitusjuomaverosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 17.12.2010/1127, joka on voimassa 1.1.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 § (3.12.2004/1038)

Virvoitusjuomista on suoritettava valtiolle virvoitusjuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta virvoitusjuomaveroon, jos virvoitusjuoman on tuottanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana tuottamien virvoitusjuomien määrä on niistä saatavan juomamäärän perusteella enintään 50 000 litraa. Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä on vaadittaessa esitettävä tulliviranomaiselle luotettava selvitys.

2 § (23.12.1998/1092)

Tässä laissa virvoitusjuomilla tarkoitetaan lain liitteenä olevassa virvoitusjuomaverotaulukossa tarkoitettuja tuotteita.

Veron määräämisen perusteet
3 § (3.12.2004/1038)

Virvoitusjuomaveroa on suoritettava lain liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.

Juomien valmistukseen käytettävistä nestemäisistä tuotteista, myös nimikkeen 2009 laimennettavista mehuista, kannetaan virvoitusjuomaveroa niistä saatavan juomamäärän perusteella. Laimennettavien juomien laimennukseksi hyväksytään enintään 10 painoprosentin sokeripitoisuuteen tai sitä vastaavaan makeuteen johtava laimennus.

Keinotekoista makeutusainetta sisältävästä kiinteässä muodossa olevasta juoma-aineksesta kannetaan virvoitusjuomaveroa, joka vastaa siihen sisältyvän keinotekoisen makeutusaineen määrää muunnettuna sakkaroosin makeutta vastaavaksi.

4 § (3.12.2004/1038)

4 § on kumottu L:lla 3.12.2004/1038.

Verottomuus
5 § (23.12.1998/1092)

Verottomia ovat:

1) virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen;

2) virvoitusjuomat, jotka käytetään makeisten tai virvoitusjuomien valmistukseen;

3) virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen;

4) virvoitusjuomat, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan yhteisön alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.

Jos varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, verottomuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1, 3–6 ja 10 kohdassa säädetään.

Erinäiset säännökset
6 §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltaisesta viranomaisesta, verovelvollisuudesta samoin kuin verovelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden veronalaisuudesta, yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden verottamisesta, veron määräämisen ajankohdasta ja verotettavista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, veroilmoituksen antamisesta sekä veron määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, veron palauttamisesta, verovelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valmisteverotuslain säännöksiä veronalaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan virvoitusjuomiin vain siltä osin kuin säännökset koskevat Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä. (23.12.1998/1092)

7 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on verotuksen toimittaneen piiritullikamarin palautettava erotusta vastaava määrä hakemuksesta verovelvolliselle.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan makeisverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (867/79) sekä virvoitusjuomaverosta samana päivänä annettu laki (870/79) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 237/94, VaVM 90/94
VEROTAULUKKO
Tullitariffin nimikeTuoteTuoteryhmäVeron määrä
2009Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must") ja kasvismehut, myös lisättynä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 14,5 snt/l
2106:staMuualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:
– alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien valmistukseen:
– – kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 234 snt/kg
– – muut 3 4,5 snt/l
2201:stäVesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön tai maustamaton; jää ja lumi:
– keinotekoinen kivennäisvesi, hiilihapoton ja hiilihapotettu, ei kuitenkaan luonnon kivennäisvesi eikä muu luonnosta sellaisenaan saatava vesi, joihin on lisätty ainoastaan hiilidioksidia 44,5 snt/l
2202:staVesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)
– nimikkeiden 0401–0404 tuotteisiin perustumattomat tuotteet:
– – hiilihappoa sisältävät 54,5 snt/l
– – muut 64,5 snt/l
2204:stäTuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 74,5 snt/l
2206:staMuut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset 84,5 snt/l
2208:staDenaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
– juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia:
– – hiilihapotetut 94,5 snt/l
– – muut 104,5 snt/l
3302:staHyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:
– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:
– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 114,5 snt/l
3824:stäValmistetut sitomisaineet valumuotteja ja –sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat:
– juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset 124,5 snt/l

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.3.1996/148:

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan tuotteisiin, jotka on vastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta, luovutettu verottomasta varastosta kulutukseen taikka luovutettu vapaaseen liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen.

HE 209/95, VaVM 1/96, EV 13/96

3.4.1998/240:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1998.

Lain liitteenä olevaa verotaulukkoa sovelletaan tuotteisiin, jotka on vastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta, luovutettu verottomasta varastosta kulutukseen taikka luovutettu vapaaseen liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen.

HE 4/1998, VaVM 3/1998, EV 21/1998

23.12.1998/1092:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 lukuun ottamatta sen 1 §:n 3 momenttia, joka tulee voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 124/1998, VaVM 56/1998, EV 226/1998

15.12.2000/1087:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 40/2000, VaVM 30/2000, EV 167/2000, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY mukaisesti.

26.10.2001/920:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

3.12.2004/1038:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 149/2004, VaVM 23/2004, EV 164/2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.