Seurattu SDK 141/2021 saakka.

29.12.1994/1412

Laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 8.11.2002/914, joka tuli voimaan 15.11.2002.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lain tarkoitus ja määritelmät

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun Euroopan yhteisöjen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1836/93 täytäntöönpanemiseksi tarpeellisista asioista kuten toimivaltaisesta toimielimestä ja sen tehtävistä, akkreditointijärjestelmästä, ympäristötodentajista, seuraamuksista, muutoksenhausta, maksuista ja määräysten antamisesta.

2 §
Osallistuminen järjestelmään

Tässä laissa ja 1 momentissa mainitussa neuvoston asetuksessa, jäljempänä neuvoston asetus, tarkoitettu järjestelmä on avoin teollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Yritykset voivat liittyä järjestelmään toimipaikkakohtaisesti.

3 §
Määritelmät

Neuvoston asetuksen mukaisesti tässä laissa tarkoitetaan:

1) yrityksellä organisaatiota, joka valvoo tietyllä toimintapaikalla harjoitettua toimintakokonaisuutta;

2) toimipaikalla sellaista maa-aluetta, jolla yrityksen valvonnan alaisena harjoitetaan teollista toimintaa tietyssä paikassa, mukaan lukien toimintaan liittyvien raaka-aineiden, sivutuotteiden, puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden ja jätteiden varastointi samoin kuin sekä kiinteät että irralliset laitteistot ja perusrakenne;

3) akkreditoidulla ympäristötodentajalla henkilöä tai toimielintä, joka on riippumaton todentamisen kohteena olevasta yrityksestä ja joka on akkreditoitu neuvoston asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti;

4) ympäristölausunnolla lausuntoa, joka on laadittu yrityksessä neuvoston asetuksen ja erityisesti sen 5 artiklan mukaisesti;

5) osallistumisilmoituksella kuvallista ilmoitusta, jota järjestelmään rekisteröity toimipaikka saa käyttää muutoin paitsi tuotteiden mainostamisessa, itse tuotteissa tai niiden pakkauksissa;

6) teollisella toiminnalla neuvoston asetuksen 2 artiklan i-kohdan mukaista toimintaa.

2 luku

Toimivaltainen toimielin ja sen tehtävät

4 §
Toimivaltainen toimielin

Neuvoston asetuksen 8 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen toimielin Suomessa on vesi- ja ympäristöhallitus.

5 §
Tehtävät

Vesi- ja ympäristöhallitus;

1) rekisteröi 1 § 1 momentissa mainittuun ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, jäljempänä EMAS-järjestelmä, haluavan toimipaikan neuvoston asetuksen 8 artiklan mukaisesti, kun se on vastaanottanut akkreditoidun ympäristötodentajan vahvistaman toimipaikan ympäristölausunnon, josta määrätään neuvoston asetuksen 5 artiklassa, ja vastaanottanut tämän lain 12 §:ssä määrätyn rekisteröintimaksun;

2) poistaa toimipaikan rekisteristä, jos se havaitsee, että toimipaikka ei täytä EMAS-järjestelmään osallistumiselle neuvoston asetuksen 8 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä edellytyksiä;

3) toimittaa ennen kunkin vuoden loppua neuvoston asetuksen 9 artiklassa mainitun luettelon EMAS-järjestelmässä mukana olevista toimipaikoista ulkoasiainministeriön välityksellä EFTAn valvontaviranomaiselle, sekä kauppa- ja teollisuusministeriölle, ympäristöministeriölle ja alueellisille ympäristökeskuksille.

3 luku

Akkreditointijärjestelmä ja ympäristötodentajat

6 §
Akkreditointielin

Neuvoston asetuksen 6 artiklassa tarkoitettu akkreditointielin Suomessa on mittatekniikan keskus.

7 §
Tehtävät

Mittatekniikan keskus;

1) akkreditoi ympäristötodentajat ja valvoo heidän toimintaansa neuvoston asetuksen liitteen III määräysten mukaisesti;

2) laatii, tarkistaa, pitää ajan tasalla ja toimittaa ulkoasiainministeriön välityksellä EFTAn valvontaviranomaiselle joka kuudes kuukausi neuvoston asetuksen 7 artiklassa mainitun luettelon akkreditoiduista ympäristötodentajista.

4 luku

Seuraamukset ja muutoksenhaku

8 §
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Joka rikkoo neuvoston asetuksen 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua kieltoa, on tuomittava neuvoston asetuksen auditointi- tai todentamistehtävän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa tarkoitetusta rikkomuksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.

Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomiseen on kuitenkin sovellettava rikoslain 40 luvun 5 §:n säännöksiä.

9 §
Muutoksenhaku

Joka on tyytymätön vesi- ja ympäristöhallituksen neuvoston asetuksen 8 artiklan mukaiseen päätökseen rekisteröinnistä kieltäytymisestä tai luettelosta poistamisesta tai mittatekniikan keskuksen neuvoston asetuksen 6 artiklan ja III liitteen mukaiseen päätökseen akkreditoidun ympäristötodentajan akkreditoinnin poistamisesta, pidättämisestä tai sen alan supistamisesta, saa hakea muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Lääninoikeuksien tilalle ovat tulleet hallinto-oikeudet. Ks. Hallinto-oikeusL 430/1999. L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996.

5 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Maksut

Tämän lain mukaisista toimipaikkojen rekisteröintiä ja rekisterin ylläpitoa koskevista toimista samoin kuin ympäristötodentajien akkreditoinnista peritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

11 §
Tarkemmat määräykset

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän lain ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanosta.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon vaatimiin toimiin.

HE 242/94, YmVM 12/94, Neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93, EYVL N:o L 168, 10.7.1993, s. 1, sellaisena kuin se on oikaistuna EYVL:ssä N:o L 247, 5.10.1993, s. 28

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.