Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.12.1994/1380

Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 25.6.2015/798, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kun se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on työstä johtuvan asbestille altistumisen ja siitä aiheutuvan terveysvaaran vähentäminen ja ehkäisy. Päätöksessä asetetaan raja-arvot ja muut erityiset vaatimukset.

2 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työhön, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa altistumista asbestille tai muille kuitumaisille silikaattimineraaleille, joiden vaikutus ihmisen terveyteen on voimakkuudeltaan ja laadultaan asbestin vaikutusten kaltainen.

Asbestia ja asbestipitoisia tuotteita koskevista kielloista säädetään valtioneuvoston asetuksessa asbestia koskevista rajoituksista (975/2004). (27.4.2006/318)

Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään jätelaissa (1072/93).

VNa asbestia koskevista rajoituksista 975/2004 on kumottu VNa:lla 415/2009. JäteL 1072/1993 on kumottu JäteL:lla 646/2011. Edelleen voimaan jää kuitenkin 35 §. Ks. voimaantulosta JäteL 646/2011 148 § 2 ja 3 mom.

3 § (27.4.2006/318)

3 § on kumottu A:lla 27.4.2006/318.

4 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä asbestilla tarkoitetaan seuraavia kuitumaisia silikaattimineraaleja:

– Aktinoliitti CAS No 77536–66–4

– Amosiitti CAS No 12172–73–5

– Antofylliitti CAS No 77536–67–5

– Krysotiili CAS No 12001–29–5

– Krokidoliitti CAS No 12001–28–4

– Tremoliitti CAS No 77536–68–6

Kuitumaisia asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttavia silikaattimineraaleja ovat:

– Erioniitti CAS No 12150–42–8

Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on 3:1 tai enemmän.

Työntekijän asbestille altistumista arvioitaessa otetaan huomioon vain sellaiset kuitumaiset asbestihiukkaset, joiden pituus on vähintään viisi mikrometriä ja läpimitta enintään kolme mikrometriä. (27.4.2006/318)

5 §
Altistuksen arviointi

Työnantajan tulee arvioida asbestipölylle altistumisen vaara siten, että työntekijöiden altistumisen luonne ja määrä tulee määritetyksi. Arviointi tulee uusia, jos on perusteltua syytä olettaa, että se on virheellinen tai jos työssä on tapahtunut altistumisen kannalta merkittäviä muutoksia.

Arvioinnin perusteeksi työnantajan on selvitettävä, onko työssä käytettävissä raaka-aineissa, tuotteissa, tai työvälineissä asbestia tai esiintyykö työympäristössä muuten asbestia ja missä määrin työpaikan ilmaan voi vapautua asbestipölyä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu arviointi osoittaa, ettei työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus ole korkeampi kuin 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, 7–9 §:ää ei sovelleta. (27.4.2006/318)

6 § (27.4.2006/318)
Altistumisen vähentäminen

Työt, joissa työntekijät altistuvat asbestikuiduille louhittaessa asbestia rikastamistarkoituksessa taikka valmistettaessa tai käsiteltäessä asbestipitoisia tuotteita, ovat kiellettyjä.

Muu asbestityö on tehtävä siten, että työntekijöiden työstä johtuva altistuminen asbestille on mahdollisimman vähäistä ja aina alle 10 §:ssä säädetyn raja-arvon.

Altistumisen vähentämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

1) rajoitetaan käytettävän asbestin määrä mahdollisimman vähäiseksi;

2) rajoitetaan asbestipölylle altistuvien tai mahdollisesti altistuvien työntekijöiden lukumäärä mahdollisimman pieneksi;

3) suunnitellaan työmenetelmät siten, että asbestipölyn pääsy ilmaan vältetään ja, jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, poistetaan pöly niin lähellä sen syntypistettä kuin mahdollista;

4) estetään asbestin kulkeutuminen työpaikalta muualle työntekijöiden tai heidän vaatetuksensa mukana tai muulla tavoin;

5) käytetään riittävän hyvin altistumista estäviä tai vähentäviä koneita, ilmankäsittelykojeita, henkilönsuojaimia ja muita laitteita, valvotaan niiden kuntoa säännöllisesti sekä tarkastetaan niiden toiminta tarvittaessa;

6) korjataan tai vaihdetaan vahingoittuneet laitteet ennen niiden käytön jatkamista;

7) varastoidaan ja kuljetetaan asbestipitoinen materiaali sopivissa pakkauksissa;

8) huolehditaan siitä, että kaikki rakennukset ja laitteet, joissa asbestia käsitellään, on mahdollista puhdistaa ja pitää kunnossa säännöllisesti ja tehokkaasti; sekä

9) poistetaan asbestia sisältävät jätteet niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, jotka on varustettu pakkauksen asbestia sisältäväksi osoittavin merkinnöin.

Mitä 3 momentin 9 kohdassa säädetään, ei koske kaivoksia.

7 §
Asbestille altistavan toiminnan ilmoittaminen työsuojeluviranomaiselle

Ennen kuin työnantaja ryhtyy harjoittamaan 2 §:ssä tarkoitettua muuta toimintaa kuin asbestipurkutyötä, hänen on kirjallisesti ilmoitettava toiminnasta työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen toiminnan alkamista. Viranomaisen suostumuksella tämä aikaväli voi olla lyhyempi.

Jos 1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen on ryhdytty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, on ilmoitus toiminnasta tehtävä kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Silloin, kun ilmoitusta ei voida tehdä ennen toiminnan aloittamista, on ilmoitus tehtävä heti, kun se on mahdollista.

Ilmoituksesta on ilmettävä ainakin:

1) työpaikkatiedot;

2) asbestipitoisen materiaalin ominaisuudet ja määrä;

3) toiminnan laatu; sekä

4) asbestia sisältävät käsiteltävät tuotteet.

Toimintaa koskevien tietojen muuttuessa asbestille altistumisen tai työsuojelun valvonnan kannalta olennaisesti on työnantajan tehtävä uusi ilmoitus.

8 §
Altistusalueen rajaaminen ja suojavaatteet

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) altistusalue on selvästi rajattu ja varoitusmerkinnöin osoitettu;

2) altistusalueelle ei ole pääsyä muilla kuin niillä henkilöillä, joille se työnsä puolesta on välttämätöntä; sekä

3) altistusalueella ei syödä, juoda tai tupakoida.

Työntekijöille on varattava paikka, jossa he voivat syödä tai juoda altistumatta asbestipölylle.

Työnantajan on varattava työntekijälle sopiva työ- ja suojavaatetus ja valvottava, että sitä asianmukaisesti käytetään, tarkastetaan ja puhdistetaan. Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaan käyttää ja hoitaa hänen käyttöönsä annettua työ- ja suojavaatetusta.

Työ- ja suojavaatteet on työn jälkeen jätettävä työpaikalle. Jos työnantaja ei itse hoida näiden vaatteiden hävittämistä tai puhdistusta, ne voidaan pesettää sellaisessa ulkopuolisessa laitoksessa, jossa on varusteet tämänkaltaiseen pesuun. Tällöin vaatetus on kuljetettava pesulaan suljetuissa säiliöissä.

Työntekijöiden pitovaatteille on varattava työ- ja suojavaatteiden säilytyspaikasta erilliset säilytyspaikat.

Työnantajan on varattava työntekijöille asianmukaiset pesu- ja käymälävarustukset sekä pölyisten toimintojen ollessa kyseessä suihkut.

9 § (27.4.2006/318)
Asbestialtistumisen seuranta

Jos 5 §:ssä tarkoitettu arviointi osoittaa, että työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan tulee seurata suunnitelmallisin ja säännöllisin mittauksin, ettei asbestille altistumiselle 10 §:ssä säädettyä raja-arvoa ylitetä.

Työpaikan ilman asbestipitoisuus on mitattava yleensä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa ja aina kun tehdään altistumiseen vaikuttavia teknisiä muutoksia.

Mittaukset tulee toteuttaa niin, että näytteet edustavat työntekijöiden henkilökohtaista altistusta asbestipölylle.

10 § (27.4.2006/318)
Asbestille altistumisen raja-arvo

Työntekijän päivittäisen asbestille altistumisen raja-arvo on 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä hengitysilmaa kahdeksan tunnin keskiarvona.

11 § (27.4.2006/318)
Työskentelyalueen ilman kohonnut asbestipitoisuus

Jos työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan on selvitettävä ylittymisen syyt ja ryhdyttävä viipymättä 6 §:n mukaisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Työskentelyalueella, jolla 1 momentissa tarkoitettu ylitys on todettu, oleskelu on kiellettävä muilta kuin ilman asbestipitoisuuden alentamiseksi välttämättömiltä työntekijöiltä. Työnantajan on varattava näille työntekijöille asbestityöhön sopivat henkilönsuojaimet ja valvottava, että suojaimia käytetään asianmukaisesti.

Altistuksen vähenemisen varmentamiseksi ilman asbestipitoisuus on mitattava välittömästi korjausten jälkeen.

12 § (27.4.2006/318)
Työskentelyalueen ilman asbestipitoisuuden ennakoitavissa oleva kohoaminen

Jos rakennuksen tai rakenteen purkutyössä, asbestin poisto- ja huoltotyössä, rakennuksen korjaus- tai kunnossapitotyössä taikka muussa työssä on ennakoitavissa, että työskentelyalueen ilman asbestipitoisuuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä eikä tätä voida estää työhön tai työympäristöön kohdistuvilla torjuntatoimenpiteillä, työnantajan on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi:

1) työntekijöille varataan sopivat ja riittävän tehokkaat hengityksensuojaimet ja muut henkilönsuojaimet;

2) määritellään alue, jolla oleskelu edellyttää 2 momentissa mainittujen suojaimien käyttöä;

3) asetetaan näkyville varoitusmerkkejä, joista ilmenee, että alueella työskenneltäessä ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä; ja

4) estetään asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista peräisin olevan pölyn leviäminen tilan tai työkohteen ympäristöön.

Työntekijöiden on 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa käytettävä työnantajan heille määräämiä suojaimia.

13 § (27.4.2006/318)
Asbestille altistuneiden terveyden seuranta

Työterveyshuoltolaissa (1383/2001) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään asbestille altistuneiden terveyden seurannasta.

14 § (27.4.2006/318)
Opetus ja ohjaus

Työnantajan on järjestettävä asianmukaista opetusta ja annettava säännöllistä ohjausta työntekijöille, jotka altistuvat tai mahdollisesti altistuvat asbestipitoiselle pölylle.

Opetuksen ja ohjauksen on oltava työntekijöille helposti ymmärrettävää. Heidän on saatava tarvittavat ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ja taidot, erityisesti seuraavista seikoista:

1) asbestin ominaisuuksista ja sen terveysvaikutuksista, myös yhteisvaikutuksesta tupakoinnin kanssa;

2) asbestille altistumiselle 10 §:ssä säädetystä raja-arvosta ja altistumisen seurantaa koskevista 9 §:ssä säädetyistä vaatimuksista;

3) tuote- ja materiaalityypeistä, jotka todennäköisesti sisältävät asbestia;

4) toimista, jotka voivat aiheuttaa asbestille altistumisen, ja ennaltaehkäisevien toimien merkityksestä altistuksen vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;

5) turvallisista työtavoista, toimista ja suojavälineistä;

6) hengityksensuojainten asianmukaisesta tarkoituksesta, valinnasta, valikoimasta, rajoituksista ja oikeasta käytöstä;

7) hätämenettelyistä;

8) työntekijöiden ja heidän vaatetuksensa puhdistamisesta asbestipölystä;

9) asbestia sisältävien jätteiden käsittelystä; ja

10) terveystarkastuksista.

15 §
Tiedonantovelvollisuudet

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen tietoja:

1) edellä 7 §:n mukaiseen ilmoitusmenettelyyn liittyvistä asiakirjoista;

2) työpaikan ilman asbestipitoisuudesta ja työntekijöiden asbestipölylle altistumista koskevien mittausten ja arviointien tuloksista ja niiden merkityksestä;

3) niin pian kuin mahdollista 10 §:ssä määrätyn raja-arvon ylittävistä mittaustuloksista ja raja-arvon ylitykseen johtaneista syistä; sekä

4) niin pian kuin mahdollista toimenpiteistä, joihin on hätätilanteissa ryhdytty.

Työntekijöille on annettava tietoja ja neuvoja heidän terveydentilansa seuraamisesta altistuksen loputtua.

16 §
Asbestipitoisten rakenteiden purku- ja saneeraustöiden valtuutuksen edellytykset

Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettaviksi (asbestipurkutyötä) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä tekemään.

2 momentti on kumottu A:lla 30.9.2010/863.

Työsuojelutoimiston on annettava valtuutus hakijalle, jos seuraavat edellytykset on täytetty:

1) työsuojelutoimisto on todennut hakijan päteväksi tekemään 1 momentissa tarkoitettua työtä tämän päätöksen ja muiden tällaista työtä koskevien määräysten mukaisesti;

2) työnjohtajat ja työntekijät ovat saaneet tai itsenäinen työnsuorittaja on saanut 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön;

3) työnjohtajille ja työntekijöille tai itsenäiselle työnsuorittajalle on tehty asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista annetussa työsuojeluhallituksen päätöksessä tarkoitettu terveystarkastus ja lääkäri on todennut heidät terveydentilaltaan soveltuvaksi 1 momentissa tarkoitettuihin töihin; sekä

4) hakijalla on käytössään asianmukaiset laitteet ja muut varusteet.

Hakijan on valtuutushakemuksensa käsittelemistä varten toimitettava työsuojelutoimistolle tarpeelliset asiakirjat.

5 momentti on kumottu A:lla 30.9.2010/863.

Työministeriö voi asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston esityksestä peruuttaa valtuutuksen, jos valtuutuksen ehtoja tai asbestipölyn aiheuttaman vaaran ehkäisemiseksi annettuja lakeja, asetuksia tai viranomaisten määräyksiä rikotaan taikka valtuutusta vaativa toiminta todetaan lopetetuksi tai valtuutusehtoja koskevat säädökset tai määräykset muuttuvat olennaisesti.

Valtuutus on voimassa koko maan alueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtuutusta ei tarvita työssä, jossa poistetaan ulkotiloissa kokonaisena asbestisementistä tehtyjä katto- tai seinälevyjä taikka jossa purkutyöhön tarvittava kokonaistyöaika ei ylitä yhtä henkilötyötuntia.

17 § (30.9.2010/863)
Pätevyys

Asbestipurkutyön johtajalla ja työntekijällä on oltava suoritettuna asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa.

18 §
Asbestikartoitus

Asbestipurkutyötä varten rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on:

1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti;

2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä; sekä

3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 5 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan. (27.4.2006/318)

VNp rakennustyön turvallisuudesta 629/1994 on kumottu VNa:lla 205/2009. Ks. VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 8 §.

19 §
Työsuunnitelma asbestipurkutyössä

Asbestipurkutyötä suorittamaan ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on tehtävä työsuunnitelma ennen kuin asbestipurkutyö aloitetaan.

Suunnitelmassa on esitettävä työntekijöiden ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet:

1) purkutyötä tekevien työntekijöiden altistumisen estäminen;

2) muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden altistumisen estäminen;

3) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estäminen;

4) työkohteen puhdistaminen asbestijätteistä ja asbestipölystä; sekä

5) asbestijätteiden käsittely työpaikalla.

Lisäksi suunnitelman tulee sisältää tietoa seuraavista seikoista:

1) työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto;

2) paikka, jossa työ tehdään;

3) asbestikartoituksen suorituspäivä, tekijä ja kartoitukseen liittyvien asiakirjojen haltija;

4) asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät;

5) työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet;

6) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet; sekä

7) sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle. Viranomaisen suostumuksella tämä aikaväli voi olla lyhyempi.

Silloin kun työsuunnitelman toimittaminen ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle ei ole mahdollista, on työsuunnitelma toimitettava tai ainakin ilmoitus työstä tehtävä työsuojeluviranomaiselle heti, kun se on mahdollista.

20 § (27.4.2006/318)
Rakennusten ja rakenteiden purkutyö

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä

Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purku on tehtävä asbestipurkutyönä siten, että asbesti ja asbestipitoiset materiaalit poistetaan ennen kuin rakenteet muuten hajotetaan, jollei poistamisesta aiheudu työntekijöille suurempaa altistumista kuin asbestin jättäminen rakenteisiin heille aiheuttaisi.

Asbestipurkutyö on tehtävä 19 §:ssä tarkoitetun työsuunnitelman mukaisesti.

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain pätevät ja terveydeltään asbestipurkutyöhön sopivat henkilöt. (30.9.2010/863)

Työnantajan tulee työn raskaus ja työskentelyalueen lämpötila huomioon ottaen määrätä työn sopivasta tauottamisesta käytettäessä henkilökohtaisia suojaimia.

Asbestipurkutyön jälkeen on aistinvaraisesti tai tarvittaessa mittauksin varmistettava, ettei työskentelyalueen ilmassa tai pinnoilla ole asbestia sisältävää pölyä. Ilman asbestipitoisuuden aiheuttamaa asbestille altistumisen vaaraa ei katsota olevan, jos tavanomaisia käyttöolosuhteita kuvaava ilman asbestipitoisuus ei ylitä 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä.

21 §
Yhteistoiminta

Sen lisäksi mitä työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta erikseen säädetään on asbestityön osalta yhteistoiminnassa käsiteltävä:

1) 5 § 1 momentissa määrättyä altistumisen arviointia;

2) asbestille altistumisen seurantamittausten näytteenottoa ennen näytteiden ottamista;

3) ennen toimenpiteisiin ryhtymistä toimenpiteitä, joihin ryhdytään sellaisen työn varalta, jossa on ennakoitavissa, että työpaikan ilman asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon; sekä

4) asbestipurkutyösuunnitelmaa.

22 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

23 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan asbestityöstä 26 päivänä marraskuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (886/87) siihen tehtyine muutoksineen. Kumotun päätöksen nojalla annetut työsuojeluhallituksen päätökset jäävät kuitenkin edelleen voimaan kunnes ne erikseen kumotaan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen edellyttämiin toimiin.

ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi 83/477/ETY, muut. 91/382/ETY

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.4.2006/318:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2006.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY , annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, työntekijöiden suojelemiseksi vaaroilta, jotka liittyvät asbestiasetukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

30.9.2010/863:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Työnjohtaja, työntekijä tai itsenäinen työnsuorittaja, joka on saanut tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön, on tämän asetuksen estämättä oikeutettu edelleen tekemään tätä työtä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.