Seurattu SDK 926/2022 saakka.

4.11.1994/968

Laki veripalvelutoiminnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu VeripalveluL:lla 1.4.2005/197, joka on voimassa 1.11.2005 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tässä laissa säädetään ihmisveren talteenottamisen sekä sairauden ja vamman hoitamiseen tarkoitettujen verivalmisteiden valvonnasta.

Lääkkeiksi katsottavista ihmisverestä valmistetuista tuotteista säädetään lääkelaissa (395/87).

2 §

Lain ja sen nojalla annettujen määräysten toimeenpanoa valvoo sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääkelaitos. Lääkelaitoksella on oikeus suorittaa valvonnan edellyttämät toimitilojen ja toiminnan tarkastukset. Valvonnasta perittävistä maksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

3 §

Suomen Punaisella Ristillä on oikeus ottaa talteen vapaaehtoisesti ja maksutta luovutettua verta ja valmistaa ja edelleen luovuttaa verivalmisteita. Kunta, kuntayhtymä tai muu yhteisö voi samoin edellytyksin lääkelaitoksen luvalla ottaa verta talteen ja valmistaa verivalmisteita sekä luovuttaa niitä edelleen.

4 §

Tämän lain mukaisesti veren talteenottamiseen oikeutetut yhteisöt voivat tallettaa henkilörekisteriin verenluovuttajan nimen, henkilötunnuksen sekä tarpeelliset yhteystiedot verenluovuttajan jäljittämiseksi sekä hänen suostumuksellaan tapahtuvaa verenluovutukseen kutsumista varten. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa veripalvelutoimintaa varten välttämättömät verta koskevat tutkimustulokset.

Rekisteriin talletetut sekä muut veripalvelun yhteydessä luovuttajista saadut tiedot sekä asiakirjat ovat salassapidettäviä.

Rekisterien säilyttämisestä säädetään arkistolaissa (831/94).

5 §

Lääkelaitoksella on oikeus velvoittaa asianomainen noudattamaan tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä 3 §:ssä tarkoitettuun lupaan liitettyjä lupaehtoja sakon uhalla siten kuin uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään tai uhalla, että toiminta keskeytetään taikka lupa peruutetaan.

6 §

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 128/94, StVM 23/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.