Seurattu SDK 829/2022 saakka.

4.11.1994/958

Asetus konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 20.2.2004/137, joka on voimassa 1.9.2004 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään konkurssisäännön 115 §:n ja yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (1027/93) ja viimeksi mainittu samana päivänä annetussa laissa (1029/93):

1 §
Rekisterin ylläpito

Oikeusministeriön oikeusrekisterikeskus ylläpitää konkurssiasioista sekä yrityssaneerausasioista yhteistä rekisteriä (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri) automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Tuomioistuin tallentaa rekisteriin tietoja siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää.

2 §
Konkurssiasiasta rekisteriin merkittävät tiedot

Konkurssiasiaa käsittelevän tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot, henkilö-, liike- ja yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero;

3) konkurssihakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot;

4) konkurssiasian käsittelystä:

a) konkurssihakemuksen vireilletulopäivä;

b) velallisen kuulemispäivä;

c) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty;

d) velkojainkuulustelun päivämäärä;

e) määräpäivät saatavien ilmoittamiselle ja muistutusten tekemiselle;

f) konkurssituomion antamispäivä;

g) päätös tai toimenpide, jolla asian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt;

h) konkurssiasian siirtäminen;

5) muutoksenhaku konkurssiin asettamista koskevasta tai 4 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä;

6) velallista koskeva yrityssaneerausasia;

7) pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot;

8) valvontakirjelmien vastaanottaja; sekä

9) muu konkurssiasiaan liittyvä tieto siten kuin oikeusministeriö määrää.

3 §
Yrityssaneerausasiasta rekisteriin merkittävät tiedot

Yrityssaneerausasiaa käsittelevän tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin siten kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot, henkilö-, liike- ja yhteisötunnus ja kaupparekisterinumero;

3) saneeraushakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot;

4) saneerausasian käsittelystä:

a) hakemuksen vireilletulopäivä;

b) väliaikainen kielto;

c) päivämäärä ja kellonaika, jona yrityssaneerausmenettely on päätetty aloittaa;

d) määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa;

e) määräpäivä, johon mennessä ehdotus saneerausohjelmaksi on laadittava;

f) määräpäivä, johon mennessä saatavia koskevat väitteet on esitettävä;

g) määräpäivä, johon mennessä lausuma ohjelmaehdotuksesta on annettava;

h) määräpäivä äänestyslausumalle;

i) saneerausohjelman vahvistaminen;

j) päätös, jolla menettely on määrätty lakkaamaan;

k) muu päätös tai toimenpide, jolla asian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt; sekä

l) asian siirtäminen;

5) velallista koskeva konkurssiasia;

6) velallisen määräysvallan rajoitukset;

7) selvittäjän nimi ja yhteystiedot sekä mahdolliset määräykset tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

8) velkojatoimikunnan asettaminen;

9) valvojan nimi ja yhteystiedot;

10) saneerausohjelman muuttaminen, velkajärjestelyn raukeaminen sekä saneerausohjelman raukeaminen;

11) muutoksenhaku menettelyn aloittamista koskevaan tai 4 kohdan i–k alakohdassa tai 10 kohdassa tarkoitettuun päätökseen; sekä

12) muu saneerausasiaan liittyvä tieto siten kuin oikeusministeriö määrää.

4 §
Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteristä poistetaan konkurssiasiaa koskevat tiedot, kun

1) on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun konkurssihakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä taikka peruutettu;

2) on kulunut kymmenen vuotta konkurssituomion antamisesta; taikka

3) on kulunut kolme vuotta siitä, kun konkurssiasian käsittely tuomioistuimessa on muusta syystä päättynyt.

Rekisteristä poistetaan yrityssaneerausasiaa koskevat tiedot, kun

1) on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun yrityssaneeraushakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä taikka peruutettu;

2) on kulunut kymmenen vuotta saneerausohjelman vahvistamisesta; taikka

3) on kulunut kolme vuotta siitä, kun saneerausmenettely on muusta syystä lakannut.

Yksityisen luonnollisen henkilön konkurssiasiaa koskevat tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta.

5 §
Merkintöjen tekemisen kiireellisyys

Tuomioistuimen on tehtävä merkinnät rekisteriin viivytyksettä. Merkinnät konkurssihakemuksen vireilletulosta ja konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä sekä yrityssaneeraushakemuksen vireilletulosta ja saneerausmenettelyn aloittamista ja lakkaamista koskevasta päätöksestä sekä väliaikaisesta kiellosta ja sen lakkaamisesta on tehtävä samana päivänä, jona hakemus on vastaanotettu tai päätös tehty.

6 §
Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla

Rekisteristä saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla tuomioistuimille, täytäntöönpanoviranomaisille, kaupparekisteriviranomaisille sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä ja muuta vastaavaa omaisuusrekisteriä pitäville viranomaisille ja yhteisöille, luottotietotoiminnan harjoittajalle luottotietorekisterin pitämistä varten sekä muillekin hyväksyttävää tarkoitusta varten.

7 §
Virheen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto ilman aiheetonta viivytystä oikaistaan tai poistetaan taikka sitä täydennetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Rekisterissä tulee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994 olla tiedot niistä konkurssi- ja yrityssaneerausasioista, jotka olivat vireillä 1 päivänä joulukuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.