Seurattu SDK 766/2022 saakka.

15.7.1994/666

Asetus luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 3.12.2009 alkaen. Ks. JoukkoliikenneL 869/2009 59 §.

Liikenneministerin esittelystä säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 8 ja 29 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa (662/94):

1 §
Paikalliset lupaviranomaiset

Yksinomaan Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Imatran, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, Riihimäen, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Vaasan, Vantaan ja Varkauden alueella harjoitettavaan linjaliikenteeseen luvan myöntää kunnan viranomainen.

2 §
Lupaviranomaisten ja ostoliikennepalveluja hankkivien yhteistyö

Liikennetarpeiden ja -palvelujen yhteensovittamiseksi ja joukkoliikenteen hyödyntämiseksi lupaviranomaisten ja ostoliikennepalveluja hankkivien on otettava toiminnassaan huomioon seudun, alueen tai tiesuunnan muut liikenteen järjestämistä koskevat hankkeet. Tämä voi tapahtua pyytämällä lausuntoja ja muita selvityksiä sekä luomalla ja kehittämällä jatkuvan yhteistyön muotoja.

3 §
Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä oleva yrittäjäkurssi käsittää vähintään 160 oppituntia.

Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua ainakin ne aihepiirit, jotka on mainittu maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/26/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/76/EY, liitteen I luettelossa 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista henkilöliikenteen aihepiireistä. (11.6.1999/720)

3 momentti on kumottu L:lla 21.7.2006/695.

4 §
Taksiliikenteen yrittäjäkurssi

Taksiluvan myöntämisen edellytyksenä oleva yrittäjäkurssi käsittää vähintään 120 tuntia.

Kurssin opetussisältöön ja sen loppukokeeseen tulee kuulua soveltuvin osin 3 §:ssä mainitut asiakokonaisuudet.

3 momentti on kumottu L:lla 21.7.2006/695.

5–6 §

5–6 § on kumottu L:lla 21.7.2006/695.

7 § (1.9.1995/1111)
Taloudelliset voimavarat

Joukkoliikenneluvan hakijalla ja haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelliset voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänen käytettävissään olevien varojen määrä on vähintään 9 000 euroa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävää linja-autoa kohden ensimmäiseltä autolta ja vähintään 5 000 euroa seuraavilta autoilta. (11.6.1999/720)

Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan:

1) rahoitusomaisuus, mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nostamattomat luotot;

2) vaihto-omaisuus; sekä

3) vakuutena käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset.

Jos hakija tai haltija on luonnollinen henkilö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen henkilön, yhtiömiesten tai vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtainen, vakuutena käytettävissä oleva omaisuus.

Liikennettä aloitettaessa tai autojen määrää lisättäessä käytettävissä olevien varojen määrä saadaan vähentämällä 2 ja 3 momenttien mukaan lasketuista varoista liikenteen aloittamisesta tai autojen määrän lisäämisestä aiheutuvat autojen, toimitilojen, koneiden ja laitteiden hankintamenot. Käytettävissä olevia varoja tulee olla 1 momentissa mainittu määrä hakijan jokaista linja-autoa kohden.

Käytettävissä olevien varojen riittävyys osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:

1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai

2) todistuksella, jonka on antanut Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö taikka henkilö, joka on merkitty julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan pitämään luetteloon julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittaneista henkilöistä.

(11.6.1999/720)

Edellä 5 momentissa tarkoitettu asiakirja on toimitettava lupaviranomaiselle joukkoliikennelupaa haettaessa ja uusittaessa. Erityisestä syystä joukkoliikenneluvan myöntävä viranomainen voi vaatia asiakirjan toimitettavaksi muulloinkin.

8 §
Eri asiakasryhmien tarpeet

Taksilupia myönnettäessä tulee eri asiakasryhmien tarpeet ottaa huomioon erityisesti siten, että vammaisten tarpeisiin soveltuvia autoja on käytössä kysyntään nähden riittävässä määrin.

9 §
Liikenneluvan haettavaksi julistaminen

Lupaviranomainen voi tarvittaessa paikkakunnalla yleisesti leviävissä sanomalehdissä tai muulla sopivalla tavalla kehottaa halukkaita hakemaan liikennelupaa joko täsmällisesti yksilöimänsä liikenteen tai määräämänsä palvelutason tunnusmerkit täyttävän liikennekokonaisuuden harjoittamiseen.

10 §
Liikenneluvan uusiminen

Liikenneluvan uusimista koskevaa hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisen edellytysten lisäksi otettava huomioon, onko liikennettä harjoitettu lupien mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään kolme kuukautta ennen liikenneluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa liikennettä siihen saakka kun asia on ratkaistu.

11 §
Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaihdettava kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi, tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä lupaviranomaiselle. Jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, luvanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon saatuaan toimittaa siitä ilmoitus lupaviranomaiselle.

Mikäli 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävään ei voida heti esittää säädetyt ammattitaitovaatimukset täyttävää henkilöä, on vaatimusten täyttämisen osoittavat selvitykset toimitettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vaihtamistarpeen aiheuttaneesta tapahtumasta.

12 §
Lupaviranomaisten ja kuntien tiedonantovelvollisuus

Luvan myöntävän viranomaisen on toimitettava jäljennös myöntämästään linjaliikenneluvasta tai sen muutoksesta niille lääninhallituksille, joiden alueella luvan mukaista liikennettä harjoitetaan.

Kunnan, kuntayhtymän, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, lääninhallituksen ja liikenneministeriön on toimitettava viipymättä tiedot ostamansa liikenteen reitistä, aikataulusta ja ajasta, jona liikennettä harjoitetaan, niille lääninhallituksille, joiden alueella liikennettä harjoitetaan.

13 §
Tiedottamisvelvollisuus

Liikenteenharjoittajan tulee tiedottaa yleisölle ajettavasta liikenteestä tehokkaasti, etenkin sen aloittamisesta tai muuttamisesta. Siitä, kenellä on ostoliikenteen tiedottamisvelvollisuus, voidaan sopia toisin palvelujen ostamista koskevassa sopimuksessa.

14 §
Liikenteen aloittaminen

Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan haltijan tulee ennen liikenteen aloittamista esittää liikennelupansa asemapaikan poliisille ja ilmoittaa, milloin liikenne aloitetaan.

15 §
Ajon aikana autossa pidettävät asiakirjat

Autossa tulee ajon aikana olla mukana alkuperäinen liikennelupa. Mikäli liikennettä harjoitetaan linja-autolla, autossa voi alkuperäisen liikenneluvan sijasta olla oikeaksi todistettu jäljennös joukkoliikenneluvasta.

Ajoneuvon kuljettajan on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle alkuperäinen liikennelupa tai jäljennös joukkoliikenneluvasta.

16 §
Alihankinta

Liikenneluvan haltija voi antaa alihankintana hoidettavaksi osan linjaliikennelupiensa mukaisista vuoroista henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jollei tätä oikeutta ole liikenneluvassa rajoitettu luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 10 §:n nojalla. Vastuu liikenteen hoidosta säilyy linjaliikenneluvan haltijalla.

Ostoliikenteen harjoittaja voi antaa alihankintana hoidettavaksi ostosopimukseen sisältyviä yksilöityjä ajosuoritteita henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jos alihankkijan käytöstä on sovittu palvelujen ostamista koskevassa sopimuksessa.

Tilausliikenteen harjoittaja voi antaa alihankintana hoidettavaksi häneltä tilatun ajon henkilölle, jolla on joukkoliikennelupa tai taksilupa, jos tilauksen tekijä siihen suostuu.

17 §
Kuolin- ja konkurssipesän oikeus harjoittaa liikennettä

Jos liikenneluvan haltija kuolee, on kuolinpesällä oikeus jatkaa liikenteen hoitoa enintään vuoden. Ehtona on, että kuolinpesä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi henkilön, joka vastaa luvanhaltijalle kuuluvista velvollisuuksista. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta lukuun ottamatta täyttää liikenteestä vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset. Lupaviranomainen voi kuolinpesän hakemuksesta tarvittaessa pidentää vuoden määräaikaa enintään kuudella kuukaudella.

Kuolinpesän ei tarvitse tehdä 1 momentissa mainittua ilmoitusta linjaliikenneluvan nojalla harjoitetusta liikenteestä. Sen on kuitenkin viipymättä ilmoitettava linjaliikenneluvan myöntävälle viranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen 1 momentissa mainittua oikeutta.

Jos liikenneluvan haltija joutuu konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle, haluaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta. Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

18 §
Liikenteen keskeyttäminen

Taksiluvan nojalla harjoitettavan liikenteen saa pakottavasta syystä keskeyttää asemapaikan poliisin suostumuksella korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Pitemmäksi ajaksi tai muusta kuin pakottavasta syystä liikenteen saa keskeyttää vain lupaviranomaisen suostumuksella.

19 §
Liikenneluvan raukeaminen

Jos liikenneluvan saaja ei aloita liikennettä luvassa määrättynä aikana, on lupa katsottava rauenneeksi.

20 §
Liikenteen valvonta

Valvonta- tai asemapaikan poliisin tulee:

1) tehdä taksiluvan tai sairaankuljetusluvan esittämisestä merkintä lupaan;

2) ilmoittaa lupaviranomaiselle 14 §:n mukaisesta liikenteen aloittamisesta ja 18 §:n mukaisesta liikenteen keskeyttämisestä;

3) ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedossaan olevista seikoista, joiden voidaan olettaa johtavan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuun liikenneluvan peruuttamiseen tai saman lain 21 §:ssä tarkoitettuun liikenteen kieltämiseen tai rajoittamiseen; sekä

4) ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedossaan olevista seikoista, joiden voidaan olettaa osoittavan, että liikenteestä vastaava henkilö ei täytä luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 9 tai 9 b §:ssä hänelle säädettyjä vaatimuksia.

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994 lukuun ottamatta 4 ja 8 §:ää, jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus (347/91). Asetuksen 20 § on kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 saakka.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.9.1995/1111:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1995.

2 momentti on kumottu A:lla 11.6.1999/720. (11.6.1999/720)

Lupaviranomainen vapauttaa aikaisempien säädösten mukaiset vakuudet, jos luvanhaltija toimittaa sille 7 §:n 5 momentissa tarkoitetun asiakirjan.

Neuvoston direktiivit 74/562/ETY; EYVL N:o L 308, 19.11.1974, s. 23, 89/438/ETY; EYVL N:o L 212, 22.7.1989, s. 101.

11.6.1999/720:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 1999.

Luvanhaltijan, joka on saanut oikeuden harjoittaa luvanvaraista henkilöliikennettä tiellä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on esitettävä 7 §:n 5 momentissa tarkoitettu asiakirja lupaviranomaiselle viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2001. Jos tällainen luvanhaltija hakee autojen määrän lisäystä edellä mainitun siirtymäkauden aikana, sen on jo tässä yhteydessä esitettävä asiakirja koko kalustostaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa yrittäjäkurssista ja kirjallisesta loppukokeesta annetut todistukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa.

Neuvoston direktiivi 98/76/EY; EYVL N:o L 277, 14.10.1998, s. 17

21.7.2006/695:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä lailla kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetun asetuksen (666/1994) 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 3 momentti sekä 5 ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti asetuksessa 720/1999.

HE 24/2006, LiVM 12/2005, EV 71/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.