Seurattu SDK 829/2022 saakka.

8.4.1994/260

Opintotukiasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 14.12.2017/869, joka on voimassa 1.1.2018 alkaen.

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94) nojalla:

1 luku

Opintotuen saamisen yleiset edellytykset

1 § (19.5.2004/424)

1 § on kumottu A:lla 19.5.2004/424.

2 § (30.4.2014/360)
Opintotukioikeus muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa

Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä opintotukilain (65/1994) 4 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun koulutukseen on, että:

1) opetus on järjestetty siten, että opiskelijalla on opintojen päätteeksi valmiudet näyttötutkinnon tai sen osan suorittamiseen; ja

2) koulutuksen järjestäjällä on näyttötutkintojen järjestämissopimus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 7 §:ssä tarkoitetun tutkintotoimikunnan kanssa tai sopimus näyttötutkintojen vastaanottamisesta sellaisen tahon kanssa, jolla on järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa.

Opintotukilain 4 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja koulutusaloja, joihin Kansaneläkelaitos voi mainitussa pykälässä säädetyin edellytyksin myöntää opintotukioikeuden koulutuksen järjestäjän hakemuksesta ovat:

1) näyttelijän työ; ja

2) Alexander-tekniikka.

3 § (30.4.2014/360)
Opintotukioikeutta koskeva koulutuksen järjestäjän selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus

Opintotukilain 4 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on liitettävä opintotukioikeutta koskevaan hakemukseensa:

1) näyttötutkintojen järjestämissopimus tai sopimus näyttötutkintojen vastaanottamisesta, jos kyseessä on opintotukilain 4 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutus;

2) opetussuunnitelma;

3) selvitys hallinnon järjestämisestä;

4) selvitys opetushenkilökunnan pätevyydestä;

5) viimeisin tarkastettu tilinpäätös ja toimintakertomus tai, jos näitä ei ole käytettävissä, muu riittävä selvitys taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta; ja

6) muu Kansaneläkelaitoksen erikseen pyytämä selvitys.

Koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle opintotukioikeuteen vaikuttavista muutoksista sekä toimitettava Kansaneläkelaitoksen pyynnöstä tarvittavat selvitykset siitä, täyttääkö koulutus edelleen opintotukioikeuden myöntämiseksi säädetyt edellytykset.

4 § (30.4.2014/360)
Korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen edistymistä arvioidaan viimeisimmän päättyneen lukuvuoden (seurantalukuvuosi) ajalta ja koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti. Arvioinnissa huomioidaan seurannan kohteena olevien opintojen aikana suoritetut opiskelijan suorittamaan tutkintoon kuuluvat opinnot.

Vuosittain suoritettavassa opintojen edistymisen seurannassa opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on seurantalukuvuoden ajalta vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus) ja tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään:

1) 5 opintopistettä seurantalukuvuoden ajalta; tai

2) 5 opintopistettä koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti.

Vähimmäissuoritusvaatimusta ei sovelleta opiskelijaan, joka on ottanut seurannan kohteena olevissa opinnoissa opiskelupaikan vastaan seurantalukuvuoden kevätlukukaudella alkavasta koulutuksesta.

Opintojen katsotaan edistyneen opintotukilain 5 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa riittävästi, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt, vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Kun opinnot eivät ole määräajassa edistyneet riittävästi, opintotuki voidaan myöntää uudelleen, jos opintosuorituksia on sen lukuvuoden alusta lukien, jolloin määräaika on päättynyt, vähintään 20 opintopistettä ja keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti tai jos opiskelija on määräajan päättymisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

Opintosuorituksia katsotaan olevan erityisen vähän, jos suorituksia on keskimäärin vähemmän kuin 1 opintopiste tukikuukautta kohti tarkastelujakson ajalta. Tarkastelujakso voi olla seurantalukuvuosi tai seurantalukuvuosi ja sitä seuraava syyslukukausi. (5.6.2014/411)

Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos opintosuorituksia on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot. Jos opintojen edistyminen on katsottu riittämättömäksi sen vuoksi, että vähimmäissuoritusvaatimus ei ole täyttynyt, katsotaan opintojen edistyneen riittävästi, jos opiskelija on tuen lakkauttamisen jälkeen suorittanut vähintään 20 opintopisteen laajuiset opinnot.

5 § (22.6.2005/508)

5 § on kumottu A:lla 22.6.2005/508.

6 § (11.5.2017/281)
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika yliopistojen tutkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä

2) 35, jos tutkinnon laajuus on enintään 210 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 21, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä;

2) 26, jos tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä;

3) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä.

Kun opiskelija on otettu suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä on kuitenkin yhteensä enintään:

1) 48, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä;

2) 53, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 330 opintopistettä;

3) 57, jos alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on yhteensä 360 opintopistettä.

Kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, tukikuukausien lukumäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 53, jos tutkinnon laajuus on 330 opintopistettä;

2) 57, jos tutkinnon laajuus on 360 opintopistettä.

7 § (11.5.2017/281)
Opintotukeen oikeuttava enimmäisaika ammattikorkeakoulututkinnoissa

Tukikuukausien lukumäärä ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 30, jos tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä;

2) 35, jos tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä;

3) 39, jos tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä;

4) 44, jos tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä.

Tukikuukausien lukumäärä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi on enintään:

1) 12, jos tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä;

2) 17, jos tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä;

3) 21, jos tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

7 a § (22.6.2005/508)
Opintotuen enimmäisajan pidentämisenhakeminen

Opintotukeen oikeuttavan enimmäisajan pidentämistä koskevaan hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muu riittävä selvitys opintotukilain 7 a §:ssä tarkoitetuista pidentämisen edellytyksistä. Jäljellä olevien opintojen laajuudesta on esitettävä tiedekunnan, osaston tai opetusta antavan laitoksen vahvistama selvitys sekä opintosuunnitelma. Keskeneräisestä lopputyöstä on esitettävä työn ohjaajan lausunto työn vaiheesta ja jäljellä olevasta työmäärästä.

Opintojen voidaan katsoa olevan suoritettavissa enintään yhden lukuvuoden aikana, jos opiskelija esittää tätä tarkoittavan opintosuunnitelman ja selvityksen siitä, että tutkinnosta puuttuvien opintojen laajuus on enintään 75 opintopistettä.

2 luku

Opintotukilautakunnat

8 § (19.5.2004/424)

8 § on kumottu A:lla 19.5.2004/424.

9 §
Opintotukilautakunnan toiminta

Opintotukilautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Opintotukilautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat läsnä. Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jonka korkeakoulu vahvistaa. Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta. (5.6.1998/401)

10 § (19.5.2004/424)
Sopimus tehtävien hoitamisesta

Opintotukilain 9 a §:n 4 momentissa tarkoitetussa Kansaneläkelaitoksen ja korkeakoulun välisessä sopimuksessa tulee laissa mainittujen asioiden lisäksi sopia ainakin seuraavista asioista:

1) sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen osallistuvien henkilöiden koulutus ja ohjaus sekä

2) sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen.

11 § (19.5.2004/424)
Opintotukilautakunnan jäsenten palkkiot

Korkeakoulu päättää opintotukilautakunnan jäsenelle, sihteerille ja asiantuntijalle suoritettavasta kokouspalkkiosta. Päivärahan ja matkakustannusten korvausten osalta sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

12 § (19.5.2004/424)

12 § on kumottu A:lla 19.5.2004/424.

3 luku

Opintotukietuudet

13 § (19.5.2004/424)
Asumislisän määrä maissa, joissa vuokrataso on alhainen

Asumislisän kuukausimäärä on Bulgariassa, Romaniassa ja Sloveniassa 58,87 euroa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tsekissä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Virossa 75,68 euroa sekä Slovakiassa ja Unkarissa 109,32 euroa.

Jos opiskelija esittää selvityksen siitä, että häneltä perittävä kuukausivuokra on edellä mainittua määrää korkeampi, asumislisänä maksetaan vuokran määrä kuitenkin enintään opintotukilain 14 a §:ssä säädetty ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä. (15.12.2005/1039)

14 § (30.4.2014/360)
Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen selvittäminen

Opintolainansaajan on esitettävä pyyntö opintotukilain 15 d §:ssä säädetyn opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävän seikan huomioon ottamisesta. Pyyntö on esitettävä opintotukilain 15 e §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen tai mainitun pykälän 4 momentissa tarkoitetun uudelleenkäsittelypyynnön yhteydessä. Pyynnössä on esitettävä selvitys pidentämiseen oikeuttavista seikoista.

Opintolainansaajan pyynnöstä Kansaneläkelaitoksen tulee tarkistaa sen omista rekistereistä saatavilla olevat tiedot opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävistä seikoista.

15 § (30.4.2014/360)
Opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentävien seikkojen huomioon ottaminen

Jos opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamisaikaa pidentävä olosuhde ajoittuu kahdelle lukukaudelle siten, että pidentämisperuste ei kummankaan lukukauden aikana kestä vähintään 30 päivää, opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää yhdellä lukukaudella. Pidentäminen kohdistetaan sille lukukaudelle, jonka aikana olosuhde on kestänyt pidempään. Jos olosuhde on kestänyt kummankin lukukauden aikana yhtä pitkään, kohdistetaan pidentäminen näistä lukukausista ajallisesti ensimmäiseen.

Jos opintolainansaajalla on ollut saman lukukauden aikana useita vähintään 30 päivää kestäviä eri perusteista aiheutuvia opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa pidentäviä seikkoja, pidentämisperusteena otetaan huomioon jakso, jonka aikana opintolainansaaja on saanut lapsen hoitamisen perusteella sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

16 § (18.2.2000/160)

16 § on kumottu A:lla 18.2.2000/160.

17 § (25.10.2001/865)

17 § on kumottu A:lla 25.10.2001/865.

4 luku

Opintotuen hakeminen, myöntäminen ja maksaminen

18 § (9.8.2002/691)

18 § on kumottu L:lla 9.8.2002/691.

19 § (11.5.2017/281)
Opintorahan ja asumislisän maksupäivä

Opintoraha ja asumislisä maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Takautuvat etuuserät voidaan kuitenkin maksaa myös muuna pankkipäivänä.

20 § (30.4.2014/360)
Opintolainahyvityksen maksaminen

Kun opintolainahyvitystä maksetaan opintolainansaajalle opintotukilain 15 g §:n 4 momentin perusteella, Kansaneläkelaitos maksaa opintolainansaajalle tulevan määrän tämän ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille. Jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos opintolainansaaja esittää Kansaneläkelaitoksen hyväksymän erityisen syyn, Kansaneläkelaitos antaa opintolainahyvityksen suorittamiseksi maksuosoituksen Euroopan unionissa sijaitsevalle rahalaitokselle.

20 a § (19.5.2004/424)

20 a § on kumottu A:lla 19.5.2004/424.

21 § (25.4.1997/370)

21 § on kumottu A:lla 25.4.1997/370.

22 § (9.8.2002/691)

22 § on kumottu L:lla 9.8.2002/691.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

23–24 §

23–24 § on kumottu A:lla 19.5.2004/424.

25 § (31.1.2002/83)

25 § on kumottu A:lla 31.1.2002/83.

26 § (11.5.2017/281)
Takaussaatavasta perittävä korko

Valtion takaussaatavasta perittävä vuotuinen korko on neljä prosenttia.

26 a § (25.10.2001/865)

26 a § on kumottu A:lla 25.10.2001/865.

6 luku

Opintotukiasiain neuvottelukunta

27 §
Opintotukiasiain neuvottelukunnan tehtävät

Opintotukiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata opintotukilain täytäntöönpanoa ja opintotuen yleistä kehitystä;

2) tehdä esityksiä ja aloitteita opintotuen kehittämiseksi;

3) edistää ja kehittää opintotuen toteuttamiseen osallistuvien keskinäistä yhteistyötä;

4) antaa lausuntoja opetusministeriölle ja kansaneläkelaitokselle;

5) seurata opintotukilain mukaista päätöksentekoa ja maksamista;

6) seurata opintotukilautakuntien toimintaa; sekä

7) suorittaa muut opetusministeriön sille antamat opintotukeen liittyvät tehtävät.

28 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa opintotukiasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntaan kuuluu 14 jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä kaksi edustaa opetusministeriötä, yksi valtiovarainministeriötä, yksi sosiaali- ja terveysministeriötä, yksi työ- ja elinkeinoministeriötä, yksi rahalaitoksia, kaksi Kansaneläkelaitosta, neljä opiskelijoita sekä kaksi oppilaitoksia. Oppilaitoksia edustavista jäsenistä toisen tulee edustaa korkeakouluja ja toisen muita oppilaitoksia. Opiskelijoita edustavista jäsenistä yksi edustaa yliopisto-opiskelijoita, yksi ammattikorkeakouluopiskelijoita, yksi ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja yksi lukiokoulutuksen opiskelijoita. (12.3.2009/164)

29 §
Neuvottelukunnan päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä ovat läsnä.

30 § (19.5.2004/424)
Neuvottelukunnan kustannukset ja palkkiot

Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan valtion varoista. Opetusministeriö päättää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja sihteerin kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

31 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Asetusta sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran myönnettäessä opintotukea korkeakouluopiskelijoille 1 päivän kesäkuuta 1994 jälkeiselle ajalle ja muille opiskelijoille 1 päivän heinäkuuta 1994 jälkeiselle ajalle.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

32 §
Siirtymäsäännökset

Opintotukilain 12 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle voidaan myöntää aikuisopintorahaa vain 1 päivän heinäkuuta 1990 jälkeen aloitettuihin opintoihin.

Kumotun opintotukilain (28/1972) mukaisen opintolainan korkomenojen perusteella myönnettävän opintolainan valtiontakauksen korotuksen kuukausierän enimmäismäärä pyöristetään lähimpään täyteen euroon. (25.10.2001/865)

3 momentti on kumottu A:lla 14.12.2000/1133.

Tämän asetuksen 26 §:ssä tarkoitettua korkoa sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 1994 tai sen jälkeen perittäviin korkosaataviin. (16.12.1994/1199)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1994/1199:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, opintotukilain (28/72) mukaisen opintolainan enimmäiskorko vahvistetaan vuoden 1996 alusta lukien 0,6 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin se markkatalletusten keskikoron muutoksen perusteella olisi.

16.12.1994/1200:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.1.1995/140:

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 1995. Tätä asetusta sovelletaan kevätlukukauden 1995 alusta lukien.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.4.1995/569:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.6.1995/941:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

7.6.1996/388:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.6.1996/447:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.12.1996/1043:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4.4.1997/292:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1997. 13 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 1997 lukien.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.4.1997/370:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.10.1997/971:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt asumislisät muutetaan tämän asetuksen 15 §:n mukaisiksi 1 päivästä tammikuuta 1998. Jos opiskelija ei kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan pyynnöstä selvitä asuntonsa omistajaa tai vuokranantajaa, asumislisä tarkistetaan 15 §:n mukaiseksi samasta ajankohdasta lukien.

5.6.1998/401:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

Opintotukiasiain neuvottelukuntaan määrätään 28 §:n 2 momentissa tarkoitettu uusi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä 1 päivästä toukokuuta 1997 asetetun neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14.12.1998/990:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sen estämättä mitä 3 §:ssä säädetään, on opiskelija, jolle on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen säännöksen nojalla myönnetty opintotukea, oikeutettu opintotukeen niiden opintojen loppuun saattamiseksi, joihin opintotuki on ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneiden opintojen osalta lukuvuoden 1998–1999 tukiaikaa ei tarkisteta 7 §:n perusteella.

Asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja 14 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1999 lukien.

18.2.2000/160:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

14.12.2000/1133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

25.10.2001/865:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. Kumottua 26 a §:ää sovelletaan edelleen vuosia 1998, 1999 ja 2000 koskeviin opintotuen takaisinperintöihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.1.2002/83:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2002.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuodeksi 2002–2003 myönnettäviin opintolainoihin. Asetuksen 24 §:n 4 momenttia sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran lukuvuodeksi 2003–2004 myönnettäviin opintolainoihin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

9.8.2002/691:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/1994) 10 §:n 2 momentti sekä 18 ja 22 §, sellaisena kuin niistä on 22 § asetuksessa 401/1998.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

3.4.2003/268:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.5.2004/424:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen edistymisen riittävyyttä arvioitaessa sovelletaan ennen asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä lokakuuta 2001 annettu opetusministeriön asetus opintotuen asumislisän määrästä alhaisen vuokratason maissa (931/2001).

16.12.2004/1192:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Tätä asetusta sovelletaan opintosuorituksiin, jotka on mitoitettu opintopisteinä. Opintoviikkoina mitoitettujen opintojen edistymisen riittävyyttä arvioitaessa sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

22.6.2005/508:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tämän asetuksen 7 a §:n 2 momenttia sovelletaan opintosuorituksiin, jotka on mitoitettu opintopisteinä. Opintoviikkoina mitoitettuihin opintosuorituksiin sovelletaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

15.12.2005/1039:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2005 lukien.

9.2.2006/127:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.3.2007/400:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

12.3.2009/164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.11.2009/879:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6.4.2011/299:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen edistymisen riittävyyden arviointiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 §:n opintotukeen oikeuttavaa aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin aloitettuihin opintoihin. Ennen tätä ajankohtaa aloitettuihin opintoihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Opinnot katsotaan aloitetuiksi 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin, jos opiskelija on ottanut opiskelijavalinnassa opiskelupaikan vastaan tai ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi kyseisissä opinnoissa 1 päivänä elokuuta 2011 tai myöhemmin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

30.12.2013/1243:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014. Sen 16 a §:n 5 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2014.

Tällä lailla kumotaan opintotukiasetuksen (260/1994) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 292/1997, 990/1998 ja 299/2011.

Lukio-opintojen katsominen päätoimisiksi edellyttää 1 päivästä elokuuta 2013 myös 5 a §:n 2 momentissa tarkoitetun vähimmäisosallistumisvelvollisuuden täyttymistä. Samasta ajankohdasta sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan aina päätoimisiksi.

Lain 4 a §:ää sovelletaan ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen koulutuksen järjestäjän hakemukseen, jos opintotukeen oikeuttavaksi haettava koulutus alkaa 1 päivänä elokuuta 2014 tai myöhemmin. Jos oppilaitos on rinnastettu julkisen valvonnan alaiseen oppilaitokseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten perusteella, tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2014. Jos koulutus on alkanut 31 päivänä joulukuuta 2014 tai aikaisemmin, opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen koulutuksen päättymiseen asti.

Lain 7 §:n 2 momentin enimmäistukiaikaa sovelletaan korkeakoulututkinnon suorittaneeseen korkeakouluopiskelijaan, joka ottaa opiskelupaikan vastaan tai ilmoittautuu läsnä olevaksi korkeakouluopintoihin tämän lain tultua voimaan. Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin korkeakouluopintoihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita enimmäistukiajan säännöksiä.

Lain 7 §:n 3 momenttia sekä 11 §:n 1 momentin 1–4 kohdan ja 3 momentin 1, 3 ja 5 kohdan säännöksiä opintorahan määrästä korkeakoulussa sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Edellä mainittuja lainkohtia sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2014 mutta on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnä olevaksi korkeakoulussa ensimmäisen kerran ennen lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kuitenkin siten, että 11 §:n 1 ja 3 momentissa säädettyjä opintorahan määriä tarkistetaan lukuvuosittain siten kuin tämän lain 11 §:n 6 momentissa säädetään.

Jos opintoraha korotetaan samaksi kuin korkeakoulussa opintotukilain (65/1994) 12 §:n perusteella, sovelletaan tämän lain 11 §:ssä säädettyjä opintorahan määriä myönnettäessä tukea 31 päivän heinäkuuta 2014 jälkeiselle ajalle.

Lain 11 §:ssä säädetyt opintorahan määrät vastaavat vuodelle 2013 vahvistettua kansaneläkeindeksistä annetussa laissa tarkoitettua pistelukua. Ensimmäinen tämän lain 11 §:n 6 momentissa tarkoitettu kansaneläkeindeksistä annetun lain mukainen korotus tehdään lain tullessa voimaan.

Lain 15 b–15 g §:ää sovelletaan henkilöön, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Edellä mainittuja lainkohtia sovelletaan myös henkilöön, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2014 mutta on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Henkilöön, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ja ilmoittautunut ensimmäistä kertaa läsnä olevaksi ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita opintolainavähennystä koskevia säännöksiä.

Lain 16 a §:n 2 ja 3 momentissa säädetyt tulorajat vastaavat työntekijän eläkelain vuodelle 2010 vahvistettua 96 §:n 1 momentissa tarkoitettua palkkakertoimen pistelukua. Ensimmäinen tämän lain 16 a §:n 5 momentissa tarkoitettu työntekijän eläkelain mukaiseen palkkakertoimeen perustuva tulorajojen tarkistus tehdään 1 päivänä maaliskuuta 2014, ja se vastaa aikavälillä 2010–2013 tapahtunutta palkkakertoimen muutosta. Tarkistettuja tulorajoja sovelletaan 1 päivänä maaliskuuta 2014 tai sen jälkeen erääntyviin korkoihin myönnettäviin korkoavustuksiin. Ennen tämän lain voimaantuloa erääntyviin korkoihin myönnettäviin korkoavustuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lain 34 §:ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen erääntyviin korkoihin.

HE 116/2013, HE 197/2013, SiVM 11/2013, EV 189/2013

30.4.2014/360:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

Ennen asetuksen voimaantuloa suoritettujen opintojen riittävän edistymisen arviointiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Asetuksen 6 ja 7 §:ää sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen. Mainittuja lainkohtia sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2014 mutta on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

5.6.2014/411:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.

11.5.2017/281:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2017. Sen 19 ja 26 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Asetuksen 6 ja 7 §:ää sovelletaan opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan korkeakoulussa ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen. Mainittuja säännöksiä sovelletaan myös opiskelijaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen 1 päivää elokuuta 2017, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.