Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

22.12.1993/1434

Kaasulaiteasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 8.11.2018/857, joka on voimassa 1.12.2018 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee Euroopan talousalueella markkinoille saatettavia:

1) kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita, joita käytetään keittämiseen, lämmittämiseen, kuuman veden tuottamiseen, jäähdyttämiseen, valaistukseen tai pesemiseen, jolloin mahdollisesti lämmitettävän veden lämpötila tavallisesti ei ylitä 105°C (kaasulaite); puhallinpolttimet ja puhallinpolttimilla varustetut lämmityslaitteistot katsotaan myös kaasulaitteiksi; sekä

2) turva-, säätö- tai ohjauslaitteita ja oheislaitteita, jotka on suunniteltu osaksi kaasulaitetta tai jotka koottuina muodostavat sellaisen laitteen (varuste).

Tätä asetusta ei sovelleta erityisesti teollisuuskäyttöön suunniteltuihin kaasulaitteisiin, joita käytetään teollisuuslaitoksissa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kaasumaisella polttoaineella polttoainetta, joka on kaasumaisessa muodossa 15°C lämpötilassa ja 1 bar paineessa;

2) kaasulaitedirektiivillä kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviä (90/396/ETY); sekä

3) yhdenmukaistetulla standardilla teknistä eritelmää, joka on yhdenmukainen sellaisen Euroopan standardisointikomitean julkaiseman standardin tai yhdenmukaistamisasiakirjan kanssa, jonka viitenumero on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. (2.9.1994/804)

3 §
Kaasulaitteen tavanomainen käyttö

Kaasulaitteen katsotaan olevan tavanomaisessa käytössä, kun se on oikein asennettu ja säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettu, kun sitä käytettäessä kaasun laatu ja käyttöpaine vaihtelevat tavanomaisesti ja kun sitä käytetään suunniteltuun tarkoitukseen tai kohtuudella ennakoitavalla tavalla.

4 §
Yleiset vaatimukset

Markkinoille saatettavien ja käyttöön otettavien kaasulaitteiden ja varusteiden on täytettävä tämän asetuksen vaatimukset. Kaasulaitteiden ja varusteiden olennaiset vaatimukset on mainittu liitteessä I.

5 §
Olennaisten vaatimusten täyttyminen

Kaasulaitteiden ja varusteiden katsotaan täyttävän tässä asetuksessa tarkoitetut olennaiset vaatimukset, kun niissä sovelletut ratkaisut ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia. Mikäli yhdenmukaistettuja standardeja ei ole, teknisiin ratkaisuihin saadaan soveltaa kansallisia standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Olennaiset vaatimukset voidaan täyttää myös muilla kuin 1 momentissa tarkoitettujen standardien mukaisilla ratkaisuilla. Valmistajan tai hänen valtuuttamansa edustajan, joka toimii Euroopan talousalueella, on tällöin osoitettava, että olennaiset vaatimukset täyttyvät.

6 §
Vaatimustenmukaisuuden varmentamiskeinot

Kaasulaitteen ja varusteen vaatimustenmukaisuus on osoitettava ennen sen markkinoille saattamista noudattamalla liitteen II mukaisia menettelyjä niin, että:

1) kaasulaitteelle tai varusteelle tehdään EY-tyyppitarkastus (liite II, 1 kohta); sekä

2) valmistajan valinnan mukaan käytetään:

a) valmistajan vakuutukseen perustuvaa EY-tyypinmukaisuusvakuutusta (liite II, 2 kohta);

b) tuotannon laadunvarmistukseen perustuvaa EY-tyypinmukaisuusvakuutusta (liite II, 3 kohta);

c) tuotteen laadunvarmistukseen perustuvaa EY-tyypinmukaisuusvakuutusta (liite II, 4 kohta); tai

d) EY-tarkastusta (liite II, 5 kohta).

Jos kaasulaitetta tuotetaan yksittäin tai pienissä erissä, voi valmistaja valita tuotekohtaisen EY-tarkastuksen (liite II, 6 kohta). (2.9.1994/804)

Kaasulaitteeseen kiinnitetään CE-merkintä merkiksi siitä, että kaasulaite täyttää tämän asetuksen vaatimukset. (2.9.1994/804)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua menettelyä sovelletaan myös varusteisiin lukuun ottamatta CE-merkinnän kiinnittämistä ja tapauskohtaisesti vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimista. Varusteista on annettava kirjallinen todistus osoituksena siitä, että varusteet vastaavat niitä koskevia tämän asetuksen vaatimuksia. Todistuksessa ilmoitetaan varusteiden ominaisuudet ja kuinka ne on liitettävä kaasulaitteeseen tai koottava ollakseen valmiiseen kaasulaitteeseen sovellettavien olennaisten vaatimusten mukaisia. Todistus on toimitettava varusteen mukana. (2.9.1994/804)

7 § (2.9.1994/804)
CE-merkintä ja muut merkinnät

CE-merkintä sekä liitteessä III mainitut muut merkinnät on kiinnitettävä näkyvällä, helposti luettavalla ja pysyvällä tavalla kaasulaitteeseen tai siihen kiinnitettyyn arvokilpeen. Arvokilven tulee olla sellainen, ettei sitä voi käyttää uudelleen.

Kaasulaitteisiin ei saa kiinnittää sellaisia merkkejä, jotka voidaan helposti sekoittaa CE-merkintään. Muita merkintöjä saa kiinnittää kaasulaitteisiin tai arvokilpeen, jos ne eivät heikennä CE-merkinnän näkyvyttä ja luettavuutta.

8 § (2.9.1994/804)
Suhde muita olennaisia vaatimuksia koskeviin säännöksiin

Milloin kaasulaite osaksi tai kokonaan kuuluu Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä mainitun muun direktiivin kuin kaasulaitedirektiivin soveltamisalaan, laitteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että myös näiden direktiivien olennaisten vaatimusten mukaisuus on varmistettu kyseisissä direktiiveissä säädettyjä menettelyjä noudattaen ja että kaikkien kaasulaitteeseen sovellettavien direktiivien vaatimukset on täytetty.

Kuitenkin, jos jokin sovellettavista direktiiveistä sallii valmistajan siirtymäkauden aikana soveltaa jotain vaihtoehtoista menettelyä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan sovellettujen direktiivien vaatimusten mukaisuuden ja niiden viitenumerot tulee merkitä laitteen asiakirjoihin.

9 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

10 §
Ilmoitettu tarkastuslaitos

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimeää tarvittaessa ne suomalaiset tarkastuslaitokset, joilla on oikeus toimia Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkoittamina tarkastuslaitoksina (ilmoitettu tarkastuslaitos).

Ilmoitetulla tarkastuslaitoksella tulee olla käytettävissään riittävästi teknisesti pätevää henkilökuntaa ja tarpeelliset välineet.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen johdon ja teknisen henkilökunnan tulee olla riippumattomia kaikista kaasulaitealan kanssa suoraan tai välillisesti tekemissä olevista tahoista, kun kyse on testien tekemisestä, selosteiden valmistelusta, todistusten antamisesta ja tässä asetuksessa säädetystä valvonnasta. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen tulee tehdä tarkastukset puolueettomasti.

11 § (21.5.1999/694)

11 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

12 §
Vahingonvastuu

Ilmoitetulla tarkastuslaitoksella on oltava vastuuvakuutus, jollei valtio lainsäädännön nojalla vastaa tai ole suoraan vastuussa vahingoista.

13 § (13.10.1995/1169)
Valvontaviranomainen

Tämän asetuksen noudattamista valvoo turvatekniikan keskus.

Turvatekniikan keskus julkaisee luettelon 5 §:ssä tarkoitetuista kaasulaitteisiin ja varusteisiin liittyvistä standardeista.

14 § (13.10.1995/1169)
Rajoitukset ja pakkokeinot

Jos tavanomaisesti käytetty kaasulaite, jossa on CE-merkintä, voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja, turvatekniikan keskus voi kieltää kaasulaitteen markkinoinnin tai rajoittaa markkinoille saattamista, kunnes kaasulaitteen määräystenmukaisuus on selvitetty.

Jos selvitys osoittaa, ettei kaasulaite täytä tämän asetuksen vaatimuksia, turvatekniikan keskuksella on oikeus kieltää kyseisen kaasulaitteen markkinoille saattaminen sekä velvoittaa valmistaja tai valtuutettu edustaja ryhtymään toimenpiteisiin jo luovutettujen kaasulaitteiden keräämiseksi takaisin tai saattamiseksi tämän asetuksen mukaisiksi.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Teknillisen tarkastuskeskuksen tyyppihyväksymiä nestekaasu- ja maakaasulaitteita sekä varusteita saa markkinoida ja ottaa käyttöön tyyppihyväksymispäätöksen viimeiseen voimassaolopäivään asti, kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 1995. (2.9.1994/804)

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (90/396/ETY)

Liite I

OLENNAISET VAATIMUKSET

Huomautus

Tässä liitteessä esitetyt kaasulaitteita koskevat olennaiset vaatimukset koskevat myös varusteita, jos niihin liittyy vastaavia vaaroja.

1

YLEISIÄ EHTOJA

1.1. Kaasulaitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne toimivat turvallisesti eivätkä tavanomaisesti käytettynä vaaranna omaisuutta tai henkilöiden turvallisuutta.

1.2. Kaikkien kaasulaitteiden mukana on markkinoille saatettaessa toimitettava asentajalle tarkoitetut tekniset ohjeet ja käyttäjälle tarkoitetut käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaasulaitteessa ja sen pakkauksessa on oltava asiaankuuluvat merkinnät.

Ohjeiden ja merkintöjen tulee olla kohdemaan virallisilla kielillä, Suomessa suomen- ja ruotsinkielellä.

1.2.1. Asentajalle tarkoitettujen teknisten ohjeiden on sisällettävä kaikki tarvittavat asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet, joiden avulla voidaan varmistaa, että toimenpiteet tehdään oikein ja että kaasulaitetta voidaan käyttää turvallisesti. Ohjeista on käytävä selville ainakin:

– käytettävä kaasulaji;

– kaasun käyttöpaine;

– ilman tarve eriteltynä seuraavasti:

– palamisilma;

– vaarallisten palamattomien kaasuseosten muodostumisen estämiseksi tarvittava ilmamäärä, jos laitetta ei ole varustettu kohdassa 3.2.3 tarkoitetulla erikoislaitteella;

– palamistuotteiden poistaminen;

– puhallinpolttimien ja puhallinpolttimilla varustettujen lämmityslaitteistojen suoritusarvot ja kokoonpanovaatimukset, joiden avulla varmistetaan kokoonpannun tuotteen vaatimustenmukaisuus, sekä tarvittaessa luettelo valmistajan suosittelemista kokoonpanoista.

1.2.2. Käyttäjälle tarkoitetuissa käyttö- ja huolto-ohjeissa on oltava kaikki turvallisen käytön kannalta tarpeellinen tieto. Erityinen huomio on kiinnitettävä käyttörajoituksiin.

1.2.3. Kaasulaitteessa ja pakkauksessa olevissa merkinnöissä on selvästi määriteltävä käytettävä kaasulaji, kaasun käyttöpaine ja käyttörajoitukset, erityisesti käyttörajoitus koskien asentamista vain sellaiseen tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.

1.3. Varusteet, jotka on tarkoitettu kaasulaitteen osaksi, on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne täyttävät moitteettomasti tehtävänsä koottaessa ne asennusohjeiden mukaisesti.

Varusteiden mukana on myös toimitettava asennus-, säätö-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

2

RAKENNEAINEET

2.1. Rakenneaineiden on oltava aiottuun tarkoitukseen sopivia ja niiden on kestettävä ennakoitavissa olevat mekaaniset, kemialliset ja termiset vaikutukset.

2.2. Valmistajan tai laitteen toimittajan on taattava turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenneaineiden ominaisuudet.

3

SUUNNITTELU JA RAKENNE

3.1. Yleistä

3.1.1. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, ettei niitä tavanomaisesti käytettäessä voi esiintyä niiden turvallisuutta heikentävää epävakaisuutta, vääntymää, rikkoutumista tai kulumista.

3.1.2. Kosteuden tiivistyminen kaasulaitetta käynnistettäessä tai käytettäessä ei saa vaikuttaa laitteen turvallisuuteen.

3.1.3. Kaasulaitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että räjähdysvaara tulipalotilanteissa on mahdollisimman vähäinen.

3.1.4. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että vettä ja ylimääräistä ilmaa ei joudu kaasukiertoon.

3.1.5. Kaasulaitteiden on toimittava turvallisesti apuenergian tavanomaisesta vaihtelusta huolimatta.

3.1.6. Poikkeuksellinen apuenergian vaihtelu tai apuenergian katkeaminen tai palautuminen ei saa aiheuttaa vaaratilannetta.

3.1.7. Kaasulaitteet on suunniteltava ja valmistettava siten että estetään sähköstä aiheutuva vaara. Tämä vaatimus voidaan täyttää noudattamalla direktiivin 73/23/ETY turvallisuustavoitteita siltä osin kuin sitä voidaan soveltaa kaasulaitteisiin.

3.1.8. Kaasulaitteen kaikkien paineenalaisten osien on kestettävä ilman turvallisuuteen vaikuttavia muodonmuutoksia niihin mahdollisesti kohdistuvat mekaaniset ja termiset rasitukset.

3.1.9. Kaasulaitteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että vika turva-, ohjaus- tai säätölaitteessa ei aiheuta vaaraa.

3.1.10. Jos kaasulaitteessa on turva- ja säätölaitteet, turvalaitteiden toimintaa ei saa ohittaa säätölaitteilla.

3.1.11. Sellaiset kaasulaitteen osat, jotka on asetettu tai säädetty valmistusvaiheessa ja joita ei ole tarkoitettu käyttäjän tai asentajan käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaisesti suojattava.

3.1.12. Vivut ja muut säätö- ja asetuslaitteet tulee merkitä selvästi ja niiden käytöstä on annettava riittävät ohjeet käyttövirheiden estämiseksi. Kyseisten laitteiden tulee rakenteeltaan olla sellaisia, että estetään tahattomat käyttövirheet.

3.2. Palamattoman kaasun päästöt

3.2.1. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että vaaraa aiheuttavaa kaasumäärää ei pääse vuotamaan.

3.2.2. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että kaasun tulo sytyttämisen ja uudelleensytyttämisen aikana ja liekin sammumisen jälkeen on rajoitettu siten, että estetään palamattoman kaasun vaarallinen kertyminen kaasulaitteeseen.

3.2.3. Sisätiloissa käytettävät kaasulaitteet on varustettava erikoislaitteella, joka estää palamattoman kaasun kertymisen kyseisiin tiloihin. Jos kaasulaitteessa ei ole tällaista erikoislaitetta, saadaan sitä käyttää vain paikoissa, joissa on riittävä ilmanvaihto, joka estää palamattoman kaasun vaarallisen kertymisen.

Suurkeittiölaitteissa ja laitteissa, joissa käytetään myrkyllisiä ainesosasia sisältävää kaasua, tulee olla edellä mainittu laite.

3.3. Sytytys

Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että tavanomaisesti käytettynä sytytys ja uudelleensytytys ovat tasaisia ja syttyminen tapahtuu kauttaaltaan.

3.4. Palaminen

3.4.1. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että tavanomaisesti käytettynä liekki on vakaa ja palamistuotteet eivät sisällä terveydelle haitallisia aineita yli hyväksyttävien pitoisuuksien.

3.4.2. Kaasulaitteiden rakenteen on oltava sellainen, että tavanomaisesti käytettynä palamistuotteita ei vapaudu tahattomasti.

3.4.3. Kaasulaitteiden, jotka on liitetty palamistuotteiden poistohormiin, on oltava rakenteeltaan sellaisia, että epätavallisissa veto-olosuhteissa ei palamistuotteita vuoda sisätiloihin vaarallisessa määrin.

3.4.4. Siirrettävät, hormittomat kotitaloudessa käytettävät lämmityslaitteet ja hormittomat, jaksoittain käytettävät vedenlämmittimet eivät sisätiloissa saa aiheuttaa henkilöiden terveydelle vaarallisia hiilimonoksidipitoisuuksia, kun otetaan huomioon kaasulaitteen tavanomainen käyttöaika.

3.5. Energian järkevä käyttö

Kaasulaitteita suunniteltaessa on pyrittävä järkevään energian käyttöön, jossa otetaan huomioon tekninen kehitys ja turvallisuusnäkökohdat.

3.6. Lämpötilat

3.6.1. Lattian tai muiden pintojen läheisyyteen sijoitettavat kaasulaitteiden osat eivät saa lämmetä niin, että ne aiheuttaisivat vaaraa ympäröivässä tilassa.

3.6.2. Kaasulaitteissa käytettävien nuppien ja vipujen pintalämpötilat eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälle.

3.6.3. Kotitaloudessa käytettävien kaasulaitteiden ulkoisten osien pintalämpötilat, lukuun ottamatta pintoja tai osia, jotka ovat yhteydessä lämmönsiirtoon, eivät saa kaasulaitetta käytettäessä aiheuttaa vaaraa käyttäjille ja erityisesti lapsille. Käyttäjien reaktioaika on otettava huomioon.

3.7. Elintarvikkeet ja talousvesi

Elintarvikkeiden ja talousveden kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat kaasulaitteissa käytetyt rakenneaineet ja -osat eivät saa huonontaa elintarvikkeiden tai veden laatua.

Liite II

MENETTELYT VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VARMENTAMISEKSI

1

EY-TYYPPITARKASTUS

1.1. EY-tyyppitarkastus on se osa menettelyä, jolla ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa ja varmentaa, että tarkasteltavaa tuotantoa edustava kaasulaite täyttää siihen sovellettavat tämän asetuksen säännökset.

1.2. Valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan, joka toimii Euroopan talousalueella, on jätettävä tyyppitarkastusta koskeva hakemus ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

1.2.1. Hakemuksessa on oltava:

– valmistajan nimi ja osoite ja, jos hakemuksen on jättänyt valtuutettu edustaja, tämän nimi ja osoite;

– kirjallinen ilmoitus, että vastaavaa hakemusta ei ole jätetty toiselle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle;

– suunnitteluasiakirjat.

Suunnitteluasiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot siinä laajuudessa kuin ilmoitettu tarkastuslaitos tarvitsee vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa:

– laitteen yleiskuvaus;

– rakenne- ja valmistuspiirustukset ja komponentteja, osakokoonpanoja ja kytkentöjä koskevat kaaviot;

– kaasulaitteen toiminnan ymmärtämiseksi tarvittavat kuvaukset ja selitykset;

– luettelo 5 §:ssä tarkoitetuista standardeista, joita sovelletaan kokonaan tai osittain sekä kuvaukset käytetyistä menettelyistä, joilla olennaisten vaatimusten noudattaminen on varmistettu siltä osin kuin 5 §:ssä tarkoitettuja standardeja ei ole noudatettu;

– testaustulokset;

– asennus- ja käyttöohjeet.

Suunnitteluasiakirjoihin on tarvittaessa liitettävä seuraavat asiakirjat:

– sellaisia varusteita koskevat todistukset, jotka kuuluvat kiinteästi kaasulaitteeseen;

– todistukset ja vakuutukset koskien kaasulaitteen valmistus-, tarkastus- ja valvontamenettelyä;

– muut asiakirjat, jotka edistävät ilmoitetun tarkastuslaitoksen arviointitehtävää.

1.2.2. Hakijan on jätettävä ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön tarkasteltavaa tuotantoa edustava kaasulaite (tyyppi). Ilmoitettu tarkastuslaitos voi pyytää lisää näytekappaleita, jos testiohjelma sitä edellyttää.

Tyyppi voi lisäksi edustaa tuotteen muunnoksia, jos kyseisillä muunnoksilla ei ole tyyppiin liittyvien mahdollisten vaarojen osalta poikkeavia ominaisuuksia.

1.3. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on:

1.3.1. tutkittava suunnitteluasiakirjat ja todettava, että tyyppi on valmistettu suunnitteluasiakirjojen mukaisesti sekä tunnistettava ne osat, jotka on suunniteltu 5 §:ssä tarkoitettujen sovellettavien standardien ja liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisesti;

1.3.2. tehtävä tai teetettävä tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ja testejä sen selvittämiseksi, täyttävätkö valmistajan käyttämät ratkaisut liitteen I olennaiset vaatimukset niiltä osin kuin 5 §:ssä tarkoitettuja standardeja ei ole käytetty;

1.3.3. tehtävä tai teetettävä tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ja testejä sen selvittämiseksi, että sovellettavia standardeja on noudatettu oikein, jos valmistaja on käyttänyt niitä.

1.4. Jos tyyppi on tämän asetuksen säännösten mukainen, niin ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle. Todistuksen on sisällettävä tutkimuksesta tehdyt päätelmät, mahdolliset voimassaoloa koskevat ehdot ja hyväksytyn tyypin tarpeelliset tunnistetiedot ja tarvittaessa selostukset tyypin toiminnasta. Todistukseen on liitettävä asiaa koskevat tekniset osat asiakirjoista, kuten piirustukset ja graafiset esitykset.

1.5. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille antamastaan EY-tyyppitarkastustodistuksesta ja kohdassa 1.7 tarkoitetuista lisäyksistä kyseiseen tyyppiin. Ne voivat saada jäljennöksen EY-tyyppitarkastustodistuksesta ja sen lisäyksistä ja perustellusta pyynnöstä jäljennöksen todistuksen liitteistä sekä tehtyjen tutkimusten ja testien selosteista.

1.6. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen, joka kieltäytyy antamasta EY-tyyppitarkastustodistusta tai peruuttaa EY- tyyppitarkastustodistuksen, on ilmoitettava siitä sille joka on kyseisen tarkastuslaitoksen ilmoittanut sekä vastaavasti muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille sekä perusteltava päätöksensä.

1.7. Hakijan on ilmoitettava EY-tyyppitarkastustodistuksen antaneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa olennaisten vaatimusten mukaisuuteen.

Hyväksyttyyn tyyppiin tehdyille muutoksille on saatava lisähyväksyntä EY- tyyppitarkastustodistuksen antaneelta ilmoitetulta tarkastuslaitokselta, jos muutokset vaikuttavat laitteen olennaisten vaatimusten mukaisuuteen tai laitteen käyttöolosuhteista säädettyihin vaatimuksiin. Lisähyväksyntä on annettava lisäyksenä alkuperäiseen EY-tyyppitarkastustodistukseen.

2

EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS

2.1. EY-tyypinmukaisuusvakuutus on menettely, jossa valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY- tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä kohdassa 2.3 tarkoitetuista satunnaisista tarkastuksista vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero. (2.9.1994/804)

2.2. Valmistajan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta valmistusprosessissa, mukaan lukien valmiin tuotteen tarkastuksen ja testauksen, tulokset tuotannon tasalaatuisuudesta ja laitteen EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja siihen sovellettavien liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisuudesta varmistetaan. Valmistajan valitseman ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä kohdassa 2.3 säädettyjä satunnaisia kaasulaitteiden tarkastuksia.

2.3. Paikan päällä kaasulaitteille tehtävät tarkastukset on ilmoitetun tarkastuslaitoksen tehtävä satunnaisesti vähintään kerran vuodessa. Riittävä määrä kaasulaitteita on tutkittava ja niille on tehtävä 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit sen varmentamiseksi, että kaasulaitteet ovat liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisia. Ilmoitettu tarkastuslaitos päättää tapauskohtaisesti, tehdäänkö nämä testit täydellisinä vai osittaisina. Jos yksi tai useampi kaasulaite hylätään, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen kaasulaitteen saattamisen markkinoille.

3

EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS (tuotannon laadunvarmistus)

3.1. EY-tyypinmukaisuusvakuutus (tuotannon laadunvarmistus) on menettely, jossa kohdassa 3.2 tarkoitetut velvoitteet täyttävä valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY- tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä EY-valvonnasta vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero. (2.9.1994/804)

3.2. Valmistajan on sovellettava laatujärjestelmää, joka varmistaa kaasulaitteiden EY- tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisuuden. Valmistaja on kohdassa 3.4 esitetyn EY-valvonnan alainen.

3.3. Laatujärjestelmä

3.3.1. Valmistajan on jätettävä kyseisten tuotteiden laatujärjestelmän hyväksymistä koskeva hakemuksensa valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

– sitoumus hoitaa hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteet;

– sitoumus pitää hyväksytty laatujärjestelmä luvan mukaisena sen jatkuvan toimivuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi;

– hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät asiakirjat sekä jäljennös EY- tyyppitarkastustodistuksesta.

3.3.2. Kaikki valmistajan käyttämät ehdot, vaatimukset ja järjestelyt on kirjattava järjestelmällisellä ja loogisella tavalla toimenpiteiksi, menettelyiksi ja kirjallisiksi ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla voidaan laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja pöytäkirjoja tulkita yhdenmukaisesti. Niiden on erityisesti sisällettävä riittävän kattava kuvaus:

– laatutavoitteista, organisaation rakenteesta sekä johdon vastuualueista ja päätösvallasta kaasulaitteiden laatukysymyksissä;

– valmistusprosessista, käytetyistä laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen menettelytavoista sekä järjestelmällisistä toiminnoista;

– tutkimuksista ja testeistä, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana tai sen jälkeen ja niiden suoritustiheys;

– menetelmistä, joilla valvotaan tuotteilta vaaditun laadun ja laatujärjestelmältä vaaditun suorituskyvyn saavuttamista.

3.3.3. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava ja arvioitava laatujärjestelmä sekä päätettävä täyttääkö se kohdassa 3.3.2 tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitettu tarkastuslaitos olettaa, että nämä vaatimukset täyttyvät kun laatujärjestelmät ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle ja muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille. Ilmoituksen valmistajalle on sisällettävä tarkastuksesta tehdyt päätelmät, ilmoitetun tarkastuslaitoksen nimi ja osoite sekä perusteltu kyseisiä kaasulaitteita koskeva arviointipäätös.

3.3.4. Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmän kehittämistoimista, jotka ovat seurausta esimerkiksi uudesta teknologiasta ja laatukäsitteistä.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä asiaa koskevat säännökset vai onko uudelleenarviointi välttämätön. Sen on ilmoitettavapäätöksestään valmistajalle. Ilmoituksen on sisällettävä tarkastuksesta tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.3.5. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen, joka peruuttaa laatujärjestelmän hyväksymisen, on ilmoitettava asiasta muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille ja perusteltava päätöksensä.

3.4. EY-valvonta

3.4.1. EY-valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä seuraavat velvoitteet.

3.4.2. Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

– laatua koskeva aineisto, kuten tarkastuskertomukset, testaus- ja kalibrointitiedot sekä henkilöstön pätevöitymistä koskevat kertomukset.

3.4.3. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tarkastus vähintään kerr

3.4.4. Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käyd tarkastuskertomus ja mahdollinen testausseloste.

3.4.5. Valmistaja saa pyynnöstä toimittaa edelleen ilmoitetun tarkastuslaitoksen kertomuksen.

4

EY-TYYPINMUKAISUUSVAKUUTUS (tuotteen laadunvarmistus)

4.1. EY-tyypinmukaisuusvakuutus (tuotteen laadunvarmistus) on menettely, jossa kohdassa 4.2 tarkoitetut velvoitteet täyttävä valmistaja vakuuttaa, että kyseiset kaasulaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät liitteen I olennaiset vaatimukset. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan on säilytettävä se. CE-merkintään on liitettävä EY-valvonnasta vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero. (2.9.1994/804)

4.2. Valmistajan on sovellettava kaasulaitteiden lopputarkastuksessa ja testeissä kohdassa 4.3 eriteltyä hyväksyttyä laatujärjestelmää ja valmistaja on kohdassa 4.4 esitetyn EY-valvonnan alainen.

4.3. Laatujärjestelmä

4.3.1. Tässä menettelyssä valmistajan on jätettävä valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle kyseisten kaasulaitteiden laatujärjestelmän hyväksymistä koskeva hakemus.

Hakemuksessa on oltava:

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

– sitoumus täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoitteet;

– sitoumus säilyttää hyväksytty laatujärjestelmä luvan mukaisena sen jatkuvan toimivuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi;

– hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitarkastustodistuksesta.

4.3.2. Laatujärjestelmässä kaikki kaasulaitteet on tutkittava ja niille on tehtävä 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit liitteen I olennaisten vaatimusten mukaisuuden varmentamiseksi.

Kaikki valmistajan käyttämät ehdot, vaatimukset ja järjestelyt on kirjattava järjestelmällisellä ja loogisella tavalla toimenpiteiksi, menettelyiksi ja kirjallisiksi ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla voidaan laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja pöytäkirjoja tulkita yhdenmukaisesti.

Laatujärjestelmää koskevissa asiakirjoissa on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

– laatutavoitteista, organisaation rakenteesta sekä johdon vastuualueista ja päätösvallasta kaasulaitteiden laatukysymyksissä;

– tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä valmistuksen jälkeen;

– menetelmistä, joilla tarkastetaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

4.3.3. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava ja arvioitava laatujärjestelmä sekä päätettävä, täyttääkö se kohdassa 4.3.2 asetetut vaatimukset. Ilmoitettu tarkastuslaitos olettaa,että nämä vaatimukset täyttyvät kun laatujärjestelmät ovat yhdenmukaistettujen standardien mukaisia. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle ja muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille. Ilmoituksen valmistajalle on sisällettävä tutkimuksista tehdyt päätelmät, ilmoitetun tarkastuslaitoksen nimi ja osoite sekä perusteltu kyseisiä kaasulaitteita koskeva arviointipäätös.

4.3.4. Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmän sopeuttamisesta esimerkiksi uuteen teknologiaan tai uusiin laatukäsitteisiin.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava ehdotetut muutokset ja päätettävä täyttääkö muutettu laatujärjestelmä asiaa koskevat säännökset vai onko uudelleenarviointi välttämätön. Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoituksen on sisällettävä tarkastuksesta tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4.3.5. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen, joka peruuttaa laatujärjestelmän hyväksymisen, on ilmoitettava asiasta muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille ja perusteltava päätöksensä.

4.4. EY-valvonta

4.4.1. EY-valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.4.2. Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

– laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

– laatua koskeva aineisto, kuten tarkastuskertomukset, testaus- ja kalibrointitiedot sekä henkilöstön pätevöitymistä koskevat kertomukset.

4.4.3. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tarkastus vähintään kerran kahdessa vuodessa varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja käyttää hyväksyttyä laatujärjestelmää. Tarkastuksesta on toimitettava kertomus valmistajalle.

4.4.4. Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu tarkastuslaitos voi testata tai testauttaa kaasulaitteita. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on toimitettava valmistajalle tarkastuskertomus ja mahdollinen testausseloste.

4.4.5. Valmistaja saa pyynnöstä toimittaa edelleen ilmoitetun tarkastuslaitoksen kertomuksen.

5

EY-TARKASTUS

5.1. EY-tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että kaasulaitteet, joihin on sovellettu 5.3 kohdan määräyksiä, ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän asetuksen vaatimukset.

5.2. Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasulaitteiden EY- tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi tuotannossa. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä jokaiseen kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen vakuutus vaatimustenmukaisuudesta. Tämä vakuutus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta ja valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on säilytettävä sitä.

5.3. EY-tarkastus voidaan tehdä valmistajan valinnan mukaan joko tutkimalla ja testaamalla jokainen kaasulaite kohdan 5.4 mukaisesti tai tutkimalla ja testaamalla kaasulaite tilastollisesti kohdan 5.5 mukaisesti. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tarkoituksenmukaisia tutkimuksia ja testejä sen tarkastamiseksi, että kaasulaite on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

5.4. Jokaisen kaasulaitteen tutkimiseen ja testaamiseen perustuva tarkastus

5.4.1. Kaikki kaasulaitteet on tutkittava ja niille on tehtävä tarvittavat 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit sen varmentamiseksi, että kaasulaitteet ovat EY- tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun tyypin ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

5.4.2. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä tunnusnumeronsa jokaiseen hyväksyttyyn kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta. Todistus voi koskea yhtä tai useampaa kaasulaitetta.

5.4.3. Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset.

5.5. Tilastollinen tarkastus

5.5.1. Valmistajan on toimitettava kaasulaitteensa tasalaatuisina valmistuserinä ja hänen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet valmistuserien tasalaatuisuuden varmistamiseksi tuotannossa.

5.5.2. Kaasulaitteet tarkastetaan otantamenettelyyn perustuvalla tilastollisella menetelmällä. Kaasulaitteet on lajiteltava yhdenmukaisiin valmistuseriin, joissa on yhtä ainoaa samoissa olosuhteissa valmistettua mallia. Valmistuserä tarkastetaan satunnaisin väliajoin. Jokainen näytteeseen kuuluva kaasulaite on tutkittava ja niille kaikille on tehtävä aiheelliset 5 §:ssä tarkoitetuissa standardeissa vahvistetut tai vastaavat testit sen päättämiseksi, onko valmistuserä hyväksyttävä vai hylättävä.

Näytteenottosuunnitelman käytännöllisenä toteutuksena käytetään seuraavaa:

– tavanomainen laatutaso vastaa 95 % hyväksymistodennäköisyyttä, kun vastaamattomuusprosentti on 0,5 ja 1,5 % välillä;

– rajalaatu vastaa 5 % hyväksymistodennäköisyyttä, kun vastaamattomuusprosentti on 5 ja 10 % välillä.

5.5.3. Jos valmistuserä hyväksytään, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä jokaiseen kaasulaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta. Kaikki valmistuserään kuuluvat kaasulaitteet voidaan saattaa markkinoille, lukuun ottamatta niitä näytteen kaasulaitteita, jotka eivät olleet vaatimusten mukaisia.

Jos valmistuserä hylätään, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet valmistuserän markkinoille saattamisen estämiseksi. Jos valmistuseriä hylätään usein, ilmoitettu tarkastuslaitos voi keskeyttää tilastollisen tarkastuksen.

Valmistaja voi ilmoitetun tarkastuslaitoksen vastuulla kiinnittää jälkimmäisen tunnusnumeron valmistuksen aikana.

5.5.4. Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset. (2.9.1994/804)

6

TUOTEKOHTAINEN EY-TARKASTUS

6.1. Tuotekohtainen EY-tarkastus on menettely, jolla valmistaja tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut edustaja varmistaa ja vakuuttaa, että 6.2 kohdassa tarkoitetun todistuksen saanut kaasulaite on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen. Valmistajan tai tämän Euroopan talousalueelle sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä CE-merkintä kaasulaitteeseen ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta ja säilytettävä sitä.

6.2. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tutkittava kaasulaite ja tehtävä tarvittavat testit suunnitteluasiakirjat huomioon ottaen sen varmistamiseksi, että kaasulaite on tämän asetuksen olennaisten vaatimusten mukainen.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on kiinnitettävä tai kiinnitytettävä hyväksyttyyn kaasulaitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava kirjallinen todistus vaatimustenmukaisuudesta.

6.3. Liitteen II alakohdan 1.2.1 tarkoittamien suunnitteluasiakirjojen perusteella on voitava arvioida kaasulaitteen tämän asetuksen vaatimusten mukaisuus sekä ymmärtää laitteen suunnittelu, valmistus ja toimintaa. Suunnitteluasiakirjat on annettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön.

6.4. Jos ilmoitettu tarkastuslaitos katsoo tarpeelliseksi, voidaan aiheelliset tutkimukset ja tarvittavat testit tehdä kaasulaitteen asentamisen jälkeen.

6.5. Valmistajan tai tämän edustajan on voitava pyynnöstä esittää ilmoitetun tarkastuslaitoksen antamat vaatimuksenmukaisuustodistukset.

(2.9.1994/804)

Liite III

CE-MERKINTÄ JA MUUT MERKINNÄT

1. CE-merkintä muodostuu kirjaimista ""CE"" oheisen kuvan mukaisesti:


CE-merkintään liitetään tarkastuksesta ja valvonnasta vastaavan ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnusnumero.

2. Kaasulaitteessa tai sen arvokilvessä on oltava CE- merkintä ja seuraavat tiedot:

– valmistajan nimi tai tunnus,

– kaasulaitteen kauppanimi,

– mahdollisen sähkösyötön tyyppi,

– laiteluokka,

– CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.

Asennuksessa tarvittavat tiedot voidaan lisätä laitetyypin mukaisesti.

3. Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä esitetyn kuvan mittasuhteita.

CE-merkinnän osien on oltava samankorkuisia. Korkeuden tulee olla vähintään 5 mm. (2.9.1994/804)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.9.1994/804:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Kaasulaiteasetuksen (1434/93) mukaisesti merkittyjä nestekaasu- ja maakaasulaitteita sekä varusteita saa markkinoida ja ottaa käyttöön enintään 31 päivään joulukuuta 1996.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 93/68/ETY

13.10.1995/1169:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.