Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

22.12.1993/1433

Aerosoliasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 13.11.2020/794, joka on voimassa 1.12.2020 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) ja 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun paineastialain (98/73) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan aerosolien valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta lääkeaerosoleihin eikä aerosoleihin, joiden kokonaistilavuus on pienempi kuin 50 ml. Asetusta ei myöskään sovelleta maasta vietäviin aerosoleihin eikä niiden osiin, ellei Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa muuta edellytetä.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) aerosolilla kertakäyttöistä astiaa, joka:

a) on valmistettu metallista, lasista tai muovista,

b) sisältää puristettua, nesteytettyä tai paineenalaisena liuotettua kaasua sellaisenaan tai yhdessä nestemäisen, tahnamaisen tai jauhemaisen aineen kanssa, ja

c) on varustettu tarvittavalla tyhjennyslaitteella, jonka kautta päällyksen sisältö voidaan päästää purkautumaan kiinteiden tai nestemäisten hiukkasten suspensiona kaasussa, vaahtona, tahnamaisena tai jauheena taikka kaasu- tai nestemuodossa;

2) kokonaistilavuudella ilman tyhjennyslaitetta olevan aerosolipäällyksen tilavuutta mitattuna päällyksen pohjasta yläreunaan saakka;

3) nettotilavuudella täytetyn ja suljetun aerosolin tilavuutta;

4) sisällön määrällä täytetyn ja suljetun aerosolin muiden kuin kaasumaisten aineiden tilavuutta. (17.12.2009/1150)

5 kohta on kumottu A:lla 17.12.2009/1150.

3 §
Kokorajoitukset

Aerosolipäällyksen kokonaistilavuus saa olla enintään:

1) 1000 ml, kun aerosolipäällys on valmistettu metallista;

2) 220 ml, kun aerosolipäällys on valmistettu lasista, joka on suojattu muovipinnoituksella tai muulla tavalla, tai muovista, josta ei rikkoutuessa muodostu sirpaleita; sekä

3) 150 ml, kun aerosoli on valmistettu suojaamattomasta lasista tai muovista, josta voi rikkoutuessa muodostua sirpaleita.

2 luku

Rakenne- ja testausvaatimukset

4 § (20.3.2014/225)
Rakenne- ja testausvaatimukset

Suomessa valmistettavien ja Suomeen maahantuotavien aerosolien tulee täyttää liitteessä esitetyt rakenne- ja testausvaatimukset.

5 § (2.9.1994/805)
Valmistus- ja testaustietojen säilyttäminen

Aerosolipäällyksen valmistajan on säilytettävä tiedot aerosolipäällysten valmistussarjoista ja aerosolipäällyksille tehdyistä kokeista ja kokeiden tuloksista. Sama koskee aerosolin täyttäjää täyttösarjojen osalta.

3 luku

Merkinnät

6 § (17.12.2009/1150)
Merkintöjen sisältö

Aerosolipäällykseen tulee merkitä selvästi, helposti luettavasti ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot:

1) Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä aerosolin markkinoille saattamisesta vastaavan muun elinkeinonharjoittajan nimi tai liiketunnus ja osoite;

2) aerosolin markkinoille saattamisesta vastaavan merkitsemänä tunnus "3" (käännetty epsilon) osoittamaan, että aerosoli täyttää tämän asetuksen vaatimukset;

3) täyttöerän selvittämisen mahdollistava koodimerkintä;

4) sisällön määrä tilavuusyksiköissä;

5) liitteen kohdan 2.2 mukaiset tiedot. (20.3.2014/225)

6 kohta on kumottu A:lla 20.3.2014/225.

Jos aerosoli sisältää liitteen kohdassa 1.5 tarkoitettuja syttyviä aineosia, mutta aerosolin sisältöä ei pidetä syttyvänä tai erittäin helposti syttyvänä liitteen kohdan 1.6 mukaisesti, aerosolin sisältämän syttyvän aineen määrä on ilmoitettava merkinnöissä seuraavassa muodossa:

"Sisällöstä X p-% on palavia aineita."

"X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen."

Merkinnät tulee tehdä sekä suomen että ruotsin kielellä.

6 a § (17.12.2009/1150)

6 a § on kumottu A:lla 17.12.2009/1150.

7 § (17.12.2009/1150)
Lipukemerkinnät

Jos aerosolin kokonaistilavuus on enintään 150 ml ja 6 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä ei saada mahtumaan aerosolipäällykseen, voidaan merkinnät tehdä aerosoliin kiinnitettävään lipukkeeseen.

8 § (17.12.2009/1150)

8 § on kumottu A:lla 17.12.2009/1150.

4 luku

Valvonta

9 § (20.3.2014/225)

9 § on kumottu A:lla 20.3.2014/225.

5 luku

Tarkemmat määräykset

10 § (20.3.2014/225)

10 § on kumottu A:lla 20.3.2014/225.

6 luku

Voimaantulo

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sillä kumotaan aerosoleista 1 päivänä helmikuuta 1973 annettu valtioneuvoston päätös (67/73).

Kumotun valtioneuvoston päätöksen vaatimukset täyttäviä aerosoleja saa kuitenkin laskea myyntiin joulukuun 31 päivään 1994 saakka.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (75/324/ETY)

Liite

AEROSOLIEN RAKENNE- JA TESTAUSVAATIMUKSET

1 MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä tarkoittaa:

1.4 a aine asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyä ainetta; (20.3.2014/225)

1.4 b seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 2 artiklan 8 kohdassa määriteltyä seosta; (20.3.2014/225)

2.2 Merkinnät(19.12.2017/1000)

Jokaisessa aerosolissa on oltava seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 soveltamista:

a) jos aerosoli luokitellaan syttymättömäksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Varoitus” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 3 merkinnät;

b) jos aerosoli luokitellaan syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Varoitus” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 2 merkinnät;

c) jos aerosoli luokitellaan erittäin helposti syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Vaara” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 1 merkinnät;

d) jos aerosoli on kuluttajatuote, merkintöihin on kuuluttava turvalauseke P102, siten kuin se on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.1;

e) sellaiset käyttöä koskevat varoitukset, jotka kertovat kuluttajalle tuotteen erityisistä vaaroista; jos aerosoliin liittyy erillinen käyttöohje, myös siinä on esitettävä käyttöä koskevat varoitukset.

2.3 Sisällön määrä(20.3.2014/225)

Sisällön määrä 50 °C lämpötilassa saa olla enintään 90 % aerosolin nettotilavuudesta.

Liitteen 2.4 kohta on kumottu sekä 2.2 ja 2.3 kohdat on muutettu ja 1.4 a ja 1.4 b kohdat on lisätty A:lla 20.3.2014/225.

3.1.2 Aerosolin paine ei saa olla lämpötilassa 50 °C suurempi kuin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt arvot sen mukaan, mitä kaasuja aerosoli sisältää: (19.12.2017/1000)

KaasusisältöLämpötila 50 °C
Nesteytetty kaasu tai kaasujen seos, jolla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa12 baaria
Nesteytetty kaasu tai kaasujen seos, jolla ei ole syttymisaluetta ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa13,2 baaria
Paineistetut tai paineenalaisena liuotetut kaasut, jolla ei ole syttymisaluetta ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa15 baaria

A:lla 1000/2017 muutettu liitteen 3.1.2 kohta tuli voimaan 12.2.2018. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.9.1994/805:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1994.

Tämän asetuksen 6 §:n 1 kohdan tarkoittama valmistaja tai elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa markkinoille aerosoliasetuksen (1433/93) mukaisesti merkittyjä aerosoleja 31 päivään joulukuuta 1995.

Muu kuin 2 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa luovuttaa edelleen aerosoliasetuksen (1433/93) mukaisesti merkittyjä aerosoleja 31 päivään joulukuuta 1996.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II: komission direktiivi 94/1/EY

13.10.1995/1168:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

17.12.2009/1150:

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission direktiivi 008/47/EY (32008L0096); EUVL N:o L 96, 9.4.2008, s. 15

20.3.2014/225:

Tämä asetus tulee voimaan yhtä ainetta sisältävien aerosolien osalta 19 päivänä kesäkuuta 2014 ja seoksia sisältävien aerosolien osalta 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältävät aerosolit saa merkitä tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2015.

Seoksia sisältäviä aerosoleja, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, ei tarvitse merkitä uudelleen tämän asetuksen mukaisesti ennen 1 päivää kesäkuuta 2017.

Komission direktiivi 2013/10/EU (32013L0010) ; EUVL L 77, 20.3.2013, s.20

19.12.2017/1000:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2018.

Komission direktiivi (EU) 2016/2037, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, neuvoston direktiivin 75/32/ETY muuttamisesta aerosolien suurimman sallitun paineen osalta ja sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.