Seurattu SDK 125/2023 saakka.

17.12.1993/1251

Työvoimapalveluasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002.

Työministerin esittelystä säädetään 26 päivänä marraskuuta 1993 annetun työvoimapalvelulain (1005/93) 23 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Työvoimapalvelulain toimeenpano

Työvoimapalvelulain (1005/93) tarkoituksen toteuttamiseksi työvoimapalveluja on sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden tarpeista lähtien toimeenpantava siten kuin työvoimapalvelulaissa, muissa laeissa sekä asetuksissa ja tässä asetuksessa säädetään.

Työmarkkinoista, työvoimapalveluista ja niiden käytöstä on tiedotettava aktiivisesti ja palveluja tarjottava siten, että henkilöasiakkaat ovat tietoisia työmarkkinoiden työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä työnantaja-asiakkaat tarjolla olevasta työvoimasta.

2 §
Työvoimapalvelut Suomen kansalaisuutta vailla oleville

Niiden valtioiden kansalaiset, joilla Suomea velvoittavien työvoiman vapaata liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella on oikeus saapua Suomeen hakemaan työtä ja ottaa vastaan työtä ilman työlupaa, rinnastetaan työvoimapalvelujen antamisessa Suomen kansalaisiin, jollei näistä sopimuksista muuta johdu.

Muut Suomen kansalaisuutta vailla olevat rinnastetaan työvoimapalvelujen antamisessa Suomen kansalaisiin, mikäli heillä on myönnetyn oleskeluluvan tai oleskelu- ja työluvan perusteella oikeus ottaa vastaan työtä rajoituksetta.

Määrätyn alan työtä vastaanottamaan oikeutetut rinnastetaan työvoimapalvelujen antamisessa Suomen kansalaisiin edellyttäen, että heille myönnetty oleskelu- ja työlupa on tarkoitettu jatkuvaan maassaoloon.

3 §
Palvelutarjonnan yleiset lähtökohdat

Asiakkaiden palvelutarpeet huomioon ottaen palveluja on jatkuvasti kehitettävä ja niitä on tarjottava siten, että:

1) parannetaan ura-, työpaikka- ja henkilövalintojen onnistumisen edellytyksiä työmarkkinoilla;

2) lisätään työvoiman ammatillista pätevyyttä työmarkkinoilla esiintyvien tai ennakoitavissa olevien ammattitaitovaatimusten mukaisesti;

3) helpotetaan työmarkkinoilla tarjolla olevien vaihtoehtoisten ratkaisujen etsintää; sekä

4) autetaan asiakkaita tekemään mahdollisimman onnistuneita valintoja eri vaihtoehtojen välillä.

4 §
Asiakkaan palvelu

Asiakkaan palvelussa otetaan huomioon asiakkaan tilanne ja palvelutarve tarjoamalla ensin mahdollisuuksia käyttää tiedottavia palveluja ja tukemalla asiakkaan omatoimisuutta ja omatoimista palvelujen käyttöä.

Jos palveluiden käyttäminen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ei ole asiakkaan palvelutarpeen kannalta tarkoituksenmukaista taikka ei johda työhön tai koulutukseen sijoittumiseen tai työpaikan täyttymiseen, on asiakkaan tarpeiden mukaisesti suunniteltava ja järjestettävä yhdessä asiakkaan kanssa järjestelmällisesti tehostuvia työvoimapalveluja. Tarvittaessa voidaan laatia työvoimapalveluohjelma. Työnhakijan työllistymissuunnitelmasta säädetään työllisyyslain (275/87) 17 §:ssä.

5 §
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen

Työvoimapalveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa on pyrittävä aktiivisesti edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Työvoimapalveluja toteutettaessa on työ- ja koulutusvaihtoehtoja, avoimia työpaikkoja sekä työnhakijoita esiteltävä tasapuolisesti samojen periaatteiden mukaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta tai välillisesti sukupuolesta johtuvasta syystä.

Työmarkkinoista, työvoimapalveluista sekä työ- ja koulutusvaihtoehdoista tiedottamisessa on edistettävä tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla.

6 §
Työvoimapalvelujen antamisessa käytettävät kielet

Työvoimapalveluja annettaessa sekä niistä ja työpaikoista tiedotettaessa suomenkielisen ja ruotsinkielisen väestön tarpeet on otettava huomioon samojen perusteiden mukaisesti siten kuin erikseen säädetään ja määrätään.

Työvoimapalveluja annettaessa on otettava huomioon saamenkielisen väestön tarpeet.

2 luku

Työvoimapalvelut

7 §
Työnvälitys

Henkilöasiakkaalle ja työnantaja-asiakkaalle tarjotaan työnvälityksessä erilaisia työnvälityspalveluja työnhakijan työllistymiseksi ja työnantajan työvoiman saannin turvaamiseksi osapuolten keskinäiseen sopimusvapauteen perustuen.

Henkilöasiakkaalle tarjottavia työnvälityspalveluja ovat:

1) tietojen välittäminen avoimista työpaikoista ja muista työmahdollisuuksista;

2) itsepalveluna tapahtuva työpaikkojen haku;

3) työnhakuun liittyvä neuvonta;

4) työnhakijaksi rekisteröinti, työnhakijatietojen kirjaaminen ja ylläpito;

5) työpaikkojen etsintä, esittely ja työhönosoittaminen henkilökohtaisena palveluna; sekä

6) työnhakijan esittely työnantajalle.

Työnantaja-asiakkaalle tarjottavia työnvälityspalveluja ovat:

1) avoimista työpaikoista tiedottaminen;

2) työvoiman saatavuutta ja hankintaa koskeva tiedonvälitys ja neuvonta;

3) työpaikkoihin sopivien työnhakijoiden etsiminen, esittely ja ehdolleasettelu työnhakijarekisterissä olevien työnhaku-, koulutus-, ammatti- ja työkokemustietojen perusteella; sekä

4) mahdollisuuden tarjoaminen työnantajille hakea omatoimisesti työntekijöitä työvoimaviranomaisen ylläpitämistä tiedostoista ja tietojärjestelmistä, joihin sitä haluavat työnhakijat ovat antaneet työnhakutietonsa.

8 §
Ammatinvalinnanohjaus

Henkilöasiakkaan ammatillisia tavoitteita lähtökohtana pitäen ammatinvalinnanohjauksessa:

1) annetaan kattavaa ja tasapuolista informaatiota koulutuksen ja työelämän vaihtoehdoista;

2) lisätään asiakkaan itsetuntemusta ja kykyä arvioida henkilökohtaisia voimavarojaan; sekä

3) autetaan asiakasta laatimaan ammatilliseen kehittymiseen tähtäävä suunnitelma.

Ohjauskeskustelujen lisäksi ammatinvalinnanohjaukseen voi sisältyä tarpeen mukaan asiakkaan soveltuvuutta ja terveydentilaa selvittäviä tutkimuksia ja koulutus- ja työkokeiluja.

9 §
Koulutus- ja ammattitietopalvelu

Koulutus- ja ammattitietopalvelussa neuvotaan asiakkaita koulutukseen ja ammattiin liittyvissä asioissa. Sitä varten ylläpidetään neuvontahenkilöstön ja asiakkaiden käyttöön tietorekistereihin ja kirjalliseen tai muuhun muotoon tallennettua tietoa koulutuksesta ja työelämästä.

10 §
Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisessa kuntoutuksessa vajaakuntoisia henkilöasiakkaita varten järjestetään:

1) ammatinvalinnanohjausta ja siihen liittyviä terveydentilaa ja soveltuvuutta selvittäviä tutkimuksia sekä koulutus- ja työkokeiluja;

2) työhönsijoittumiseen ja koulutukseen liittyvää neuvontaa ja ohjaamista;

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettua koulutusta; sekä

4) työvoimapalvelulain 13 §:ssä tarkoitettua työhön sijoittumisen tukemista.

Vajaakuntoisella henkilöasiakkaalla tarkoitetaan tässä pykälässä henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia.

3 luku

Työnvälitys Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen

11 §
Henkilöasiakkaan työnvälityspalvelut

Ulkomailta työtä hakevalle henkilöasiakkaalle annetaan työnvälityspalveluja, mikäli hän hakee työtä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetusta valtiosta. Muihin valtioihin työhön aikovalle annetaan yleisiä neuvoja ja ohjeita työhön hakeutumisesta, tarvittavien lupien hankkimisesta sekä käytettävissä olevia tietoja näiden maiden työmarkkinoista ja työnsaantimahdollisuuksista.

Henkilöasiakkaalle, joka ulkomailta hakee työtä Suomesta, annetaan työnvälityspalveluja, jos kysymyksessä on Suomen kansalainen, tämän asetuksen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion kansalainen tai muu ulkomaan kansalainen, jolle Suomen edustusto on myöntänyt oleskeluluvan suomalaisen syntyperän perusteella. Palveluja annetaan myös näiden perheenjäsenille.

12 §
Työnantaja-asiakkaan työnvälityspalvelut

Työnantaja-asiakkaalle, jonka toimipaikka on ulkomailla ja joka hakee työntekijöitä Suomesta, annetaan työnvälityspalveluja, jos työnantajan toimipaikka on 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa. Muista valtioista olevien työnantajien avoimista työpaikoista voidaan tiedottaa työnhakijoille tarpeen mukaan.

Työnantaja-asiakkaalle, joka hakee työntekijöitä ulkomailta, annetaan työnvälityspalveluja, jos hän hakee työntekijöitä 2 §:n 1 momentin tarkoittamista valtioista. Muista valtioista työntekijöitä hakevalle annetaan tiedot luvanvaraisen ulkomaisen työvoiman käytön edellytyksistä sekä työlupamenettelystä.

13 §
Harjoittelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Työnvälityspalveluja Suomeen ja Suomesta ulkomaille täydentää kansainvälinen harjoittelu, jossa tiedotetaan harjoitteluohjelmista ja avustetaan asiakkaita niihin hakeutumisessa, hankitaan harjoittelupaikkoja ulkomaalaisille harjoittelijoille ja välitetään harjoittelijoita työnantaja-asiakkaille.

4 luku

Palvelujen käyttö ja yhteistyö (30.12.1997/1358)

14 § (30.12.1997/1358)
Ilmoittautuminen henkilöasiakkaaksi

Henkilöasiakkaan ilmoittautuessa työvoimapalvelulain 10 a §:n mukaisesti työvoimatoimistoon hänen tulee antaa työnhakutietonsa ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeen tiedot kirjataan työvoimapalvelulain 19 §:ssä tarkoitettuun tietojärjestelmään.

Henkilöasiakkaan suostumus työnhakutietojen luovuttamiseen työvoimapalvelujen tietojärjestelmästä annetussa asetuksessa (1254/1993) tarkoitettuun tietojärjestelmään samoin kuin maininta siitä, että asiakastietojen tallentamisesta tietojärjestelmään on kerrottu asiakkaalle, merkitään ilmoittautumislomakkeeseen.

15 § (31.5.2001/459)
Työnhakusuunnitelma

Työvoimapalvelulain 10 c §:ssä tarkoitettu työnhakusuunnitelma laaditaan kirjallisesti ensimmäisen työnhakuhaastattelun perusteella, ja sitä tarkistetaan määräajoin toistuvissa työnhakuhaastatteluissa. Työnhakusuunnitelmaan liittyy osaamiskartoitus, jossa kootaan tiedot asiakkaan koulutuksesta, ammattitaidosta, työkokemuksesta ja erityisosaamisesta.

15 a § (31.5.2001/459)

15 a § on kumottu A:lla 31.5.2001/459.

16 §
Työvoimapalvelujen käyttö

Riippumatta työhallinnon toimintayksiköitten toiminta-alueesta voi asiakas saada palveluja toimipisteestä, missä niitä on tarjolla.

Edellä 7 §:n 2 momentin 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuja työnvälityspalveluja tarjotaan henkilöasiakkaalle, joka on ilmoittautunut työnhakijaksi ja pitänyt työhakemuksensa voimassa 14 §:n ja 15 §:n mukaisella tavalla.

5 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Kielto ottaa maksua yksityisistä työnvälityspalveluista

Työvoimapalvelulain 16 §:n 1 momentin mukaiseksi työllistymiseen suoranaisesti tähtääväksi työnvälityspalveluksi katsotaan:

1) työnhakuun liittyvä neuvonta olemassa olevaa avointa työpaikkaa varten;

2) työnhakijaksi rekisteröinti, työnhakijatietojen kirjaaminen ja ylläpito;

3) tarjolla olevien avointen työpaikkojen esittely työtä hakevalle henkilölle;

4) avoimista työpaikoista tiedottaminen tai työnhakijoista tiedottaminen palvelupuhelimissa tai muutoin sähköisesti;

5) työnhakijan ehdolleasettelu ja esittely työnantajalle; sekä

6) työnantajan edellyttämä muun kuin kyseisen työnantajan työhön ottaman työnhakijan soveltuvuuden selvitys.

Työllistymiseen suoranaisesti tähtääväksi työnvälityspalveluksi ei katsota toimintaa, jossa suomalaisille nuorille ulkomailla ja ulkomaisille nuorille Suomessa tarjotaan perheissä tapahtuvaa kotityötä vastaan mahdollisuus oleskeluun ulkomailla (au pair -asemaan välittäminen).

18 §
Viranomaisyhteistyö

Asepalveluksesta sekä valtion omista ja sen valvonnan alaisista laitoksista pääseville henkilöille työnvälityspalveluita järjestettäessä ja niihin liittyviä toimenpiteitä suunniteltaessa on oltava yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Koulutusta koskevaa tiedottamista, neuvontaa sekä koulutusta käsitteleviä tiedotusaineistoja ja tietorekistereitä kehitetään työ- ja opetusviranomaisten yhteistyönä.

Työvoimaviranomaisten tulee seurata maahan muuttaneiden sijoittumista työmarkkinoille ja tarvittaessa ehdottaa muille viranomaisille sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, joilla voidaan edistää heidän sopeutumistaan uusiin työ- ja elinolosuhteisiin.

Työvoimaviranomaisten tulee yhteistyössä kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen kanssa huolehtia harjoittelijoiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen liittyvistä tehtävistä.

19 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Työministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1997/1358:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

31.5.2001/459:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.