Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

3.12.1993/1058

Maakaasuasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 9.7.2009/551.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee maakaasun varastointia ja teknistä käyttöä sekä maakaasun siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitettuja putkistoja ja laitteita.

Tätä asetusta ei sovelleta maakaasun käyttöön raaka-aineena kemiallisessa prosessissa eikä sellaisissa prosessilaitosten polttojärjestelmissä, joissa maakaasua käytetään tuki- ja lisäpolttoaineena muiden vastaavien kaasumaisten hiilivetyjen kanssa.

Maakaasuputkistoja ja -laitteita rakennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa on noudatettava, mitä tässä asetuksessa säädetään ja sen nojalla määrätään.

Putkisto ja laitteet on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava sekä varustettava suojalaitteilla siten, etteivät ne aiheuta palon ja räjähdyksen vaaraa eivätkä huomattavaa haittaa ympäristölle.

2 §
Soveltamisalan rajauksia

Paineastioita koskevassa lainsäädännössä tarkoitettujen, maakaasuputkistoon liittyvien laitteiden ja laitteistojen rakennevaatimuksiin ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen sovelletaan paineastioita koskevan lainsäädännön mukaisia vaatimuksia. (5.2.1999/128)

Putkistoon liittyvien sähkölaitteiden ja räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokituksesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään ja määrätään. Jos syntyy erimielisyyttä, mihin tilaluokkaan jokin tila kuuluu, asian ratkaisee turvatekniikan keskus. (13.10.1995/1171)

2 a § (5.2.1999/128)
Soveltamisalan tarkennus

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, maakaasun varastointiin ja tekniseen käyttöön sovelletaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) 14–16, 21–30, 34–39, 61–63 ja 73–76 §:n suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevia säännöksiä.

3 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maakaasulla maaperästä saatavaa pääasiassa metaania ja muita kevyitä hiilivetyjä sisältävää kaasuseosta;

2) alueluokkajaotuksella putkiston rakennusalueen jakamista luokkiin putkistoon kohdistuvien ulkopuolisten kuormitusten ja mahdollisen vaurion seuraamusten huomioon ottamiseksi;

3) rakentamisella putkiston asentamista ja siihen liittyviä rakennustöitä;

4) rakennustöillä raivausten, kaivantojen kaivun ja täytön sekä muiden vastaavien töiden suorittamista, rakennusten rakentamista ja rakenteiden tekemistä;

5) asentamisella putkiston osien ja putkistoon kuuluvien laitteiden yhteen liittämistä ja paikoilleen kiinnittämistä;

6) maakaasuputkistolla maakaasun siirto-, jakelu- ja käyttöputkiston muodostamaa kokonaisuutta sekä siihen kuuluvia kaikkia säiliöitä, laitteita ja laitteistoja joiden sisältönä on maakaasu;

7) siirtoputkistolla putkistoa, jolla maakaasua siirretään käyttöön jaettavaksi;

8) jakeluputkistolla kaasulaitoksen omistamaa tai ylläpitämää putkistoa, jolla maakaasua jaetaan siirtoputkistosta vähennetyllä paineella alueelliseen kulutukseen;

9) käyttöputkistolla käyttäjän putkistoa, jolla maakaasua johdetaan vähennetyllä paineella käyttölaitteelle;

10) erillisellä suurella käyttökohteella siirto- tai jakeluputkistoon liitettyä yhden käyttäjän käyttöputkistoa käyttölaitteineen, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on vähintään 6 MW;

11) paineenvähennysasemalla laitteistoa, johon tulevan kaasun paine on vähintään 16 bar ja jolla vähennetään ja säädetään siirto-, jakelu- tai käyttöputkistosta lähtevän kaasun painetta; paineenvähennysasemaan kuuluu myös tarvittava suojarakennus tai -rakennelma sekä sitä mahdollisesti ympäröivä aitaus, ja asema katsotaan asemalle tulevan suurempipaineisen putkiston osaksi;

12) paineenlisäysasemalla (kompressoriasema) laitteistoa, jolla lisätään siirtoputkiston kaasun painetta; paineenlisäysasemaan kuuluu myös tarvittava suojarakennus ja sitä ympäröivä aitaus, ja asema katsotaan asemalta lähtevän suurempipaineisen putkiston osaksi;

13) paineella putkiston sisäistä staattista ylipainetta;

14) nimellispaineella sitä painetta, jolla käyttölaite on suunniteltu toimimaan ja jolla määritetään käyttölaitteen kulutus;

15) suunnittelupaineella putkiston mitoituksessa käytettävää painetta;

16) suurimmalla sallitulla käyttöpaineella sitä painetta, jonka ylittämisen tulee saattaa putkiston varolaitteet tai varolaitejärjestelmä toimimaan;

17) paineenvähennyslaitteistolla niitä putkia, putken osia, laitteita ja varusteita, jotka putkilinjassa ovat tarpeen kaasun tulopaineen vähentämiseksi ja säätämiseksi haluttuun arvoon;

18) kaasulaitoksella kunnallista laitosta taikka yhtiötä tai yhteisöä, joka toimittaa maakaasua toimialueellaan alueelliseen kulutukseen;

19) teknisellä käytöllä toimintaa, jossa maakaasua käytetään lämmön kehittämiseen, valaistukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen;

20) varastoinnilla maakaasun säilytystä muualla kuin maakaasuputkistossa myöhemmin tapahtuvaa käyttöön johtamista varten;

21) nimellisellä polttoaineteholla valmistajan käyttölaitteelle ilmoittamaa, käyttölaitteen arvokilpeen merkittyä polttoainetehoa;

22) käyttölaitteella laitetta, jossa maakaasua käytetään lämmön kehittämiseen, valaistukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, kuten maakaasulla toimivaa liettä, valaisinta, veden, ilman tai öljyn lämmitintä, lämpöpatteria ja keskuslämmityslaitetta sekä erillistä kaasupoltinta; sekä

23) valvontakirjalla putkiston rakentamiseen, laatuun, rakenteeseen ja tarkastuksiin sekä käytön valvojan valvontatoimenpiteisiin liittyvistä asiapapereista ja piirustuksista muodostuvaa asiakirjaa.

24) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen 3 c §:n mukaisesti hyväksymää tarkastuslaitosta. (5.12.1997/1092)

3 a § (5.12.1997/1092)
Tarkastuslaitokselle asetetut vaatimukset

Tarkastuslaitoksen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

1) laitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti riippumaton;

2) laitoksella on käytössään riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus sekä riittävän laaja-alainen kokemus toimintaan perehdyttävissä tehtävissä;

3) laitoksella on käytössään toiminnan edellyttämät laitteet ja välineet;

4) laitoksella on puolueettomasti arvioitu ja valvottu järjestelmä, jolla maakaasusäännösten mukaisuus varmistetaan, sekä asianmukaiset ohjeet toimintaa ja sen seurantaa varten;

5 kohta on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

6) laitoksella on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus toiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, jollei valtio lain nojalla vastaa vahingoista tai ole niistä suoraan vastuussa.

Tarkastuslaitos voi käyttää ulkopuolisia testaus-, tarkastus- ja muita palveluja. Tällöin laitoksen on huolehdittava, että kyseisen palvelun suorittaja täyttää vastaavasti 1 momentissa asetetut vaatimukset.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö.

3 b § (5.12.1997/1092)
Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava turvatekniikan keskukselle.

Hakemukseen tulee liittää 3 a §:ssä säädettyjen vaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatekniikan keskuksen tai sitä vastaavan organisaation antama todistus tai lausunto taikka muu turvatekniikan keskuksen riittäväksi katsoma todistus tai lausunto edellä mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

3 c § (5.12.1997/1092)
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Varmistettuaan, että asetetut vaatimukset täyttyvät, turvatekniikan keskus hyväksyy laitoksen tässä asetuksessa tarkoitetuksi tarkastuslaitokseksi.

Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi. Turvatekniikan keskus voi asettaa hyväksymiselle tarkastuslaitoksen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

3 d § (5.12.1997/1092)
Muutoksista ilmoittaminen

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava turvatekniikan keskukselle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta asetettujen vaatimusten täyttymiseen. Laitoksen on lisäksi annettava vuosittain kertomus toiminnastaan.

3 e § (5.12.1997/1092)
Hyväksymisen peruuttaminen

Jos tarkastuslaitos toimii säännösten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai noudata asetettuja ehtoja ja rajoituksia, turvatekniikan keskuksen on kehotettava tarkastuslaitosta korjaamaan puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai tilanteen vakavuus sitä muutoin edellyttää, turvatekniikan keskuksen on peruutettava hyväksyminen.

4 §
Korvaavat kaasuseokset

Mitä tässä asetuksessa säädetään maakaasusta, koskee vastaavasti maakaasua korvaavia, varapolttoaineena käytettäviä muita kaasuseoksia, kun niitä siirretään, jaetaan tai johdetaan maakaasuputkistossa.

5 §
Biokaasu

Tätä asetusta sovelletaan myös biokaasun tekniseen käyttöön sekä biokaasun talteenottoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarkoitettuihin putkistoihin ja laitteisiin. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta biokaasun valmistukseen ja siihen välittömästi liittyvään tekniseen käyttöön ja varastointiin.

Biokaasulla tarkoitetaan tässä asetuksessa biokemiallisen prosessin tuloksena esimerkiksi jätteestä syntyvää, pääasiassa metaania sisältävää kaasuseosta.

2 luku

Rakentamislupa

6 §
Yleistä

Maakaasuputkistoja saa rakennuttaa vain turvatekniikan keskuksen antamalla rakentamisluvalla. (13.10.1995/1171)

Sellaisen jakelu- ja käyttöputkiston, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar, rakentamislupa voidaan antaa myös tiettyä aluetta varten. Tällöin edellytetään, että hakijalla on organisaation ja henkilöstön osalta riittävät valmiudet vastata putkiston turvallisesta käytöstä.

Haettaessa alueellista lupaa jakeluputkistolle koskee lupakäsittely myös jakeluputkistoon liitettyjä käyttöputkistoja lukuun ottamatta erillistä suurta käyttökohdetta.

Haettaessa rakentamislupaa käyttöputkistolle koskee lupakäsittely kaikkia lupa-alueella tai lupaa edellyttävässä kohteessa olevia putkistoja.

Rakentamislupaa ei vaadita käyttöputkistolle, jos putkistossa kaasun suurin sallittu käyttöpaine on enintään 200 mbar ja kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kW.

7 §
Rakentamisluvan hakeminen

Rakentamislupaa on haettava kirjallisesti turvatekniikan keskukselta. (13.10.1995/1171)

Hakemuksessa on selvitettävä:

1) hakijan nimi, toimiala ja kotipaikka;

2) putkiston suunniteltu sijainti; sekä

3) käyttöputkiston osalta kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho.

Hakemukseen on liitettävä:

1) hakijan ollessa yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kauppa- tai muun vastaavan rekisterin ote taikka hakijan ollessa kunta selvitys rakentamiseen oikeutetusta kunnan viranomaisesta;

2) asemapiirustus laadittuna tarkoitukseen sopivaan mittakaavaan alueesta, jota lupahakemus koskee; sekä

3) milloin lupaa haetaan:

a) siirtoputkiston rakentamista varten, kunnittain vähintään mittakaavaan 1:10 000 laaditut asemapiirustukset, joissa on esitettävä putkiston pituus, nimellissuuruus, suunnittelupaine, sijainti ja alueluokkajaotus sekä selvitys paineenvähennys- ja paineenlisäysasemien sekä venttiiliasemien sijainnista;

b) jakeluputkiston rakentamista varten, kunnittain vähintään mittakaavaan 1:2 000 laaditut ja muutoin a alakohdan mukaiset asemapiirustukset; tai

c) käyttöputkiston rakentamista varten, mittakaavaan 1:100 tai 1:500 laaditut piirustukset putkiston sijainnista samoin kuin putkisto- ja instrumentointikaaviot.

Siirto- ja jakeluputkistoa koskevassa hakemuksessa on oltava arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä.

Siirtoputkistoon kuuluvista paineenkorotusasemista ja paineenvähennysasemista sekä erillisistä suurista käyttökohteista hakemuksessa on oltava selvitys, jossa tulee olla:

1) kuvaus maakaasun käyttöön ja käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, olosuhteista ja tilanteista, joissa onnettomuus on mahdollinen;

2) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista laitoksen sisällä ja vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle sekä vaaratilanteisiin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista;

3) suunnitelma siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen laitoksen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä.

(5.2.1999/128)

Kun rakentamislupaa haetaan jakelu- ja käyttöputkistolle tiettyä aluetta varten, tulee asema- tai muissa piirustuksissa selvittää putkiston mahdolliset myöhemmät laajennukset alueittain tai kohteittain. Tällaiseen hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys hakijan organisaatiosta ja henkilöstöstä sekä suunnitelma tarkastuksen ja valvonnan järjestämisestä. (5.2.1999/128)

Rakentamislupahakemus ja sen liitteenä olevat piirustukset ja teknilliset selvitykset on toimitettava kahtena sekä asemapiirustukset kolmena kappaleena turvatekniikan keskukselle. (13.10.1995/1171)

8 § (13.10.1995/1171)
Lupahakemuksesta tiedottaminen

Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa pyytää rakentamislupahakemuksesta lausuntoa asianomaiselta kunnalta.

9 §
Lupapäätös

Rakentamislupa on myönnettävä, jos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset siihen ovat olemassa.

Lupapäätöksessä on mainittava putkiston sijainti sekä ne ehdot, jotka turvatekniikan keskus katsoo turvallisuuden saavuttamiseksi tarpeelliseksi. Päätökseen on liitettävä asemapiirustukset ja muut tarpeelliset piirustukset hyväksymismerkinnällä varustettuina. (13.10.1995/1171)

Turvatekniikan keskuksen on toimitettava jäljennös siirto- ja jakeluputkistoa sekä erillistä suurta käyttökohdetta ja tiettyä aluetta koskevasta lupapäätöksestä asemapiirustuksineen asianomaiselle kunnalle ja käyttöputkistoa koskevasta lupapäätöksestä asianomaisen kunnan palopäällikölle. (13.10.1995/1171)

3 luku

Asennus ja huolto (13.10.1995/1171)

10 § (13.10.1995/1171)
Asennus- ja huoltotoiminta

1 momentti on kumottu A:lla 13.6.2002/502.

Maakaasun käyttöputkiston ja siihen liitettyjen käyttölaitteiden asentamista ja huoltamista saa suorittaa hyväksytty kaasuasennusliike kauppa- ja teollisuusministeriön määräämin rajoituksin.

Muovisia maakaasuputkistoja saa kuitenkin asentaa vain muovisten kaasuputkistojen asennusliike.

Jakeluputkistoon kuuluvia lyhyitä metallisia putkiosuuksia, joilla kaasulaitoksen muovinen jakeluputkisto liitetään käyttöputkistoon, saavat asentaa myös käyttöputkistoja asentamaan oikeutetut liikkeet.

Maakaasuputkistojen ja niihin liitettyjen laitteiden huoltotoimenpiteitä, jotka ovat asentamisen kaltaisia, saavat tehdä vain kysymyksessä olevaan asentamiseen oikeutetut liikkeet.

11 § (13.10.1995/1171)
Asennus- ja huoltotoiminnan edellytykset

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen asennus- ja huoltotoiminnan edellytyksenä on, että toiminnanharjoittajan palveluksessa on päätoimisena toiminnan laajuuteen nähden riittävä määrä maakaasuputkiston asentamisesta ja huoltamisesta vastaavia henkilöitä (vastuuhenkilö).

Vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä työkokemus ja koulutus sekä kaasuja koskevien säännösten ja määräysten tuntemus.

Turvatekniikan keskus tai sen asettama tutkintolautakunta järjestää vastuuhenkilöille tutkinnon sekä antaa tutkinnossa hyväksytylle todistuksen.

Tarkemmat määräykset kaasualan asennus- ja huoltotoiminnan edellytyksistä sekä vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

12 § (13.10.1995/1171)
Asennus- ja huoltotoimintaa koskeva ilmoitus

Toiminnanharjoittajan, joka aikoo hyväksytyksi kaasuasennusliikkeeksi, on tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote;

2) jäljennös vastuuhenkilön todistuksesta; sekä

3) selvitys vastuuhenkilön työkokemuksesta ja koulutuksesta.

Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus toiminnanharjoittajalle.

Mikäli toiminnanharjoittajan vastuuhenkilö vaihtuu taikka tapahtuu muita olennaisia muutoksia, tulee toiminnanharjoittajan tehdä asiasta kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

13 § (13.10.1995/1171)
Muovisten maakaasuputkistojen asennustoimintaa koskeva ilmoitus

Toiminnanharjoittaja, joka aikoo asentaa muovisia maakaasuputkistoja, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote;

2) selvitys vastuuhenkilöistä ja hitsaajista;

3) selvitys näytetyöstä; sekä

4) selvitys asennustyössä käytettävistä laitteista.

Turvatekniikan keskuksen on arvioitava, täyttääkö toiminnanharjoittaja säädetyt vaatimukset sekä annettava vaatimusten täyttymisestä kirjallinen todistus toiminnanharjoittajalle.

14 § (13.10.1995/1171)
Työntekijän ammatillinen pätevyys

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen on huolehdittava siitä, että se käyttää työn suorittamiseen ammattitaitoista työvoimaa.

Asennus- ja huoltotehtävissä työskenteleville tulee antaa tarvittavaa ammattitaitoa kehittävää koulutusta ja opastusta.

15 § (13.10.1995/1171)
Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen ja muun toiminnanharjoittajan vastuu

Hyväksytty kaasuasennusliike tai muu toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että sen asentama maakaasuputkisto tai siihen tehty rakenteellinen muutos täyttävät tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset.

Hyväksytyn kaasuasennusliikkeen tai muun toiminnanharjoittajan tulee antaa työn teettäjälle tekemästään asennuksesta vastuuhenkilön allekirjoittama kirjallinen todistus siitä, että maakaasuputkisto ja siihen tehdyt muutostyöt ovat määräysten mukaisia. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä se koskee.

4 luku

Tarkastukset

16 § (13.10.1995/1171)
Tarkastuksen tekijät

Maakaasuputkiston tarkastukset suorittaa tarkastuslaitos tai turvatekniikan keskuksen hyväksymä asiantunteva henkilö (hyväksytty tarkastaja).

17 § (13.10.1995/1171)
Hyväksytty tarkastaja

Jakeluputkiston ja siihen liitettyjen käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden tarkastuksen silloin, kun rakentamiseen on myönnetty alueellinen rakentamislupa, saa suorittaa kaasulaitoksen palveluksessa oleva, turvatekniikan keskuksen hyväksymä asiantunteva henkilö (hyväksytty tarkastaja).

Jakeluputkistosta, jonka suurin sallittu käyttöpaine on enintään 4 bar, käyttökohteeseen johtavan jakeluputkiston osan saa tarkastaa kaasulaitoksen palveluksessa oleva, turvatekniikan keskuksen hyväksymä asiantunteva henkilö (hyväksytty tarkastaja).

Jos kohteessa olevien käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 500 kW, käyttöputkiston ja siihen liitettyjen käyttölaitteiden tarkastuksen saa suorittaa turvatekniikan keskuksen hyväksymä, rakennuttajan, kaasulaitoksen, asennusliikkeen tai käyttäjän palveluksessa oleva asiantunteva henkilö (hyväksytty tarkastaja).

18 § (13.10.1995/1171)
Tarkastus ennen käyttöönottoa

Maakaasuputkisto on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Tarkastuksessa todetaan, että maakaasuputkisto on voimassa olevien säännösten ja määräysten sekä rakentamisluvassa mahdollisesti asetettujen ehtojen mukainen. Tarkastukseen kuuluu putkiston sijoituksen, rakenteen ja käyttövalmiuden tarkastaminen.

Tarkastukseen sisältyy painekoe, joka tehdään vedellä, ilmalla tai inerttikaasulla. Painekokeen saa tehdä kaasunpainekokeena yli 4 bar putkistolle vain, jos olosuhteet ja koejärjestelyt ovat sellaiset, että kokeesta ei aiheudu vaaraa tarkastukseen osallistuville eikä ulkopuolisille. Painekokeen valvoo tarkastuslaitos tai hyväksytty tarkastaja. Kohteille, joille ei vaadita rakentamislupaa, painekokeen voi valvoa myös asennusliikkeen vastuuhenkilö.

19 § (13.10.1995/1171)
Toimenpiteet ennen tarkastusta

Tarkastusta varten maakaasuputkiston asennusliikkeen tai rakennuttajan on valmisteltava putkisto tarkastuskuntoon.

Rakentamisen aikana kertyvistä asiakirjoista on asennusliikkeen koottava valvontakirja. Asennusliikkeen tulee luovuttaa valvontakirja rakennuttajalle tarkastuksen yhteydessä.

20 § (13.10.1995/1171)
Tarkastuspyyntö

Asennusliikkeen tai rakennuttajan on pyydettävä maakaasuputkiston tarkastusta tarkastuslaitokselta tai hyväksytyltä tarkastajalta.

21 § (13.10.1995/1171)
Tarkastus ja käyttöönotto

Tarkastus tulee tehdä rakentamisen aikana siten, että maakaasuputkisto voidaan kaikilta osin tarkastaa. Putkiston tarkastus voidaan tehdä yhdellä kertaa tai useassa osassa.

Maakaasuputkistoa tai sen osaa ei saa luovuttaa tai ottaa käyttöön ennen kuin tarkastuksessa on todettu, että putkiston sijoitus ja rakenne täyttävät niille asetetut vaatimukset sekä putkiston käyttövalmius on sellainen, että putkisto voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Maakaasuputkistoa tai sen osaa saa kuitenkin koekäyttää ja säätää asentamisvaiheen aikana. Koekäyttö on tehtävä turvallisuutta vaarantamatta, ja siten, että putkisto voidaan kaikilta osin tarkastaa.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka annetaan toiminnanharjoittajalle. Jakelu- ja käyttöputkiston sekä siihen liitetyt käyttölaitteet hyväksyy käyttöön tarkastuksen tekijä. Siirtoputkiston käyttöönotosta päättää turvatekniikan keskus.

22 §
Määräaikaistarkastus

Maakaasuputkistoille, jotka edellyttävät rakentamislupaa, on tehtävä määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahdeksan vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen kahdeksan vuoden aikavälein (määräaikaistarkastus).

Määräaikaistarkastus on tehtävä sen kalenterivuoden aikana, kun kahdeksan vuoden aikaväli tulee täyteen.

Maakaasuputkiston määräaikaistarkastuksessa on tarkastettava, että putkistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että putkisto ja siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat toimintakuntoisia. Määräaikaistarkastusten yhteydessä tehdään paineenvähennysasemien ja paineenlisäysasemien putkistoille painekoe 16 vuoden välein.

Maakaasuputkiston omistajan tai haltijan on pyydettävä määräaikaistarkastusta tarkastuslaitokselta. (13.10.1995/1171)

Määräaikaistarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, joka liitetään putkiston valvontakirjaan. (13.10.1995/1171)

23 §
Putkiston omistajan tekemä tarkastus

Turvatekniikan keskus voi hakemuksesta myöntää putkiston omistajalle tai haltijalle oikeuden korvata tämän asetuksen 22 §:ssä tarkoitetun määräaikaistarkastuksen hakijan oman organisaation tekemillä, laatujärjestelmässä kuvatuilla käyttö-, valvonta- ja tarkastustoimenpiteillä. (13.10.1995/1171)

Haettaessa tällaista tarkastusoikeutta, on hakemuksessa selvitettävä halutun tarkastusoikeuden laajuus. Hakemukseen on liitettävä laatukäsikirja ja siihen liittyviä asiakirjoja tarpeellisessa laajuudessa.

Edellytyksenä tarkastusoikeuden saamiselle on, että putkiston omistajan tai haltijan palveluksessa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jolla on tehtävään soveltuva tekninen koulutus sekä riittävä kokemus tarkastuksiin liittyvissä tehtävissä, ja että putkistoa hoidetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti. (5.12.1997/1092)

Putkiston omistajan tai haltijan tekemät määräaikaistarkastuksen korvaavat toimenpiteet on dokumentoitava asianmukaisella tavalla. (5.12.1997/1092)

24 § (13.10.1995/1171)
Valvonta

Turvatekniikan keskus valvoo 23 §:ssä tarkoitetun maakaasuputkiston omistajan tai haltijan toimenpiteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

5 luku

Käyttö

25 §
Yleistä

Maakaasuputkiston omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että putkistoa käytetään, huolletaan ja valvotaan säännösten ja määräysten mukaisesti.

26–27 §

26–27 § on kumottu A:lla 13.10.1995/1171.

28 § (13.10.1995/1171)
Käytöstä poistaminen

Jos rakentamislupaa edellyttänyt maakaasuputkisto poistetaan käytöstä, putkiston omistajan tai haltijan on ilmoitettava asiasta turvatekniikan keskukselle.

Jos muu kuin rakentamislupaa edellyttänyt maakaasuputkisto poistetaan käytöstä, putkiston omistajan tai haltijan on saatettava putkisto turvalliseen tilaan.

29 §
Käytön valvoja

Siirto- ja jakeluputkistolle sekä sellaiselle käyttöputkistolle, johon liittyvien käyttölaitteiden nimellinen polttoaineteho on yhteensä suurempi kuin 1,2 MW, putkiston omistajan tai haltijan on ennen putkiston käyttöönottoa nimettävä putkiston käytön valvoja sekä tarvittaessa hänelle yksi tai useampi sijainen.

Käytön valvojalla ja hänen sijaisellaan tulee olla 31 §:ssä säädetty pätevyys ja mahdollisuus henkilökohtaisesti valvoa putkiston käyttöä.

Putkiston omistajan tai haltijan on kirjallisesti ilmoitettava tehtävään nimeämänsä henkilö turvatekniikan keskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä käytön valvojan kirjallinen suostumus ottaa tehtävä vastaan sekä selvitys siitä, että käytön valvojaksi nimetty henkilö täyttää 31 §:ssä säädetyt vaatimukset. (13.10.1995/1171)

Putkiston omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että käytön valvojalla on mahdollisuus valvoa, että putkistoa käytetään ja huolletaan voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja että putkiston käytöstä, kunnossapidosta ja tarkastuksesta annetut määräykset ovat käytön valvojan saatavilla.

30 §
Käytön valvojan tehtävät

Käytön valvojan tehtävänä on valvoa putkiston käyttöä ja kuntoa. Valvontaa ja tarkastusta koskevissa asioissa antaa ohjeita turvatekniikan keskus. (13.10.1995/1171)

Käytön valvojan on huolehdittava siitä, että putkiston määräaikaistarkastukset voidaan suorittaa niille määrättyinä ajankohtina ja että tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset merkinnät putkiston käytön aikana suoritetuista kokeista ja valvontatoimenpiteistä tehdään valvontakirjaan.

Käytön valvojan sijainen toimii käytön valvojana saatuaan ilmoituksen siitä, että käytön valvoja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Käytön valvojan sijaisesta on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään käytön valvojasta.

31 §
Käytön valvojan pätevyys

Käytön valvojalta vaaditaan:

1) että hänellä on vähintään teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto, jos kyseessä on siirtoputkiston käyttö, ja vähintään teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu tehtävään soveltuva teknikon tutkinto tai maakaasun ja sen käytön osalta tutkintoa vastaavat tiedot, jos kyseessä on jakelu- tai käyttöputkiston käyttö; sekä

2) että hän tuntee maakaasun käyttöä koskevat säännökset ja määräykset.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa vaadittujen tietojen tuntemisen toteaa turvatekniikan keskus. (13.10.1995/1171)

32 §
Uuden käytön valvojan nimeäminen

Käytön valvojan tai hänen sijaisensa jätettyä toimensa on uusi käytön valvoja tai tämän sijainen nimettävä kolmen kuukauden kuluessa.

6 luku

Varastointi

33 §
Varastointilupa

Maakaasun varastointi on sallittu vain turvatekniikan keskuksen luvalla (varastointilupa). (13.10.1995/1171)

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa määräyksiä varastoinnissa noudatettavista turvallisuusvaatimuksista.

7 luku

Valvonta

34 §
Yleisvalvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvoo turvatekniikan keskus. Turvatekniikan keskus pitää rekisteriä kaikista tämän asetuksen nojalla antamistaan luvista ja hyväksynnöistä. (13.10.1995/1171)

Tässä asetuksessa edellytettyjen turvallisuusjärjestelyjen lisäksi vaadittavasta työturvallisuudesta säädetään erikseen.

35 § (13.10.1995/1171)

35 § on kumottu A:lla 13.10.1995/1171.

8 luku

Kiellot ja pakkokeinot

36 § (13.10.1995/1171)
Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa on havaittu, ettei tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä ole noudatettu, eikä asianomainen viivytyksettä ryhdy toimenpiteisiin todetun epäkohdan korjaamiseksi, on tarkastuksen suorittajan annettava asiasta tieto turvatekniikan keskukselle. Turvatekniikan keskuksen on annettava asiassa kirjallinen määräys, jonka mukaan tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä määräajassa.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua määräystä noudateta, voidaan laiminlyöjä pakottaa täyttämään velvollisuutensa niin kuin räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) säädetään.

37 § (13.10.1995/1171)
Tarkastuslaitoksen ja hyväksytyn tarkastajan ilmoitusvelvollisuus

Jos tarkastuslaitos tai hyväksytty tarkastaja havaitsee tarkastuksessa, että kaasua käytetään siten, että turvallisuus voi vaarantua, on tästä viipymättä ilmoitettava turvatekniikan keskukselle.

38 §
Oikeuksien peruuttaminen

Tämän asetuksen nojalla annetun luvan tai hyväksymisen peruuttamisesta säädetään räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 2 §:n 2 momentissa. Lupa ja hyväksyminen voidaan peruuttaa joko määräajaksi tai kokonaan. (13.10.1995/1171)

Jos käytön valvoja osoittautuu tehtäväänsä sopimattomaksi, turvatekniikan keskus voi määrätä putkiston omistajan tai haltijan nimeämään uuden käytön valvojan. (13.10.1995/1171)

Ennen luvan tai hyväksymisen peruuttamista tai uuden käytön valvojan nimeämistä koskevan määräyksen antamista on asianomaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

9 luku (5.2.1999/128)

(5.2.1999/128)

9 LUKU on kumottu A:lla 5.2.1999/128.

10 luku

Muutoksenhaku

45 § (13.10.1995/1171)

Turvatekniikan keskuksen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996.

11 luku

Erinäiset säännökset

46 §
Muutosluvat ja -ilmoitukset

Jos rakentamislupaa edellyttänyttä maakaasuputkistoa, jolla on 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu rakentamislupa, halutaan laajentaa tai muutoin muuttaa sen jälkeen, kun putkisto on hyväksytty käyttöön, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus turvatekniikan keskukselle. Jos laajentaminen tai muutos on oleellinen, siihen on saatava rakentamislupa. (13.10.1995/1171)

Jos rakentamislupa on annettu tiettyä aluetta varten, putkiston laajentaminen tai muuttaminen lupa-alueella ei vaadi erillistä lupaa.

Putkiston laajennetun tai muulla tavoin muutetun osan tarkastuksesta on voimassa, mitä 4 luvussa säädetään. (13.10.1995/1171)

4 momentti on kumottu A:lla 13.10.1995/1171.

47 § (13.10.1995/1171)
Toiminnanharjoittajan muutos

Jos maakaasuputkisto, jolle on myönnetty rakentamislupa, siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava siitä viipymättä turvatekniikan keskukselle.

48 §
Toimenpiteet vahinko- ja vaaratilanteissa

Jos maakaasuputkisto vaurioituu, käytön valvojan on huolehdittava siitä, että vahingot ja ympäristöön kohdistuva vaara voidaan rajoittaa mahdollisimman vähiin ja että tapahtumapaikka eristetään.

Jos putkiston osan vaurioitumisesta on seurauksena henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinko, omistajan, haltijan tai käytön valvojan on ilmoitettava siitä viipymättä turvatekniikan keskukselle. Turvatekniikan keskuksen on tarvittaessa tehtävä paikalla tutkimus. (13.10.1995/1171)

Turvatekniikan keskus voi tarvittaessa 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa määrätä vaurioituneen putkiston osan tarkastettavaksi, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön. (13.10.1995/1171)

Rakenteellisista vioista tai materiaalivioista johtuvista vaurioista, taikka muista vaurioista, joilla saattaa olla merkitystä käyttöturvallisuuteen, käytön valvojan tulee ilmoittaa turvatekniikan keskukselle. (13.10.1995/1171)

49 §
Maakaasun hajustaminen

Maakaasu on hajustettava mahdollisten vuotojen havaitsemisen tehostamiseksi. Hajustamisvaatimus ei kuitenkaan koske varastoitavaa maakaasua, siirtoputkistossa johdettavaa maakaasua eikä biokaasua.

Turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksessa, milloin erityiset syyt sitä vaativat, antaa määräämillään ehdoilla luvan, ettei jakelu- ja käyttöputkistoon johdettavaa maakaasua tarvitse hajustaa. (13.10.1995/1171)

50 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

1 momentti on kumottu A:lla 13.10.1995/1171.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa lisäksi tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta sekä tarkempia määräyksiä suuronnettomuusvaaran torjumiseksi tarkoitetuista selvityksistä ja toimenpiteistä.

3 momentti on kumottu A:lla 13.10.1995/1171.

51 §
Valmistus ja maahantuonti

Suomessa valmistettavista ja Suomeen tuotavista maakaasun käyttölaitteista on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään.

Maakaasuputkistossa saa käyttää vain sellaisia muoviputkia ja niiden osia, jotka pätevä ja riippumaton osapuoli on tyyppitarkastanut. Muoviputkissa ja niiden osissa tulee olla merkintä soveltuvuudesta maakaasukäyttöön. (5.12.1997/1092)

3 momentti on kumottu A:lla 5.12.1997/1092.

52 § (13.10.1995/1171)
Poikkeusten myöntäminen

Jos tämän asetuksen säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, turvatekniikan keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä ja sen nojalla annetuista määräyksistä.

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

53 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1987 annettu maakaasuasetus (623/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

54 §
Vaaran arviointia ja turvallisuusselvitystä koskeva siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevien 40 §:ssä tarkoitettujen laitosten osalta on tehtävä mainitun säännöksen mukainen vaaran arviointi ennen 1 päivää syyskuuta 1994.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevien 41 §:ssä tarkoitettujen laitosten osalta on tehtävä mainitun säännöksen mukainen turvallisuusselvitys ja toimitettava se teknilliselle tarkastuskeskukselle sekä täytettävä 43 §:ssä tarkoitettu tiedottamisvelvollisuus ennen 1 päivää syyskuuta 1995.

55 §
Aikaisemmin hyväksytty toiminta

Sellaisen maakaasuputkiston rakentamisessa, jota tarkoittava lupahakemus on jätetty teknilliselle tarkastuskeskukselle ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan 3 momentista ilmenevin rajoituksin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä, jos hakija tätä vaatii.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti asennetun maakaasuputkiston ja siihen rinnastettavan putkiston käyttöä saadaan jatkaa, vaikkei toiminta täyttäisikään tässä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Teknillisellä tarkastuskeskuksella on kuitenkin oikeus määrätä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun maakaasuputkiston käytölle rajoituksia ja muita ehtoja, mikäli se henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkojen estämiseksi katsotaan tarpeelliseksi.

Liite

ONNETTOMUUDEN VARALTA VÄESTÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

(a) yrityksen nimi ja laitoksen sijainti,

(b) tiedotteen sisällöstä vastaavan henkilön asema yrityksessä,

(c) ilmoitus siitä, että laitosta koskee suuronnettomuuden vaaran torjumisesta säädetyt tämän asetuksen 9 luvun säännökset ja että 41 §:ssä tarkoitettu selvitys on toimitettu turvatekniikan keskukselle,

(13.10.1995/1171)

(d) laitoksessa harjoitettavan toiminnan yleiskuvaus,

(e) laitoksessa varastoitavan tai teknisesti käytettävän kaasun tärkeimmät vaaraominaisuudet,

(f) yleiskuvaus suuronnettomuusvaaran luonteesta ja suuronnettomuuden mahdollisista vaikutuksista väestöön ja ympäristöön,

(g) riittävä selvitys siitä, miten kysymyksessä olevaa väestöä onnettomuuden sattuessa varoitetaan sekä miten tiedottaminen hoidetaan onnettomuuden aikana,

(h) riittävä selvitys siitä mihin toimenpiteisiin kysymyksessä olevan väestön tulisi onnettomuuden sattuessa ryhtyä ja miten heidän tulisi käyttäytyä,

(i) ilmoitus siitä, että yritykseltä edellytetään onnettomuuksien torjumiseksi ja niiden seurausten minimoimiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä mukaan luettuna yhteistoiminta kunnan pelastuspalveluviranomaisten kanssa,

(j) viittaus kunnan pelastuspalveluviranomaisten laitoksen ulkopuolelle ulottuvien onnettomuuksien varalta laatimaan pelastussuunnitelmaan, minkä lisäksi väestöä tulisi kehottaa noudattamaan onnettomuuden sattuessa pelastuspalveluviranomaisten ohjeita ja pyyntöjä sekä

(k) yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mistä on tarvittaessa saatavissa lisätietoja aiheesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.10.1995/1171:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknilliselle tarkastuskeskukselle maakaasuasetuksen (1058/93) 55 §:ssä säädetty tehtävä siirtyy tämän asetuksen voimaan tullessa turvatekniikan keskukselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käytön valvojalle, vastuuhenkilölle ja kaasuasennusliikkeelle annetut oikeudet ovat edelleen voimassa.

5.12.1997/1092:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut maakaasuasetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

5.2.1999/128:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1999.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

13.6.2002/502:

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.