Seurattu SDK 968/2022 saakka.

12.11.1993/949

Asumistukiasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2015 alkaen. Ks. L yleisestä asumistuesta 938/2014 54 §. Ks. myös L938/2014 56 §.

Ympäristöministerin esittelystä säädetään:

1 § (13.12.2007/1222)

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvään kuukausitulojen määrään ei lueta:

1) kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta ja lapseneläkettä, lapseneläkkeenä maksettavaa kansaneläkelain 6 §:ssä tarkoitettua työeläkettä, tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muuta lakisääteistä lapseneläkettä taikka vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta;

2) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;

3) sotilasvammalain (404/1948) mukaisia korvauksia;

4) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta;

5) lapsen elatusapua, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai kirjallisen sopimuksen perusteella;

6) elatusturvalain (671/1998) mukaista elatustukea;

7) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;

8) asumistukilain (408/1975) 3 a §:n 4 momentissa tarkoitetun kuolinpesän osuuden tuottoa;

9) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea;

10) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta;

11) opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.

2 § (16.11.2000/972)

2 § on kumottu A:lla 16.11.2000/972.

3 § (13.12.2007/1222)

Asumistukea koskevasta hakemuksesta tai sen liitteistä on ilmettävä hakijaruokakuntaan kuuluvien nimi, henkilötunnus, kiinteistö, jossa asunto sijaitsee ja asunnon tarkemmaksi yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä asumistukijärjestelmän kehittämistä ja seurantaa varten sosiaali- ja terveysministeriön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

4 § (9.8.2002/689)

4 § on kumottu L:lla 9.8.2002/689.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä kesäkuuta 1975 annettu asumistukiasetus (488/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.2.1995/182:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995. Asetuksen 2 §:ää sovelletaan niihin tapauksiin, joissa ruokakunnan tulot muuttuvat asetuksen voimaantuloajankohtana tai sen jälkeen.

16.11.2000/972:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

23.8.2001/742:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

9.8.2002/689:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä marraskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen (949/1993) 4 §.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

7.12.2006/1133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

13.12.2007/1222:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.