Seurattu SDK 829/2022 saakka.

26.7.1993/701

Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 11.12.2015/1455, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (22.11.1996/889)
Soveltamisala

Tuomioistuimen, haastemiehen sekä kihlakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän suoritteista peritään maksuja valtiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa peritään maksuja samojen perusteiden mukaisesti kuin lääninoikeudessa.

2 §
Maksulajit

Tämän lain mukaan peritään käsittelymaksuja ja toimituskirjamaksuja.

Käsittelymaksuja ovat oikeudenkäyntimaksu, hakemusmaksu ja toimitusmaksu. Käsittelymaksua peritään asianosaiselta korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta, joka voi olla pöytäkirjanote, päätös, jäljennös päätöksestä, tuomio, jäljennös tuomiosta, todistus tai muu toimituskirja. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös muusta asian käsittelyyn liittyvästä viranomaisen toimenpiteestä, jollei siitä lailla tai asetuksella säädetä perittäväksi eri maksua tai kustannusten korvausta. (22.12.1995/1651)

Toimituskirjamaksuja ovat otemaksu, jäljennösmaksu ja todistusmaksu. Toimituskirjamaksuja peritään eri tilauksesta annettavista toimituskirjoista.

3 § (3.12.2002/1024)
Oikeudenkäyntimaksu

Riita-, rikos-, alistus- ja muutoksenhakuasian, ylimääräistä muutoksenhakua koskevan asian sekä hallinto-oikeudessa myös muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua seuraavasti:

Tuomioistuineuroa
korkein oikeus
– rikosasia113
– muu asia226
korkein hallinto-oikeus226
hovioikeus
– rikosasia90
– muu asia182
hallinto-oikeus90
käräjäoikeus
– rikosasia ja ulosottokaaren mukainen muutoksenhakuasia80
– yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n mukainen riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään60
– maaoikeusasia ja muu riita-asia, jonka käsittely päättyy
– kirjallisessa valmistelussa80
– suullisessa valmistelussa113
– yhden tuomarin kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä147
– täysilukuisessa kokoonpanossa toimitetussa pääkäsittelyssä182
markkinaoikeus226
työtuomioistuin226
(21.12.2010/1213)

Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään, kun korkein oikeus tai korkein hallinto-oikeus valituslupa-asiassa ei myönnä valituslupaa taikka kun markkinaoikeus ei julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetussa käsittelylupa-asiassa myönnä käsittelylupaa, peritään vain puolet 1 momentissa säädetystä maksusta. (21.12.2010/1213)

Jos asian käsittely päättyy käräjäoikeudessa haastetta antamatta muulla kuin oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla perusteella, asiassa ei peritä 1 momentissa säädettyä maksua. Jos käräjäoikeudessa käsiteltävä muutoksenhakuasia tai asia muussa tuomioistuimessa jää sillensä tai raukeaa taikka jää tutkimatta, oikeudenkäyntimaksua ei asianomaisessa tuomioistuimessa peritä. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä myöskään, jos ylimääräinen muutoksenhakemus hyväksytään tai asia aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta palautetaan alemman viranomaisen käsiteltäväksi tai siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle.

Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1896/2006 ja eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 861/2007 säädetyssä menettelyssä peritään oikeudenkäyntimaksua siten kuin oikeudenkäyntimaksusta riita-asiassa säädetään. (28.11.2008/755)

3 a § (21.12.2010/1213)
Oikeudenkäyntimaksun poikkeukset hankinta-asioissa

Edellä 3 §:n 3 momentista poiketen julkisista hankinnoista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3 §:n 1 momentin mukainen oikeudenkäyntimaksu, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua tai muutoksenhakuasia jää tutkimatta.

4 §
Hakemusmaksut, toimitusmaksut ja toimituskirjamaksut

Muista kuin 3 §:ssä tarkoitetuista suoritteista perittävät maksut vahvistetaan asetuksella kiinteiksi ja enintään suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisiksi. Kokonaiskustannusten laskemisesta säädetään asetuksella.

5 §
Maksuvelvolliset

Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Konkurssiasiassa maksu peritään konkurssin alettua konkurssipesän varoista. Alistusasiassa maksuvelvollinen on se, jonka menettelystä alistus on aiheutunut. Muutoksenhakuasiassa maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. Muiden suoritteiden osalta maksuvelvollinen on suoritteen tilaaja. (4.2.2000/110)

Asiassa, jossa vastaaja kirjallisen vastahaasteen nojalla ajaa vastakannetta, peritään oikeudenkäyntimaksut kummaltakin osapuolelta erikseen.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi käsittelymaksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaiselta käsittelymaksu erikseen.

Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai useampia maksuvelvollisia, vastaavat he siitä yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vähennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta.

6 §
Maksuttomat suoritteet

Tämän lain mukaisia käsittelymaksuja ei peritä:

1 kohta on kumottu L:lla 2.8.1994/714.

2) vakuutusoikeudessa;

3) korkeimmassa oikeudessa asioissa, jotka koskevat muutoksenhakua vakuutusoikeuden päätökseen;

4) korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeudessa sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelussuhdetta tai vaaleja koskevissa asioissa eikä hallinto-oikeudessa verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa; (28.12.2001/1546)

4 a) työtuomioistuimessa työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) 1 §:n 3 momentin mukaisissa asioissa; (26.1.2001/60)

5) markkinaoikeudessa kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisissa asioissa; (28.12.2001/1546)

6) syyttäjän ajamissa rikosasioissa ensimmäisessä tuomioistuinasteessa; (13.5.2011/452)

6 a) rikosasian käsittelystä muutoksenhakutuomioistuimessa, jos alemman tuomioistuimen ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi; (22.12.1995/1651)

6 b) kurinpitoasioissa; (22.12.1995/1651)

7) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa tai sakon muuntorangaistusta koskevissa asioissa;

8) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavaa korvausta koskevissa asioissa;

9) veron tai julkisen maksun ulosmittausta koskevissa asioissa;

10) oikeudenkäynnin julkisuutta koskevissa asioissa; (30.3.2007/375)

11) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) mukaisissa asioissa;

11 a) maaseutuelinkeinotukiasioissa, jotka koskevat luottojen maksuhelpotusta, vapaaehtoista velkajärjestelyä tai valtion takautumisvaatimuksesta luopumista; (31.1.2014/101)

12) ulkomaalaislain (378/91) mukaisissa asioissa;

13) pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/77) eikä maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain (2/85) mukaisissa asioissa;

14) asumistukiasioissa, elatusturvaa koskevissa asioissa, tartuntatautilain (583/86) mukaisissa asioissa, mielenterveyslain (1116/90) mukaisissa asioissa, väestökirjanpitoa koskevissa asioissa eikä työnvälityslain 3 a §:ssä tarkoitettua avustusta ja työllisyysasetuksen (737/87) mukaista työttömälle henkilölle annettua työllistämistukea koskevissa asioissa;

15) valmiuslain (1080/91) eikä puolustustilalain (1083/91) mukaisissa asioissa;

15 a) aravalain (1189/1993), aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (1190/1993), mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain (713/1975), vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) eikä omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain (1204/1993) mukaisissa asioissa hallinto-oikeudessa; (28.12.2001/1546)

15 b) siviilipalveluslain (1446/2007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta rikosasioita, joissa maksut peritään, jollei 6 ja 6 a kohdasta muuta johdu; (28.12.2007/1459)

15 c) luopumiseläkelain (16/74) eikä maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaisissa asioissa; (22.12.1995/1651)

16) oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetun oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyntiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevassa asiassa; (5.4.2002/269)

17) viranomaisen sisäisissä taikka sen alaista hallintoa koskevissa asioissa;

18) valan vannomista tai vakuutuksen antamista koskevissa asioissa;

19) täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä koskevissa asioissa; (22.12.1995/1651)

20) asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa muualla laissa säädetään maksuttomaksi; (29.6.2001/582)

21) 10 §:n mukaisessa muutoksenhakuasiassa; (29.6.2001/582)

22) lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998), eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain (226/2015) sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain (227/2015) mukaisessa asiassa; (20.3.2015/233)

22 a) poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) 17 luvun mukaisessa valitusasiassa; eikä (29.9.2006/852)

23) vankeuslain (767/2005) 20 luvun ja tutkintavankeuslain (768/2005) 15 luvun mukaisessa valitusasiassa. (23.9.2005/778)

Oikeusministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää vapautuksia maksujen suorittamisvelvollisuudesta, jos siihen on tärkeitä syitä. (28.12.2001/1546)

UlkomaalaisL 378/1991 on kumottu UlkomaalaisL:lla 301/2004, L pienyrittäjän vuosilomarahasta 408/1977 on kumottu L:lla pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain kumoamisesta 1034/1999, L maatalousyrittäjän lomituspalveluista 2/1985 on kumottu Maatalousyrittäjien lomituspalveluL:lla 1231/1996, TyöllisyysA 737/1987 on kumottu TyöllisyysA:lla 130/1993, ks. TyöllisyysA 1363/1997 ja ValmiusL 1080/1991 on kumottu ValmiusL:lla 1552/2011.

7 §
Maksuvelvollisuudesta vapaat

Tämän lain mukaisten maksujen suorittamisesta ovat vapaat:

1) oikeusministeriön hallinnonalan viranomaiset sekä poliisi-, esitutkinta-, syyttäjä- ja ulosottoviranomaiset; (22.12.1995/1651)

2) työsuojeluviranomaiset asioissa, jotka koskevat työsuojelua;

3) valtion ja kunnan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset näiden hoitaessa laissa säädettyä valvontatehtävää sekä valtion ja kunnan viranomaiset näiden hoitaessa vesilaissa (264/1961) säädettyä valvontatehtävää; (5.2.1999/153)

4) sosiaaliasioita hoitavat kunnalliset viranomaiset asioissa, jotka koskevat sosiaali- tai holhoustointa tai lähestymiskieltoa; (22.10.1999/964)

4 a) holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 84 §:n 2 ja 3 momentissa mainitut viranomaiset asioissa, jotka koskevat holhoustointa; (22.10.1999/964)

5) vieraan valtion viranomaiset, kansalaiset ja oikeushenkilöt sekä kansainväliset toimielimet asioissa, joita käsitellään soveltaen kansainvälistä oikeusapua tai täytäntöönpanoa koskevia sopimuksia ja säännöksiä;

6) asianosaiset niissä asioissa, joissa heidät on muualla laissa vapautettu suorittamasta maksuja viranomaisen toimenpiteistä tai toimituskirjoista;

7) varattomaksi asianmukaisesti todistettu henkilö hänen etuaan ja oikeuttaan koskevassa asiassa;

7 a) muutoksenhakija käräjäoikeudessa, jos käräjäoikeus muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan eduksi; (22.11.1996/889)

8) muutoksenhakija lääninoikeudessa, jos lääninoikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi; sekä (22.11.1996/889)

9) muutoksenhakija korkeimmassa hallinto oikeudessa, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa muun alemman viranomaisen kuin keskusverolautakunnan veroa tai julkista maksua koskevaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. (22.11.1996/889)

Lisäksi voidaan asetuksella säätää vapautus maksuvelvollisuudesta, jos siihen on tärkeitä syitä.

Jos maksun periminen olisi kohtuutonta, asian käsitellyt viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

Lääninoikeuksien tilalle ovat tulleet hallinto-oikeudet. Ks. Hallinto-oikeusL 430/1999. VesiL 264/1961 on kumottu VesiL:lla 587/2011.

8 §
Maksujen perintä

Maksut peritään suoritteen valmistumisen jälkeen, jollei muuta ole säädetty. Asetuksella voidaan säätää ajasta, jonka kuluessa maksu on suoritettava, sekä ennakkomaksujen perimisestä. (22.12.1995/1651)

Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi viivästyskorkoa ja perimiskuluja. Asetuksella voidaan säätää viivästyskoron ja perimiskulujen sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu.

Vähäisten saatavien perimättä jättämisestä voidaan säätää asetuksella.

9 §
Maksun määrääminen

Maksun määrää asian ratkaisija, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä, toimituskirjan antaja tai muu tehtävään määrätty virkamies.

Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta.

HallintomenettelyL 598/1982 on kumottu L:lla 434/2003. Ks. HallintoL 434/2003 8 luku.

10 §
Maksua koskeva muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee. Valitusaika on kolmekymmentä päivää luettuna siitä, kun valittaja on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. (28.12.2001/1546)

Edellä 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ratkaisuun ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta.

11 § (9.11.2001/974)
Maksujen tarkistaminen

Edellä 3 §:ssä säädettyjen maksujen suuruus tarkistetaan kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti. Maksujen suuruudet pyöristetään lähimpään täyteen euroon.

12 §
Ulosottokelpoisuus

Tässä laissa tai tämän lain nojalla annetussa asetuksessa säädetyt maksut ja kustannusten korvaukset saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

L verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 367/1961 on kumottu L:lla verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007.

13 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä perittävistä maksuista sekä lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan yleisen alioikeuden, maistraatin ja julkisen notaarin suoritteista perittävien maksujen perusteista 13 päivänä maaliskuuta 1987 annettu laki (285/87). Kumottua lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia sovelletaan kuitenkin maistraatin, julkisen notaarin ja yleisen alioikeuden osalta 1 päivään joulukuuta 1993, lukuun ottamatta uuden riita asiain oikeudenkäyntimenettelyn mukaan vireille pantuja asioita, joihin sovelletaan tätä lakia.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa viranomaisessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, peritään käsittelymaksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen lain voimaantuloa tilatuista toimituskirjoista.

HE 241/92, VaVM 25/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.8.1994/714:

HE 143/93, LaVM 11/94

22.12.1995/1651:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa viranomaisessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, peritään käsittelymaksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu olisi ollut ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen lain voimaantuloa tilatuista toimituskirjoista.

HE 108/95, LaVM 11/95, EV 129/95

22.11.1996/889:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

HE 182/1996, LaVM 12/1996, EV 153/1996

4.12.1998/901:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 41/1998, LaVM 11/1998, EV 134/1998

5.2.1999/153:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 101/1998, YmVM 6/1998, EV 248/1998

22.10.1999/964:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 45/1999, LaVM 3/1999, EV 29/1999

4.2.2000/110:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 84/1999, YmVM 4/1999, LaVL 15/1999, PeVL 11/1999, MmVL 18/1999, EV 100/1999

26.1.2001/60:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

HE 157/2000, TyVM 13/2000, EV 215/2000

29.6.2001/582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

HE 13/2001, LaVM 12/2001, EV 68/2001

9.11.2001/974:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/2001, LaVM 19/2001, EV 119/2001

28.12.2001/1546:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 105/2001, LaVM 23/2001, EV 191/2001

5.4.2002/269:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

HE 82/2001, LaVM 22/2001, EV 182/2001

3.12.2002/1024:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut asianomaisessa viranomaisessa vireille ennen tämän lain voimaantuloa, peritään käsittelymaksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu on ollut ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen lain voimaantuloa tilatuista toimituskirjoista.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 119/2002, LaVM 16/2002, EV 119/2002

23.9.2005/778:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 263/2004, LaVM 10/2005, PeVL 20/2005, EV 98/2005

29.9.2006/852:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 90/2005, HaVM 14/2006, EV 94/2006

30.3.2007/375:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

HE 13/2006, LaVM 24/2006, EV 269/2006

28.12.2007/1459:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 140/2007, TyVM 9/2007, EV 132/2007

28.11.2008/755:

Tämä laki tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2008.

HE 157/2008, LaVM 14/2008, EV 150/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 ; EUVL L 399; 12.12.2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 861/2007 ; EUVL N:o L 199; 11.7.2007

21.12.2010/1213:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevan asian käsittelystä peritään lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen oikeudenkäyntimaksu.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/2010, LaVM 24/2010, EV 208/2010

13.5.2011/452:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2011.

HE 286/2010, LaVM 34/2010, EV 311/2010

31.1.2014/101:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

L 101/2014 tulee voimaan 1.9.2014 L:n 75/2014 mukaisesti.

HE 121/2013, MmVM 17/2013, EV 186/2013

20.3.2015/233:

Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2015.

HE 262/2014, LaVM 22/2014, EV 281/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.