Seurattu SDK 600/2020 saakka.

28.6.1993/636

Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Ympäristöministerin esittelystä säädetään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/79) 2 ja 34 §:n sekä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (378/74) 4 ja 10 §:n nojalla seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (27.7.2000/705)
Määritelmät

Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (300/1979), jäljempänä alusjätelaki, maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annettua lakia (378/1974), jäljempänä maa-alueiden öljyvahinkolaki, sekä tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

1) aluksella jokaista vesikulkuneuvoa, mukaan luettuina kantosiipialukset, ilmatyynyalukset, vedenalaiset alukset ja kelluvat alukset sekä kiinteät ja kelluvat alustat;

2) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina;

3) öljypitoisella seoksella seosta, joka sisältää öljyä;

4) öljyisellä jätteellä öljynsekaista maata, lietettä ja jätettä, joka sisältää siinä määrin öljyä, että se maahan tai veteen joutuessaan aiheuttaa ilmeisen öljyvahingon vaaran;

5) jäteöljyllä käytössä ollutta tai käyttökelvotonta öljyä;

6) muulla vahingollisella aineella mitä tahansa muuta haitallista ainetta kuin 2–4 kohdassa tarkoitettua öljyä, öljypitoista seosta, öljyistä jätettä tai jäteöljyä, joka mereen joutuessaan saattaa aiheuttaa pilaantumista.

2 luku

Alueen pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma (30.12.2004/1410)

2 §
Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma

Alueen pelastustoimen on laadittava alusjätelain 12 §:ssä tarkoitettu alusöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma ja maa-alueiden öljyvahinkolain 5 §:ssä tarkoitettu torjuntasuunnitelma yhdeksi yhtenäiseksi torjuntasuunnitelmaksi, jollei yhteisen suunnitelman laatiminen olosuhteiden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta. (30.12.2004/1410)

Suunnitelmassa on oltava:

1) tiedot alueen pelastustoimen nimeämistä öljyvahinkojen torjuntaviranomaisista ja torjuntatöiden johtajista sekä tiedot alueenkuntien muiden viranomaisten ja hallintokuntien velvollisuudesta osallistua öljyvahinkojen torjuntaan;

2) tiedot alusjätelain 12 §:n 2 momentissa ja maa-alueiden öljyvahinkolain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteistoimintasopimuksesta, jonka alueen pelastustoimi on tehnyt öljyvahinkojen torjunnasta sataman, laitoksen tai telakan omistajan taikka öljyn varastoijan kanssa, sekä selvitys mahdollisesta muusta öljyntorjuntayhteistyöstä;

3) selvitys pelastuslain (468/2003) 12 §:n mukaisesti määritellystä pelastustoimen palvelutasosta, siltä osin kuin se liittyy öljyvahinkojen torjuntaan; palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon yhtäältä alueella olevat erityistä öljyvahingon vaaraa aiheuttavat kohteet, kuten väylät, öljysatamat, korjaustelakat, öljyvarastot sekä teollisuuslaitokset, voimalaitokset ja vastaavat muut laitokset, joissa jalostetaan, käytetään tai varastoidaan runsaasti öljyä, sekä toisaalta sellaiset kohteen, kuten luonnonsuojelualueet, uimarannat, vedenottamot, pohjavesialueet, joiden suojelu tulee erityisesti ottaa huomioon öljyvahinkojen torjunnassa

4) selvitys tarvittavasta öljyntorjuntakalustosta, -tarvikkeista ja muista öljyvahinkojen torjuntaan soveltuvista kalustosta ja tarvikkeista, kuten kuljetuskalustosta, viestintälaitteista, työkoneista, työkaluista ja huoltotarvikkeista sekä niiden varastoinnista ja kunnossapidosta, sekä tiedot siitä, mitä edellä tarkoitetuista kalustosta ja tarvikkeista on jo käytettävissä ja mihin ne on sijoitettu;

5) arvio vuosittaisista käyttökustannuksista, kuten öljyntorjuntatarvikkeiden hankintakustannuksista, öljyntorjuntakaluston ja -tarvikkeiden kunnossapito- ja varastointikustannuksista ja muista öljyntorjuntavalmiuden ylläpitokustannuksista sekä koulutuskustannuksista seuraavien viiden vuoden aikana;

6) suunnitelmat öljyntorjuntakaluston lisä- ja täydennyshankinnoista ja hankintakustannuksista seuraavien viiden vuoden aikana sekä hankittavan kaluston sijoittamisesta;

7) selvitys öljyntorjuntakaluston säilyttämiseen tarkoitetuista varastoista ja niiden vuokrista sekä suunnitelma mahdollisten uusien varastojen hankkimisesta tai alusjätelain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alusten öljyjätteiden vastaanottolaitteiden rakentamisesta;

8) suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta sekä torjuntayksiköiden perustamisesta, varustamisesta ja huoltamisesta sekä tiedot hälytys- ja viestintäjärjestelmistä;

9) suunnitelma öljyvahingon torjunnan yhteydessä syntyvän öljyisen jätteen keräilystä, kuljettamisesta, varastoinnista, hävittämisestä ja muusta käsittelystä sekä öljyvahingon muusta jälkitorjunnasta;

10) suunnitelma koulutuksen ja harjoitusten järjestämisestä;

(30.12.2004/1410)

Jos öljyntorjuntakalustoa, -tarvikkeita tai muuta torjuntasuunnitelmassa tarkoitettua hankintaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan öljyvahinkojen torjuntaan, suunnitelmassa on esitettävä arvio siitä, mikä on öljyvahinkojen torjunnan osuus hankinnan käytöstä (öljyntorjunnan käyttöaste).

Ympäristöministeriö antaa tarkemmat ohjeet kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman laatimisesta. (27.7.2000/705)

3 § (29.12.2009/1817)
Suunnitelman saattaminen vahvistettavaksi

Alueen pelastustoimen on lähetettävä hyväksymänsä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistettavaksi.

4 § (29.12.2009/1817)
Suunnitelman vahvistaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tarvittaessa pyydettävä alueen pelastustoimen hyväksymästä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta lausunto asianomaiselta aleuhallintovirastolta.

Suunnitelmaa käsitellessään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko hankittava öljyntorjuntakalusto alueen öljyvahingon uhat ja torjuntavalmiustarve sekä pelastustoimen palvelustaso huomioon ottaen tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee ennen suunnitelman vahvistamista pyytää siitä öljysuojarahaston hallituksen hyväksyntä, jos suunnitelmaan sisältyy sellainen kustannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntorjuntakaluston yksittäinen hankinta, jonka täysimääräinen korvaaminen alueen pelastustoimelle öljysuojarahaston varoista edellyttää mainittua ennakkohyväksyntää öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 17 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lähetettävä vahvistettu suunnitelma tiedoksi öljysuojarahaston hallitukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja asianomaiselle aluehallintovirastolle.

5 § (30.12.2004/1410)
Suunnitelman tarkistaminen

Alueen pelastustoimen on tarkistettava öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu käyttökustannuksia koskeva osa, 6 kohdassa tarkoitettu hankintoja koskeva osa ja 7 kohdassa tarkoitettuja muita hankintoja koskeva osa vähintään joka neljäs vuosi. Tarkistuksen johdosta suunnitelmaan tehtävät muutokset käsitellään noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä säädetään suunnitelmasta ja sen käsittelystä.

Alueen pelastustoimen tulee huolehtia siitä, että öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman muut osat päivitetään määräajoin vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Suunnitelman muutosta ei tältä osin saateta vahvistettavaksi, vaan se tulee lähettää tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja aluehallintovirastolle. (29.12.2009/1817)

3 luku

Alusöljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa koskevat erityissäännökset (27.7.2000/705)

6 § (29.12.2009/1817)
Alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma

Asianomainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii alusjätelain 31 §:n 2 momentissa tarkoitetun alueellisen yhteistoimintasuunnitelman yhteistyössä suunnitelma-alueella toimivien alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten, muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, aluehallintovirastojen ja alueellisten pelastusviranomaisten kanssa. Suomen ympäristökeskuksen tulee osallistua suunnitelman laadintaan siltä osin kuin kysymys on niistä alusöljy- ja aluskemikaalivahingoista, joiden torjunnan suorittamisesta se alusjätelain 19 §:n 1 momentin ja 27 b §:n mukaan määrää. (30.12.2004/1410)

Sisävesialueita koskeva yhteistoimintasuunnitelma laaditaan 1 momentista poiketen kuitenkin vain alusöljyvahinkojen varalta elleivät suunnitelma-alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja virka-apuviranomaiset toisin päätä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee lähettää yhteistoimintasuunnitelma Suomen ympäristökeskukselle. Tämän tulee hankkia siitä tarpeelliset lausunnot sekä lähettää suunnitelma ympäristöministeriölle vahvistettavaksi ja liittää siihen oma lausuntonsa.

7 § (27.7.2000/705)
Yhteistoimintasuunnitelman sisältö

Yhteistoimintasuunnitelmassa on oltava:

1) tiedot niistä valtion torjuntaviranomaisten, alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten, alueellisten pelastusviranomaisten sekä alusjätelain 14 §:ssä tarkoitettujen satamien, laitosten ja telakoiden henkilöstöön kuuluvista sekä vapaaehtoisista, jotka ovat suunnitelma-alueella käytettävissä alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan; (30.12.2004/1410)

2) tiedot alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan suunnitelma-alueella käytettävissä olevasta valtion, alueellisten pelastusviranomaisten ja alusjätelain 14 §:ssä tarkoitettujen satamien, laitosten ja telakoiden torjuntakalustosta ja -tarvikkeista, kuljetus- ja venekalustosta, viestintävälineistä, työkoneista, huoltotarvikkeista ja niiden sijainnista sekä suunnitelma tarvittavista torjuntakaluston ja -tarvikkeiden siirroista muilta alueilta sekä esitys tarvittavista lisähankinnoista; (30.12.2004/1410)

3) suunnitelma alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta, alusjätelain 31 a §:ssä tarkoitetun johtoryhmän perustamisesta, torjuntayksiköiden muodostamisesta, miehittämisestä, varustamisesta ja huoltamisesta sekä hälytys- ja viestijärjestelmistä samoin kuin selvitys torjuntayksiköiden hälytysvalmiudesta ja liikkeellelähtöjärjestyksestä sekä selvitys torjuntatöiden johtamisesta torjuntatöiden alussa ennen kuin alusjätelain 19 §:n mukainen torjuntatöiden johtaja ottaa johtovastuun; (30.12.2004/1410)

4) suunnitelma vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten, erityisesti harvinaisiin tai uhan-alaisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden pelastamisesta;

5) suunnitelmat vahingon jälkitorjunnan järjestämisestä sekä torjunnassa syntyvän öljyisen ja muita vahingollisia aineita sisältävän jätteen käsittelyn järjestämisestä;

6) suunnitelma näytteenoton ja tutkimusten järjestämisestä öljyn, muiden vahingollisten aineiden ja torjunnan aiheuttamien vahinkojen ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi sekä katselmuslautakunnan asettamisesta;

7) tiedot toiminnoista ja seikoista, jotka aiheuttavat suunnitelma-alueella erityistä alusöljy- ja aluskemikaalivahingon vaaraa;

8) tiedot toiminnoista ja alueista, joiden suojelu on alueella erityisesti otettava huomioon alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa;

8 a) suunnitelma alueella olevista suojaisista ankkuripaikoista ja satamista, joihin merivahingon kärsinyt, öljy- tai kemikaalivahingon vaaraa aiheuttava alus voidaan kuljettaa; (30.12.2004/1410)

9) suunnitelma harjoitusten ja koulutuksen järjestämisestä alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan osallistuville;

10) suunnitelma yhteistoimintasuunnitelman uudistamisesta ja päivittämisestä.

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet yhteistoimintasuunnitelman laatimisesta.

8 § (27.7.2000/705)
Kansainvälisen virka-avun antaminen

Suomen ympäristökeskuksen tulee yhteistyössä alusjätelain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virka-apuviranomaisten kanssa laatia tarpeelliset suunnitelmat alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä niillä kansainvälisillä merialueilla, joilla torjuntavastuu Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaan kuuluu suomalaisille viranomaisille, sekä virka-avun antamisesta sopimusten mukaisesti muun sopimusvaltion viranomaiselle.

9 § (27.7.2000/705)
Öljyntorjuntakemikaalien käyttö

Ennen kuin Suomen ympäristökeskus päättää yksittäistapauksessa alusjätelain 11 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 20 §:n mukaisesti öljypitoisen seoksen tai vaarallisen nestemäisen aineen (öljyntorjuntakemikaali) käytöstä alusöljyvahingon torjunnassa, sen on varmistuttava, että öljyntorjuntakemikaali on kyseisen öljyvahingon torjunnassa huomattavasti muita torjuntamenetelmiä parempi eikä öljyntorjuntakemikaalin käytöstä aiheudu ilmeistä vesien pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

10 § (27.7.2000/705)

10 § on kumottu A:lla 27.7.2000/705.

4 luku

Maa-alueiden öljyvahinkojen torjuntaa koskevat erityissäännökset

11 §
Öljyvaraston perustorjuntavalmius

Maa-alueiden öljyvahinkolain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu öljyn varastoija on velvollinen pitämään varastoalueella paikallisten olosuhteiden vaatiman määrän torjuntaan soveltuvaa imeytys- tai muuta vastaavaa ainetta sekä vahingon torjuntaan tarvittavia työkaluja ja varusteita. Jos varastoalue sijaitsee siten, että sieltä voi öljyvuodon yhteydessä joutua öljyä vesistöön, on varastoalueella oltava niin paljon öljypuomia, että sen avulla voidaan estää öljyn leviäminen vesistössä.

Tässä pykälässä tarkoitetun varaston omistajan on huolehdittava siitä, että varaston henkilökunta on perehtynyt öljyvahinkojen hälytysjärjestelmään ja että henkilökunnan tiedossa ovat ne paikat, jotka kunnan viranomainen on hyväksynyt öljypitoisen seoksen, jäteöljyn ja öljyisen jätteen keräys- ja hävityspaikoiksi.

12 § (29.12.2009/1817)
Suuren öljyvaraston torjuntavalmius

Jos öljyn määrä on samalla varastoalueella miljoona litraa tai sitä suurempi, varastoijalla tulee lisäksi olla omaa varastoaluettaan varten suunnitelma öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi torjuntatyöstä vastaava henkilö, öljyvahinkojen torjuntaan perehtynyt henkilöstö ja mistä tämä on saatavissa sekä torjuntakalusto ja tarvikkeet samoin kuin tarvittaessa paikka, johon vahinkotapauksessa kiireellisesti poistettavaa öljyä voidaan väliaikaisesti sijoittaa. Suunnitelma torjunnan järjestämisestä on viivytyksettä saatettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoimen tietoon.

13 § (29.12.2009/1817)
Erityinen torjuntavalmius

Jos varaston sijainti, suuruus, toiminnan luonne tai säiliöiden sijoitus ja suojaus on sellainen, että varastoinnista aiheutuu huomattavan suuri öljyvahingon vaara, varaston omistaja on velvollinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määräyksestä ylläpitämään 11 ja 12 §:ssä säädettyä tehokkaampaa öljyvahinkojen torjuntavalmiutta.

14 § (30.12.2004/1410)

14 § on kumottu A:lla 30.12.2004/1410.

15 § (27.7.2000/705)

15 § on kumottu A:lla 27.7.2000/705.

5 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta

Suomalaisella öljysäiliöaluksella ja muulla aluksella tulee olla valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta sen mukaisesti, kuin siitä säädetään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa (635/93).

17 § (27.7.2000/705)
Alusöljy- ja aluskemikaalivahingosta ilmoittaminen

Aluksen päällikön on ilmoitettava aluksesta aiheutuneesta öljyn tai muun vahingollisen aineen päästöstä taikka aluksen havaitsemasta öljy- ja kemikaalivahingosta tai sen vaarasta siten kuin siitä säädetään aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa (635/1993).

18 § (27.7.2000/705)

18 § on kumottu A:lla 27.7.2000/705.

6 luku

Voimaantulo

19 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 20 päivänä joulukuuta 1974 annettu asetus (977/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Vesi- ja ympäristöhallituksen 2 momentissa kumotun asetuksen nojalla antamia ohjeita kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmasta ja öljyvahingon torjuntaa koskevasta selostuksesta noudatetaan kuitenkin edelleen, kunnes ne on korvattu tämän asetuksen nojalla annettavilla ohjeilla.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.7.2000/705:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

Asetuksen 2 §:ää sovelletaan kuitenkin vain niihin kuntien öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmiin, jotka kunta hyväksyy 1 päivän lokakuuta 2000 jälkeen.

30.12.2004/1410:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

29.12.2009/1817:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.