Seurattu SDK 761/2022 saakka.

11.6.1993/503

Rahoitustarkastuslaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2003/587, joka on voimassa 1.7.2003 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Toimivalta

Rahoitusmarkkinoita ja niillä toimivia valvoo Suomen Pankin yhteydessä oleva rahoitustarkastus siten kuin tässä laissa säädetään ja muusta rahoitusmarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä sekä Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuu.

Vakuutus- ja eläkelaitosten valvonnasta on säädetty erikseen.

2 § (26.7.1996/572)
Valvottavat

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/93) tarkoitettua luottolaitosta;

2) talletuspankin vakuusrahastoa;

2 a) luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 a luvussa tarkoitettua talletussuojarahastoa; (19.12.1997/1349)

3) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoria;

4) ulkomaisen luottolaitoksen edustustoa;

5) rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä; (29.1.1999/50)

6) sijoituspalveluyritystä;

6 a) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitettua sijoittajien korvausrahastoa; (10.7.1998/521)

7) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikettä;

8) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen edustustoa;

9) arvopaperipörssiä;

10 kohta on kumottu L:lla 28.12.2001/1523.

11) optioyhteisöä;

12) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua markkinatakaajaa;

13) selvitysyhteisöä ja selvitysosapuolta; (20.12.1996/1077)

14) arvopaperikeskusta, arvopaperikeskuksen rahastoa ja arvopaperikeskuksen selvitysrahastoa; (20.12.1996/1077)

15) arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain (826/1991) 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tilinhoitajayhteisöä sekä 3 momentissa tarkoitetun tilinhoitajayhteisön oikeudet saaneen muun ulkomaisen yhteisön Suomessa sijaitsevaa toimipaikkaa; (15.9.2000/798)

16) panttilainauslaitosta;

17 kohta on kumottu L:lla 19.12.1997/1349.

18) osuuspankkilain 41 a §:n 1 momentissa (1126/93) tarkoitettua osuuskuntaa; sekä

19) osuuspankkilain 7 a §:ssä tarkoitettuja osuuspankkien yhteenliittymää ja keskusyhteisöä.

20) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöä; (22.10.1999/972)

21) yhteisöä, jonka arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassa arvopaperipörssi, optioyhteisö, selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus on; (25.1.2002/46)

22) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (44/2002) tarkoitettua ryhmittymän omistusyhteisöä, jos rahoitustarkastus toimii mainitussa laissa tarkoitettuna ryhmittymän koordinoivana valvontaviranomaisena. (25.1.2002/46)

Tätä lakia sovelletaan valvottavaan myös sen ollessa selvitystilassa. (25.1.2002/46)

3 § (19.12.1997/1349)
Sovellettavat säännökset

Rahoitustarkastuksesta säädetään tässä laissa. Rahoitustarkastuksen hallintoon sovelletaan lisäksi lakia Suomen Pankista (719/1997) ja muita Suomen Pankkia koskevia säädöksiä, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Rahoitustarkastukseen sovelletaan hallintomenettelylakia (598/1982). (25.2.2000/192)

4 §
Toimintatavat

Rahoitustarkastus suorittaa tehtäväänsä muun muassa:

1) valvomalla, että valvottavat toimivat lakien, asetusten, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä yhtiöjärjestyksensä, sääntöjensä tai ohjesääntönsä mukaisesti;

2) antamalla määräyksiä valvottaville niitä koskevien säännösten noudattamisesta sekä valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita valvottaville, niiden yhteenliittymille ja muille rahoitusmarkkinoilla toimiville;

3) toimittamalla valvottavien tarkastuksia niin usein ja siinä laajuudessa kuin valvonta edellyttää;

4) ohjaamalla ja valvomalla säästöpankkitarkastuksen toimintaa; (26.7.1996/577)

5) seuraamalla rahoitusmarkkinoilla vallitsevia olosuhteita ja tekemällä esityksiä niiden kulloinkin vaatimiksi toimenpiteiksi; sekä

6) toimimalla yhteistyössä Vakuutusvalvontaviraston ja muiden rahoitusmarkkinoita valvovien viranomaisten kanssa. (29.1.1999/95)

2 luku

Hallinto

5 § (24.7.1997/721)
Eduskunnan pankkivaltuutetut

Eduskunnan pankkivaltuutetuilla on rahoitustarkastuksessa hallintoon kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Pankkivaltuutettujen tehtävänä on:

1) nimittää kolme johtokunnan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Suomen Pankin, asianomaisen ministeriön ja sen ministeriön, jonka toimialaan kuuluu vakuutustoiminta, ehdotusten perusteella kolmeksi vuodeksi kerrallaan; (29.1.1999/95)

2 kohta on kumottu L:lla 29.1.1999/95.

3) määrätä johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan esityksestä johtajan sijainen;

4) päättää johtajan palkkauksen, virkavapauden ja vuosiloman määräytymisen perusteista;

5) päättää varoituksen antamisesta johtajalle sekä muut hänen virkasuhteeseensa liittyvät asiat; sekä

6) vahvistaa työjärjestys rahoitustarkastukselle sen johtokunnan esityksestä.

6 § (29.1.1999/95)
Rahoitustarkastuksen johtokunta

Rahoitustarkastuksella on johtokunta, johon kuuluu rahoitustarkastuksen johtaja, Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja sekä kolme muuta jäsentä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on neljä jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7 §
Rahoitustarkastuksen johtokunnan tehtävät

Rahoitustarkastuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) vahvistaa rahoitustarkastukselle valvontaa koskevat ohjeet asioista, jotka ovat merkittäviä tai periaatteellisia ja laajakantoisia valvonnan kannalta tai joilla muuten on yleistä merkitystä. Ohjeita vahvistaessaan johtokunnan on otettava huomioon Suomen Pankin johtokunnan rahoitusmarkkinoille niiden vakauden ylläpitämiseksi antamat yleisohjeet;

2) vahvistaa ne valvottaville annettavat määräykset ja ohjeet, joita se ei ole siirtänyt johtajan vahvistettavaksi;

3) päättää valvontamaksuista;

4) huolehtia rahoitusmarkkinoita valvovien viranomaisten yhteistyön kehittämisestä ja vahvistaa Vakuutusvalvontaviraston kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet; (29.1.1999/95)

5) esittää pankkivaltuutettujen vahvistettavaksi rahoitustarkastuksen työjärjestys;

6) käsitellä rahoitustarkastuksen vuotuinen talousarvio;

7) nimittää ja irtisanoa johtajaa lukuun ottamatta rahoitustarkastuksen ylimmät virkamiehet; (30.12.1998/1167)

8) päättää nimittämänsä virkamiehen osalta virantoimituksesta pidättämisestä ja varoituksen antamisesta; (30.12.1998/1167)

9) ratkaista sellaiset rahoitustarkastuksen sisäistä hallintoa koskevat asiat, jotka työjärjestyksessä sen ratkaistaviksi määrätään;

10) tuomita maksettavaksi rahoitustarkastuksen asettama uhkasakko; sekä

11) ratkaista ne laajakantoiset periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka johtaja saattaa sen käsiteltäväksi.

8 §
Rahoitustarkastuksen johtaja

Rahoitustarkastuksessa on rahoitustarkastuksen johtajan virka.

Rahoitustarkastuksen toimintaa johtaa ja sen päätökset tekee sekä muut kuin ylimmät virkamiehet nimittää ja irtisanoo rahoitustarkastuksen johtaja. Johtaja päättää nimittämänsä virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä ja tälle varoituksen antamisesta. Johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa toimii pankkivaltuutettujen tähän tehtävään määräämä rahoitustarkastuksen virkamies. (30.12.1998/1167)

Johtajan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset asiat, joita 7 §:n mukaan ei ole annettu johtokunnan tehtäväksi.

Johtajan tehtävistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä. Johtajalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksessä antaa myös rahoitustarkastuksen muulle virkamiehelle. (30.12.1998/1167)

Rahoitustarkastuksen johtajan nimittää tasavallan presidentti. Kun rahoitustarkastuksen johtajan virka tulee avoimeksi, pankkivaltuutettujen tulee ryhtyä toimenpiteisiin viran täyttämiseksi ja tehdä valtioneuvostolle esitys sopivan henkilön nimittämisestä siihen. (30.12.1998/1167)

9 § (24.7.1997/721)
Työjärjestys

Rahoitustarkastuksessa noudatettavasta hallintoasioiden käsittelystä, päätöksenteosta, virkamiesten tehtävistä ja muista sen sisäiseen hallintoon liittyvistä asioista annetaan tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

3 luku

Valvontavaltuudet

10 §
Koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus

Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus olla läsnä valvottavan päätös- ja hallintovaltaa käyttävien elinten kokouksissa sekä oikeus kutsua ne koolle tarvittaessa. Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa ja saada pöytäkirjaan merkityksi ne huomautukset, joihin hän katsoo olevan aihetta.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös sijoitusrahastolaissa (480/87) tarkoitettuun rahasto-osuuden omistajien kokoukseen.

11 §
Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada tarkastettavakseen valvottavan toimipaikassa tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeelliseksi katsomansa valvottavaa ja sen asiakasta koskevat asiakirjat ja muut tallenteet. Rahoitustarkastuksella on myös oikeus saada tarkastettavakseen valvottavan tietojenkäsittely- ja muut järjestelmät sekä kassa- ja muut varat. (19.12.1997/1349)

Valvottavan on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toimitettava rahoitustarkastukselle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka rahoitustarkastus katsoo tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeellisiksi. (19.12.1997/1349)

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada valvottavan tilintarkastajalta kaikki ne valvottavaa koskevat valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, asiakirjat, muut tallenteet ja jäljennökset, jotka tilintarkastajalla on hallussaan, samoin kuin jäljennökset tilintarkastajan laatimista muistioista, pöytäkirjoista ja muista tilintarkastuksen yhteydessä syntyneistä valvottavan toimintaa koskevista asiakirjoista.

Mitä 1–3 momentissa säädetään valvottavasta, sovelletaan myös:

1) yritykseen, joka on valvottavan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu emo- tai tytäryritys tai osakkuusyritys taikka valvottavan emoyrityksen tytäryritys; (25.1.2002/46)

2) muuhun yritykseen, joka kuuluu luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään. (20.4.2000/388)

3 kohta on kumottu L:lla 20.4.2000/388.

(19.12.1997/1349)

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetulta arvopaperikeskukselta ilman kuluja arvopaperimarkkinoiden valvomiseksi tarvitsemansa tiedot. (15.9.2000/798)

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada jäljennökset tässä pykälässä tarkoitetuista tallenteista.

Rahoitustarkastus voi käyttää tarkastuksessa apunaan viraston ulkopuolista tilintarkastajaa tai muuta asiantuntijaa. (25.1.2002/46)

11 a § (5.12.1996/952)
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus

Valvottavan tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava rahoitustarkastukselle valvottavaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan valvottavaa tai sen toimintaa koskevia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, joissa säädetään toimilupaa koskevista edellytyksistä tai jotka koskevat toiminnan harjoittamista;

2) vaarantavan valvottavan toiminnan jatkumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.

Valvottavan tilintarkastaja on myös velvollinen ilmoittamaan rahoitustarkastukselle 1 momentissa tarkoitetusta seikasta tai päätöksestä, jonka hän saa tietoonsa suorittaessaan tehtäväänsä valvottavan kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvassa yhteisössä taikka sellaisessa yhteisössä, jolla on kirjanpitolain 22 b §:ssä tarkoitettu määräysvalta valvottavaan tai johon valvottavalla on edellä tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.

11 b § (25.1.2002/46)
Tarkastus- ja tietojensaantioikeus ulkomaiseen konsolidointiryhmään kuuluvassa suomalaisessa yrityksessä

Sen lisäksi, mitä edellä 11 §:ssä säädetään, rahoitustarkastuksella on oikeus suorittaa tarkastus sellaisessa Suomessa olevassa yrityksessä, joka kuuluu sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään, jonka kotivaltio on Euroopan talousalueella, ja tällaisen yrityksen emoyrityksen Suomessa olevassa tytäryrityksessä, jos kyseisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion rahoitustoimintaa valvovalla viranomaisella on toimivalta tarkastaa tällaista yritystä ja viranomainen pyytää tarkastusta konsolidoidun valvonnan suorittamiseksi.

Jos toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion rahoitustoimintaa valvovalla viranomaisella on tarvetta tarkastaa Suomessa 1 momentissa tarkoitettua yritystä koskevia konsolidoidun valvonnan kannalta olennaisia tietoja, sen on pyydettävä rahoitustarkastukselta tarkastuksen suorittamista. Rahoitustarkastuksen on täytettävä pyyntö joko suorittamalla tarkastus itse tai antamalla pyynnön esittäneen viranomaisen osallistua viraston suorittamaan tarkastukseen.

12 §
Erityistarkastuksen määrääminen

Rahoitustarkastus voi valvonnan kannalta tarpeellisen asian selvittämiseksi määrätä yhden tai useamman tarkastajan suorittamaan valvottavan toimintaa koskevan erityistarkastuksen.

Erityistarkastusta suorittavalla on tehtävässään 11 §:n mukaiset oikeudet.

Rahoitustarkastus määrää erityistarkastuksen suorittajalle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi valvottavalta.

13 §
Toimeenpanokielto

Rahoitustarkastus voi kieltää valvottavan päätös- ja hallintovaltaa käyttävien elinten ja sijoitusrahaston rahasto-osuuden omistajien kokouksen tekemän päätöksen tai suunnitteleman toimenpiteen toteutuksen tai muun menettelyn, jos ne ovat ristiriidassa lain, asetuksen tai niiden nojalla annettujen määräysten taikka valvottavan yhtiöjärjestyksen, vahvistetun ohjesäännön tai sääntöjen kanssa.

Jos valvottava on itse tai käyttäen 11 §:n 4 momentissa tarkoitettua yritystä tai muutoin kolmannen kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla pannut päätöksen täytäntöön tai toteuttanut toimenpiteen taikka muutoin menetellyt 1 momentin vastaisesti, rahoitustarkastus voi velvoittaa valvottavan ryhtymään toimenpiteisiin täytäntöönpanon peruuttamiseksi tai oikaisun aikaansaamiseksi.

14 §
Kirjanpitomääräykset ja voitonkäytön rajoittaminen

Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavalle sen kirjanpitoa koskevia määräyksiä.

Jos rahoitustarkastus katsoo, ettei valvottava, jolle laissa on asetettu vakavaraisuusvaatimus, tilinpäätöksessään ole tehnyt riittäviä poistoja tai varauksia, valtiovarainministeriö voi rahoitustarkastuksen esityksestä, valvottavaa kuultuaan, rajoittaa tämän osingonjakoa tai vuosivoiton käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin valvottavan vakavaraisuuden vahvistamiseen.

15 §
Asiamiehen asettaminen

Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä tai muu erityinen syy sitä edellyttää. Rahoitustarkastus määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi valvottavalta.

Rahoitustarkastus voi määrätä asiamiehen valvomaan konkurssipesän rahaksimuuttoa, kun valvottava on asetettu konkurssiin. Rahoitustarkastus määrää asiamiehen palkkion, joka on maksettava valvottavan varoista niin kuin konkurssisäännössä on uskottujen miesten ja toimitsijamiesten palkkiosta säädetty.

Asiamiehillä on tehtävissään 10 ja 11 §:n mukaiset oikeudet.

15 a § (19.12.1997/1236)
Talletusten vastaanottamisen kieltäminen ja rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kieltää talletuspankkia vastaanottamasta luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 §:ssä tarkoitettuja talletuksia tai rajoittaa niiden vastaanottamista, jos sillä pankin taloudellisen tilan perusteella on aihetta epäillä, että pankkia ilmeisesti uhkaa selvitystilaan joutuminen ja että talletussuojarahasto voi ilmeisesti joutua luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 a luvun mukaisesti korvaamaan pankin tallettajien saamiset.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaan sivukonttoriin, jos ulkomainen luottolaitos on luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 a luvussa tarkoitetun talletussuojarahaston jäsen.

15 b § (10.7.1998/521)
Sijoituspalveluiden tarjoamisen kieltäminen ja rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta tarjoamasta sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluja ja mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja säilytys- ja hoitopalveluja sekä vastaanottamasta mainitun pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja varoja, jos sillä sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen taloudellisen tilan perusteella on aihetta epäillä, että sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa maksukyvyttömyys ja että sijoittajien korvausrahasto voi ilmeisesti joutua korvaamaan sijoittajien saamiset. (31.1.2003/71)

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria, jos ulkomainen sijoituspalveluyritys tai ulkomainen luottolaitos on suomalaisen sijoittajien korvausrahaston jäsen.

16 §
Luvan muuttaminen ja peruuttaminen

Rahoitustarkastus voi muuttaa antamansa luvan ehtoja tai peruuttaa luvan sekä esittää valtiovarainministeriölle, että tämä muuttaisi antamansa luvan ehtoja tai peruuttaisi antamansa luvan, jos valvottava on olennaisesti rikkonut rahoitustarkastuksen tai valtiovarainministeriön antaman luvan ehtoja tai jos olosuhteissa, joiden vallitessa lupa on myönnetty, on tapahtunut olennaisia muutoksia.

3 a luku (26.7.1996/572)

Valvontayhteistyö Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaisen kanssa

16 a § (27.6.1996/572)
Markkinariskien valvonta

Rahoitustarkastuksen on toimittava yhteistyössä luottolaitoksen Euroopan talousalueeseen kuuluvan kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa sellaisten markkinariskien valvonnassa, jotka ovat syntyneet Suomen rahoitusmarkkinoilla suoritetuista toimista.

16 b § (27.6.1996/572)
Suomalaiseen luottolaitokseen kohdistuvat toimenpiteet

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaisen ilmoitettua, että suomalainen luottolaitos sivukonttoristaan tai muutoin palveluita tarjotessaan ei noudata voimassa olevia säännöksiä, rahoitustarkastuksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että säännösten vastainen toiminta lopetetaan. Rahoitustarkastuksen on myös ilmoitettava tuon valtion valvontaviranomaiselle niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt.

16 c § (27.6.1996/572)
Suomeen sijoittuneen sivukonttorin tarkastaminen

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomainen voi suorittaa tai suorituttaa tarkastuksen tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa ilmoitettuaan ensin asiasta rahoitustarkastukselle.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaisen pyynnöstä rahoitustarkastus voi toimivaltansa puitteissa tehdä tarkastuksen tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa tai muulla tavoin varmistaa sivukonttoria koskevien tietojen oikeellisuuden.

16 d § (27.6.1996/572)
Ulkomaiseen luottolaitokseen kohdistuvista toimenpiteistä ilmoittaminen

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaiselle, jos tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen tai palveluita tarjoavan luotto- tai rahoituslaitoksen toiminta on lain, säännösten tai määräysten vastaista eikä se ole ryhtynyt rahoitustarkastuksen vaatimiin toimenpiteisiin lain, säännösten tai määräysten vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

4 luku

Rahoitustarkastuksen virkamiehiä koskevat säännökset

16 e § (30.12.1998/1167)
Rahoitustarkastuksen virkamiehet

Rahoitustarkastuksen virkamiehistä, viroista ja virkasuhteista on voimassa, mitä tässä laissa ja soveltuvin osin Suomen Pankin virkamiehistä annetussa laissa (1166/1998) säädetään.

17 §
Esteellisyys

Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenen, varajäsenen, lisäjäsenen ja virkamiehen on tehtävässään oltava valvottavasta riippumaton eikä hän saa kuulua valvottavan hallintoneuvostoon, hallitukseen, johtokuntaan, edustajistoon, isäntiin, tilintarkastajiin tai valtuutettuihin eikä olla valvottavan palveluksessa.

Valvottavalta saamastaan luotosta taikka sen hänen hyväkseen myöntämästä takauksesta tai muusta vastuusitoumuksesta on rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenen, varajäsenen, lisäjäsenen sekä rahoitustarkastuksen virkamiehen ilmoitettava rahoitustarkastuksen johtokunnan pitämään luetteloon.

Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenellä, varajäsenellä, lisäjäsenellä ja virkamiehellä on arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3 §:ää vastaava ilmoitusvelvollisuus 2 momentissa mainittuun luetteloon. Lisäksi heidän on noudatettava arvopaperimarkkinalain 4 luvun 10 §:n 1 momentin mukaista kaupankäyntirajoitusta.

18 § (21.5.1999/639)

18 § on kumottu L:lla 21.5.1999/639.

19 §
Tietojenanto-oikeus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä rahoitustarkastuksella on oikeus antaa tietoja Vakuutusvalvontavirastolle tai muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa vastaavaa tehtävää kuin rahoitustarkastus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden tehtävien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn osallisena olevien toimielinten valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvontaan. (25.1.2002/46)

Rahoitustarkastuksella on oikeus ilmoittaa valvottaville, jos samalla velallisella havaitaan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkun niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille vahinkoa. Lisäksi rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavaa koskevia tietoja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle selvitysyhteisölle ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetulle optioyhteisölle, jos tietojen antaminen on tarpeen selvitysyhteisön toiminnan tai optioyhteisön harjoittaman optiokauppojen selvitystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi. (25.1.2002/46)

Rahoitustarkastus ei saa luovuttaa muiden Euroopan talousalueen valtioiden valvontaviranomaisilta taikka muussa Euroopan talousalueen valtiossa suoritetussa tarkastuksessa saatuja salassa pidettäviä tietoja edelleen, ellei tiedon antanut valvontaviranomainen taikka sen ulkomaan muu asianomainen valvontaviranomainen, jossa tarkastus on suoritettu, ole antanut siihen nimenomaista suostumusta. Näitä tietoja voidaan käyttää ainoastaan tämän lain mukaisten tehtävien hoitamiseen tai niihin tarkoituksiin, joita varten suostumus on annettu. (25.1.2002/46)

19 a § (30.12.1993/1616)
Tietojenantovelvollisuus

Pankkituen myöntämisessä noudatettavien periaatteiden toteuttamiseksi rahoitustarkastuksen tulee koota ja pitää julkisesti saatavilla tiedot luottotappioista, joista pankkituen tarve aiheutuu, mahdollisimman yksilöidysti toimialakohtaisesti, alueellisesti ja pankki- tai pankkiryhmäkohtaisesti rikkomatta kuitenkaan asiakkaan pankkisalaisuutta ja haittaamatta elinkeinotoimintaa tai yksityisen henkilön suojaa. Näitä tietoja ei voida pitää pankin liikesalaisuutena.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Valvontamaksu

Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi sen valvonnassa olevien ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on suoritettava valvontamaksu. (31.1.2003/71)

Maksujen määräämisessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

Maksun viivästyessä peritään sille korkolain 4 §:n 3 momentin mukainen viivästyskorko. (3.3.1995/286)

Tämän lain perusteella määrätty maksu korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

21 §
Asioiden käsittely valtioneuvostossa

Rahoitustarkastusta koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle.

22 §
Virkasyytteet

1 momentti on kumottu L:lla 17.11.2000/962.

Jos muu johtokunnan jäsen kuin rahoitustarkastuksen johtaja on syytteessä rikoksesta tai tutkimuksen alaisena rikoksesta, voivat pankkivaltuutetut määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi virantoimituksesta ja menettämään palkkaetunsa osaksi tai kokonaan. (30.12.1998/1167)

23 §
Uhkasakko

Jos valvottava tai valvottavan toimeksiannosta toiminut ei ole toiminnassaan noudattanut lakia tai asetuksia tai niiden nojalla annettuja päätöksiä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystä, sääntöjä tai ohjesääntöä, rahoitustarkastus voi uhkasakolla velvoittaa valvottavan täyttämään niiden mukaiset velvollisuutensa.

Rahoitustarkastuksella on 1 momentissa tarkoitettu oikeus 11 §:n 4 momentissa tarkoitettua yritystä kohtaan, jos se kieltäytyy noudattamasta, mitä sen velvollisuudeksi on 11 §:ssä säädetty. (19.12.1997/1349)

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi rahoitustarkastus.

24 §
Muutoksenhaku

Rahoitustarkastuksen päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin kuin laissa muutoksenhausta hallintoasioissa (154/50) säädetään valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja ministeriön päätökseen.

Rahoitustarkastuksen antama päätös, josta on valitettu, on valituksesta huolimatta toistaiseksi voimassa, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää tai asiasta ole muualla toisin säädetty.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

25 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993 ja sillä kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 pankkitarkastusvirastosta annettu laki (1273/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26 §
Siirtymäsäännökset

Pankkitarkastusviraston virat lakkaavat tämän lain voimaan tullessa.

Rahoitustarkastus jatkaa pankkitarkastusviraston toimintaa, ja sen varat ja velat siirtyvät Suomen Pankille, joka vastaa lain voimaantulon jälkeen kaikista pankkitarkastusviraston sopimusvelvoitteista.

Pankkitarkastusviraston palveluksessa oleva viranhaltija voidaan nimittää rahoitustarkastukseen sijoitettuun virkaan tai toimeen sitä haettavaksi julistamatta.

Aika, joka 3 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle on laskettu hyväksi pankkitarkastusviraston palveluksessa hänen palvelussuhteensa ehtoja määrättäessä, lasketaan hänen hyväkseen määriteltäessä hänen palvelussuhteensa ehtoja rahoitustarkastuksessa.

Mitä pankkitarkastusvirastosta on muualla säädetty tai määrätty, sovelletaan tämän lain voimaantulon jälkeen rahoitustarkastukseen.

HE 319/92, TaVM 18/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.12.1993/1127:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

HE 219/93, TaVM 47/93

30.12.1993/1616:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1616/1993 tuli A:n 1617/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 295/92, TaVM 50/93, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit 73/183/ETY, 77/780/ETY, 86/524/ETY, 89/646/ETY, 89/299/ETY, 89/647/ETY, 91/31/ETY, 83/350/ETY, 86/635/ETY, 89/117/ETY ja 91/308/ETY

3.3.1995/286:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94, TaVM 58/94

26.7.1996/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 89/646/ETY; EYVL N:o L 386, 30.12.1989, s. 1, 93/6/ETY; EYVL N:o L 141, 11.6.1993, s. 1, HE 38/96, TaVM 12/96, EV 104/96

26.7.1996/577:

Tämä laki tulee voimaan päivänä 1 elokuuta 1996.

Rahoitustarkastuslain 4 §:n 4 kohtaa sovelletaan kuitenkin edelleen sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa, kunnes osuuspankkilain 7 a §:ssä tarkoitettu keskusyhteisö on rekisteröity.

HE 47/96, TaVM 13/96, EV 106/96

5.12.1996/952:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1996.

HE 150/1996, TaVM 20/1996, EV 189/1996, Neuvoston direktiivi 95/26/EY; EYVL N:o L 168, 18.7.1995, s. 7

20.12.1996/1077:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 192/1996, TaVM 23/1996, EV 219/1996

24.7.1997/721:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 261/1996, TaVM 17/1997, EV 99/1997

19.12.1997/1236:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 223/1997, TaVM 35/1997, EV 220/1997, Parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY; EYVL N:o L 135, 31.5.1994, s. 5

19.12.1997/1349:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 208/1997, TaVM 34/1997, EV 215/1997

30.1.1998/80:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

HE 158/1997, HaVM 26/1997, EV 221/1997, Neuvoston direktiivi 91/308/ETY

10.7.1998/521:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

HE 56/1998, TaVM 11/1998, EV 56/1998

30.12.1998/1167:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 244/1998, HaVM 20/1998, EV 238/1998

29.1.1999/50:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

HE 202/1998, TaVM 35/1998, EV 219/1998

29.1.1999/95:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

HE 163/1998, TaVM 29/1998, EV 202/1998

21.5.1999/639:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

22.10.1999/972:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

HE 47/1999, TaVM 5/1999, EV 28/1999

25.2.2000/192:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

HE 174/1999, PeVM 1/2000, EV 7/2000

20.4.2000/388:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

Tällä lailla kumottua rahoitustarkastuslain 11 §:n 4 momentin 3 kohtaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2000.

HE 6/2000, TaVM 4/2000, EV 39/2000

15.9.2000/798:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2000.

HE 28/2000, TaVM 15/2000, EV 80/2000

17.11.2000/962:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

HE 57/2000, LaVM 7/2000, EV 101/2000

28.12.2001/1523:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 184/2001, TaVM 22/2001, EV 218/2001

25.1.2002/46:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

HE 165/2001, TaVM 19/2001, EV 215/2001

31.1.2003/71:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003.

HE 33/2002, TaVM 25/2002, EV 202/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.