Seurattu SDK 829/2022 saakka.

13.4.1993/337

Laki polttoainemaksusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2003/1280, joka on voimassa 1.1.2004 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (27.3.1998/234)
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa dieselöljyä lievemmin verotetun polttoaineen käytöstä valtiolle suoritettavasta polttoainemaksusta.

Tätä lakia sovelletaan Suomessa ja muussa maassa rekisteröityyn tai rekisteröimättömänä Suomessa käytettävään ajoneuvoon. Ajoneuvojen luokitukseen sovelletaan, mitä siitä säädetään ajoneuvolaissa (1090/2002) tai sen nojalla. (11.12.2002/1098)

2 §
Polttoainemaksu

Henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autosta, jossa käytetään polttoaineena dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, kannetaan polttoainemaksua. (27.3.1998/234)

Ajoneuvon säiliössä maahan tuotaessa olevan polttoaineen perusteella ei kanneta polttoainemaksua. Jos ajoneuvon säiliössä maahan tuotaessa oleva polttoaine on tehty tunnistettavaksi siten kuin kevyestä polttoöljystä polttoaineverosta annetun lain (948/82) nojalla säädetään, polttoainemaksu pannaan kuitenkin maksuun.

Ajoneuvosta, josta on tehty moottoriajoneuvoverosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettu ilmoitus lisäveron maksuunpanoa varten, ei kanneta lisäveron verokauden aikana polttoainemaksua.

3 § (27.3.1998/234)
Ilmoitusvelvollisuus

Jos 1 §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa ryhdytään käyttämään dieselöljyä lievemmin verotetulla polttoaineella, ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan siitä ajoneuvohallintokeskukselle ennen tällaisen polttoaineen käyttöä. Maahan tuotavasta ajoneuvosta ilmoitus voidaan tehdä myös tulliviranomaiselle.

4 §
Polttoainemaksun määrääminen

Polttoainemaksu määrätään niin monelta päivältä, jona ajoneuvossa ilmoitetaan käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta.

Jos ajoneuvossa havaitaan muuna kuin ilmoitettuna aikana käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, polttoainemaksu kannetaan niin monelta päivältä, jona ajoneuvo on käytön toteamiseen mennessä yhtäjaksoisesti ollut Suomessa, kuitenkin enintään 20 päivältä kerrallaan. Jos ajoneuvosta on määrätty polttoainemaksua, aika luetaan enintään edellisen verojakson jälkeisestä päivästä. Jos ajoneuvon maahan tuonnin ajankohtaa ei voida selvittää, polttoainemaksu pannaan maksuun vähintään kymmeneltä päivältä. (27.3.1998/234)

5 § (26.10.2001/927)
Polttoainemaksun määrä

Polttoainemaksun määrä on henkilöautosta 168 euroa päivältä, pakettiautosta 252 euroa päivältä, linja-autosta 336 euroa päivältä ja kuorma-autosta 504 euroa päivältä.

6 §
Polttoainemaksun korottaminen

Jos ajoneuvossa, josta ei ole tehty 3 §:ssä säädettyä ilmoitusta dieselöljyä lievemmin verotetun polttoaineen käyttämisestä, havaitaan käytettävän tällaista polttoainetta, polttoainemaksu kannetaan kolminkertaisena.

7 §
Maksuvelvollinen

Polttoainemaksu määrätään sen maksettavaksi, joka dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta käytettäessä oli ajoneuvon omistaja. Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallinnassa, maksu määrätään kuitenkin haltijan maksettavaksi.

Maksuvelvollinen voidaan määrätä moottoriajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, taikka jos ajoneuvo on rekisteröimätön tai rekisteröity ulkomaalla, ajoneuvon asiakirjojen tai rekisteröintimaasta saatavan tiedon mukaan.

8 §
Viranomaiset

Polttoainemaksun panee maksuun ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvon ollessa rekisteröity Ahvenanmaan maakunnassa ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus. (18.12.1995/1539)

Polttoaineiden käyttöä valvovat poliisi ja tulliviranomaiset. Poliisilla ja tulliviranomaisilla on oikeus suorittaa sellaisia polttonesteen säilytystilojen ja ajoneuvojen tarkastuksia, jotka ovat tarpeen ajoneuvossa käytettävän polttoaineen laadun selvittämiseksi.

Jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa havaitaan käytettävän dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, valvovan viranomaisen tulee ilmoittaa siitä ajoneuvohallintokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle polttoainemaksun määräämistä varten. (18.12.1995/1539)

9 §
Polttoaineen käytön toteaminen

Muun polttoaineen kuin dieselöljyn käyttöön katsotaan ryhdytyn, jos auton polttoainejärjestelmään kuuluvassa säiliössä on polttoainetta, joka on tehty tunnistettavaksi siten kuin kevyestä polttoöljystä säädetään. Polttoainemaksu kannetaan riippumatta siitä, mikä määrä ajoneuvossa on tällaista polttoainetta.

10 §
Kuljetuksen jatkaminen

Dieselmoottorilla varustettua ajoneuvoa, jossa todetaan käytetyn dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta, saadaan polttoainemaksun määräämisperusteiden selvittämisen jälkeen kuljettaa samaa polttoainetta käyttäen lähimmälle valvovan viranomaisen määräämälle paikalle, jossa ajoneuvon polttoaine voidaan vaihtaa.

Polttoainemaksu määrätään uudelleen, jos ajoneuvossa 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen luvalla tapahtuneen kuljetuksen jälkeen käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta.

11 § (18.12.1995/1539)
Ulkomaalla rekisteröidyn ajoneuvon maastavientikielto

Ulkomaalla rekisteröityä ajoneuvoa, josta on kannettava polttoainemaksu, ei saa viedä maasta ennen polttoainemaksun maksamista. Ajoneuvohallintokeskus tai Ahvenanmaan lääninhallitus voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, jos polttoainemaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.

12 §
Maksuvelvollisen kuuleminen

Maksuvelvolliselle, joka on Suomessa ja jonka olinpaikka tiedetään, on ennen maksumääräyksen antamista varattava tilaisuus antaa kirjallinen lausuntonsa määräajassa, jonka tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Kuuleminen voidaan asianomaisen sitä pyytäessä toimittaa myös suullisesti.

13 §
Maksuaika

Polttoainemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksumääräyksen antamisesta.

Jos polttoainemaksua ei makseta 1 momentissa säädetyssä määräajassa, maksuvelvolliselta peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko. (27.3.1998/234)

Jos polttoainemaksua ei ole suoritettu 1 momentissa säädetyssä määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin maksuvelvolliselle. Polttoainemaksun määrännyt viranomainen voi pyytää poliisilta virka-apua ajoneuvon käytön estämiseksi. Ajoneuvon käyttö sallitaan sitten, kun maksuvelvollinen tai muu kuin maksuvelvollinen on suorittanut polttoainemaksun. (11.12.2002/1098)

Jos ajoneuvon käyttö on kielletty tämän lain nojalla, polttoainemaksun määrännyt viranomainen voi määräämillään ehdoilla hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi tai kokonaan peruuttaa käyttökiellon. Hakemuksen voi tehdä ajoneuvon omistaja tai haltija. (11.12.2002/1098)

13 a § (11.12.2002/1098)
Ajoneuvon hyväksyminen katsastuksessa

Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskatsastusta suorittaessaan velvollinen tarkastamaan, että ajoneuvo ei ole polttoainemaksun laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa. Ajoneuvon katsotaan olevan käyttökiellossa, jos polttoainemaksun laiminlyönnistä on merkintä ajoneuvoja koskevassa rekisterissä, jollei esitetä luotettavaa selvitystä maksun suorittamisesta tai polttoainemaksun määränneen viranomaisen 13 §:n 4 momentin nojalla antamaa päätöstä, jolla ajoneuvon käyttö on sallittu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä voidaan pitää rahalaitoksen antamaa tositetta polttoainemaksun suorittamisesta. Selvityksenä voidaan pitää myös yhdessä maksulipun kanssa esitettyä tiliotetta taikka yhdessä maksulipun kanssa esitettyä laskunmaksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tulostettua tositetta.

14 § (2.8.1994/705)
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Veronoikaisusta on voimassa, mitä moottoriajoneuvoverosta annetussa laissa (722/66) säädetään. Polttoainemaksun määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen noudattaen, mitä moottoriajoneuvoverosta annetussa laissa säädetään.

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain (1501/93) 198 §:ssä säädetään. Valtion puolesta valitusoikeus on Uudenmaan lääninverovirastossa olevalla veroasiamiehellä. (18.12.1995/1539)

Maksumääräys saadaan panna täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään. Jos polttoainemaksu on eräpäivänä suorittamatta, ajoneuvo saadaan ulosmitata ja polttoainemaksu periä ajoneuvon arvosta, vaikka ajoneuvo olisi muun kuin maksuvelvollisen omistuksessa.

15 §
Veronhuojennus ja maksunlykkäys

Verohallitus voi hakemuksesta erityisistä syistä myöntää määräämillään ehdoilla vapautuksen polttoainemaksun ja viivekoron sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron maksamisesta. (27.3.1998/234)

Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen. (28.6.1994/620)

Verohallitus voi hakemuksesta myöntää lykkäystä polttoainemaksun suorittamiselle. Lykkäyksen ehdoista sovelletaan, mitä moottoriajoneuvoveron lisäverosta säädetään. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

16 §
Rangaistussäännökset

Polttoainemaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rangaistus rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

17 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

18 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joita käytetään lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 329/92, VaVM 9/93

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1994/620:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Lakia sovelletaan sen voimaan tullessa vireillä oleviin ja myöhemmin tehtyihin hakemuksiin.

HE 68/94, VaVM 24/94

2.8.1994/705:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lain 14 §:n 2 momenttia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93, LaVM 11/94

18.12.1995/1539:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan polttoainemaksuun, joka pannaan maksuun lain tultua voimaan, sekä lain voimaan tullessa vireillä oleviin ja sen jälkeen vireille tuleviin muutoksenhakuasioihin.

HE 152/95, VaVM 42/95, EV 139/95

27.3.1998/234:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden käyttö polttoainemaksun suorittamisvelvollisuuden aiheuttavalla polttoaineella tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 246/1997, VaVM 2/1998, EV 10/1998

26.10.2001/927:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

11.12.2002/1098:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.