Seurattu SDK 662/2020 saakka.

8.3.1993/241

Veikkausasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 4 §:n 1 momentin ja 7 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan raha-arpajaisiin sekä veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaan.

Vedonlyönnin toimeenpanemisesta hevoskilpailuissa säädetään erikseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

raha-arpajaisilla toimintaa, jossa yleisölle määrättyä maksua taikka muuta suoranaista tai välillistä suoritusta vastaan luvataan arpomisella taikka muulla sattumaan perustuvalla toimituksella määrättävä rahana tai sitä vastaavana suorituksena tuleva voitto,

veikkaustoiminnalla toimintaa, jossa yleisöllä on ravi- tai kilpailuradan ulkopuolella mahdollisuus ennakolta määrättyjä maksuja vastaan tekemiensä, urheilu- tai hevoskilpailujen tuloksiin taikka numeroiden tai merkkien arpomiseen liittyvien arvausten perusteella osallistua näistä maksuista kertyvien voittojen jakoon; sekä

vedonlyöntitoiminnalla toimintaa, jossa yleisöllä on mahdollisuus maksua vastaan osallistua urheilu- ja muiden kilpailujen tuloksiin liittyvien arvausten perusteella maksuista kertyvien voittojen jakoon pelaajan asettaman rahapanoksen ja lopputuloksen todennäköisyyttä osoittavan kertoimen tulon mukaisesti. Vedonlyönnin kohteeksi saadaan valita vain sellaisia tapahtumia, joiden lopputulos vahvistetaan lain, asetuksen tai kilpailutoimintaa varten hyväksyttyjen sääntöjen nojalla.

3 §
Luvan myöntäminen

Arpajaislain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntää hakemuksesta valtioneuvosto määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Samaksi ajaksi saadaan myöntää vain yksi lupa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että asianomaisen yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, ettei yhtiö saa jakaa osakkailleen osinkoa tai vastikkeetonta hyvitystä.

4 §
Lupapäätökseen sisällytettävät asiat

Lupapäätöksessä on mainittava:

1) luvansaaja ja luvan voimassaoloaika;

2) raha-arpajaisiin, veikkaukseen ja vedonlyöntiin osallistuville tarkoitetut ehdot ja osallistumismaksujen vahvistamismenettely;

3) voittoihin käytettävä osuus tuotosta ja voittojen määräämisperusteet sekä mahdolliset voittojen suuruuden ylä- ja alarajat;

4) valtiolle tulevasta raha-arpajais-, veikkaus- ja vedonlyöntitulon osuudesta;

5) valtiolle suoritettavista ennakkotilityksistä sekä lopputilitysmenettelystä kultakin tilikaudelta;

6) yhtiön oikeudesta perustaa tytäryhtiöitä;

7) yhtiön oikeudesta perustaa rahastoja ja niihin vuosittain tapahtuvista siirroista;

8) yhtiön oikeudesta myöntää lainoja;

9) yhtiön varojen säilyttämisestä ja rahaliikenteen järjestämisestä; sekä

10) muista tarpeellisiksi katsottavista asioista.

5 §
Puhtaan tuoton tilittäminen

Puhdas tuotto on edellä mainitut ennakot huomioon ottaen tilitettävä opetusministeriölle kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Selvitys valtion lopullisen osuuden muodostumisesta on samassa ajassa toimitettava opetusministeriölle, sisäasiainministeriölle ja valtiovarainministeriölle.

6 §
Pelisäännöt

Raha-arpajaisia sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelejä varten luvansaajan on laadittava pelisäännöt, jotka on pidettävä painettuina maksuttomasti yleisön saatavilla pelien järjestäjän toimipaikoissa ja pelien myyntipaikoissa. Pelisääntöihin on sisällytettävä voittojen jakoa ja vedonlyöntipeleissä lisäksi panosten palauttamista koskevat ehdot.

7 §
Lopputuloksen arpomista koskevat säännökset

Jos veikkauksen kohteena oleva kilpailu peruutetaan, keskeytetään tai toimeenpannaan sellaisena aikana, ettei kilpailu sovellu veikkauksen kohteeksi tai kilpailun tulosta ei voida muusta syystä käyttää, on veikkauspeleissä käytettävä arpomalla saatua tulosta.

Vedonlyönnissä ei saa käyttää arvottua tulosta.

Jos vedonlyönnin kohteen tulosta ei 1 momentissa tarkoitetuista syistä johtuen voida käyttää, pelaajalla on oikeus saada asettamansa rahapanos takaisin.

8 §
Valvonta

Raha-arpajaisten toimeenpanoa sekä veikkaus- ja vedonlyöntitoimintaa valvoo sisäasiainministeriö, joka myös määrää tarpeelliset valvojat ja vahvistaa näiden palkkiot. Palkkiot maksetaan valtion varoista. Luvan saajan on korvattava valvontakustannukset valtiolle sen mukaan kuin niiden korvaamisesta on erikseen säädetty.

9 §
Luvan peruuttaminen

Jollei raha-arpajaisten toimeenpanossa tai veikkaus- ja vedonlyöntitoiminnassa noudateta arpajaislain tai tämän asetuksen säännöksiä taikka lupapäätöksen määräyksiä tai jos siinä muutoin tapahtuu väärinkäytöksiä, voi valtioneuvosto, varattuaan luvansaajalle tilaisuuden tulla kuulluksi, peruuttaa myöntämänsä luvan.

10 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta säädetään rangaistus arpajaislaissa.

11 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) 16 päivänä joulukuuta 1983 annettu raha arpajaisasetus (1006/83); sekä

2) 17 päivänä joulukuuta 1965 annettu veikkausasetus (656/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.