Seurattu SDK 125/2023 saakka.

12.2.1993/176

Asetus työsuojeluhallinnosta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2010 alkaen. Ks. L työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 900/2009 johtolause.

Työministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 5 §:n nojalla:

1 §

Työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön alaisena piiriviranomaisena toimii työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. (26.3.1997/261)

Työsuojelun piiriviranomaisten nimet, rajat ja työsuojelutoimistojen sijaintipaikat määrää valtioneuvosto. Muiden toimipisteiden sijaintipaikat määrää työsuojelutoimisto.

2 § (26.3.1997/261)

Työsuojelutoimisto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta hallinnon toimintaperiaatteiden ja voimavarojen sekä ministeriön työsuojelutoimistolle asettamien, ministeriön ja työsuojelutoimiston neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

3 §

Työsuojelutoimistoa johtaa piiripäällikkö. Lisäksi työsuojelutoimistossa voi olla apulaispiiripäällikkö ja muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. (10.6.2004/481)

Työsuojelutoimiston tarkastushenkilökunnassa tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus.

4 §

Piiripäällikön tulee huolehtia siitä, että työsuojelupiirin alueella työsuojeluviranomaisen tehtävät hoidetaan asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Piiripäällikön tulee huolehtia alaisensa henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja jakaa sille työsuojelutoimiston tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

5 § (26.3.1997/261)

1 momentti on kumottu A:lla 10.6.2004/481.

Työsuojelutoimiston virkamies on velvollinen ministeriön määräyksestä suorittamaan tilapäisesti myös toiselle työsuojelutoimistolle tai ministeriölle kuuluvia tehtäviä.

6 §

Työsuojelupiirin toimistolle kuuluvat asiat ratkaisee työsuojelupiirin päällikkö asianomaisen virkamiehen esittelystä tai muu piiritoimiston virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu sellainen päätösvalta.

Työjärjestyksessä voidaan määrätä, milloin asian ratkaiseminen voi tapahtua ilman esittelyä.

Työsuojelutoimiston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin työsuojelutoimiston toiminnasta, henkilökunnan tehtävistä sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuuluu.

Työjärjestyksen vahvistaa piiripäällikkö. (10.6.2004/481)

7 § (10.6.2004/481)

Piiripäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä johtamistaito ja -kokemus sekä hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin.

Apulaispiiripäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin. Mitä tässä säädetään apulaispiiripäällikön kelpoisuusvaatimuksista, on otettava soveltuvin osin huomioon myös piiripäällikön sijaista määrättäessä.

8 §

Piiripäällikön nimittää valtioneuvosto.

Työsuojelutoimiston muut virkamiehet nimittää piiripäällikkö, joka myös ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön. (10.6.2004/481)

Jos viranhoito edellyttää 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua käytännön ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

9 § (10.6.2004/481)

Piiripäällikön enintään kuukauden kestävän virkavapauden, johon hänellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää piiripäällikön sijainen.

Piiripäällikön muusta virkavapaudesta on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.

10 § (10.6.2004/481)

Piiripäällikön ollessa estynyt sijaisena toimii apulaispiiripäällikkö tai muu piiripäällikön määräämä virkamies.

11 § (10.6.2004/481)

11 § on kumottu A:lla 10.6.2004/481.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annettu asetus (486/91).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.3.1997/261:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

8.8.1997/780:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

23.11.2000/1012:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

10.6.2004/481:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.