Seurattu SDK 542/2020 saakka.

4.12.1992/1200

Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2014/581, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimiala ja tehtävät
1 § (21.7.2006/667)

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on maa- ja metsätalousministeriön alainen palveluyksikkö, jonka tehtävä on:

1) tuottaa ja julkaista maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain (1197/1996) mukaisia tilastoja sekä tuottaa maaseutuelinkeinojen tilastointiin ja tietohuoltoon liittyviä palveluja;

2) ylläpitää maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitettuja rekistereitä; ja

3) tuottaa tietohallinnon asiantuntijapalveluita maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla.

2 § (21.7.2006/667)

2 § on kumottu L:lla 21.7.2006/667.

3 §

Tietopalvelukeskuksen tulee toiminnassaan toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön asettamia tavoitteita sekä suorittaa sen erikseen antamat selvitys-, tutkimus- ja seurantatoimeksiannot.

Tietopalvelukeskus voi tuottaa ja myydä palveluja myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ulkopuolisille asiakkaille. (16.12.1994/1207)

Organisaatio
4 §

Tietopalvelukeskusta johtaa ylijohtaja. Tietopalvelukeskuksen toimintayksiköistä säädetään asetuksella tai sen nojalla määrätään työjärjestyksellä.

Muutoksenhaku
5 § (2.9.2005/708)

Muutosta tietopalvelukeskuksen päätökseen haetaan, jollei lailla toisin säädetä, valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tarkemmat säännökset
6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Mitä eräistä maatilahallinnon suoritteista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (914/91) säädetään suoritetteesta maksua perivästä viranomaisesta, koskee tämän lain voimaantultua soveltuvin osin maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskusta 30 päivään kesäkuuta 1993 saakka, jollei sitä erikseen tätä ennen kumota.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin tietopalvelukeskuksen virkojen täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tietopalvelukeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Tietopalvelukeskukseen siirrettävien virkojen osalta on voimassa, mitä maaseutuelinkeinohallinnosta annetussa laissa (1199/92) säädetään.

8 § (21.7.2006/667)

8 § on kumottu L:lla 21.7.2006/667.

HE 191/92, MmVM 18/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1994/1207:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1200/1992 tuli A:n 1580/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995.)

HE 140/94, MmVM 28/94

2.9.2005/708:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 112/2004, HE 5/2005, HaVM 13/2005, EV 91/2005

21.7.2006/667:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät Maaseutuviraston toimialaan kuuluvat tehtävät tietopalvelukeskukselta Maaseutuvirastolle. Tietopalvelukeskuksen tehtäviä ja henkilöstöä koskevista siirtymätoimenpiteistä säädetään Maaseutuvirastosta annetussa laissa (666/2006). Eräiden lainojen ja myyntisaamisten osalta tehtävien siirtämisestä tietopalvelukeskukselta Valtiokonttorille säädetään erikseen lailla.

HE 36/2006, MmVM 6/2006, EV 81/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.