Seurattu SDK 829/2022 saakka.

27.11.1992/1074

Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 31.10.2008/669, joka on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (29.12.2005/1253)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävänä on huolehtia:

1) terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaa sekä raskauden keskeyttämistä, steriloimista, oikeuspsykiatriaa, ihmisten elinten ja kudosten lääketieteellistä käyttöä, lääketieteellistä tutkimusta ja kuolemansyyn selvittämistä koskevassa lainsäädännössä sille säädetyistä tehtävistä;

2) terveydenhuollon toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta siten kuin siitä säädetään kansanterveyslaissa (66/1972), työterveyshuoltolaissa (1383/2001), erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989), mielenterveyslaissa (1116/1990), yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) ja tartuntatautilaissa (583/1986) sekä lääninhallitusten ohjauksesta mainittujen lakien mukaisen ohjauksen ja valvonnan toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaiseksi toteuttamiseksi; sekä

3) muussa laissa tai asetuksessa sen huolehdittavaksi säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Virasto hoitaa myös ne edellä tarkoitetun lainsäädännön nojalla sen toimialaan liittyvät tehtävät, jotka ministeriö sille määrää.

Lisäksi terveydenhuollon oikeusturvakeskus hoitaa ne kansainvälisissä toimielimissä käsiteltäviin terveydenhuoltoa ja sosiaalihuoltoa koskeviin ihmisoikeusasioihin liittyvät tehtävät, jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

2 § (28.6.2002/566)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta ja oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta, joiden tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella voi sille tässä laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi olla terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri.

4 § (2.9.2005/722)

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätökseen saa, jollei erikseen toisin säädetä, hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

5 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

6 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi talousarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa toimialaansa kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien suorittamisesta.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille, yhteisöille ja henkilöille luvan saada säännöksessä tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömiä tietoja.

7 § (21.5.1999/623)

7 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

8 §

Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, potilasvahinkolautakunta, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, huoltotoimintaa tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai laitos sekä apteekki on velvollinen pyynnöstä antamaan maksutta terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle 1 §:ssä määrättyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuudesta säädetään. (27.11.1998/882)

Yksittäisen terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta antaa tietoja terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle säädetään erikseen.

9 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen virkojen ja tehtävien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen viraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

11 §

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetetut terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevien asioiden erityisistunto, raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden erityisistunto, kastroimisasioiden erityisistunto ja oikeuspsykiatristen asioiden erityisistunto jatkavat toimintaansa siihen asti, kunnes tämän lain 2 §:ssä tarkoitetut lautakunnat on asetettu.

Sosiaali- ja terveyshallituksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 1 §:ssä tarkoitetut tehtävät siirtyvät tämän lain tullessa voimaan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.

HE 264/92, StVM 38/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.6.1998/421:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1998.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 65/1998, StVM 7/1998, EV 43/1998

27.11.1998/882:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

HE 91/1998, StVM 16/1998, EV 124/1998

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

28.6.2002/566:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 56/2001, StVM 7/2002, EV 49/2002

2.9.2005/722:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 112/2004, HE 5/2005, HaVM 13/2005, EV 91/2005

29.12.2005/1253:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 154/2005, StVM 19/2005, EV 129/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.