Seurattu SDK 318/2022 saakka.

27.11.1992/1073

Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 31.10.2008/668, joka on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistehtäviä varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

2 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tehtävänä on seurata ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä, tuottaa ja hankkia alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista sekä välittää sitä käyttäjille, toimia tilastolain (62/1994) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuna tilastoviranomaisena ja ylläpitää alan tiedostoja ja rekistereitä, harjoittaa alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, edistää ja toteuttaa alan koulutusta sekä tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. (23.5.2001/410)

Lisäksi tutkimus- ja kehittämiskeskus suorittaa sille erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

3 § (16.6.2000/572)

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa voi olla sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen sekä sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Neuvottelukunnan asettaa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus.

4 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus voi talousarvion rajoissa käyttää asiantuntijoita ja tehdä sopimuksia viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa tutkimusten ja muiden toimialaansa kuuluvien yksittäisten asiantuntijatehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimialaan kuuluvaa tutkimus- ja kehittämistyötä suorittavien laitosten ja organisaatioiden kanssa.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus voi antaa salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille, yhteisöille ja henkilöille luvan saada säännöksessä tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi välttämättömiä tietoja.

5 §

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

6 § (23.5.2001/410)

6 § on kumottu L:lla 23.5.2001/410.

7 § (21.5.1999/623)

7 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

Tällä lailla kumotaan sosiaali- ja terveyshallituksesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annettu laki (63/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa on kuitenkin lääkeosasto ja lääkeasioiden erityisistunto, ja tutkimus- ja kehittämiskeskuksen yhteydessä lääkelautakunta maaliskuun 1 päivään 1993 asti. Toimielimet käsittelevät ja ratkaisevat sosiaali- ja terveyshallituksen lääkeosastolle ja lääkeasioiden erityisistunnolle sekä lääkelautakunnalle tämän lain voimaantullessa kuuluneet asiat ja niihin sovelletaan muutoinkin sosiaali- ja terveyshallituksen vastaavia toimielimiä koskevia tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Mitä leimaverolaissa (662/43) säädetään sosiaali- ja terveyshallituksesta, koskee lääkeosastolle ja lääkeasioiden erityisistunnolle kuuluvien asioiden osalta 1 päivään maaliskuuta 1993 asti vastaavasti sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusta.

HE 264/92, StVM 38/92

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

16.6.2000/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 50/2000, StVM 10/2000, EV 62/2000

23.5.2001/410:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

HE 5/2001, StVM 6/2001, EV 35/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.