Seurattu SDK 1008/2021 saakka.

20.3.1992/278

Oikeusministeriön päätös yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu A:lla 29.11.2010/1024, joka on voimassa 1.12.2010 alkaen.

Oikeusministeriö on päättänyt 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 106 §:n, vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (447/75) 20 §:n, sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 74 §:n, 29 päivänä kesäkuuta 1983 annetun rikesakkoasetuksen (606/83) 8 §:n, 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntiasetuksen (964/83) 17 §:n ja 19 päivänä joulukuuta 1940 annetun rikosrekisteriasetuksen (740/40) 40 §:n 1 momentin nojalla sellaisina kuin niistä ovat tieliikennelain 106 § 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (435/91) ja rikosrekisteriasetuksen 40 §:n 1 momentti 13 päivänä toukokuuta 1955 annetussa asetuksessa (258/55):

1 §

Yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien on laadittava tieliikennelain 106 §: ssä, vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:ssä, sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:ssä, rikesakkoasetuksen (606/83) 4 §:n 2 momentissa, sotilasoikeudenkäyntiasetuksen (964/83) 13 §:ssä sekä rikosrekisteriasetuksen 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ratkaisusta tallentamalla tiedot oikeusministeriön määräämällä tavalla tuomiolauselmajärjestelmään.

Ilmoitus tallennetaan erikseen jokaisesta asianosaisesta, todistajasta ja asiantuntijasta, jonka osalta ratkaisu sisältää täytäntöönpanossa tarvittavia tai rekisteröitäviä tietoja.

Alioikeuden on tallennettava ilmoitus myös silloin, kun syyte hylätään tai jätetään tutkimatta tai syytetty jätetään rangaistukseen tuomitsematta.

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006, ks. VNa vankeudesta 509/2006 3 ja 5 §. A sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 321/1969 on kumottu L:lla sakon täytäntöönpanosta 672/2002. RikosrekisteriA 740/1940 on kumottu RikosrekisteriL:lla 770/1993.

2 §

Hovioikeuden on tallennettava ilmoitus myös ratkaisustaan kanteluasiassa, jossa on aikaisemmin tehty 1 §:n mukainen ilmoitus tai joka koskee rangaistusmääräystä.

3 §

Tuomioistuimen on ilmoituksessa määrättävä ratkaisuun sisältyvien tietojen jakelusta tallentamalla jakeluohje ja ilmoituksen lähettämiselle erikseen säädetyssä määräajassa ilmoitettava tuomiolauselmajärjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi jakeluohjeen mukaisesti vastaanottajille (vapautus).

Jos ilmoitukseen sisältyy sellaisia tietoja, joita ei ole voitu oikeusministeriön määräämällä tavalla tallentaa tuomiolauselmajärjestelmään, tuomioistuimen on ilmoituksessa huomautettava siitä tai erikseen merkittävä ilmoitukseen, ettei tietoa vapautuksen jälkeen ole käsiteltävä koneellisesti.

4 §

Asiassa, jossa on kysymys ehdonalaisen vapauden menettämisestä käytösrikkomuksen vuoksi, tuomioistuin tekee ilmoituksen ratkaisusta tätä tarkoitusta varten vahvistetun kaavan mukaisella päätösilmoituslomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä tulosteella asiasta tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on lähetettävä oikeusministeriölle heti tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan jälkeen.

5 §

Asiassa, jossa on kysymys rikoslain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta yhteisen vankeusrangaistuksen määräämisestä täytäntöönpanoa varten, voidaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 c §:ssä tarkoitettu väliaikainen täytäntöönpanokirja laatia käyttäen tulostetta asiasta tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista, tätä tarkoitusta varten vahvistetun kaavan mukaista ilmoituslomaketta tai, jos ratkaisu koskee vankia, käyttäen vankipassia.

Ks. RikosL 39/1889 7 luku 1 §. A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla vankeudesta 509/2006.

6 §

Sotilasoikeudenkäyntiasetuksen 9 ja 10 a §:ssä tarkoitetut ilmoitukset sotilasoikeudenkäynti- ja kurinpitovalitusasioissa annetuista päätöksistä voidaan laatia käyttäen tulostetta asiasta tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista.

7 §

Tieliikennelain 80 a §:n nojalla käsiteltävässä ajokieltoa koskevassa asiassa ilmoitus ratkaisusta tehdään käyttäen tulostetta asiasta tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista tai tätä tarkoitusta varten vahvistetun kaavan mukaista päätösilmoituslomaketta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on toimitettava poliisille heti sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman.

TieliikenneL:n 80 a § on kumottu L:lla 1103/2004.

8 §

Jos tuomioistuimelle on muussa kuin 1 §:ssä mainitussa laissa tai asetuksessa säädetty velvollisuus ilmoittaa muulle viranomaiselle ratkaisustaan päätösilmoituksella, tuomioistuin voi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa määräämällä 3 §:n mukaisessa jakeluohjeessa ilmoituksen lähettämisestä asianomaiselle viranomaiselle.

Tuomioistuimen eräistä henkilö- ja perheoikeudellisista ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista säädetään erikseen.

9 §

Ilmoitus ratkaisusta on varmennettava tallentamalla tuomiolauselmajärjestelmään ilmoituksen laatijan nimi. Edellä 4–7 §:ssä mainittu tuloste ja päätösilmoitus on varmennettava laatijan allekirjoituksella.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Tällä päätöksellä kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) yleisten alioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa 12 päivänä joulukuuta 1975 annettu oikeusministeriön päätös (941/75); sekä

2) hovioikeuksien päätösilmoituksista rikosasioissa 3 päivänä joulukuuta 1976 annettu oikeusministeriön päätös (947/76).

Tätä päätöstä sovelletaan yleisten alioikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista päätöksen voimaantulon jälkeen tehtäviin ilmoituksiin. Hovioikeus tekee kuitenkin tämän päätöksen voimaantulon jälkeen toisena oikeusasteena ratkaisemastaan asiasta ilmoituksen tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti, jos alioikeuden vastaava ilmoitus on tehty ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.