Seurattu SDK 968/2022 saakka.

30.12.1991/1707

Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2007/1277, joka tuli A:n 123/2008 mukaisesti voimaan 1.3.2008.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (11.12.2002/1057)

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon (kauppa-alusluettelo) voidaan merkitä lastialus ja sellainen muu alus, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lastin kuljettamiseen, kun:

1) alus on merkitty Suomen alusrekisteriin;

2) alusta käytetään pääasiassa ulkomaan meriliikenteeseen; ja

3) aluksella varustamotoimintaa työnantajana harjoittavan yhteisön Suomeen suuntautuvassa liikenteessä olevien lastialusten laivaväen kokonaismäärästä vähintään puolet on Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisia.

(15.7.2005/544)

Kauppa-alusluetteloon merkittäväksi alukseksi hyväksytään myös sellaiset hinaajat ja työntäjät, jotka kuljettavat säännöllisesti lastiproomuja pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, samoin kuin sellaiset matkustaja-aluksiksi katsastetut alukset, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu lastin kuljettamiseen ja joilla on enintään 120 matkustajapaikkaa. Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös sellaiset ruoppaajat, joita käytetään pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä. (15.7.2005/544)

Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös sellainen kolmansien maiden välillä liikennöivä muu kuin 2 momentissa tarkoitettu suomalainen matkustaja-alus, joka täyttää 1 momentin 1 ja 2 kohdan edellytykset ja joka ei liikennöi säännöllisesti pohjoismaisesta satamasta.

Kauppa-alusluetteloon voidaan merkitä myös sellainen muu kuin 2 tai 3 momentissa tarkoitettu suomalainen matkustaja-alus, joka täyttää 1 momentin 1 ja 2 kohdan edellytykset ja joka liikennöi säännöllisesti suomalaisesta satamasta. Tällaisen aluksen osalta ei kuitenkaan sovelleta tämän lain 6 §:n 2 momentin, 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n säännöksiä.

Aluksen katsotaan olevan pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä, jos alus on kalenterivuoden aikana yli puolet toiminta-ajastaan ulkomaan meriliikenteessä, mukaan lukien Saimaan kanavan kautta tapahtuva liikenne. (15.7.2005/544)

2 §

Kauppa-alusluetteloa pitää merenkulkuhallitus, joka myös päättää aluksen merkitsemisestä luetteloon.

Alusrekisterinpitäjä Ahvenanmaalla voi myös merkitä Ahvenanmaalla alusrekisteriin merkityn aluksen kauppa-alusluetteloon.

3 §

Alus on omistajan tai aluksella varustamotoimintaa harjoittavan suomalaisen työnantajan hakemuksesta merkittävä kauppa-alusluetteloon, kun alus täyttää 1 §:ssä mainitut luetteloon merkitsemisen edellytykset. (15.7.2005/544)

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot ja asiakirjat aluksesta ja sen käytöstä sekä muista asian ratkaisemiseen vaikuttavista seikoista. Hakijan on lisäksi toimitettava merenkulkuhallituksen pyynnöstä kaikki muutkin hakemuksen käsittelyssä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.

4 §

Jos kalenterivuoden aikana pääasiassa ulkomaan meriliikenteessä käytettävän, kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työvoimakustannukset on saatettu työmarkkinaosapuolten sopimalla tavalla sellaiselle tasolle, että ne, huomioon ottaen pykälässä tarkoitettu tuki, mahdollistavat toiminnan kansainvälisessä liikenteessä, myönnetään aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, mutta alus on rekisteröity Suomeen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle valtion varoista tukena: (15.7.2005/544)

1) yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta merityötulosta toimitettua ennakonpidätystä ja maksettuja työnantajan sosiaaliturva-, merimieseläkevakuutus-, työttömyysvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja vastaavat määrät sekä vapaa-ajan ryhmähenkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuutuksesta työnantajan maksamaa osuutta vastaavat määrät; sekä (3.11.2000/922)

2) rajoitetusti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella tehdystä työstä saamasta palkkatulosta perittyä lähdeveroa ja maksettua työnantajan sosiaaliturvamaksua vastaava määrä.

Lain 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun matkustaja-aluksen osalta tukena kuitenkin myönnetään 1 momentin 1 kohdasta poiketen määrä, joka vastaa 97 prosenttia yleisesti verovelvollisen merenkulkijan kauppa-alusluetteloon merkityltä alukselta saamasta merityötulosta toimitetusta ennakonpidätyksestä. (11.12.2002/1057)

Tukea voidaan myöntää myös Ahvenanmaalla rekisteröidyn aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle. (15.7.2005/544)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei kuitenkaan myönnetä kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen suomalaiselle omistajalle tai, jos omistaja on ulkomaalainen, aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle suomalaiselle työnantajalle sinä aikana, kun tälle maksetaan sellaista valtion tukea, jonka tarkoituksena on aluksen käyttökustannusten alentaminen, eikä siltä osin kuin samankaltaista tukea maksetaan muualta. (15.7.2005/544)

Tuen myöntää ja maksaa merenkulkuhallitus.

Tuen epäämistapauksissa on kuultava asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä.

5 §

Liikenneministeriö antaa tuen hakemista, myöntämistä ja maksamista sekä valvontaa koskevat samoin kuin muut tarvittavat määräykset ja ohjeet.

6 §

Kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella on noudatettava Suomen lakia, jollei toisin säädetä.

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavalla työehtosopimuksella voidaan sopia toisin siitä, mitä merimieslaissa (423/78), merityöaikalaissa (296/76), merimiesten vuosilomalaissa (433/84) ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa (725/78) säädetään. Työehtosopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä yksityiskohtaisesti ilmi, mitä ehtoja lain säännösten sijasta on noudatettava. Työehtosopimuksen määräys, jolla on vähennetty Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa vahvistettuja edellä mainituissa laeissa säädettyjä työntekijöiden etuja vastaavia etuja, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava kansainvälisen sopimuksen määräyksiä tai jos se ei ole mahdollista, lainsäännöksiä, joilla on toteutettu kansainvälisen sopimuksen määräykset.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun työehtosopimukseen sidottu työnantaja saa soveltaa sen määräyksiä myös niihin työntekijöihin, jotka eivät ole työehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden työsuhteissa on muutoin noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä.

7 §

Poiketen siitä mitä työehtosopimuslain (436/46) 1 §:n 1 momentissa säädetään, kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavan työehtosopimuksen voi tehdä, elleivät asianomaiset suomalaiset työmarkkinaosapuolet ole tehneet samaa työtä koskevaa työehtosopimusta, myös sellainen ulkomainen työntekijöiden yhdistys, joka täyttää Kansainvälisen työjärjestön sopimuksissa n:o 87 ja 98 (SopS 45/49 ja SopS 32/51) asetetut edellytykset.

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen työsuhteissa noudatettavaan työehtosopimukseen sidotun työnantajan on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä myös sellaisen työntekijän työsuhteessa, joka ei ole sidottu työehtosopimukseen.

8 §

Tässä laissa tarkoitettuja työsuhteita koskevat ja niistä johtuvat riita- ja rikosasiat on käsiteltävä ja ratkaistava merimieslain 88 §:ssä tarkoitetussa tuomioistuimessa. Ulkomaalaisen työntekijäyhdistyksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan kuitenkin sopia, että työehtosopimukseen sidotun työntekijän työsuhteen ehtoja koskeva riita-asia ratkaistaan työntekijäyhdistyksen kotimaan tuomioistuimessa, jollei jäljempänä säädetystä johdu muuta.

Tässä laissa tarkoitettuja työehtosopimuksia koskevat riita-asiat käsittelee ja ratkaisee työtuomioistuin.

9 §

Kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella työskenteleviin ulkomaalaisiin ei sovelleta ulkomaalaislain (378/91) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaista työlupamenettelyä.

Ulkomaalaisten merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvät kysymykset käsitellään työministeriön yhteydessä toimivassa merimiesasiain neuvottelukunnassa sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

10 § (15.7.2005/544)

Kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen omistajan sekä aluksella varustamotoimintaa harjoittavan suomalaisen työnantajan on ilmoitettava Merenkulkulaitokselle sellaisista olosuhteiden muutoksista, joilla voi olla merkitystä aluksen luettelossa pitämisen kannalta.

11 §

Alus poistetaan kauppa-alusluettelosta, jos aluksen omistajan ilmoituksen tai Merenkulkulaitoksen muutoin saamien tietojen perusteella käy selville, että 1 §:ssä tarkoitetut luetteloon merkitsemisen edellytykset eivät enää täyty eikä syy tähän ole väliaikainen. (15.7.2005/544)

Kauppa-alusluettelosta poistamisesta päättää merenkulkuhallitus.

Merenkulkuhallituksen tulee kuulla Ahvenanmaan itsehallintoviranomaisia, kun Ahvenanmaalla alusrekisteriin merkitty alus poistetaan kauppa-alusluettelosta.

12 §

Merenkulkuhallituksen on määrättävä tuki palautettavaksi, jos yhteisö on:

1) antanut kauppa-alusluetteloon merkitsemistä tai tukea hakiessaan olennaisessa kohdassa väärän, harhaanjohtavan tai puutteellisen tiedon;

2) salannut aluksen kauppa-alusluetteloon hyväksymiseen tai tuen saamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja;

3) kieltäytynyt antamasta kauppa-alusluettelonpidon valvontaa varten tarvittavia tai tuen saamiseen liittyviä tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa; tai

4) jos tuki on muutoin myönnetty tai maksettu perusteettomasti tai virheellisin perustein.

Palautettavalle määrälle on maksettava tuen maksupäivästä korkoa, joka vastaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Jollei palautettavaa määrää makseta viimeistään asetettuna eräpäivänä, on sille maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. (3.3.1995/295)

13 §

Tämä laki ja sen nojalla annetut määräykset samoin kuin lain 6 §:ssä mainittujen lakien soveltamisalaa koskevat Kansainvälisen työjärjestön Suomea sitovat sopimukset on oltava nähtävillä kauppa-alusluetteloon merkityllä aluksella.

14 §

Tämän lain 1 §:ssä säädettyjen kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytysten noudattamista valvoo merenkulkuhallitus.

Tullihallitus on velvollinen tarvittaessa antamaan merenkulkuhallitukselle virka-apua tässä valvontatehtävässä.

15 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa, kuultuaan asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä, liikenneministeriö.

Työministeriö antaa tarvittaessa, kuultuaan asianomaisia valtakunnallisia työmarkkinajärjestöjä, ohjeita lain soveltamisesta työlainsäädännön alaan liittyvien kysymysten osalta.

16 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Jos työsopimus lakkaisi irtisanomisen, sovitun määräajan päättymisen tai muun syyn takia, mutta työ aluksen kauppa-alusluetteloon merkitsemisen jälkeen jatkuu niin kuin merimieslain 42 §:ssä on sanottu, on sopimussuhteessa edelleen noudatettava ennen sen hiljaista pidentymistä noudatettuja ehtoja.

HE 119/91, LiV.miet.5/91

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1992/1611:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Lain 1 §:n 1 momentin 4 kohta tulee kuitenkin voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 263/92, LiVM 11/92

3.3.1995/295:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Palautettavaan suoritukseen, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94, TaVM 58/94

23.12.1999/1301:

Lain voimaantulosta säädetään asetuksella. Lakia sovelletaan vuodelta 2000 aiheutuvaan työnantajan merimieseläkevakuutusmaksua vastaavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 173/1999, LiVM 5/1999, EV 133/1999

3.11.2000/922:

Lain voimaantulosta säädetään asetuksella. Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä heinäkuuta 2000 aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen.

Tällä lailla kumotaan ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1999 annettu laki (1301/1999). Kumottavaa lakia sovelletaan kuitenkin vuoden 2000 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta aiheutuvaan työnantajan merimieseläkevakuutusmaksua vastaavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 129/2000, LiVM 7/2000, EV 119/2000

21.12.2001/1349:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 144/2001, LiVM 12/2001, EV 163/2001

11.12.2002/1057:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2002.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 210/2002, LiVM 16/2002, EV 179/2002

24.6.2004/542:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana, ja se on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lain 4 a §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin siten, että siinä tarkoitettu tuki maksetaan puolivuosittain, ensimmäisen kerran vuoden 2004 heinäkuun alun ja saman vuoden joulukuun lopun välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain soveltamisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (71/1992) määrätään.

HE 72/2004, LiVM 15/2004, EV 80/2004

15.7.2005/544:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lain 4 §:n 1 momentin johdantokappaletta sekä 3 ja 4 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä heinäkuuta 2005 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

L 544/2005 on voimassa A:n 575/2006 mukaisesti 12.7.2006 alkaen.

HE 58/2005, LiVM 14/2005, EV 76/2005

22.12.2006/1322:

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, ja sen 4 §:n 2 momentti on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen ja muutoin siten kuin ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain (1707/1991) nojalla säädetään.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 226/2006, LiVM 24/2006, EV 204/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.