Seurattu SDK 1565/2019 saakka.

19.4.1991/740

Laki valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2007/1368.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan valtion osakasvallan käyttöön taloudellista toimintaa harjoittavissa valtionyhtiöissä, ei kuitenkaan valtion liikelaitosten hallittavissa osakeyhtiöissä. Lakia ei myöskään sovelleta osakasvallan käyttöön asunto-osakeyhtiöissä tai, jollei valtioneuvosto yksittäistapauksessa toisin määrää, yhtiöissä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kiinteän omaisuuden omistus tai hallinta.

Jos valtion osakasvallan käytöstä säädetään myös määrättyä valtionyhtiötä erikseen koskevassa laissa, noudatetaan kyseisen lain säännöksiä siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä.

Valtion omistaessa merkittäväksi katsottavan vähemmistöosuuden osakeyhtiössä, noudatetaan osuuden muodostavien osakkeiden hallinnoinnissa soveltuvin osin tämän lain 4, 5 ja 7 §:ää.

2 §
Määritelmät

Valtionyhtiöllä tarkoitetaan tässä laissa osakeyhtiötä, jossa valtiolla on välittömään osakeomistukseensa perustuva määräysvalta.

Määräysvallalla tarkoitetaan osakeomistusosuutta, joka tuottaa yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Määräenemmistövallalla tarkoitetaan yhtiöjärjestyksen muuttamiseen osakeyhtiölain (734/78) mukaan vaadittavaa osakeomistusosuutta yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä laskettuna sekä määrävähemmistöllä sen muuttamisen estämiseen riittävää osuutta. Valtion osuuksiin ei tätä momenttia sovellettaessa lueta kansaneläkelaitoksen tai Suomen Pankin omistamia osakkeita.

Osakasvallalla tarkoitetaan kaikkia osakeyhtiölain mukaisia osakeomistukseen liittyviä oikeuksia.

3 §
Osakehankinnat

Osakkeiden merkitsemisestä valtiolle ja muulla tavoin tapahtuvista vastikkeellisista osakehankinnoista valtionyhtiössä tai valtionyhtiöksi tällaisen toimenpiteen seurauksena tulevassa yhtiössä päättää valtioneuvosto, jollei 6 §:stä muuta johdu, valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa sekä muutoin tulo- ja menoarviossa mainituin ehdoin ja edellytyksin.

Ilman 5 §:ssä tarkoitettua eduskunnan suostumusta ei valtion toimenpitein saa yhtiökokouksessa myötävaikuttaa osakepääoman korottamiseen tai päätökseen yhtiön hallitukselle annettavasta valtuudesta osakepääoman korottamiseksi, jos korottamisesta saattaisi seurata valtion määräysvallan tai määräenemmistövallan menettäminen.

4 §
Osakkeiden luovutus

Valtion omistamia osakkeita ei saa luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta, jollei luovutukseen liittyvistä erityisistä olosuhteista muuta johdu. Käyvän hinnan olennaiseen alittamiseen on kuitenkin aina saatava eduskunnan suostumus. Luovutuksesta päättää valtioneuvosto 6 §:ssä säädetyin rajoituksin.

Osakkeiden luovutukseen verrattavana pidetään valtionyhtiön sulauttamista muuhun yhtiöön sekä vapaaehtoiseen selvitystilamenettelyyn ryhtymistä valtionyhtiössä.

5 §
Eduskunnan suostumus

Jos osakkeiden luovutus, osakkeiden merkitsemättä jättäminen, osakkeenomistajan etuoikeudesta poikkeaminen uusmerkinnässä tai muu vastaava osakejärjestely aiheuttaisi valtion määräysvallan tai määräenemmistövallan menetyksen taikka, muussa kuin valtionyhtiössä, määrävähemmistön hallinnan menetyksen, on järjestelyn toteuttamiseen liittyvien valtion toimenpiteiden edellytyksenä, että eduskunta antaa niihin suostumuksensa.

6 §
Valtioneuvoston toimivalta

Valtioneuvosto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) osakepääoma- ja muita sijoituksia valtionyhtiöiden omaan pääomaan;

2) muita merkittäviä osakehankintoja ja -luovutuksia;

3) valtion edustajien määräämistä valtionyhtiöiden yhtiökokouksiin ja toimiohjeiden antamista heille; sekä

4) valtion etujen turvaamista sekä valtionyhtiöitä yhteisesti koskevia hallinnointiperiaatteita.

Milloin valtionyhtiön tai muun osakeyhtiön valtiolle kuuluvien osakkeiden hallinnointi on uskottu määrätylle virastolle tai laitokselle, virasto tai laitos käsittelee kaikki ne asiat, jotka koskevat valtion osakeomistuksen muutoksia yhtiössä tai muita viraston tai laitoksen hallitsemien osakkeiden osalta osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, ja sitä koskevat samat rajoitukset kuin valtioneuvostoa.

7 §
Eräiden säännösten soveltaminen

Valtion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/88) 24 §:n 1 momenttia ei sovelleta tämän lain soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden osakkeide luovutukseen.

Mitä tässä laissa säädetään osakkeista, koskee soveltuvin osin myös vaihtovelkakirjoja. Osakkeita koskevia säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös osakkeista mahdollisesti annettaviin osakeantitodistuksiin sekä osakkeisiin liittyviin osakeantilippuihin, osinkolippuihin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin.

8 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanemisesta annetaan asetuksella.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan:

1) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa eräät valtion teollisuuslaitokset perustettaville osakeyhtiöille 31 päivänä joulukuuta 1931 annettu laki (387/31) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

2) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Naantalin kaupungin läheisyydessä rakenteilla oleva polttoainevarasto perustettavalle osakeyhtiölle 14 päivänä kesäkuuta 1946 annettu laki (469/46) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

3) Valtion Metallitehtaiden muodostamisesta osakeyhtiöksi 7 päivänä marraskuuta 1950 annettu laki (537/50) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;

4) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa perustettavalle Kemijoki Oy nimiselle osakeyhtiölle valtion Kemijoessa ja sen lisäjoissa omistamia vesivoimaoikeuksia 29 päivänä joulukuuta 1952 annetun lain (458/52) 3 ja 4 §;

5) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa valtion polttoainekeskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle 22 päivänä joulukuuta 1983 annettu laki (1015/83); sekä

6) valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Vammaskosken tehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin 27 päivänä huhtikuuta 1990 annettu laki (373/90).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 300/90, vvvk.miet. 100/90, svk.miet. 319/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.