Seurattu SDK 968/2022 saakka.

12.4.1991/678

Asetus mittatekniikan keskuksesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2015 alkaen. Ks. L Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi 762/2014 6 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään mittatekniikan keskuksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1149/90) 2 ja 5§:n nojalla:

Mittatekniikan keskuksen tehtävät
1 §

Mittatekniikan keskuksesta annetun lain (1149/91) 1§:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi mittatekniikan keskuksen tulee:

1) seurata yleistä kehitystä toimialallaan ja tehdä esityksiä toimialansa lainsäädännön kehittämiseksi;

2) suorittaa toimialaansa koskevia selvityksiä, osallistua alansa tutkimustoimintaan ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvistä kysymyksistä;

3) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa ja osallistua alansa koulutustoimintaan; sekä

4) seurata kansainvälistä kehitystä ja pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin ja laitoksiin.

1 a § (22.12.2005/1193)

Akkreditointijärjestelmään liittyvistä tehtävistä huolehtii kansallisena akkreditointielimenä mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö (FINAS-akkreditointipalvelu).

Johtokunta
2 §

1 momentti on kumottu A:lla 22.12.2005/1193.

Jollei 4 a §:ssä toisin säädetä, Mittatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1149/1990) säädetään:

1) asettaa tavoitteet keskuksen toiminnalle sekä päättää keskuksen strategiasta, merkittävistä linjauksista ja laajoista hankkeista;

2) ohjata ja valvoa keskukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää keskuksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

4) hyväksyä ja allekirjoittaa tulossopimus ja tilinpäätös yhdessä keskuksen ylijohtajan kanssa; sekä

5) käsitellä muut merkittävät asiat, jotka ylijohtaja saattaa johtokunnan käsiteltäväksi.

(23.9.2010/828)
3–4 §

3–4 § on kumottu A:lla 23.9.2010/828.

Akkreditointiasiain valtuuskunta (22.12.2005/1193)
4 a § (22.12.2005/1193)

Akkreditointiasiain valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä mittatekniikan keskuksesta annetussa laissa säädetään, erityisesti:

1) asettaa akkreditointijärjestelmään liittyviä tehtäviä koskevat tavoitteet sekä päättää akkreditointiyksikön toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa akkreditointiyksikölle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) valvoa akkreditointiyksikön taloutta.

Valtuuskunta voi käsitellä myös muita merkittäviä akkreditointiyksikköä koskevia asioita, jotka yksikön päällikkö saattaa valtuuskunnan käsiteltäviksi.

Valtuuskunta toimii yhteistyössä mittatekniikan keskuksen johtokunnan kanssa, jos 1 tai 2 momentissa mainittu asia on tarpeen käsitellä osana keskuksen ohjausta ja valvontaa.

4 b–4 c §

4 b–4 c § on kumottu A:lla 23.9.2010/828.

4 d § (23.9.2010/828)

Akkreditointijärjestelmän sekä vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistämiseksi toimii lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunta, josta säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (977/2005).

Mittatekniikan keskuksen organisaatio ja henkilöstö (22.12.1994/1377)
5 § (22.12.1994/1377)

Mittatekniikan keskuksen päällikkönä on ylijohtaja, jolla on professorin arvonimi. Lisäksi keskuksessa on muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä. (20.1.2005/14)

Ylijohtaja valvoo ja kehittää Mittatekniikan keskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle. (23.9.2010/828)

Mittatekniikan keskuksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

6 § (22.12.1994/1377)

6 § on kumottu A:lla 22.12.1994/1377.

Asioiden ratkaiseminen
7 § (22.12.2005/1193)

Mittatekniikan keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, akkreditointiasiain valtuuskunta, ylijohtaja, akkreditointiyksikön päällikkö tai muu virkamies, jolle toimivalta on työjärjestyksen mukaan annettu.

Päätökset tehdään esittelystä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

8 § (22.12.2005/1193)

Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin akkreditointijärjestelmään liittyvän tai akkreditointeja koskevan asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistavana.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
9 § (20.1.2005/14)

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä johtamiskokemusta.

Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.

10 § (23.9.2010/828)

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto. Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päällikön nimittää johtokunta.

Akkreditointiyksikön päällikön ja hänen sijaisensa nimittää kuitenkin akkreditointiasiain valtuuskunta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä

Ylijohtajan sijainen (20.1.2005/14)
11 § (20.1.2005/14)

Ylijohtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii johtokunnan määräämä virkamies.

12 § (17.5.2000/455)

12 § on kumottu A:lla 17.5.2000/455.

Erinäiset säännökset
13 § (22.12.2005/1193)

13 § on kumottu A:lla 22.12.2005/1193.

14 §

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa omistaa eikä johtaa keskuksen toimialaan kuuluvaa yritystä, liikettä tai laitosta eikä muutoinkaan olla siinä siten osallisena, että hän tulee virkamiesten esteellisyyttä koskevien säännösten mukaan toiminnassaan esteelliseksi. Hän ei myöskään saa omistaa patentti- tai mallioikeutta keskuksen toimialaan kuuluvassa yrityksessä, liikkeessä tai laitoksessa käytettävään koneeseen, laitteeseen, valmistusmenetelmään tai malliin.

Mittatekniikan keskuksen virkamies tai muu sen henkilöstöön kuuluva ei saa ilman ylijohtajan kirjallista lupaa antaa yksityistä asiantuntijalausuntoa keskuksen toimialaan kuuluvalta alalta. Lupa voidaan myöntää, jos lausunnon antaminen ei ole ristiriidassa asianomaisen virka- tai työtehtävien kanssa. (20.1.2005/14)

15 § (21.5.1999/694)

15 § on kumottu A:lla 21.5.1999/694.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin ennen sen voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1994/1377:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Mittatekniikan keskuksen johtokunta, joka on asetettu 15.6.1994 ja 14.6.1997 väliseksi ajaksi, jatkaa toimikautensa loppuun.

5.12.1997/1089:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 9 ja 10 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

21.5.1999/694:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

17.5.2000/455:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

20.1.2005/14:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

22.12.2005/1193:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

23.9.2010/828:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.