Seurattu SDK 125/2023 saakka.

12.4.1991/654

Merimieseläkeasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Ks. L merimieseläkelain voimaanpanosta 1291/2006 1 §.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 2 §:n 2 momentin, 16 §:n 2 momentin ja 69 §:n nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 16 §:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90):

1 §

Työnantajan on suoritettava merimiestoimessa olevien palkasta kalenterikuukauden aikana pidättämänsä vakuutusmaksut ja niitä vastaava oma maksunsa merimieseläkekassalle viimeistään sanottua kalenterikuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 10 päivänä. Saman ajan kuluessa on työnantajan toimitettava vakuutusmaksuista eläkekassalle tilitys, josta käy ilmi kussakin laivassa toimitettujen pidätysten määrä sekä niitä vastaava työnantajan maksuosuus.

Työnantajan on ilmoitettava eläkekassalle tämän lomakkeita käyttäen:

1) merimieseläkelain alaisen työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä viipymättä, jollei eläkekassan kanssa ole erityisestä määräajasta sovittu, tällöin kuitenkin niin, että kunkin kalenterivuosineljänneksen tiedot ilmoitetaan viimeistään sitä seuraavan kuukauden kuluessa;

2) kalenterivuoden päättyessä jatkuvat merimieseläkelain alaiset työsuhteet seuraavan helmikuun loppuun mennessä;

3) kohdassa 1 ja 2 tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä eläketurvan hoitamista varten tarvittavat palkka-, palvelusaika- ja muut tiedot sekä palveluasema kalenterivuoden tai työsuhteen päättyessä; sekä

4) työntekijän kuoltua perhe-eläkkeen määräämiseksi työntekijän nimi, henkilötunnus ja muut välttämättömät työsuhdetiedot.

(30.12.2004/1424)

Työnantaja, joka hoitaa työeläkevakuutukseen liittyvät työnantaja- suoritukset pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelusjärjestelmästä annetussa laissa (658/2004) tarkoitetun palvelujärjestelmän kautta, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläkekassalle 2 momentissa tarkoitetut tiedot. (30.12.2004/1424)

Eläkekassa on velvollinen viipymättä ilmoittamaan eläketurvakeskukselle tämän määräämällä tavalla kaikki edellä mainitut työsuhteet samoin kuin näissä myöhemmin tapahtuvat muutokset. Eläkekassan on myös annettava eläketurvakeskukselle muita eläketurvan järjestämistä koskevia tietoja siten kuin eläketurvakeskus tarkemmin määrää.

2 § (30.12.2004/1424)

2 § on kumottu A:lla 30.12.2004/1424.

3 §

Laskettaessa ajanjaksojen pituuksia katsotaan kalenterikuukauteen sisältyvän 30 päivää. Kalenterikuukausien pituudet tasoitetaan siten, että kuukauden viimeistä päivää ja karkausvuonna myös helmikuun viimeistä edellistä päivää pidetään 30 päivänä.

Ajanjakson pituus kuukausina lasketaan siten, että siihen 1 momentin mukaan sisältyvien päivien lukumäärä jaetaan kolmellakymmenellä. Eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa laskettaessa jätetään tällöin osamäärään ehkä sisältyvä vajaa kuukausi huomioon ottamatta. Jos kuitenkin alle kuukauden kestäneiden työsuhteiden palvelusaikaa laskettaessa jää jäljelle vähintään 15 päivää, katsotaan niiden vastaavan yhtä kuukautta.

4 § (30.12.2004/1424)

Vapaakirjalla tarkoitetaan ennen vuotta 2005 voimassa olevien säännösten mukaan muodostettua oikeutta vastaiseen eläkkeeseen:

1) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, jonka päättyessä työntekijällä tai hänen omaisellaan ei ole välittömästi ollut oikeutta eläkkeen saamiseen tai jonka päättyessä työntekijä ei ole välittömästi siirtynyt merimieseläkelain 14 §:n 3 momentin, sellaisena kuin lainkohta on voimassa ennen 1 päivää tammikuuta 2005, mukaisesti varhennetulle vanhuuseläkkeelle;

2) sellaisen ennen vuotta 2005 päättyneen työsuhteen perusteella, joka on päättynyt osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta;

3) sellaisen työsuhteen perusteella, joka merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain (884/2004) voimaantulosäännöksen 4 momentin mukaisesti on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2004; tai

4) sellaisen työsuhteen perusteella, johon sovelletaan 3 kohdassa mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (884/2004) 2 momentin toista virkettä tai 12 momenttia.

Jos työntekijällä on työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, myönnetään 1 momentin mukainen vapaakirja eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamissa merimieseläkelain mukaisissa vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään. Merimieseläkelain mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin merimieseläkelain mukaisen eläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1149/2004) säädetään. Vastaavasti menetellään, jos tällainen työntekijä saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoisen jatkovakuutuksen perusteella.

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin piiriin kuuluvaa työntekijää, jonka voimaantulosäännöksessä tarkoitettu työsuhde päättyy aikaisintaan neljä kuukautta ennen voimaantulosäännöksessä tarkoitetun 62 vuotta alemman iän täyttämistä.

Jos työntekijällä kuollessaan oli 2 momentissa tarkoitetun vapaakirjan perusteella oikeus eläkkeeseen, hänen jälkeensä merimieseläkelain 15 a ja 15 b §:ssä mainituilla edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä samansuuruisen vapaakirjan perusteella.

Mitä 2 momentissa säädetään koskee myös sellaista työntekijää, joka merimieseläkelain 17 b §:n 2 momentin perusteella on oikeus jäädä eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä merimieseläkelain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa sanotun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 15 päivänä.

Ennakko suoritetaan kahtenatoista yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakon on oltava eläkekassan käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä pankkien aukiolopäivänä. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä. (30.12.2004/1424)

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion osuudeksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja arvioidun valtion osuuden erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa säädetään.

Edellä 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläkekassan on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

6 § (30.12.2003/1342)

Toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä ja eläkehakemuksen ratkaisemisesta toimivaltaisessa eläkelaitoksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 12 ja 12 a–12 d §:ssä säädetään.

7 § (9.8.2002/655)

7 § on kumottu L:lla 9.8.2002/655.

8 § (30.12.2003/1342)

Tätä asetusta sovellettaessa on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 11, 16 ja 17 §:ssä säädetään.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1995/1750:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

9.8.2002/655:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun merimieseläkeasetuksen (654/1991) 7 §.

HE 8/2002, StVM 10/2002, EV 86/2002

30.12.2003/1342:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

30.12.2004/1424:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.