Seurattu SDK 125/2023 saakka.

27.3.1991/604

Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.6.2003/497, joka on voimassa 1.10.2003 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyö

Tässä laissa säädetään viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyöstä kuntoutuspalvelujen antamisessa, asiakkaiden kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioimisessa, kuntoutukseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä sekä työllistymisen edistämisessä. Tällaista toimintaa kutsutaan tässä laissa kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöksi.

2 §
Kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyön tarkoitus ja sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä työvoima- ja opetusviranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen tulee olla keskenään yhteistyössä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla kuntoutukseen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamiseksi tilanteissa, joissa kuntoutusasiakkaan palvelutarpeisiin ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Näiden viranomaisten tulee toimia yhteistyössä myös muiden palvelujärjestelmien kanssa.

Asiakaspalveluyhteistyö sisältää viranomaisten ja palvelujärjestelmien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista sopimisen, kuntoutusasiakkaiden palvelutarpeiden arvioinnin, palvelujen suunnittelun ja niihin liittyvien yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen vaihdon, kuntoutusasiakkaiden tarpeita vastaavien ratkaisujen etsimisen ja tarvittaessa kuntoutusasiakasta koskevien lausuntojen antamisen. Salassa pidettäviä tietoja voidaan antaa vain silloin, kun se on yhteistyön toteuttamiseksi välttämätöntä.

Asiakaspalveluyhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisten viranomaisten toimintaa. Lisäksi yhteistyön kehittämiseksi on perustettava paikallisen, alueellisen ja valtakunnan tason yhteistyöelimet, joiden tehtävistä säädetään jäljempänä.

Tarvittaessa laaditaan palveluja varten yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma kuntoutuksesta.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tämä laki koskee kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyötä, mikäli siitä ei ole lailla toisin säädetty.

2 luku

Paikallinen yhteistyö

4 §
Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä

Kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä.

Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä.

Yhteistyöryhmänä voi toimia myös terveydenhuoltoviranomaisten, työvoimaviranomaisten tai kansaneläkelaitoksen asettama asiakasyhteistyöryhmä täydennettynä eri asiantuntijatahojen edustuksella.

5 §
Yhteistyöryhmän kokoonpano

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään kuuluu sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja työvoimaviranomaisen sekä kansaneläkelaitoksen nimeämä edustaja.

Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös opetus- ja ammattikasvatusviranomaisten sekä muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen, laitosten ja järjestöjen edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla asiantuntijoita.

Kuntoutusasiakkaalle ja tarvittaessa hänen lähiomaiselleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi kuntoutusasiakasta koskevassa lausuntoasiassa.

6 §
Yhteistyöryhmän tehtävät

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella tasolla sekä käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Yhteistyöryhmä antaa lisäksi lausuntoja yksittäisistä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevista asioista.

Yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian käsittelemiseen yhteistyöryhmässä on oltava asiakkaan suostumus.

7 §
Lausunnon antaminen

Sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus-, ammattikasvatus- ja työvoimaviranomainen, työterveyshuoltojärjestelmä sekä kansaneläkelaitos ja muu viranomainen, yhteisö tai laitos sekä kuntoutusasiakas voivat pyytää yhteistyöryhmältä lausuntoa yksittäisestä kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötä koskevasta asiasta.

Yhteistyöryhmä ei saa ilman kuntoutusasiakkaan suostumusta antaa lausuntoa viranomaiselle, yhteisölle tai laitokselle.

Jos kysymys on liikenne-, tapaturma- tai työeläkevakuutusjärjestelmien mahdollisesti korvattavaksi kuuluvasta toiminnasta, asianomaiselle vakuutuslaitokselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Työryhmä on kutsuttava koolle niin, että tarpeelliset lausunnot voidaan antaa viivytyksettä. Jos lausuntopyyntö on ilmeisen aiheeton, ei lausuntoa tarvitse antaa.

Jos sama asia on vireillä muutoksenhaun johdosta, työryhmä ei anna siitä lausuntoa.

3 luku

Alueellinen yhteistyö

8 §
Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunta

Lääninhallitus asettaa kutakin sairaanhoitopiirin aluetta varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunnan.

Lääninhallituksen tehtävänä on myös yhteensovittaa läänin alueen toimikuntien työtä.

9 §
Yhteistyötoimikunnan kokoonpano

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikuntaan kuuluu keskeisten kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyön alalla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten sekä opetus- ja työhallinnon ja kansaneläkelaitoksen nimeämä asiantuntija.

Yhteistyötoimikunnan on kutsuttava tarvittaessa kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien sekä muiden yhteisöjen, laitosten ja järjestöjen sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla asiantuntijoita.

10 §
Yhteistyötoimikunnan tehtävät

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikunnan tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata tämän lain mukaista viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä käsitellä asiakaspalveluyhteistyötä koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Yhteistyötoimikunta voi erityisissä tapauksissa ottaa käsiteltäväkseen myös yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian.

Lisäksi toimikunnan on huolehdittava paikallisten yhteistyöryhmien yhteistyön edistämisestä ja järjestettävä tarvittavaa ohjausta ja koulutusta.

4 luku

Valtakunnallinen yhteistyö

11 §
Kuntoutusasiain neuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama kuntoutusasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on ohjata, kehittää ja yhteensovittaa viranomaisten, yhteisöjen ja laitosten yhteistyötä sekä alueellisten kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyötoimikuntien toimintaa.

Tarkemmat säännökset kuntoutusasiain neuvottelukunnasta annetaan asetuksella.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

12 § (21.5.1999/677)
Salassapitovelvollisuus

Joka saa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun lausunnon yhteydessä kuntoutusasiakasta koskevia tietoja, on velvollinen pitämään ne salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn mukaisesti.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

13 §
Työjärjestys

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun yhteistyöryhmän ja 8 §:ssä tarkoitetun toimikunnan on hyväksyttävä työjärjestys, jossa on määräykset kokousten koolle kutsumisesta, työskentelytavasta, päätösmenettelystä ja muista tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista.

14 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

Kunnan on nimettävä 4 §:ssä tarkoitettu yhteistyöryhmä ja lääninhallituksen 8 §:ssä tarkoitettu yhteistyötoimikunta ensimmäisen kerran 3 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 259/90, sosvk.miet. 49/90, svk.miet. 253/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.4.1995/640:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

21.5.1999/677:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.