Seurattu SDK 834/2022 saakka.

8.3.1991/505

Laki maanmittauslaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.12.2013/900, joka on voimassa 1.1.2014 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (30.12.1993/1630)

Maanmittauslaitos muodostuu keskushallinnosta sekä sen alaisista valtakunnallisista ja piirihallinnon toimintayksiköistä. Maanmittauslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen.

2 § (25.11.2011/1187)

Maanmittauslaitoksen tehtävänä on:

1) huolehtia kiinteistönmuodostamis- ja tilusjärjestelytoiminnasta sekä kiinteistöjä koskevien rekisterien pitämisestä;

2) huolehtia kiinteistöjä koskevista kirjaamisasioista sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitämisestä;

3) huolehtia yleisistä kartastotöistä sekä maastotietoja ja ilmakuvia koskevien tietojärjestelmien pitämisestä;

4) tukea paikkatietoinfrastruktuurin ylläpitämistä ja kehittämistä ja edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta ja kartantuotantoa;

5) myydä, julkaista ja jakaa karttatietoja ja toimialansa muita tietoja;

6) harjoittaa kiinteistöarviointia;

7) huolehtia alansa kehittämisestä ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen suoritettavaksi.

Maanmittauslaitos voi tilauksesta suorittaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä, avustaa kiinteistöjä koskevien valtioneuvoston asetuksella säädettävien asioiden hoidossa sekä kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella huolehtia kunnan kiinteistöinsinöörille säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi maanmittauslaitos suorittaa maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

3 § (25.11.2011/1187)

Maanmittauslaitoksen päällikkönä on pääjohtaja, joka ratkaisee maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat. Ratkaisuvallan siirtämisestä maanmittauslaitoksen muille virkamiehille säädetään valtioneuvoston asetuksella sekä määrätään tarkemmin maanmittauslaitoksen ja sen toimintayksiköiden työjärjestyksissä tai niiden muissa määräyksissä. Pääjohtaja päättää kuitenkin maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta.

Pääjohtaja määrää itselleen sijaisen.

3 a § (24.7.2009/577)

Jos maanmittaustoimiston palveluksessa on useita kirjaamislakimiehiä, maanmittausjohtajan on määrättävä, kuka toimii kirjaamisasioista vastaavana lakimiehenä. Tämän lakimiehen tehtävistä määrätään maanmittaustoimiston työjärjestyksessä.

3 b § (24.7.2009/577)

Maanmittausjohtaja voi määrätä maanmittaustoimiston toimistohenkilökuntaan kuuluvan virkasuhteessa olevan henkilön ratkaisemaan kirjaamisasioita, jos tällä on tehtävän hoitamiseen riittävä taito.

4 § (24.7.2009/577)

Maanmittauslaitoksen alueellisina toimintayksikköinä toimivat maanmittaustoimistot.

Maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

5 § (24.7.2009/577)

Maanmittauslaitoksen kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauksesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, ja kirjaamisasioiden käsittelystä peritään maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

Yleisistä kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai kokonaan jättää ottamatta huomioon.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991. Lailla kumotaan maanmittaushallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 annettu laki (34/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä maanmittauskonttoreista on muualla säädetty, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen kartasto- ja tietopalvelutoimistoja. Maanmittauskonttoreiden henkilöstö, lääninmaanmittausinsinööriä ja apulaislääninmaanmittausinsinööriä lukuun ottamatta, siirtyy ilman eri toimenpiteitä kartasto- ja tietopalvelutoimistojen henkilökunnaksi.

HE 199/90, l-tvk.miet. 30/90, svk.miet. 186/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1993/631:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä kartasto- ja tietopalvelutoimistoista muualla säädetään tai määrätään, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen 4 §:ssä tarkoitettuja maanmittaustoimistoja. Kartasto- ja tietopalvelutoimistojen ja maanmittaustoimistojen henkilöstön siirtymisestä tämän lain 4 §:ssä mainittujen maanmittauslaitoksen piirihallinnon toimintayksikköjen henkilökunnaksi määrää maanmittaushallitus.

HE 48/93, MmVM 10/93

30.12.1993/1630:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Mitä muussa laissa tai asetuksessa taikka niiden nojalla säädetään maanmittaushallituksesta, koskee tämän lain voimaantulon jälkeen maanmittauslaitoksen keskushallintoa.

Maanmittaushallituksen henkilöstön siirtymisestä maanmittauslaitoksen keskushallinnon ja sen alaisten valtakunnallisten toimintayksiköiden tai maanmittaustoimistojen henkilöstöksi päättää maanmittauslaitoksen pääjohtaja. Pääjohtaja voi myös päättää maanmittaustoimistossa työskentelevien henkilöiden siirtymisestä valtakunnallisten toimintayksiköiden henkilöstöksi.

HE 280/93, MmVM 31/93

12.7.2002/594:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 56/2002, MmVM 6/2002, EV 87/2002

24.7.2009/577:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 30/2009, MmVM 5/2009, EV 89/2009

25.11.2011/1187:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 22/2011, MmVM 2/2011, EV 13/2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.