Seurattu SDK 886/2021 saakka.

22.2.1991/371

Asetus tullilaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 19.12.2002/1171, joka on voimassa 1.1.2003 alkaen.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään tullilaitoksesta 8 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (228/91) 3, 5 ja 6 §:n sekä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 10 §:n nojalla:

Yleissäännös
1 §

Tullilaitoksessa on keskushallintoa varten tullihallitus sekä sen alaisina tullilaboratorio ja aluehallintoa varten tullipiirejä.

Tullihallitus vahvistaa tullilaitoksen työjärjestyksen. (16.1.1998/22)

Tullihallitus
2 §

Tullihallituksessa on johtokunta. (16.1.1998/22)

Työjärjestyksessä määrätään yksiköistä sekä niiden tehtävistä ja vastuualueista. (31.12.1994/1544)

3 §

Johtokunnan asettaa valtioneuvosto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. (31.12.1994/1544)

Johtokuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi edustaa laitoksen henkilöstöä. Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisensa toimii johtokunnan jäsenenä. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. (31.12.1994/1544)

Valtiovarainministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tullilaitoksen toimintalinjoista ja merkittävistä kehittämishankkeista ottaen huomioon valtiovarainministeriön laitokselle asettamat tavoitteet;

2) päättää laitoksen tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) seurata laitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

4) päättää tullihallituksen toimivaltaan kuuluvien yleisten määräysten ja ohjeiden antamisesta;

5) päättää tullihallituksen määräysvaltaan kuuluvista tullitoimipaikoista;

6) nimittää laitoksen virkamiehiä sen mukaan kuin jäljempänä säädetään; sekä (31.12.1994/1544)

7) käsitellä muita laitoksen kannalta merkittäviä asioita, jotka se ottaa käsiteltävikseen.

5 § (16.1.1998/22)

5 § on kumottu A:lla 16.1.1998/22.

6 § (31.12.1994/1544)

6 § on kumottu A:lla 31.12.1994/1544.

Tullilaboratorio
7 § (16.1.1998/22)

Tullilaboratorio huolehtii tavaroiden viennin ja tuonnin valvontaan ja verotukseen sekä valmisteverotukseen liittyvästä ja muusta tullilaitoksen tai tullilaboratorion tehtävään liittyvästä tutkimuksesta. Tullilaboratorion tehtävistä määrätään tarkemmin tullilaitoksen työjärjestyksessä.

Aluehallinto
8 §

Tullilaitoksen tehtävien alueellista hoitamista varten on tullipiirejä. (16.1.1998/22)

Valtioneuvosto päättää tullipiirien lukumäärästä ja rajoista sekä valtakunnan maarajalla olevista tullitoimipaikoista. Muut tullitoimipaikat perustaa ja lakkauttaa tullihallitus. Työjärjestyksessä voidaan määrätä laitoksen tehtävien suorittamisesta usean tullipiirin alueella.

Henkilöstö ja sen tehtävät
9 §

Tullilaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja. Hän huolehtii myös johtokunnan päätösten toimeenpanosta.

2 momentti on kumottu A:lla 31.12.1994/1544.

10 §

Tullilaboratorion päällikkönä on laboratorionjohtaja. Jos hänellä on dosentin pätevyys, hänellä on professorin arvonimi.

Tullipiirin päällikkönä on pääjohtajan määräämä tullijohtaja tai johtaja. (16.1.1998/22)

Tullilaitoksessa on myös muuta virka- tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

11 §

Tullilaitoksen virat sijoittaa laitoksen eri yksikköihin pääjohtaja, joka myös määrää niihin kuuluvista tehtävistä.

Tullilaboratorioon sijoitettujen virkojen osalta tehtävistä määrää kuitenkin laboratorionjohtaja ja tullipiiriin sijoitettujen virkojen osalta tullipiirin päällikkö.

Yksikköjen työjärjestyksessä valta määrätä tehtävistä voidaan antaa myös muulle virkamiehelle.

12 §

Laitoksen virkamies on pääjohtajan määräyksestä velvollinen suorittamaan sellaisiakin tehtäviä, jotka eivät kuulu siihen yksikköön, johon hänen virkansa on sijoitettu.

13 §

Tullihallituksessa ja tullipiireissä on tulliasiamies, jonka pääjohtaja määrää tullilaitoksen virkamiehistä.

14 §

Tullineuvokset, laboratorionjohtaja, tullijohtajat ja johtajat avustavat pääjohtajaa laitoksen johtamisessa. Päällikön tehtävissä olevat vastaavat johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Asioiden ratkaiseminen
15 §

Tullihallitukselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) pääjohtaja; tai

3) virkamies, jolle ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.

(16.1.1998/22)

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei ole työjärjestyksessä siirretty muun virkamiehen ratkaistaviksi. (16.1.1998/22)

Tullilaboratoriolle kuuluvat asiat ratkaisee laboratorionjohtaja ja piiritullikamarille kuuluvat asiat tullipiirin päällikkö, jollei päätösvaltaa ole siirretty mainittujen yksikköjen työjärjestyksessä muulle virkamiehelle.

16 §

Johtokunnan käsiteltäviksi kuuluvat asiat ratkaistaan esittelystä. Muusta käsittelymenettelystä päätetään johtokunnassa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä.

Asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänestämällä. Johtokunnan päätökseksi tulee tällöin se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

17 § (16.1.1998/22)

17 § on kumottu A:lla 16.1.1998/22.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
18 § (8.3.2001/215)

Pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, tullijohtajan, johtajan ja virka-asemaltaan vastaavan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Virkamiesten nimittäminen ja muun henkilöstön ottaminen
19 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Virka täytetään haettavaksi julistamatta.

2 momentti on kumottu A:lla 31.12.1994/1544.

20 §

Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, tullijohtajan ja johtajan nimittää johtokunta. (31.12.1994/1544)

Tullihallitukseen sijoitettuihin muihin virkoihin sekä apulaisjohtajan virkaan nimittää pääjohtaja, tullilaboratorioon sijoitettuihin virkoihin laboratorionjohtaja ja tullipiireihin sijoitettuihin muihin virkoihin piirin päällikkö, jollei päätösvaltaa ole mainittujen yksikköjen työjärjestyksessä siirretty muulle virkamiehelle.

Ennen tullilaboratorioon tai tullipiiriin sijoitetun viran julistamista haettavaksi viran täyttämiseen on saatava tullihallituksen lupa.

21 §

1 momentti on kumottu A:lla 31.12.1994/1544.

Työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa tullihallitukseen pääjohtaja, tullipiiriin piirin päällikkö ja tullilaboratorioon laboratorionjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Virkavapaus, virkaatoimittavat virkamiehet ja sijaiset
22 § (31.12.1994/1544)

22 § on kumottu A:lla 31.12.1994/1544.

23 §

Johtokunta määrää pääjohtajan esityksestä pääjohtajan sijaisen. (31.12.1994/1544)

Tullihallituksen yksikön, tullilaboratorion ja tullipiirin päällikön sijaisen määrää pääjohtaja. (31.12.1994/1544)

Tullipiirin päällikön sijaiseksi on määrättävä tullijohtaja, johtaja tai apulaisjohtaja.

Erinäisiä säännöksiä
24 § (8.3.2001/215)

24 § on kumottu A:lla 8.3.2001/215.

25 §

Tullihallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tullilaitosta koskevissa asioissa.

Pääjohtajan määräämä tullilaitoksen virkamies valvoo tullilaitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä laitosta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa. (16.1.1998/22)

Tullipiirin päällikkö tai piirin tulliasiamies on oikeutettu edustamaan valtiota tullipiiriä koskevissa asioissa, joissa tullihallituksen edustaja ei esiinny. (31.12.1994/1544)

26 §

Pääjohtaja antaa tarkemmat määräykset tullilaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä työjärjestyksessä. Pääjohtaja voi myös vahvistaa erityistä asiaa tai tehtävää koskevia sisäisiä ohjesääntöjä.

Tullipiirin päällikkö ja laboratorionjohtaja antavat johtamansa yksikön työjärjestyksen.

Voimaantulo
27 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Asetuksen 18 §:n 1 momentin estämättä kelpoinen tullijohtajan ja johtajan virkaan on myös ennen asetuksen voimaantuloa virkaansa nimitetty tullijohtaja tai tullihallituksen toimistopäällikkö, joka ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.5.1992/431:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1992.

31.12.1994/1544:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

16.1.1998/22:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1998.

8.3.2001/215:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.