Seurattu SDK 827/2020 saakka.

22.2.1991/364

Puutavaranmittauslaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 14.6.2013/414, joka on voimassa 1.7.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tätä lakia sovelletaan puutavaran ja 20 irtokuutiometriä suuremman hake- tai sahanpuruerän mittaukseen. Milloin asianosaisten välinen sopimus koskee runkopuun lisäksi runkopuussa kiinni olevia oksia, sovelletaan tätä lakia myös näiden oksien mittaukseen.

Tätä lakia ei sovelleta maasta vietävän tai maahan tuotavan puutavaran mittaukseen satamassa tai muussa lopullisessa mittauspaikassa eikä veistetyn tai muuten jalostetun puutavaran mittaukseen.

2 §

Puutavaran määrää tai laatua koskevat erimielisyydet ratkaistaan tämän lain mukaisessa virallisessa mittauksessa.

Sopimuksen ehto, joka on vastoin tämän lain säännöksiä, on mitätön.

3 § (14.2.1997/159)

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) puutavaran mittauksella sopimuksessa edellytetyn puutavaran määrän ja laadun toteamista kauppahinnan määräämistä varten (luovutusmittaus) sekä työn tekemisestä työn tuloksen paljouden perusteella suoritettavan palkan tai muun korvauksen määräämistä varten (työmittaus); puutavaran mittaus voidaan suorittaa myös pystyssä olevista puista (pystymittaus);

2) perusmittauksella asianosaisten suorittamaa luovutus- tai työmittausta;

3) tehdasmittauksella perusmittausta, joka tapahtuu erityisellä mittausasemalla tai puutavaran jalostuspaikalla;

4) virallisella mittauksella virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan asianosaisen pyynnöstä suorittamaa luovutus- tai työmittausta; virallisella mittauksella tarkoitetaan myös 31 §:n 3 momentin mukaiseen lausuntomenettelyyn päättyvää virallista mittausta;

5) valvontamittauksella virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan omasta aloitteestaan tai tehdasmittaajan pyynnöstä suorittamaa tehdasmittauksessa käytetyn laitteen, ohjelman tai menettelyn tarkastamista;

6) tehdasmittaajalla tehdasmittauksen suorittavaa yhteisöä tai elinkeinonharjoittajaa;

7) myyjällä paitsi puutavaran myös hakkuuoikeuden luovuttajaa;

8) ostajalla paitsi puutavaran myös hakkuuoikeuden saajaa;

9) työnantajalla sekä työsopimuslain (55/2001) mukaista työnantajaa että sellaista urakanantajaa, joka suorittaa urakoitsijalle korvauksen urakan kohteena olevan puutavaraerän määrän perusteella; ja (12.7.2002/582)

10) työnsuorittajalla sekä työsopimuslain mukaista työntekijää että sellaista urakoitsijaa, jolle urakanantaja suorittaa korvauksen urakan kohteena olevan puutavaraerän määrän perusteella.

2 luku

Organisaatiot

4 §

Tässä laissa tarkoitetun virallisen mittauksen suorittamista varten on virallisia mittaajia ja asetetaan vähintään yksi mittauslautakunta.

Maa- ja metsätalousministeriön alaisena toimii tässä laissa tarkoitettuja esityksiä ja lausuntoja antava sekä puutavaran mittauksen kehittämiseksi ehdotuksia tekevä puutavaran mittauksen neuvottelukunta, jonka kokoonpanosta säädetään asetuksella.

5 § (12.7.2002/582)

Maa- ja metsätalousministeriö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit). Ministeriö asettaa tarvittavan määrän mittauslautakuntia ja määrää niiden toimintapiirit.

6 §

Mittauslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, joiden tulee olla riippumattomia.

Maa- ja metsätalousministeriö määrää puutavaran mittauksen neuvottelukuntaa kuultuaan kolmivuotiskaudeksi kuhunkin mittauslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja molemmille henkilökohtaisen varajäsenen.

Virallinen mittaaja ei saa kuulua mittauslautakuntaan.

7 §

Virallisen mittaajan sekä mittauslautakunnan jäsenten tulee olla puutavaran mittaukseen hyvin perehtyneitä 25 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia, jotka hallitsevat itseään ja omaisuuttaan. Virallisen mittaajan ja mittauslautakunnan puheenjohtajan muista kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Mitä edellä on säädetty puheenjohtajasta ja jäsenistä, koskee myös varapuheenjohtajaa ja varajäseniä.

8 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi vapauttaa mittauslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen tehtävistään, milloin siihen on syytä. Ennen vapauttamispäätöstä on asianosaista ja puutavaranmittauksen neuvottelukuntaa kuultava. Maa- ja metsätalousministeriön päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

9 §

Virallinen mittaaja sekä mittauslautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Jos virallinen mittaaja tai mittauslautakunnan jäsen ei ole aikaisemmin vannonut tuomarinvalaa tai antanut tuomarinvakuutusta, hänen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä yleisessä tuomioistuimessa vannottava mainittu vala tai annettava mainittu vakuutus. Mittauslautakunnan jäsen voi vannoa tuomarinvalan tai antaa tuomarinvakuutuksen myös mittauslautakunnan puheenjohtajana toimivan jäsenen edessä.

Virallisen mittaajan ja mittauslautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty. Milloin mittauslautakunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Virallinen mittaaja ja mittauslautakunnan puheenjohtaja eivät saa toimittaa puutavaran mittausta myyjän, ostajan, työnantajan tai työnsuorittajan edustajana tai sopimana henkilönä.

3 luku

Perusmittaus

10 § (14.2.1997/159)

Puutavaran luovutusmittauksen suorittavat myyjä ja ostaja tai heidän edustajansa sopimuksen mukaan joko yhdessä tai erikseen. Asianosaiset voivat kuitenkin mittausta toimittamatta sopia puutavaran määrästä ja laadusta.

Luovutusmittauksesta on laadittava päivätty asiakirja, johon merkitään seuraavat tiedot:

1) myyjän ja ostajan nimet ja osoitteet;

2) mittaustulos tai tiedot, joiden perusteella mittaustulos voidaan laskea; ja

3) mitatun puutavaran sijaintipaikka tai tehdasmittauksessa mittauspaikka, mittausmenetelmä ja tehdasmittaaja.

Mittaustoimitus katsotaan päättyneeksi, kun 2 momentissa tarkoitettu asiakirja on laadittu.

11 § (14.2.1997/159)

Jos luovutusmittauksen on toimittanut myyjän ja ostajan yhteinen edustaja tai jos kysymyksessä on tehdasmittaus, on ostajan suoritettava tästä aiheutuneet mittauskustannukset, jollei toisin ole erikseen sovittu.

12 §

Mikäli asianosaiset tai heidän edustajansa ovat olleet läsnä luovutusmittauksessa, on asianosaisten katsottava saaneen tiedon mittaustuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea, välittömästi luovutusmittauksen päätyttyä.

Mikäli luovutusmittauksen on suorittanut myyjä tai ostaja yksin, eikä toinen asianosainen tai hänen edustajansa ole ollut tällöin läsnä, tulee tieto mittaustuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea, toimittaa mittaustoimituksesta poissaolleelle asianosaiselle postitse kirjatussa kirjeessä tai muutoin todisteellisesti. Mikäli mittaustuloksesta on ilmoitettu toimituksesta poissa olleelle asianosaiselle edellä tarkoitetulla kirjeellä, katsotaan hänen saaneen tiedon tuloksesta viidentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona kirje on jätetty postin kuljetettavaksi.

13 § (14.2.1997/159)

Puutavaran työmittaus on toimitettava silloin, kun palkka tai muu korvaus maksetaan työn tuloksen paljouden perusteella. Työmittauksen suorittaa työnantaja tai tämän edustaja, jollei toisin ole sovittu.

Asianosaiset voivat 1 momentin estämättä sopia, että luovutusmittaus korvaa erillisen työmittauksen. Työnsuorittajalle maksetaan palkka tai muu korvaus kuitenkin myös luovutusmittauksessa mahdollisesti tehtyjen mittavähennysten mukaisesta puumäärästä.

Työnantajan tulee, mikäli mahdollista, ilmoittaa työnsuorittajalle etukäteen mittaustoimituksesta. Työmittauksesta on laadittava päivätty asiakirja, johon on merkitty seuraavat tiedot:

1) työnantajan ja työnsuorittajan nimet ja osoitteet;

2) mittaustulos tai tiedot, joiden perusteella mittaustulos voidaan laskea; ja

3) mitatun puutavaran sijaintipaikka tai tehdasmittauksessa mittauspaikka, mittausmenetelmä ja tehdasmittaaja.

Mittaustoimitus katsotaan päättyneeksi, kun 3 momentissa tarkoitettu asiakirja on laadittu.

14 §

Asianosaisten on katsottava saaneen tiedon työmittauksen tuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea, välittömästi työmittauksen päätyttyä, jos asianosaiset tai heidän edustajansa ovat olleet läsnä mittaustoimituksessa.

Tieto mittaustuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea, on toimitettava toiselle asianosaiselle kirjallisesti, automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla, mikäli:

1) työmittauksen on suorittanut työnantaja tai työnsuorittaja yksin eikä toinen asianosainen tai hänen edustajansa ole ollut mittaustoimituksessa läsnä; tai

2) mittaustulos saadaan asianosaisten suorittamien mittausten, joissa työnantaja on mitannut osan ja työnsuorittaja osan mittaustulokseen vaikuttavista tekijöistä, yhteistuloksena.

15 §

Jollei tehty työ ole sopimuksen mukaista työnsuorittajasta johtuvasta syystä eikä työnsuorittaja ennen mittauksen toimittamista korjaa puutteellisuuksia, saa mittaustuloksesta vähentää niin paljon, että vähennys kohtuullisesti vastaa niitä työkustannuksia, jotka sopimuksen vastaisen työn korjaaminen sopimuksen mukaiseksi aiheuttaa työnantajalle. Lisäksi mittaustuloksesta voidaan vähentää kokonaan se määrä, jota työnantaja ei voi käyttää hyväkseen.

Milloin työmittauksen tuloksena saatu puumäärä muodostaa myös kolmannelle osapuolelle maksettavan palkan tai muun korvauksen perusteen, ei 1 momentin mukaista mittaustuloksen vähennystä oteta huomioon kolmannelle osapuolelle maksettavaa palkkaa tai muuta korvausta määrättäessä.

16 § (14.2.1997/159)

Asianosainen ei saa toisen asianosaisen suostumuksetta viedä puutavaraa mittauspaikalta tai muutoin sitä käsitellä eikä poistaa mittausta osoittavia merkkejä, ellei se ole tehdasmittauksen vuoksi välttämätöntä, ennen kuin mittaustulos on tullut lopulliseksi. Kuljetusvälineessä oleva puutavara saadaan tarvittaessa purkaa.

17 §

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa puutavaran mittauksen neuvottelukunnan esityksestä puutavaran mittauksessa käytettävät mittausmenetelmät ja niitä koskevat mittausohjeet, joiden tulee sisältää määräykset ainakin kunkin mittausmenetelmän hyväksyttävästä tarkkuudesta, puutavaran mittauksessa ja mittaustuloksen laskemisessa käytettävästä luokituksesta sekä laskenta- ja lopputuloksen ilmoittamistarkkuudesta. Mittausmenetelmät voivat sisältää myös otantaa.

Mikäli joku puutavaran mittauksen neuvottelukunnan jäsenistä sekä hänen varajäsenensä ovat kumpikin olleet poissa siitä kokouksesta, jossa edellä 1 momentissa mainittu esitys on päätetty tehdä, on maa- ja metsätalousministeriön ennen mittausmenetelmän tai -ohjeen vahvistamista varattava poissaolleelle jäsenelle tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa.

18 §

Sen estämättä, mitä 17 §:n 1 momentissa on säädetty, voivat puutavaran mittauksen osapuolia edustavat järjestöt sopia kehitteillä olevien mittausmenetelmien ja -ohjeiden ottamisesta koekäyttöön enintään kolmeksi vuodeksi. Koemenetelmät ja -ohjeet on ennen niiden käyttöön ottoa lähetettävä tiedoksi puutavaran mittauksen neuvottelukunnalle.

Kone- ja kuljetusurakointia koskevan työmittauksen osalta voivat asianomaisia puutavaran mittauksen osapuolia edustavien järjestöjen lisäksi myös urakanantaja ja urakoitsija sopia kehitteillä olevien mittausmenetelmien ja -ohjeiden ottamisesta koekäyttöön enintään kolmeksi vuodeksi. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla kuvaus koekäyttöön otettavasta mittausmenetelmästä ja -ohjeesta. Urakanantajan on ennen koemenetelmien ja -ohjeiden käyttöönottoa lähetettävä ne tiedoksi puutavaran mittauksen neuvottelukunnalle.

19 §

Menettelystä silloin, kun osapuolten välisistä sopimuksista puuttuvat riittävät laatumääräykset, säädetään asetuksella.

4 luku

Virallinen mittaus

Virallisen mittauksen edellytykset ja mittauspyynnön toimittaminen
20 §

Virallinen mittaus on asianosaisen pyynnöstä toimitettava silloin, kun:

1) asianosaisten kesken on syntynyt erimielisyyttä perusmittauksen tuloksesta;

2) asianosaiset eivät sovi perusmittauksen toimittamisajasta; tai

3) asianosainen on aiheetta jäänyt saapumatta perusmittaustoimitukseen, jonka asianosaiset ovat sopineet yhdessä suoritettavaksi.

Hyväksyttyään mittaustuloksen asianosainen ei voi pyytää virallisen mittauksen toimittamista.

21 §

Luovutusmittauksen tulokseen tyytymättömän asianosaisen on pyydettävä virallisen mittauksen toimittamista viimeistään viidentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona on saanut tiedon luovutusmittauksen tuloksesta. Muussa tapauksessa katsotaan luovutusmittauksen tulos lopulliseksi ja mittauksen kohteena olleet puut voidaan viedä mittauspaikalta.

22 §

Milloin sekä työnantaja että työnsuorittaja tai heidän edustajansa ovat olleet läsnä työmittauksessa, on mittaustulokseen tyytymättömän osapuolen välittömästi ilmoitettava tyytymättömyytensä toiselle osapuolelle.

Milloin työmittauksen on toimittanut työnantaja yksin tai milloin mittaustulos saadaan asianosaisten toimittamien mittausten, joissa työnantaja on mitannut osan ja työnsuorittaja osan mittaustulokseen vaikuttavista tekijöistä, yhteistuloksen perusteella, on mittaustulokseen tyytymättömän työnsuorittajan ilmoitettava tyytymättömyytensä työnantajalle viimeistään viidentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona on saanut tiedon mittaustuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea.

Työnantajan on neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun työnsuorittaja on 1 tai 2 momentin mukaisesti ilmoittanut tyytymättömyytensä mittauksen tulokseen, pyydettävä virallisen mittauksen toimittamista. Mikäli työnantaja ei ole pyytänyt virallisen mittauksen toimittamista edellä mainitussa määräajassa, voi virallista mittausta pyytää myös työnsuorittaja.

Jos mittaustulokseen ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, katsotaan mittaustulos lopulliseksi, ja mittauksen kohteena olleet puut voidaan viedä mittauspaikalta.

23 §

Milloin työmittauksen on toimittanut työnsuorittaja yksin tai milloin mittaustulos saadaan asianosaisten toimittamien mittausten, joissa työnantaja on mitannut osan ja työnsuorittaja osan mittaustulokseen vaikuttavista tekijöistä, yhteistuloksen perusteella, on mittaustulokseen tyytymättömän työnantajan pyydettävä virallisen mittauksen toimittamista viimeistään viidentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona on saanut tiedon mittaustuloksesta tai perusteista, joiden mukaan mittaustulos voidaan laskea. Muussa tapauksessa katsotaan mittaustulos lopulliseksi.

Työnantajan katsotaan hyväksyneen 1 momentissa mainitun mittauksen tuloksen, jos puutavara on hänen toimestaan tai suostumuksellaan viety mittauspaikalta tai työnantaja on maksanut mittauksen perusteella palkan tai muun korvauksen.

24 § (12.7.2002/582)

Virallista mittausta pyydetään kirjallisesti tai suullisesti siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella mitattava puutavara sijaitsee tai jonka toimialueelta tehdasmitattava puutavara on hakattu. Suullisesta pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava asianosaiselle todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuksen on viivytyksettä ilmoitettava virallisen mittauksen suorittamista koskevasta pyynnöstä Metsäntutkimuslaitokselle sekä toiselle asianosaiselle.

25 § (14.2.1997/159)

Virallisen mittauksen toimittamista pyytäessään asianosaisen on samalla toimitettava metsäkeskukselle selvitys siitä, milloin virallista mittausta pyytävä asianosainen on saanut tiedon perusmittauksen tuloksesta, sekä luovutusmittauksen osalta ostajan ja myyjän välillä mahdollisesti tehty kirjallinen sopimus ja työmittauksen osalta 13 §:n 3 momentissa tarkoitettu asiakirja alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisäksi on ilmoitettava seuraavat tiedot, jos ne eivät ilmene edellä tarkoitetuista asiakirjoista:

1) kummankin asianosaisen nimet ja osoitteet;

2) puutavaran laji, arvioitu määrä ja sijaintipaikka;

3) mitä mittausmenetelmää käyttäen asianosaisten suorittama perusmittaus on toimitettu; ja

4) se seikka, mistä asianosaiset ovat eri mieltä.

Milloin virallisen mittauksen toimittamista on pyydetty suullisesti, on 1 momentissa mainitut asiakirjat ja tiedot toimitettava metsäkeskukselle välittömästi pyynnön esittämisen jälkeen.

Työnmittauksessa työnantajan on huolehdittava tässä pykälässä tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisesta metsäkeskukselle.

Mittaustoimitus
26 §

Sen jälkeen, kun virallisen mittauksen suorittamista koskeva pyyntö on tehty, on virallisen mittaajan ensi tilassa aloitettava mittaustoimitus ja saatettava se viivytyksettä päätökseen.

Mikäli virallisen mittauksen toimittamista koskevaa pyyntöä ei ole esitetty säädetyssä ajassa tai pyyntö ei muutoin täytä säädettyjä vaatimuksia eikä virallista mittausta sen vuoksi voida suorittaa, on virallisen mittaajan annettava asiasta päätös. Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

27 §

Virallisen mittaajan on ilmoitettava asianosaisille virallisen mittauksen alkamisajankohdasta niin ajoissa, että heillä on mahdollisuus osallistua mittaustoimitukseen.

Kun asianosaisille on 1 momentin mukaisesti ilmoitettu virallisesta mittauksesta ei heidän poissaolonsa estä virallista mittaajaa toimittamasta mittausta. Virallista mittausta pyytäneen on kuitenkin huolehdittava siitä, että viralliselle mittaajalle osoitetaan mitattava puutavara.

28 §

Jos asianosainen on pyytänyt virallista mittausta sen vuoksi, etteivät asianosaiset ole sopineet mittauksen toimittamisajasta tai että toinen asianosainen on aiheetta jäänyt saapumatta mittaustoimitukseen, on virallisen mittaajan todettava mitattavan puutavaran määrä ja laatu.

Jos virallista mittausta on pyydetty sen vuoksi, että asianosaisten kesken on syntynyt erimielisyyttä mittaustuloksesta, tulee virallisen mittaajan ottaa asia käsiteltäväkseen joko määrän tai laadun tai molempien osalta sen mukaan, mistä asianosaiset ovat eri mieltä.

Asianosaisten välisen erimielisyyden koskiessa ainoastaan jotakin mittaustulokseen vaikuttavaa yksittäistä tekijää asianosainen voi pyytää sellaista virallista mittausta joka koskee vain kyseisen tekijän ja sillä mittauksen lopputulokseen olevan vaikutuksen selvittämistä, mikäli toinen asianosainen siihen suostuu. Muussa tapauksessa mittaus on toimitettava kokonaisuudessaan.

29 §

Virallinen mittaaja voi ratkaista hänen käsiteltäväkseen saatetun asian myös virallista mittausta pyytäneen asianosaisen vahingoksi.

30 §

Virallisen mittaajan on toimitettava mittaus ensisijaisesti asianosaisten sopimalla mittausmenetelmällä. Milloin asianosaiset ovat sopineet käytettäväksi muuta kuin 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaa mittausmenetelmää tai asianosaisten sopima vahvistettu mittausmenetelmä ei sovellu kyseisen puutavaran mittaukseen, on virallisen mittaajan toimitettava mittaus tekniikaltaan ja kustannuksiltaan lähinnä asianosaisten sopimaa mittausmenetelmää vastaavalla vahvistetulla mittausmenetelmällä.

Jos puutavara on siten sijoitettu, ettei virallinen mittaaja katso voivansa toimittaa mittausta, voi hän määrätä puutavaran uudelleen sijoitettavaksi tai mittausta haittaavan esteen poistettavaksi. Virallinen mittaaja voi tarvittaessa suorittaa tai suorituttaa mainitut toimenpiteet.

31 § (14.2.1997/159)

Virallisen mittaajan suorittamasta toimituksesta on kaikille asianosaisille annettava ote toimituksessa laadittavasta pöytäkirjasta. Virallinen mittaaja allekirjoittaa otteen, joka sisältää päätöksen ja muissa kuin tehdasmittaustilanteissa mittaustodistuksen. Virallisen mittaajan päätökseen on liitettävä kirjallinen muutoksenhakuohjaus.

Jos mittaustulosta ei tarvittavien laskutoimitusten tai muun vastaavan teknisen syyn vuoksi saada selville mittaustoimituksen yhteydessä, tulee virallisen mittaajan päätöksen sisältävä pöytäkirjanote toimittaa asianosaisille heti mittaustuloksen selvittyä, kuitenkin viimeistään viiden vuorokauden kuluessa mittaustoimituksen päättymisestä.

Jos virallinen mittaus koskee sellaista tehdasmitattua puutavaraerää, joka ei ole enää yksilöitävissä, eikä virallisessa mittauksessa havaita virhettä, virallisen mittaajan päätöksenä asiassa on lausunto mittausmenetelmästä ja -laitteistosta sekä niiden käytöstä.

Jos virallinen mittaaja havaitsee 3 momentissa tarkoitettua puutavaraerää koskevassa virallisessa mittauksessa virheen, mittaustoimitusta jatketaan valvontamittauksena 37 b §:n mukaisesti.

32 §

Virallisen mittaajan suorittamaan mittaustoimitukseen tyytymättömän asianosaisen on viiden päivän kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon virallisen mittaajan päätöksestä, pyydettävä 24 §:ssä tarkoitetulta metsäkeskukselta asian saattamista mittauslautakunnan ratkaistavaksi. Pyyntö voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesta pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava asianosaiselle todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuksen on ilmoitettava pyynnöstä Metsäntutkimuslaitokselle. (12.7.2002/582)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu pyyntö voidaan välittömästi mittaustoimituksen päätyttyä tehdä myös viralliselle mittaajalle.

Pyynnön yhteydessä on ilmoitettava, miltä osin virallisen mittaajan toimitukseen vaaditaan muutosta sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

33 §

Kun 32 §:ssä tarkoitettu pyyntö on esitetty, on mittauslautakunnan puheenjohtajan viivytyksettä kutsuttava mittauslautakunnan jäsenet asiaa käsittelemään. Puheenjohtajan on ilmoitettava toimituksen alkamisajasta asianosaisille niin aikaisin, että heillä on mahdollisuus osallistua toimitukseen. Asianosaisten poissaolo ei estä mittauslautakuntaa toimittamasta mittausta.

Jos mittauslautakunnan suorittamaa virallista mittausta koskevaa pyyntöä ei ole esitetty säädetyssä ajassa tai pyyntö ei muutoin täytä säädettyjä vaatimuksia eikä mittauslautakunnan suorittamaa virallista mittausta sen vuoksi voida suorittaa, on mittauslautakunnan annettava asiasta päätös. Tähän päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

34 §

Mittauslautakunta saa tutkia sen ratkaistavaksi saatetun asian vain siltä osin, kun se on ollut virallisen mittaajan tutkittavana. Mittauslautakunta voi ratkaista asian myös tyytymättömyyttä ilmoittaneen asianosaisen vahingoksi.

Mittauslautakunnan asiassa antamaan päätökseen, toimitusmaksun määräämistä lukuunottamatta, ei saa valittamalla hakea muutosta.

35 §

Mitä 30 §:ssä on säädetty käytettävästä mittausmenetelmästä tai oikeudesta puutavaran uudelleen sijoitteluun tai esteen poistamiseen, koskee myös mittauslautakunnan suorittamaa mittausta. Mittauslautakunta ei tällöin ole sidottu virallisen mittaajan asiassa aikaisemmin tekemään ratkaisuun.

36 § (14.2.1997/159)

Mittauslautakunnan toimituksesta on kaikille asianosaisille toimitettava ote toimituksesta laadittavasta pöytäkirjasta. Otteen tulee muissa kuin tehdasmittaustilanteissa sisältää mittaustodistus. Otteen allekirjoittaa puheenjohtaja.

Virallisten mittausten rajoittaminen
37 §

Samaan puutavaraerän osalta voidaan virallinen mittaus suorittaa kunkin mittaustulokseen vaikuttavan tekijän osalta vain kerran. Mittauksen tulos on asianosaisia sitova.

4 a luku (14.2.1997/159)

Valvontamittaus

Mittaustoimitus
37 a § (14.2.1997/159)

Virallisten mittaajien on toimitettava valvontamittauksia siinä laajuudessa kuin se tehdasmittauksen valvonnan kannalta on tarpeen. Myös mittauslautakunta voi toimittaa valvontamittauksen. Valvontamittauksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään:

1) valvontamittauksen aika ja paikka;

2) valvonnan kohteena olevan tehdasmittaajan nimi; ja

3) tehdasmittauksen tarkkuudesta tehdyt havainnot.

Valvontamittaus voidaan toimittaa ilmoittamatta tarkastuksesta etukäteen tehdasmittaajalle. Valvontamittaus on toimitettava siten, että tehdasmittauksen tarkkuuden kannalta olennaiset seikat selvitetään ja että tehdasmittaukselle ei aiheuteta tarpeetonta häiriötä.

37 b § (14.2.1997/159)

Tehdasmittauksessa on virhe, jos mittaustulos on väärä tai jos mittausmenetelmässä tai -laitteistossa taikka niiden käytössä on mittaustarkkuuteen vaikuttava epäkohta. Jos virallinen mittaaja havaitsee tehdasmittauksessa virheen, tämän on määrättävä, että tehdasmittaaja poistaa virheen sekä oikaisee mittaustuloksen niiden puutavaraerien osalta, jotka on mitattu virheen havaitsemisen ja sen korjaamisen välisenä aikana. Lisäksi virallinen mittaaja antaa lausunnon asiassa virheen havaitsemista edeltävältä ajalta. Virallisen mittaajan lausunto voi sisältää suosituksen osapuolille mittaustuloksen oikaisemisesta.

Virallisen mittaajan on siirrettävä asia välittömästi mittauslautakunnalle, jos:

1) virallisen mittaajan määräyksestä huolimatta tehdasmittauksessa havaittua virhettä ei poisteta ja tehdasmittaus jatkuu; tai

2) virallinen mittaaja ja tehdasmittaaja ovat eri mieltä tehdasmittauksessa havaitusta virheestä.

Mittauslautakunta ratkaisee tehdasmittauksessa havaittua virhettä koskevan erimielisyyden. Mittauslautakunta voi keskeyttää virheellisen tehdasmittauksen sopivaksi katsomallaan tavalla. Mittauslautakunnan on käsiteltävä tämän momentin mukaiset asiat kiireellisinä.

37 c § (14.2.1997/159)

Jos tehdasmittaus on keskeytynyt valvontamittauksessa tai virallisessa mittauksessa havaitun virheen johdosta, sitä voidaan jatkaa vasta, kun valvontaviranomainen on todennut, että virhe on poistettu.

Virka-apu
37 d § (14.2.1997/159)

Virallisella mittaajalla ja mittauslautakunnalla on oikeus saada virka-apua poliisilta, jos valvontamittauksen toimittaminen tai tehdasmittauksen keskeyttäminen sitä vaatii.

Muutoksenhaku
37 e § (14.2.1997/159)

Mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä valvontamittaus on suoritettu. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. (12.7.2002/582)

Mittauslautakunta voi määrätä, että sen 37 b §:n 3 momentissa tarkoitettua päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Tehdasmittausilmoitus
37 f § (12.7.2002/582)

Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauksen aloittamista tehtävä Metsäntutkimuslaitokselle mittauspaikkakohtainen ilmoitus, josta ilmenee:

1) tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja mittauspaikka;

2) mittauspaikalla käytettävä mittausmenetelmä ja mittalaite; ja

3) mittauksen aloittamisajankohta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tapahtuneista muutoksista tehdasmittaajan on tehtävä ilmoitus Metsäntutkimuslaitokselle.

Erinäisiä säännöksiä
37 g § (14.2.1997/159)

Maa- ja metsätalousministeriö voi puutavaranmittauksen neuvottelukuntaa kuultuaan antaa tarkempia ohjeita ja teknisiä määräyksiä valvontamittauksen toimittamisesta. (12.7.2002/582)

Puutavaran mittauksen neuvottelukunta voi tehdä ehdotuksen 1 momentissa tarkoitettujen ohjeiden ja määräysten antamiseksi.

37 h § (21.5.1999/623)

37 h § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

5 luku

Mittauskustannukset

38 §

Virallisesta mittauksesta aiheutuvat kustannukset peritään asianosaisilta valtiolle joko kokonaan tai osaksi. Maa- ja metsätalousministeriö määrää tätä varten perustoimitusmaksut erikseen virallista mittaajaa, mittauslautakuntaa ja näiden ottamia apulaisia varten. Perustoimitusmaksut määrätään käyttäen perusteena kunkin ryhmän keskimääräisiä toimituspäivän kokonaiskustannuksia. Kokonaiskustannuksissa otetaan virallisen mittaajan osalta huomioon virallisesta mittauksesta valtiolle aiheutuvat palkkakustannukset ja niihin liittyvät muut henkilökustannukset. Mittauslautakunnan ja apulaisten osalta virallisesta mittauksesta aiheutuvina kokonaiskustannuksina otetaan huomioon palkkio- ja muut kustannukset.

Tarkemmat säännökset perustoimitusmaksusta annetaan asetuksella.

38 a § (14.2.1997/159)

Valvontamittauksesta peritään maksu tehdasmittaajalta, kun valvontamittaus toimitetaan mittauspaikalla:

1) tehdasmittaajan pyynnöstä;

2) valvontaviranomaisen aloitteesta ennen tehdasmittauksen aloittamista sen jälkeen kun 37 f §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty; ja

3) valvontaviranomaisen aloitteesta ja toimituksessa havaitaan, että 37 f §:ssä tarkoitettu ilmoitus on olennaisella tavalla puutteellinen.

Maksun määräämisessä noudatetaan muutoin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään. Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa maksun lisäksi peritään kuitenkin 20 prosentin suuruinen lisämaksu.

Jos mittauslautakunta toteaa 37 b §:n 3 momentissa tarkoitetulla päätöksellään, että tehdasmittauksessa on tapahtunut virhe, tehdasmittaaja on velvollinen korvaamaan valtiolle valvontamittauksesta ja tehdasmittauksen keskeyttämisestä aiheutuneet kustannukset.

39 §

Virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan on päätöksellään vahvistettava perustoimitusmaksujen perusteella varsinainen toimitusmaksu viralliselta mittaajalta, mittauslautakunnalta ja apulaisilta mittaukseen kuluneen ajan perusteella. Toimitusmaksu on vähintään 15 prosenttia kuhunkin toimitukseen osallistuneiden ryhmien perustoimitusmaksuista. Toimitusmaksu voidaan kuitenkin määrätä tätä alemmaksi seuraavissa tapauksissa:

1) käytetty mittausmenetelmä on erityisen suuritöinen ja kallis;

2) vaikeat lumi- tai siihen verrattavat olosuhteet nostavat mittauskustannuksia; tai

3) milloin virallisen mittauksen pyytäminen on ollut perusmittauksessa käytetyn mittausmenetelmän soveltumattomuuden vuoksi erityisen perusteltua.

Jos toimitusmaksu määrätään alemmaksi kuin 15 prosentiksi perustoimitusmaksusta, on alentamista koskeva päätös erikseen perusteltava.

Toimitusmaksun suuruutta vahvistettaessa on otettava huomioon, että se ei muodostu kohtuuttomaksi mitattavan puutavaraerän perusteella maksettavan suorituksen arvoon verrattuna.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkempia määräyksiä toimitusmaksun suuruuden vahvistamisesta.

40 §

Virallisen mittaajan ja mittauslautakunnan on päätöksellään vahvistettava toimitusmaksun jakautuminen asianosaisten kesken.

Milloin virallinen mittaus on toimitettu siksi, että asianosaiset eivät ole päässeet sopimukseen perusmittauksen toimittamisajasta, on toimitusmaksu jaettava asianosaisten kesken tasan.

Asianosainen on yksin velvollinen suorittamaan toimitusmaksun seuraavissa tapauksissa:

1) perusmittauksen ja virallisen mittauksen tulosten erotus poikkeaa virallisen mittauksen tuloksesta virallisessa mittauksessa käytetyn mittausmenetelmän sallimia tarkkuusrajoja enemmän hänen vahingokseen;

2) hän on yksin pyytänyt virallisen mittauksen toimittamista ja perusmittauksen tulos poikkeaa virallisen mittauksen tuloksesta virallisessa mittauksessa käytetyn mittausmenetelmän sallimia tarkkuusrajoja vähemmän; tai

3) virallinen mittaus on toimitettu siksi, että hän on aiheetta jäänyt saapumatta mittaustoimitukseen, jonka asianosaiset ovat sopineet yhdessä toimitettavaksi.

Jos asianosaiset ovat sopineet toimitusmaksun jakamisesta, on maksuvelvollisuus vahvistettava sopimuksen mukaan.

41 § (12.7.2002/582)

Asianosainen, joka on tyytymätön virallisen mittaajan päätökseen vain toimitusmaksua koskevalta osin, voi hakea siihen valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa asiaa koskevan mittaustodistuksen tiedoksi saamisesta lukien siltä hallinto-oikeudelta, jonka alueella virallinen mittaus on kokonaan tai pääosin toimitettu. Vastaavasti voidaan hakea muutosta mittauslautakunnan päätökseen toimitusmaksun osalta. Hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asianosaisen on viimeistään muutoksenhakuajan päättymispäivänä toimitettava hallinto-oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä 24 §:ssä tarkoitetulle metsäkeskukselle. Metsäkeskuksen on viipymättä lähetettävä muutoksenhakukirjelmä liitteineen, asian käsittelystä kertyneet asiakirjat ja asianomaisen virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan asian johdosta antama lausunto hallinto-oikeudelle sekä ilmoitettava valituksesta Metsäntutkimuslaitokselle.

Muutoksenhaussa on soveltuvin osin noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

42 §

Asianosaisten on suoritettava toimitusmaksu valtiolle 30 päivän kuluessa siitä, kun toimitusmaksua koskeva päätös on tullut lopulliseksi.

Jos valtion saamista ei makseta määräaikana, peritään erääntyneelle saamiselle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan eräpäivästä lukien siihen saakka, kunnes maksu tapahtuu. (3.3.1995/292)

Toimitusmaksu korkoineen saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

6 luku

Erinäiset säännökset

43 § (12.7.2002/582)

Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on ohjata virallisten mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan käytännön järjestelyä.

44 § (12.7.2002/582)

Metsäntutkimuslaitos maksaa mittauslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset sekä virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan ottamista apulaisista aiheutuvat kulut.

45 §

Vaikka mittaustuloksesta on syntynyt erimielisyyttä, ei työnantaja saa viivyttää sen palkan tai korvauksen maksamista, johon työnsuorittajalla on riidaton oikeus.

46 § (14.2.1997/159)

Joka menettelee 16 §:n, 18 §:n 2 momentin, 22 §:n 3 momentin, 25 §:n 3 momentin tai 37 f §:n säännösten vastaisesti, on tuomittava puutavaranmittauslain rikkomisesta sakkoon.

47 § (19.12.2003/1143)

Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämän lain mukaisissa määräaikojen laskemisissa sovelletaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annettua lakia (150/1930) ja tiedoksiannoissa hallintolakia (434/2003).

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukaisissa tehtävissä noudatettava soveltuvin osin, mitä hallintolaissa säädetään.

48 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

49 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991, ja sillä kumotaan 7 päivänä maaliskuuta 1969 annettu puutavaranmittauslaki (161/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mittauksissa, jotka perustuvat ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, noudatetaan toimielimiä lukuunottamatta aikaisempia säännöksiä, jolleivat asianosaiset ole toisin sopineet. Maaliskuun 7 päivänä 1969 annettua puutavaran mittaussääntöä (163/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen voidaan lisäksi muutoinkin soveltaa kahden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta lukien.

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ja toimielimiä asettaa jo ennen lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.3.1995/292:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Saamiseen, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94, TaVM 58/94

14.2.1997/159:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitetusta tehdasmittauksesta on tehtävä 37 f §:ssä tarkoitettu ilmoitus kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 140/1996, MmVM 15/1996, EV 181/1996

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

12.7.2002/582:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät Metsäntutkimuslaitoksen käsiteltäviksi ne maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain tai lain nojalla annettavan asetuksen nojalla kuuluvat Metsäntutkimuslaitoksen tehtäviin.

Maa- ja metsätalousministeriön virallisten mittaajien virat ja näihin virkoihin nimitetyt henkilöt siirtyvät tämän lain tullessa voimaan Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi ja virkamiehiksi. Virallisten mittaajien virkojen siirtymiseen ei tarvita asianomaisten virkamiesten suostumusta.

HE 69/2002, MmVM 8/2002, EV 99/2002

19.12.2003/1143:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

HE 82/2003, MmVM 4/2003, EV 80/2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.