Seurattu SDK 968/2022 saakka.

8.2.1991/228

Laki tullilaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 21.12.2012/960, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (8.11.2002/902)

Tullitoimintaa varten on valtiovarainministeriön alainen tullilaitos, jossa on keskushallintoa varten tullihallitus sekä sen alaisina tullilaboratorio ja aluehallintoa varten tullipiirejä.

Tullipiireistä ja niiden virka-alueista sekä valtakunnan maarajalla sijaitsevista tullitoimipaikoista päättää valtioneuvosto. Muista tullitoimipaikoista päättää tullihallitus.

2 §

Tullilaitos vastaa maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä tulli- ja valmisteverotuksesta sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään.

Tullilaitos huolehtii ulkomaankaupan tilastoinnista sekä muusta toimialaansa liittyvästä tilastoinnista ja ulkomaankaupan palvelutoiminnasta sekä suorittaa muut laitokselle soveltuvat tehtävät, jotka sille asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä annetaan. (29.12.1994/1467)

Valtiovarainministeriö voi asettaa laitokselle erityisiä tulos- ja kehittämistavoitteita sekä antaa sille selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä.

3 § (8.11.2002/902)

Tullilaitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja päättää tullihallituksen toimivaltaan kuuluvien oikeussääntöjen antamisesta ja vahvistaa tullilaitoksen työjärjestyksen. Hän ratkaisee myös muut tullihallituksen ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty tullilaitoksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään asioista, joita ei voida työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Tullilaboratorion ja tullipiirin päällikkö vahvistaa johtamansa toimintayksikön työjärjestyksen. Tullilaboratoriolle ja tullipiirille kuuluvat asiat ratkaisee mainittujen toimintayksikköjen päällikkö, jollei ratkaisuvaltaa ole niiden työjärjestyksessä siirretty muulle virkamiehelle.

4 § (30.12.1997/1382)

4 § on kumottu L:lla 30.12.1997/1382.

5 § (29.12.1994/1467)

5 § on kumottu L:lla 29.12.1994/1467.

6 § (8.11.2002/902)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tullilaitoksen henkilöstöstä, virkojen täyttämisestä, pääjohtajan sijaisen määräämisestä sekä valtion oikeuden valvonnasta. Tarkempia säännöksiä tullihallituksen, tullilaboratorion ja tullipiirien tehtävistä sekä pääjohtajan ja muiden esimiesasemassa olevien virkamiesten esimiesasemaan liittyvistä tehtävistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Tullilaitoksen, tullilaboratorion ja tullipiirien työjärjestyksissä määrätään muista sijaisuuksista, sisäisestä johtamisesta sekä muista sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annettu laki (213/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 § (29.12.1994/1467)

8 § on kumottu L:lla 29.12.1994/1467.

HE 268/90, vvvk.miet. 74/90, svk.miet. 235/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1994/1467:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1467/1994 tuli A:n 1467/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995.)

HE 257/94, VaVM 80/94

30.12.1997/1382:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 192/1997, LaVM 18/1997, EV 234/1997

8.11.2002/902:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 83/2002, VaVM 11/2002, EV 128/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.