Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

21.12.1990/1211

Sotilastapaturmalaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.12.2016/1521, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Oikeus korvaukseen

Sotilastapaturmasta ja palvelussairaudesta vahingoittuneella tai sairastuneella ja hänen omaisellaan on oikeus korvaukseen valtion varoista niin kuin tässä laissa säädetään.

Oikeutta korvaukseen ei ole sellaisella puolustusvoimien palveluksessa olevalla henkilöllä eikä hänen omaisellaan, jonka oikeus korvaukseen määräytyy valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) tai tapaturmavakuutuslain (608/48) mukaan.

Korvaukseen on oikeutettu myös puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin ja valvomiin ammuntoihin ja sen Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamaan koulutukseen sekä puolustusvoimien virka-aputehtävään osallistuva henkilö siten kuin vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain (556/2007) 35 §:ssä säädetään. (11.5.2007/561)

2 §
Sotilastapaturma

Sotilastapaturmalla tarkoitetaan tässä laissa tapaturmaa, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden:

1) asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvässä tarkastuksessa tai valintakokeessa, sotilasopetuslaitoksen pääsykokeessa taikka näihin välittömästi liittyvällä matkalla;

2) palvelukseen astumiseen ja siitä kotiuttamiseen sekä vapaa-aikaan ja lomiin välittömästi liittyvillä matkoilla;

3) palveluksessa, palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla; taikka

4) palveluspaikan ulkopuolella vietetyllä asevelvollisuuslain ja sen soveltamisesta annetun asetuksen mukaan palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla, isyysvapaalla ja lomalla.

Henkilön 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa saama vamma, joka on syntynyt lyhyehkönä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata palvelussairautena, voidaan sen mukaan mitä työtapaturmista on säädetty, katsoa sotilastapaturman aiheuttamaksi.

Sotilastapaturmana korvataan myös muun kuin sotilastapaturman aiheuttaman vamman tai sairauden olennainen paheneminen, jos paheneminen on todennäköisesti aiheutunut sotilastapaturmasta.

Sotilastapaturmana tai palvelussairautena ei kuitenkaan pidetä sellaista ansiotyössä sattunutta tapaturmaa tai aiheutunutta ammattitautia, josta 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus saada korvausta tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) mukaan. Jos tapaturmavakuutuslain tai maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla maksettava korvaus antaisi 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle pienemmän etuuden kuin tässä laissa tarkoitettu korvaus, maksetaan ylimääräinen osuus sotilastapaturmalain nojalla.

3 §
Palvelussairaus

Palvelussairaudella tarkoitetaan tässä laissa:

1) ammattitautilain (1343/88) mukaiseksi ammattitaudiksi katsottavaa sairautta;

2) muuta sairautta, jos se todennäköisesti on palveluksesta aiheutunut; sekä

3) muuta sairautta tai vammaa, jos se todennäköisesti on palveluksen olennaisesti pahentama.

4 § (30.12.2010/1322)
Korvauksen suorittaja

Tämän lain mukaisia korvauksia koskevat asiat käsittelee Valtiokonttori.

5 § (30.12.2010/1322)
Korvaukset

Korvauksen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasioiden käsittelystä, korvauksensaajan puhevallan käyttämisestä, osallistumisesta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutoksenhausta, takautumisoikeudesta ja velvollisuudesta tietojen antamiseen on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa (625/1991) ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (1316/2010) säädetään. Valtiokonttoria koskee tällöin, mitä vakuutuslaitoksesta säädetään.

6 § (28.6.1996/510)
Muun lain mukainen korvaus

Muussa laissa säädettyä korvausta määrättäessä tämän lain mukaiset etuudet otetaan huomioon samalla tavoin kuin tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet. Tällöin ei kuitenkaan sovelleta, mitä liikennevakuutuslain 6 §:n 4 momentissa säädetään tapaturmava kuutuslain mukaisen korvauksen huomioon ottamisesta korvattaessa henkilövahinkoa liikennevakuutuksesta.

7 §
Vuosityöansio

Tapaturma- ja perhe-eläkettä määrättäessä vuosityöansioksi on katsottava vähintään tapaturmavakuutuslain 16 §:ssä tarkoitettu vuosityöansio. Vuosityöansion vähimmäismäärä on kuitenkin tapaturmavakuutuslain 16 §:n 6 monentissa tarkoitettu vuosityöansio kahdella kerrottuna.

8 §
Korvauksen suorittaminen

Korvaus suoritetaan vahingoittuneelle ja sairastuneelle palveluksesta vapautumisen jälkeiseltä ajalta.

Haittaraha voidaan suorittaa ja sairaanhoito korvata myös palvelusajalta.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä lakia sovelletaan vammoihin ja sairauksiin, jotka ilmenevät lain tultua voimaan.

HE 98/90, sosvk.miet. 32/90, svk.miet. 146/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1996/510:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan vammoihin ja sairauksiin, jotka ilmenevät lain tultua voimaan.

HE 74/96, StVM 10/96, EV 59/96

11.5.2007/561:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 172/2006, PuVM 3/2006, EV 299/2006

30.12.2010/1322:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 218/2010, StVM 42/2010, EV 246/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.