Seurattu SDK 829/2022 saakka.

30.11.1990/1039

Eläinlääkintähuoltoasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on jätetty voimaan, ks. L 765/2009 37 §, ja myöhemmin kumottu A:lla 10.12.2009/1031.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 17 päivänä elokuuta 1990 annetun eläinlääkintähuoltolain (685/90) 10 §, 14 §:n 2 momentin ja 26 §:n nojalla:

Kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan
1 §

Kelpoisuusvaatimuksena kunnaneläinlääkärin virkaan on, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri. Jos eläinlääkintähuollon ja kunnaneläinlääkärin tehtävien järjestämistä koskevassa johtosäännössä määrätään viran säännöllinen viikottainen työaika käytettäväksi kokonaan eläinlääkintähuoltolain (685/90) 8 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa mainittujen ja niihin liittyvien tehtävien suorittamiseen, edellytetään viranhaltijalta lisäksi, että hän on suorittanut hyväksyttävästi elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkäritutkinnon tai siihen sisältyvän elintarvikehygieenikkokuulustelun ja sitä edeltävän täydennyskoulutuksen.

Jos virkaan kuuluu eläintautilain (55/80) täytäntöönpanoon tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastukseen liittyviä tehtäviä, vaaditaan eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3 a §:n 1 momentin nojalla laillistetulta eläinlääkäriltä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antama todistus siitä, että hän on osoittanut tutustuneensa hyväksyttävästi Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön. (22.12.1993/1325)

Lainsäädäntöön tutustuminen voidaan osoittaa eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle tai sen määräämälle viranomaiselle joko suullisessa haastattelussa tai kirjallisella kokeella. Haastattelu ja koe ovat eläinlääkärille valinnaisia, ja ne voidaan suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. (22.12.1993/1325)

Palkkioiden huomioon ottaminen kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena olevana palkkana
2–3 §

2–3 § on kumottu A:lla 30.12.2008/1145.

Yksityiseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvasta toiminnasta tehtävä ilmoitus
4 §

Palvelujen tuottajan on eläinlääkintähuoltolain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessaan mainittava seuraavat tiedot:

1) palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön nimi ja osoite;

2) yksiköiden toiminnassaan käyttämät nimet ja yksiköiden toimipaikkojen osoitteet;

3) selvitys tuotettavista palveluista; sekä

4) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja pääasiallisesta varustuksesta.

5 §

Itsenäisen ammatinharjoittajan on eläinlääkintähuoltolain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessaan mainittava oman nimensä ja osoitteensa lisäksi kiinteän toimipaikkansa osoite. Jos kiinteässä toimipaikassa suoritetaan eläinlääkärinavun antamiseen liittyviä toimenpiteitä, tulee ilmoitukseen liittää selvitys toimitiloista ja pääasiallisesta toiminnasta.

Voimaantulo
6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1993/1325:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston lausunto (378 Y 1223(01))

27.10.1995/1240:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ensimmäisen kerran kunnan on kuitenkin vahvistettava 2 §:ssä tarkoitettu markkamäärä 31 päivään joulukuuta 1995 mennessä sen jälkeen, kun asianomainen eläinlääkärinviran haltija on toimittanut kunnalle 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot palkkioistaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.12.2008/1145:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.