Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

7.9.1990/846

Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumoutunut 19.1.2013 alkaen. Ks. L 387/2011.

Liikenneministeriö on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 54 §:n 1 momentin nojalla antanut seuraavat määräykset:

1 luku

Kuljettajaopetuksen antaminen

1 § (28.8.2008/559)
Teoriaopetuksen määrä

Oppilaalle on annettava teoriaopetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia;

2) B-luokkaa varten vähintään 20 tuntia;

3) C1-luokkaa varten vähintään 9 tuntia;

4) C-luokkaa varten vähintään 12 tuntia tai, jos oppilaalla on C1-luokan ajo-oikeus, 3 tuntia;

5) C1E-luokkaa varten vähintään 8 tuntia;

6) CE-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1E-luokan ajo-oikeus, 7 tuntia;

7) D1-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 9 tuntia;

8) D-luokkaa varten vähintään 27 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 15 tuntia taikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähintään 6 tuntia;

9) D1E-luokkaa varten vähintään 8 tuntia;

10) DE-luokkaa varten vähintään 8 tuntia.

Oppilaalle on annettava ajokorttiasetuksen (845/1990) 28 §:n 4, 5 ja 7 momentissa tarkoitettua täydentävää teoriaopetusta ammattipätevyyden lisäksi:

1) C-luokkaa varten vähintään 1 tunti;

2) C1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

3) CE-luokkaa varten vähintään 5 tuntia;

4) D1-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

5) D-luokkaa varten vähintään 5 tuntia.

6) D1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia:

7) DE-luokkaa varten vähintään 3 tuntia

Teoriaopetuksessa oppitunnin pituus on vähintään 45 minuuttia. Oppilaalle saa antaa 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua teoriaopetusta enintään kolme tuntia päivässä sekä 1 momentin 3–10 kohdassa tarkoitettua teoriaopetusta enintään seitsemän tuntia päivässä.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon 1 momentin vähimmäismääristä poiketen, jos oppilaalla olevan tai hänellä aikaisemmin olleen ajo-oikeuden taikka hänen hankkimansa muun opetuksen tai pätevyyden katsotaan vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman sisältöä. Opetuksen vähimmäismäärä ei 1 momentin 3–10 kohdan teoriaopetuksessa saa kuitenkaan alittaa 2 momentissa mainittua vastaavan luokan täydentävän opetuksen määrää.

2 § (28.8.2008/559)
Ajo-opetuksen määrä

Oppilaalle on annettava ajo-opetusta:

1) A1- ja A-luokkaa varten vähintään 18 ajokertaa;

2) B-luokkaa varten vähintään 30 ajokertaa tai, jos opetus sisältää 2 a §:ssä tarkoitetun pimeällä ajamisen opetuksen, vähintään 32 ajokertaa;

3) C1-luokkaa varten vähintään 5 tuntia;

4) C-luokkaa varten vähintään 10 tuntia tai, jos oppilaalla on C1-luokan ajo-oikeus, vähintään 5 tuntia;

5) C1E-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

6) CE-luokkaa varten vähintään 30 tuntia tai, jos oppilaalla on C1E-luokan ajo-oikeus, vähintään 20 tuntia;

7) D1-luokkaa varten vähintään 15 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 10 tuntia;

8) D-luokkaa varten vähintään 40 tuntia tai, jos oppilaalla on C1- tai C-luokan ajo-oikeus, vähintään 30 tuntia taikka, jos oppilaalla on D1-luokan ajo-oikeus, vähintään 15 tuntia;

9) D1E-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

10) DE-luokkaa varten vähintään 10 tuntia.

Oppilaalle on annettava ajokorttiasetuksen 28 §:n 4, 5 ja 7 momentissa tarkoitettua täydentävää ajo-opetusta ammattipätevyyden lisäksi:

1) C-luokkaa varten vähintään 2 tuntia;

2) C1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

3) CE-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

4) D1-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

5) D-luokkaa varten vähintään 10 tuntia;

6) D1E-luokkaa varten vähintään 3 tuntia;

7) DE-luokkaa varten vähintään 3 tuntia.

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ajokerran pituus on 25 minuuttia. Ajo-opetusta saa antaa enintään neljä ajokertaa päivässä ja kaksi ajokertaa peräkkäin. Edellä 1 momentin 3–10 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun tunnin pituus ajo-opetuksessa on vähintään 50 minuuttia. Ajo-opetusta saa antaa enintään neljä tuntia päivässä.

Tutkinnon vastaanottaja voi ottaa oppilaan tutkintoon, vaikka hänelle ei ole annettu 1 momentissa säädettyä vähimmäismäärää ajo-opetusta, jos oppilaalla olevan tai hänellä aikaisemmin olleen ajo-oikeuden taikka hänen hankkimansa muun opetuksen tai pätevyyden katsotaan vastaavan kysymyksessä olevan luokan opetussuunnitelman sisältöä. Edellä 1 momentin 3–10 kohdassa tarkoitetun opetuksen vähimmäismäärä ei saa kuitenkaan alittaa 2 momentissa mainittua vastaavan luokan täydentävän koulutuksen määrää.

2 a § (9.1.2008/43)
Pimeällä ajamisen opetus

Ajokorttiin tähtäävän pimeällä ajamisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää pimeällä ajamisen erityiset vaatimukset ja tunnistaa siihen liittyviä riskejä. Opetukseen on sisällytettävä ajamisen näyttöjä ja harjoituksia vähintään kaksi ajokertaa ja teoriaopetusta vähintään yksi oppitunti. Opetuksessa on noudatettava Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Opetus on annettava mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

Opetus saadaan antaa myös simulaattorilla, jonka Ajoneuvohallintokeskus on hyväksynyt pimeällä ajamisen opetuksessa käytettäväksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että laite, opetuksessa käytettävä ohjelma ja opetustila mahdollistavat pimeällä ajamisen opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja soveltuvat opetuksen toteuttamiseen hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti. Laitteessa on oltava ainakin riittävän laaja näyttö ja todellista ajotuntumaa vastaavat ajoneuvon hallintalaitteet. Opetukseen käytettävän tilan on valaistus- ja muilta olosuhteiltaan sovelluttava opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Hyväksyminen on määräaikainen ja se voidaan peruuttaa, jos hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty, hyväksymisen ehtoja ei noudateta tai opetusta muuten hoideta asianmukaisesti. Tutkinnon vastaanottajan on ajokorttiasetuksen 41 §:n 1 momentin mukaisesti hyväksyttävä opetustila ennen sen käyttöönottoa. Hyväksytyssä laitteessa, ohjelmassa tai opetustilassa tapahtuvista muutoksista on viipymättä ilmoitettava siten kuin hyväksymispäätöksessä määrätään. Opettajalla on oltava ajo-opettajan kelpoisuus. Hänen on opastettava oppilasta laitteen käyttöön, tarvittaessa osallistuttava opetustilanteeseen sekä suorituksen jälkeen oppilaan kanssa keskustellen verrattava oppilaan suoritusta pimeällä ajamiseen liittyviin riskeihin.

Pimeällä ajamisen opetus on annettava kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä. Muu kuin 2 momentissa tarkoitettu pimeällä ajamisen opetus voidaan kuitenkin siirtää jatko-opetuksen yhteydessä annettavaksi, jos opetusta ei voida antaa siihen soveltuvana ajankohtana kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa. Ajoneuvohallintokeskus antaa tutkinnon vastaanottajille ohjeet opetukseen soveltuvan ajankohdan määrittelemistä varten. Opetus voidaan siirtää jatko-opetuksessa annettavaksi myös oppilaalla olevan ylivoimaisen esteen johdosta.

3 § (24.9.2002/807)
Ajo-opetuksen antaminen

Ennen ajo-opetuksen antamista liikenteessä oppilaalle on opetettava liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot sekä riittävä ajoneuvon käsittelytaito, mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.

2 momentti on kumottu A:lla 28.8.2008/559.

Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella. (28.8.2008/559)

B-luokan ajo-opetukseen on sisällytettävä opetusta ajoharjoitteluradalla hyväksytyn opetussuunnitelman mukaan. Jos matka autokoululta tai kuntakeskuksesta lähimmälle hyväksytylle ajoharjoitteluradalle ylittää 120 kilometriä, opetus voidaan korvata hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisella vaihtoehtoisella opetuksella, joka käsittää yhden ajokerran järjestettyjä näyttöjä ja yhden ajokerran maantieajo-opetusta. Näytöissä on havainnollistettava erilaisia jarrutustapoja ja ajoneuvon nopeuden vaikutusta jarrutusmatkaan sekä muita liukkaalla ajamisen erityispiirteitä. Näytöt on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä muulta liikenteeltä suljetulla alueella. Ajo-opetuksessa on korostettava ajonopeuden, turvallisuusvälin ja oikean havainnoinnin merkitystä. (10.2.2010/93)

4 § (6.11.1998/830)
Jatko-opetuksen määrä ja antaminen

Jatko-opetuksessa on annettava teoriaopetusta vähintään neljä tuntia. Ajo-opetusta on annettava vähintään kahdeksan ajokertaa, joista vähintään kaksi ajokertaa on ajamista liikenteessä ja vähintään kuusi ajokertaa harjoittelua ajoharjoitteluradalla. Ajoneuvohallintokeskus antaa erikseen määräykset opetuksen sisällöstä, milloin ajoharjoittelurata ei ole käytettävissä.

Jatko-opetusta annettaessa on sovellettava 1 §:n 3 momentin määräystä teoriatunnin pituudesta ja 2 §:n 3 momentin määräystä ajokerran pituudesta. (28.8.2008/559)

4 a § (28.8.2008/559)
Opetuksen antaminen C1-, C-, C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokkaa varten

1 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/548.

Ajo-opetuksessa voidaan käyttää simulaattoria, jos laite teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sekä liikenneympäristön ja – olosuhteet riittävästi huomioon ottaessaan soveltuu opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppisisältöjen ajo-opetukseen luokkakohtaiselle ajo-opetukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Simulaattorilla annettavan ajo-opetuksen määrä on enintään viidesosa 2 §:n 1 momentin 3–10 kohdan tai 2 momentin mukaisesta ajo-opetuksen määrästä. Opetusta annettaessa opettajalla on oltava opetettavaa luokkaa vastaavan ajo-opettajan kelpoisuus ja hänen on oltava mukana opetustilanteessa opetuksen ajan.

5 § (24.9.2002/807)
Opetuksen järjestely

Teoriaopetus on annettava ensisijaisesti autokoulun opetustilassa. CE-, C1E-, D- ja D1-luokkaa varten teoriaopetus saadaan antaa myös muussa opetukseen soveltuvassa tilassa, josta on kaksi viikkoa ennen opetuksen aloittamista ilmoitettu sille tutkinnon vastaanottajalle, jonka toimialueella tila sijaitsee. Autokoulut voivat järjestää yhteisesti teoriaopetuksen antamisen muuta kuin B-luokkaa varten, jos tutkinnon vastaanottaja sen hyväksyy. Käsittelyopetus muuta kuin C1E-, CE-, D1-, D-, D1E- tai DE-luokkaa varten on annettava autokoulun sijaintikunnassa. (28.8.2008/559)

Jatko-opetus saadaan antaa myös muussa kuin autokoulun varsinaisessa opetustilassa. Opetukseen sisältyvä ajoharjoittelu suoritetaan ajoharjoitteluradalla.

Ajo-opetusta moottoripyörällä saadaan antaa kahdelle oppilaalle samanaikaisesti, jos opettaja antaa ajo-ohjeet radion välityksellä autosta tai moottoripyörästä. Edellytyksenä opetuksen antamiselle on, että oppilaat ovat saaneet riittävän ajo-opetuksen moottoripyörän käsittelyssä. Oppilailla tulee olla laitteet ohjeiden vastaanottamista varten. Opetusajossa ei saa kuljettaa matkustajia.

6 § (18.9.2003/815)
Kouluajoneuvot

Kouluajoneuvona on käytettävä:

1) kaksipyöräistä sivuvaunutonta moottoripyörää, joka täyttää ajokokeessa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset, jos opetusta annetaan A1- tai A-luokkaa varten;

2) B-luokan pakettiautoa tai vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten;

3) C1-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaan C1-luokkaa varten ja C-luokan kuorma-autoa, jos opetusta annetaan C-luokkaa varten; (28.8.2008/559)

4) D-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokkaa varten ja D1-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D1-luokkaa varten; ja

5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on opetuksen luokkaa vastaava C1-, C-, D1- tai D-luokan ajoneuvo, jos opetusta annetaan E-luokkaa varten. (28.8.2008/559)

Kouluajoneuvojen on oltava normaalirakenteisia, eikä niissä saa olla erityistä ajamista helpottavaa hallintalaitetta, jollei ajoneuvolla anneta opetusta yksinomaan sellaisille oppilaille, joiden vamma edellyttää tällaisten laitteiden käyttöä. Normaalirakenteisuutta koskevan vaatimuksen estämättä voidaan kouluajoneuvoksi hyväksyä ajoneuvo, jossa on ABS-jarrut, luistonestojärjestelmä, vakionopeuden säädin tai muu vastaava lisävaruste taikka joka on normaalirakenteisen etu- tai takapyörävetoisen henkilöauton nelipyörävetoinen rinnakkaismalli, maastoauto tai sellaiseksi katsottava ajoneuvo.

Kouluautossa on oltava hinausköysi ja erikseen annettujen määräysten mukainen ensiapupakkaus sekä opettajaa varten erilliset kytkin- ja jarrupolkimet ja taustapeilit. Erillisiä kytkin- ja jarrupolkimia ei kuitenkaan vaadita E-luokan ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa eikä linja-autossa, jos oppilaalla on C-luokan ajo-oikeus. Henkilöautossa on oltava opettajalle ja oppilaalle erilliset säädettävät istuimet. Koulukuorma-autossa on oltava etuistuimella turvavyö kutakin istuinpaikkaa kohden. (28.8.2008/559)

Koulumoottoripyörässä on oltava opettajaa varten erillinen jarrulaite, jos ajo-opetusta annettaessa opettaja on mukana pyörässä.

Jatko-opetuksessa ei sovelleta mitä tässä pykälässä on säädetty.

7 § (26.1.2001/103)
Opetuslupa

Opetusluvan hakijan opetusalan tuntemus tutkitaan Ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen, jollei Ajoneuvohallintokeskus toisin määrää.

Opetusluvassa määrätyn auton on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut vaatimukset. Muun kuin B-luokkaan kuuluvan auton on täytettävä myös mainitun pykälän 3 momentin vaatimukset. Opetukseen käytettävässä autossa on oltava opettajaa varten erillinen ulkopuolinen taustapeili sekä B-luokkaan kuuluvassa autossa jarrupoljin ja muussa autossa kytkin- ja jarrupoljin. Lisäksi autossa on oltava turvavyöt opettajaa ja opetettavaa varten. Moottoripyörän on oltava kaksipyöräinen ja sen on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 §:n 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset ja ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi opetuslupa myönnetään. (28.8.2008/559)

8 §
Harjoituslupa

Ennen harjoitusluvan saamista hakijan on saatava ajo-opetusta kahdeksan ajokertaa, joista vähintään neljä ajokertaa on ajo-opetusta liikenteessä. (3.2.2006/112)

Harjoitusluvassa määrätyn moottoripyörän on täytettävä ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi harjoituslupa myönnetään. (13.3.1996/173)

Ajoneuvohallinnon yksikkö antaa määräykset käsittelykokeen suorittamisesta. (18.12.1992/1405)

9 § (5.5.2011/548)

9 § on kumottu A:lla 5.5.2011/548.

10 § (5.5.2011/547)

10 § on kumottu A:lla 5.5.2011/547.

11 § (5.5.2011/548)

11 § on kumottu A:lla 5.5.2011/548.

2 luku

Kuljettajantutkinto

12 § (28.8.2008/559)
Tutkintoon pääsemisen ajankohta

Oppilaan saa ottaa B-luokan kuljettajantutkintoon aikaisintaan 30 päivän kuluttua kuljettajaopetuksen alkamisesta.

12 a § (28.8.2008/559)

12 a § on kumottu A:lla 28.8.2008/559.

13 § (13.3.1996/173)
Teoriakoe

Teoriakoe suoritetaan ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet teoriakokeen suorittamisesta.

14 § (18.9.2003/815)
Ajokoe

1 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/548.

Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta

1) A1-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 75 cm3 ja enintään 125 cm3, eikä sen teho saa ylittää 25 kW;

2) A-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava suurempi kuin 120 cm3 ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Jos ajokoe suoritetaan ajo-oikeuden saamiseksi sellaista ajokorttiasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua A-luokan ajoneuvoa varten, jonka teho ylittää 25 kW tai jonka tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, moottoripyörän tehon on oltava vähintään 35 kW;

3) B-luokan tutkinnossa ajoneuvon suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h;

4) C1-luokan tutkinnossa kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg, pituuden vähintään 5 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi. Kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

5) C-luokan tutkinnossa kuorma-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 12 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 10 000 kg, pituuden vähintään 8 metriä, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuorma-autossa on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi. Kuormatilan rakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;

6) D1-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 4 000 kg, pituuden vähintään 5 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

7) D-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 10 000 kg, pituuden vähintään 10 metriä, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Ajoneuvossa on oltava lukkiintumattomat jarrut ja ajopiirturi;

8) BE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on B-luokan ajoneuvo, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli 3 500 kg ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h sekä perävaunun kokonaismassan vähintään 1 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg. Perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;

9) C1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C1-luokan kuorma-auto, pituuden on oltava vähintään 8 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg. Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen ja levyinen, tai kapeampikin edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä; (28.8.2008/559)

10) CE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 20 000 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 15 000 kg, pituuden vähintään 14 metriä, leveyden vähintään 2,4 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Perävaunun pituuden on oltava vähintään 7,5 metriä. Yhdistelmässä on oltava lukkiintumattomat jarrut, vähintään kahdeksan eteenpäinajovaihdetta ja ajopiirturi. Ajoneuvoyhdistelmässä kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen.

11) D1E-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka vetoautona on D1-luokan linja-auto, perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg sekä suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä ja pituudelta on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

12) DE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmässä, jonka vetoautona on D-luokan linja-auto, perävaunun suurimman rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään 1 250 kg ja todellisen kokonaismassan vähintään 800 kg, leveyden vähintään 2,40 metriä ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Kuormatilan korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

3 momentti on kumottu A:lla 18.5.2006/384.

C1-luokan tutkintoajoneuvon kokonaismassaa koskevaa 2 momentin 4 kohdan vaatimusta ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja esittää tieliikennelain 82 d §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan vian, sairauden tai vamman vuoksi erityisin ajolaittein varustetun C1-luokan ajoneuvon ajo-oikeutta varten ja siinä on määritelty sellaisen ajoneuvon kokonaismassa ja varustelu, jonka kuljettamiseen oikeuttavaksi ajo-oikeus on tarkoitettu rajoitettavaksi.

15 § (6.11.1998/830)
Tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon vastaanottajan on palautettava tutkinnossa hylätylle opetustodistus merkinnällä hylkäämisen syystä. Uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi voidaan määrätä teoriakokeessa hylätylle lisäopiskelua ja ajokokeessa hylätylle lisäopetusta enintään kymmenen ajokertaa.

3 luku

Erinäisiä määräyksiä

16 §
Ajokortin valokuva

Ajokortin valokuvan on oltava kooltaan 35 x 45 mm. Valokuvassa kasvojen on oltava edestäpäin kuvatut.

Poliisin on säilytettävä hakemusasiakirjoihin liitetty valokuva.

17 §

17 § on kumottu P:llä 28.4.1995/757.

18 § (18.12.1992/1405)
Ajokorttirekisterin ilmoituslomakkeet

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi antaa ohjeita ajokorttirekisteri-ilmoitusten tekemisestä. Se voi tehdä liikenneministeriön vahvistamiin ilmoituslomakkeisiin annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta rekisterin tietosisältöön.

18 a § (28.8.2008/559)

18 a § on kumottu A:lla 28.8.2008/559.

19 §
Voimaantulomääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä päätöksellä kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 1972 annettu liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta (471/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.6.1991/922:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

4.9.1992/856:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

18.12.1992/1405:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

28.4.1995/757:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

31.1.1996/73:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

13.3.1996/173:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996. Päätöksen 6 §:n 1 momentin 2 kohta, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti ja 18 a § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän päätöksen mukaiset opetussuunnitelmat saadaan ottaa käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa kouluajoneuvoksi hyväksyttyä kuorma-autoa saadaan edelleen käyttää C-luokan tutkintoajoneuvona. (19.6.1996/460)

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237, 24.8.1991, 76/914/ETY; EYVL N:o L 357, 29.12.76

19.6.1996/459:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

19.6.1996/460:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

27.2.1997/191:

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä maaliskuuta 1997.

19.12.1997/1245:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

6.11.1998/830:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1998.

26.1.2001/103:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

29.11.2001/1106:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

24.9.2002/807:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

18.9.2003/815:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 2 a § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyä ajoneuvoa saadaan käyttää kuljettajantutkinnon ajokokeessa ennen 30 päivää syyskuuta 2013 edellyttäen, että ajoneuvo täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset. (28.8.2008/558)

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

22.1.2004/54:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004 ja on voimassa vuoden 2006 toukokuun loppuun asti.

3.2.2006/112:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2006 ja sitä sovelletaan kuljettajaopetuksessa, joka aloitetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

18.5.2006/384:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

9.1.2008/43:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2008.

28.8.2008/558:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EYVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

28.8.2008/559:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008. Sen 1 ja 2 §, 3 §:n 2–4 momentti, 9 §:n 2 momentti, 12 a §, 14 §:n 2 momentin 9 kohta ja 18 a § tulevat kuitenkin C-, C1-, CE- ja C1E-luokan ja niitä varten annettavan opetuksen osalta voimaan vasta 10 päivästä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneeseen C-, C1-, CE-, ja C1E-luokan sekä D- ja D1-luokan kuljettajaopetukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta voidaan kuitenkin soveltaa myös D- tai CE-luokan opetukseen, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Jos kuljettajantutkintoon C-, C1-, CE- tai C1E-luokan taikka D-, D1-, DE- tai D1E-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on ilmoittauduttu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos tutkintoon pääsemiseksi vaadittava kuljettajaopetus on saatu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, tutkintoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn estämättä tämän asetuksen 6 §:n 1 momentin 5 kohdasta poiketen saadaan ennen 10 päivää syyskuuta 2021 C1-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvona käyttää C-luokan kuorma-autoa sekä C1E-luokan koulu- ja tutkintoajoneuvona käyttää ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoautona on C-luokan kuorma-auto edellyttäen, että ajoneuvoyhdistelmän rekisteröity kokonaismassa on alle 20 000 kg ja todellinen kokonaismassa alle 15 000 kg.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10.2.2010/93:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa hyväksyttyjä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia yksinomaan talvikäyttöön hyväksyttyjä ratoja saadaan toistaiseksi käyttää tämän asetuksen 3 §:n 4 momentissa tarkoitetussa opetuksessa edellyttäen, että radalla on voimassa oleva lupa.

5.5.2011/548:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotun 9 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ajokorttilain (386/2011) 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilman autokoululupaa annettavaan kuljettajaopetukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.