Seurattu SDK 125/2023 saakka.

7.9.1990/845

Ajokorttiasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 19.1.2013 alkaen. Ks. L 387/2011.

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään moottorikäyttöisen ajoneuvon ajo-oikeudesta sekä ajokorteista ja luvista, jotka tieliikennelain (267/81) mukaan vaaditaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen ja kuljettajaopetuksen antamiseen.

Puolustusvoimien moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettamiseen vaadittavista ajokorteista ja niiden ehdoista, kuljettajaopetuksen antamisesta puolustusvoimissa ja siihen tarvittavista luvista sekä kuljettajantutkinnosta puolustusvoimissa säädetään erikseen.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan lyhytaikaisella ajo-oikeudella kahden vuoden määräajan voimassa olevaa auton ajo-oikeutta ja lyhytaikaisella ajokortilla lyhytaikaista ajo-oikeutta varten luovutettavaa ajokorttia.

Tutkinnon vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa palvelun tuottajaa, jonka kanssa ajoneuvohallintokeskus on tehnyt kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa (535/1998) tarkoitetun kuljettajantutkintotoimintaa koskevan sopimuksen, tai ajoneuvohallintokeskusta sen hoitaessa itse kuljettajantutkintotoimintaa. (2.10.1998/720)

Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevalla vakinaisella asuinpaikalla tarkoitetaan 34 §:n 3 ja 4 momenttia lukuun ottamatta paikkaa, jossa henkilö muuten kuin yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa opiskelun vuoksi asuu tavanomaisesti, eli vähintään 185 päivää kalenterivuosittain, perhesuhteidensa ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai ammatillisten siteiden puuttuessa perhesuhteidensa vuoksi, jos ne muodostavat kiinteän yhteyden hänen ja asuinpaikan välillä. Jos henkilö asuu kahdessa tai useammassa valtiossa sen vuoksi, että hänen perhesuhteensa ja ammatilliset siteensä sijaitsevat eri paikoissa, vakinaisena asuinpaikkana pidetään hänen perhesuhteidensa perusteella määräytyvää paikkaa, jos hän palaa sinne säännöllisesti taikka asuu toisessa valtiossa määräaikaisen työtehtävän suorittamista varten. (5.1.1996/2)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kuljettajan ammattipätevyydellä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2007), jäljempänä ammattipätevyyslaki, säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajalta vaadittavaa ammattipätevyyttä, perustason ammattipätevyydellä mainitussa laissa säädettyä kuorma- tai linja-auton kuljettajalta vaadittavaa perustason ammattipätevyyttä sekä linja-auton kuljettajan ammatillisella perustutkinnolla mainitun lain 9 §:n mukaista perustutkintoa. (28.8.2008/556)

Tässä asetuksessa tarkoitetaan automaattivaihteisella ajoneuvolla ajoneuvoa, jossa ei ole kytkinpoljinta tai, jos kysymyksessä on moottoripyörä, käsin käytettävää kytkinvipua. (28.8.2008/556)

3 § (5.1.1996/2)
Ahvenanmaalla annettu ajokortti

Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa koko valtakunnan alueella. Ajokortti voidaan vaihtaa tässä asetuksessa tarkoitettuun ajokorttiin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, annetun ajokortin vaihtamista koskevaa 33 §:n säännöstä noudattaen.

4 § (19.12.1997/1243)
Ajokortin malli sekä ajokortin ja luvan mukana pitäminen

Ajokortti on yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY liitteen I a yhteisön ajokorttimallin mukainen. Ajo-oikeuteen liittyviä ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja koskevat merkinnät, jotka on säädetty tehtäväksi ajokorttiin, tehdään koodin muodossa siten kuin asianomainen ministeriö päättää.

Ajokortti ja tässä asetuksessa tarkoitettu lupa, autokoululupaa lukuun ottamatta, on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle taikka muulle liikenteen valvojalle.

5 § (5.1.1996/2)
Ajokorttiluokat

Ajokorttiluokat ovat:

A-luokka: moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

A1-luokka: moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm ja teho enintään 11 kW, ja invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

B-luokka: ne henkilöautot, pakettiautot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3 500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa;

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa ylittää 3 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, sekä liikennetraktorit niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen;

C1-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonaismassa on yli 3 500 kg mutta enintään 7 500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

D1-luokka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle, kuitenkin enintään 16 henkilölle, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg;

E-luokka: ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mainittuihin luokkiin;

M-luokka: mopot lukuunottamatta pienitehoisia mopoja sekä kevyet nelipyörät; ja

T-luokka: traktorit, liikennetraktoreita lukuun ottamatta, moottorityökoneet ja moottorikelkat niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

(9.12.1999/1168)

Ajoneuvon kokonaismassalla tarkoitetaan ajoneuvon rekisteriin merkittyä kokonaismassaa tai, jollei ajoneuvoa ole rekisteröitävä, sen todellista kokonaismassaa. Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassalla tarkoitetaan vastaavalla tavalla määräytyvää yhdistelmän muodostavien ajoneuvojen yhteenlaskettua kokonaismassaa. Ajoneuvon omamassalla tarkoitetaan sen rekisteriin merkittyä omamassaa.

Tieliikenteeseen tarkoitettua kolmipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka moottorina on yli 50 cm3:n polttomoottori tai jonka suurin rakenteellinen nopeus käyttövoimasta riippumatta on suurempi kuin 45 km/h, jonka pyörät on järjestetty symmetrisesti pituussuuntaisen keskiakselin suhteen sekä jonka rekisteriin merkitty kuormittamaton massa on enintään 550 kg, sähköajoneuvossa akkujen massaa lukuun ottamatta, saa Suomessa kuljettaa myös henkilö, jolla on A- tai A1-luokan ajo-oikeus. (5.6.1998/392)

Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautona on C1- tai D1-luokan ajoneuvo ja jossa koko yhdistelmän kokonaismassa ylittää 12 000 kg tai hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan, kuuluu C1E-luokan sijaan luokkaan CE, jos vetoautona on C1-luokkaan kuuluva ajoneuvo, ja D1E-luokan sijaan luokkaan DE, jos vetoautona on D1-luokkaan kuuluva ajoneuvo. (19.12.1997/1243)

6 § (28.8.2008/556)
Ajo-oikeuden laajuuden osoittavat merkinnät

Ajokorttilupa saadaan myöntää 2 momentissa säädetyin poikkeuksin seuraavin ajooikeuden laajuuden osoittavin merkinnöin:

A
B
BE
A B
A BE
B C
A B C
BE C
A BE C
BE CE
A BE CE
B D
A B D
BE D
A BE D
BE DE
A BE DE
B C D
A B C D
BE C D
A BE C D
BE C DE
A BE C DE
BE CE DE
A BE CE DE
M
T
MT

Jos ajokorttilupa myönnetään A1-, C1- tai D1-luokkaa varten, korvataan 1 momentissa tarkoitettu luokkaa A koskeva merkintä merkinnällä A1, luokkaa C koskeva merkintä merkinnällä C1 ja luokkaa D koskeva merkintä merkinnällä D1. Jos C-luokan ajo-oikeuden haltijalle myönnetään ajokorttilupa C1E-luokkaa varten tai D-luokan ajo-oikeuden haltijalle D1E-luokkaa varten, lisätään kysymyksessä olevan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta vastaava merkintä ennen 1 momentissa tarkoitettua luokkaa C tai D koskevaa merkintää.

7 § (28.8.2008/556)
Ajo-oikeuden laajuus

Ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa sellaista ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava ajo-oikeus hänellä on. A-luokka sisältää A1-luokan, C-luokka C1-luokan ja D-luokka D1-luokan ajoneuvojen ajo-oikeuden.

Ajo-oikeuden haltija saa kuitenkin 1 momentista poiketen kuljettaa muualla Suomessa kuin Ahvenanmaan maakunnassa myös muita ajoneuvoja seuraavasti:

1) A1-, A- tai B-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös M- ja T-luokan ajoneuvoa;

2 kohta on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

3) ajoneuvojen huolto- ja korjaustyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa suorittaa D- tai D1-luokan ajoneuvon tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmän huolto- tai korjaustoimenpiteen taikka katsastamisen edellyttämän siirron tai koeajon D- tai D1-luokan ajoneuvolla ilman matkustajia tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ilman kuormaa; (18.6.2009/445)

3 a) muuta ajoneuvojen huoltotyötä tekevä, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa suorittaa 3 kohdassa tarkoitetun ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän huoltamisen edellyttämän siirron kohdassa mainituin edellytyksin yrityksen varikkoalueella; (18.6.2009/445)

4) liikenteenvalvoja, jolla on B-luokan ajo-oikeus, saa valvontatehtävän sitä vaatiessa koeajaa tai siirtää A1- ja A-luokan ajoneuvoa;

5) poliisi-, tulli- tai rajavartiomies, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa liikennevalvonta- tai muun valvontatoimenpiteen sitä vaatiessa koeajaa tai siirtää D- tai D1-luokan ajoneuvoa tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmää;

6) ajoneuvon katsastaja tai hyväksynnän suorittaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa koeajaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa tai E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sen katsastamiseen tai liikenteeseen hyväksymiseen kuuluvassa koeajossa; (18.6.2009/445)

7) pelastusauton kuljettaja, jolla on C-luokan ajo-oikeus, saa tässä tehtävässä toimiessaan kuljettaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa taikka E-luokan ajoneuvoyhdistelmää hälytystehtävän hoitamiseen sekä pelastustoimen tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen liittyvissä ajoissa ja E-luokan ajoneuvoyhdistelmää tehtävään liittyvän kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvissä siirtoajoissa. (18.6.2009/445)

8 § (19.12.1997/1243)
Ajo-oikeutta koskevat erityiset rajoitukset

A-luokan ajoneuvoa, jonka teho ylittää 25 kW tai tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kW/kg, saa kuljettaa vain se, jolla on ollut A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus vähintään kaksi vuotta tai ajokortista ilmenevän merkinnän perusteella se, joka on täyttänyt 21 vuotta ja suorittanut hyväksytysti kuljettajantutkinnon ajokokeen moottoripyörällä, jonka teho on vähintään 35 kW.

E-luokan ajoneuvoyhdistelmää saa kuljettaa vain se, jolla on myös vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus.

Sillä, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, on oikeus kuljettaa vain tutkinnon luokkaa vastaavaa automaattivaihteista ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jonka vetoauto on automaattivaihteinen, jos tutkinto on suoritettu ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi. (28.8.2008/556)

9 § (5.5.2011/427)

9 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

10 § (28.8.2008/556)
Ikävaatimukset

Ajokortin saamisen vähimmäisikä on:

1) A1-luokassa 16 vuotta;

2) A-, B- ja BE-luokassa 18 vuotta;

3) C-, C1-, CE- ja C1E-luokassa 18 vuotta;

4) D-, D1-, DE- ja D1E-luokassa 21 vuotta, taikka D- ja D1-luokassa 18 vuotta, jos henkilö on suorittanut linja-auton kuljettajan ammatillisen perustutkinnon ja hänellä on perustason ammattipätevyys; sekä

5) M- ja T-luokassa 15 vuotta.

CE-, C1E, D- ja D1-luokassa vaatimuksena on 18 vuoden vähimmäisiän lisäksi, että ajokortin saaja on saanut 19 §:n 4 momentissa tarkoitetun jatko-opetuksen. Jos ajokortin saajalla on ennestään ulkomailla myönnetty vastaavan luokan ajokortti, vaatimuksena on, että auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti on ollut voimassa vähintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

3 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

2 luku

Ajokorttilupa ja ajokortin luovuttaminen

11 § (19.12.1997/1243)
Ajokorttiluvan hakeminen ja muu hakemus

Ajokorttilupahakemus ja muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisille osoitettava hakemus tehdään kirjallisesti hakijan asuinpaikan poliisille.

Uutta ajokorttilupaa ei vaadita, jos lyhytaikaista ajokorttia seuraava ja sitä luokaltaan vastaava muu kuin lyhytaikainen ajokortti luovutetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä.

Uutta ajokorttilupaa ei myöskään vaadita moottoripyörän ajo-oikeuden haltijan hakiessa voimassa olevaa ajo-oikeuttaan vastaavaa moottoripyörän ajokorttia lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä, jos hänelle ei tällöin luovuteta moottoripyörän ajo-oikeuden sisältävää muuta ajokorttia tai A-luokan ajo-oikeuden haltijan hakiessa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän sisältävää ajokorttia. Uutta ajokorttilupaa ei vaadita myöskään haettaessa ajokortin kaksoiskappaletta.

Jos kuljettajantutkinto suoritetaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, ajokorttilupa myönnetään myös DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseen, jos ajokorttiluvan hakijalla on vastaavan vetoauton ajo-oikeus. Ajokorttilupa myönnetään myös BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseen, jos kuljettajantutkinto on suoritettu hyväksytysti jollakin ylempään luokkaan kuuluvalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä.

Hakemus on ratkaistava viivytyksettä. Ajokorttilupa on myönnettävä, jos hakemusasiakirjat, hakijaa koskevat ajokorttirekisteritiedot ja mahdolliset lisäselvitykset osoittavat, että hakija täyttää tieliikennelain 70 §:n 1–3 momentissa säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset. Haettaessa ajokorttilupaa 33 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun ajokortin perusteella lupa on myönnettävä, jos mainittu ajokortti on poliisin tarvittaessa hankkiman lisäselvityksen mukaan voimassa, eikä rekisteritietojen perusteella tai muuten ole tiedossa estettä ajo-oikeuden voimassaolon jatkumiselle.

Poliisin on ilmoitettava hakemuksen ratkaisusta ajoneuvohallintokeskukselle. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa, poliisin on samalla ilmoitettava rekisteriin merkitsemistä varten tieto mainitusta valtiosta ja, jos tämä ajokortti on annettu jonkin muun kuin edellä tarkoitetun valtion myöntämän ajokortin perusteella, ajokortista ilmenevä tieto tästä valtiosta, sekä ajokortista ilmenevä myöntämispäivä ja ajo-oikeutta koskevat ehdot ja rajoitukset kunkin luokan kohdalta erikseen.

11 a § (19.12.1997/1243)
Ajokorttilupahakemuksen sekä A- tai A1-luokan ajokortin valmistamiseksi tehtävän hakemuksen liitteet

Ajokorttilupahakemukseen on liitettävä:

1) kopiokappale voimassa olevasta 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden tai C- tai C1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi annetusta nuorison terveystodistuksesta tai muu enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus sekä, jos poliisi niin vaatii, erikoislääkärintodistus;

1 a) edellä 1 kohdassa tarkoitetun lääkärintodistuksen sijaan geriatriaan perehtyneen lääkärin enintään kuusi kuukautta aikaisemmin antama lausunto hakijan ajokyvystä, jos ajokorttilupaa haetaan tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden saamiseksi C1E-, CE-, D1-, D1E, D- tai DE-luokan ajoneuvon kuljettamista varten ilman rajoitusta ajoneuvoyhdistelmän kuljettamisesta ilman kuormaa tai linja-auton kuljettamisesta ilman matkustajia; (21.1.2010/52)

2) kaksi valokuvaa, joista hakijan hyvin tuntee; ja (21.1.2010/52)

3) ilmoitus siitä, onko hakijalla jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti ja vakuutus siitä, että hän ei ole ajokiellossa missään tässä kohdassa tarkoitetussa valtiossa. (21.1.2010/52)

Jos hakijalle on myönnetty 9 §:n vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa jotakin 9 §:n 1 momentissa mainittua luokkaa varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei, tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta, vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa samassa momentissa mainittua luokkaa varten, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty 9 §:n vaatimusten mukaisesti ajokorttilupa CE, C1E-, D, DE-, D1- tai D1E-luokan ajo-oikeutta varten, tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei, tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta, vaadita enää haettaessa ajokorttilupaa 9 §:n 1 tai 2 momentissa mainittua luokkaa varten, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää. Jos hakijalle on myönnetty ajokortti jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa 9 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten voimaantulon jälkeen, uutta tämän pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua selvitystä ei vaadita tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua tapausta lukuun ottamatta haettaessa ajokorttilupaa terveysvaatimuksiltaan vastaavan tai alemman luokan ajo-oikeuden saamiseksi, ellei lääkärintodistuksesta muuta johdu tai poliisi toisin määrää.

Jos ajokorttilupaa uuden lyhytaikaista ajo-oikeutta luokaltaan vastaavan lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi tai lyhytaikaiseen ajo-oikeuteen sisältyvän M- tai T-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden säilyttämiseksi lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättyessä ilman, että muuta M- tai T-luokan ajo-oikeuden sisältävää ajokorttia luovutetaan, haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, ei 1 momentin 2 kohdassa mainittuja liitteitä vaadita. (9.12.1999/1168)

Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun moottoripyörän ajokortin valmistamiseksi tehtävään hakemukseen on liitettävä uudet valokuvat, jos lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi kuukautta tai jos ajokorttiluvan myöntämisestä on kulunut enemmän kuin kolme vuotta.

11 b § (19.12.1997/1243)
Ajokortin voimassaolo

Ajokortti on voimassa määräajan, joka päättyy ajo-oikeuden päättyessä tai, jos ajo-oikeuden haltijalla on useampia eri aikaan päättyviä ajo-oikeuksia, samaan aikaan ensiksi päättyvän ajo-oikeuden kanssa. Väliaikaisen ajokortin voimassaoloajasta säädetään 14 §:ssä ja tilapäisen ajokortin voimassaoloajasta 34 §:n 3 momentissa.

Ajo-oikeuden voimassaoloa jatkettaessa ajokortti voidaan hyväksyä osoittamaan ajo-oikeutta kuitenkin tieliikennelain 72 §:n 5 momentissa säädetyin edellytyksin enintään kolmen kuukauden ajan ajokorttiin merkityn voimassaoloajan päättymisestä.

12 § (19.12.1997/1243)
Ajokortin luovuttamisen edellytykset

1 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

Lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen auton ajokortin saamiseksi hakijan on toimitettava poliisille 24 §:ssä tarkoitettu todistus jatko-opetuksen saamisesta tai todistus siitä, että hakija on saanut jatko-opetuksen puolustusvoimien kuljettajaopetuksen yhteydessä. Jos todistus jatko-opetuksesta toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä, 1 momentissa säädettyä selvitystä ei vaadita.

Lyhytaikaista ajokorttia luokaltaan vastaava uusi lyhytaikainen ajokortti voidaan luovuttaa muusta kuin tieliikennelain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos siihen on erityisiä syitä ja jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä.

A-luokan ajokortti luovutetaan A1-luokan ajo-oikeuden haltijalle 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettu voimassa olevaa moottoripyörän ajo-oikeutta vastaava ajokortti luovutetaan uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän sisältävä moottoripyörän ajokortti, kun todistus ajokokeen suorittamisesta esitetään. Edellä 11 a §:n 3 momentissa tarkoitettu M- tai T-luokan ajokortti luovutetaan 1 momentista poiketen uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden voimassaolon päättymisestä. Edellä 11 §:n 4 momentissa tarkoitettu E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti luovutetaan, kun mainitussa momentissa tarkoitettu kuljettajantutkintotodistus esitetään. (9.12.1999/1168)

Jos ajokorttilupaa ajo-oikeuden jatkamiseksi tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitetuksi ajaksi haetaan viimeistään kahden vuoden kuluessa tai, jos hakemus koskee kuorma- tai linja-auton ajo-oikeutta, viimeistään yhden vuoden kuluessa ajo-oikeuden päättymisestä, ajokortin luovuttamisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että hakija esittää luotettavan selvityksen ajotaidon säilymisestä tai tutkinnon vastaanottajan antaman todistuksen hyväksytyn ajokokeen suorittamisesta. (21.1.2010/52)

13 § (19.12.1997/1243)
Ajokortin luovuttaminen

Ajokortin luovuttaa poliisi. Lyhytaikaisen auton ajokortin luovuttaa kuitenkin tutkinnon vastaanottaja.

Jos ajokortin saajalle on aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla annettu ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle, kun uusi ajokortti luovutetaan. Lyhytaikaisen ajokortin saamisen yhteydessä poliisille tai tutkinnon vastaanottajille luovutettu ajokortti on poliisin säilytettävä ja pyynnöstä palautettava haltijalle lyhytaikaisen ajo-oikeuden päätyttyä, jos muuta ajokorttia ei suoriteta. Lyhytaikainen ajokortti on tällöin luovutettava poliisille.

Ajokortin luovuttamisesta on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

14 § (19.12.1997/1243)
Väliaikainen ajokortti

Poliisi voi erityisistä syistä luovuttaa sille, joka täyttää tieliikennelain 71 §:ssä säädetyt ajokortin saamisen edellytykset, enintään kolme kuukautta voimassa olevan väliaikaisen ajokortin. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös ennen kuin edellytykset ajokorttilupaa vastaavan ajokortin luovuttamiseen ovat olemassa sellaista ajokorttilupaan merkittyä luokkaa varten, jota vastaava kuljettajantutkinto on suoritettu. Väliaikainen ajokortti voidaan luovuttaa myös silloin, kun uutta ajokorttilupaa ei vaadita tai kun haetaan ajokortin kaksoiskappaletta. Väliaikaista ajokorttia ei kuitenkaan voida luovuttaa sille, joka on hakenut 34 §:n 3 momentissa tarkoitettua tilapäistä ajokorttia tai 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden haltijalle, joka ei täytä 12 §:n 1 momentissa säädettyjä ajokortin luovuttamisen edellytyksiä. (18.6.2009/445)

Myös tutkinnon vastaanottaja voi erityisestä syystä luovuttaa tutkintotodistuksen sijasta tutkinnossa hyväksytylle tutkinnon luokkaa ja henkilöllä ennestään olevaa ajo-oikeutta vastaavan väliaikaisen ajokortin, jos edellytykset ajo-oikeuden saamiseen ovat ajokorttiluvan perusteella olemassa.

Väliaikainen ajokortti on luovutettava poliisille tai tutkinnon vastaanottajalle kun, uusi ajokortti tai ajokortin kaksoiskappale luovutetaan.

15 § (19.12.1997/1243)
Ajokorttiluvan ja muun luvan raukeaminen. Ajokortin hävittäminen

Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua myöntämispäivästä siltä osin kuin lupaan merkittyä luokkaa vastaava ajo-oikeus ei ole alkanut. Rauennutta lupaa vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi hakijan on haettava uusi ajokorttilupa ja osoitettava täyttävänsä ajo-oikeuden saamisen edellytykset. Muu tässä asetuksessa tarkoitettu poliisin myöntämä lupa raukeaa vuoden kuluttua sen hakemisesta.

Poliisi voi hävittää ajokortin, jos sitä ei ole noudettu kahden vuoden kuluessa ajokorttiluvan myöntämisestä, lyhytaikaista ajokorttia seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajokortin kuitenkin vuoden kuluttua lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä. Poliisi voi hävittää 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun moottoripyörän ajokortin, jos ajokorttia ei ole noudettu vuoden kuluessa sen hakemisesta.

3 luku

Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

16 § (19.12.1997/1243)
Ajo-oikeutta koskevat erityisehdot

Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehto, jonka mukaan:

1) ajo-oikeuden haltijan on käytettävä ajaessaan silmälaseja tai muita korjaavia linssejä, kuulolaitetta taikka proteesia tai muuta ortopedista apuvälinettä, jos hän vain niitä käyttäen täyttää säädetyt terveysvaatimukset tai kykenee kuljettamaan ajoneuvoa;

2) hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on oltava alkolukko, automaattivaihteisto tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät erityiset ajolaitteet.

(25.6.2008/444)

Ajo-oikeuteen voidaan erityisistä syistä liittää ehto, jonka mukaan ajo-oikeuden haltijan on toimitettava määräajan kuluttua asuinpaikkansa poliisille lääkärin- tai erikoislääkärintodistus.

Ajo-oikeuteen liitettyjä ehtoja voidaan muuttaa, kun siihen ilmenee syytä. Muutoksista on ilmoitettava ajoneuvohallintokeskukselle.

Ajo-oikeuteen liitetyistä 1 momentissa tarkoitetuista ehdoista tehdään merkintä ajokorttiin.

17 §
Ajo-oikeuden muutos

1 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

Poliisin tieliikennelain 73 §:n nojalla määräämä ajonäyte suoritetaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohjeiden mukaisesti. (30.9.2004/882)

Poliisin on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetuista muutoksista ajoneuvohallintokeskukselle. (18.12.1995/1600)

18 §

18 § on kumottu A:lla 28.4.1995/755.

4 luku

Kuljettajaopetus

19 § (18.9.2003/814)
Opetuksen tavoite ja toteuttaminen

Autokoulussa on annettava kuljettajaopetus niin, että oppilas kykenee liikennesääntöjä noudattaen turvallisesti ja joustavasti kuljettamaan ajoneuvoa erilaisissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Opetuksen tavoitteena on, että hän kykenee välttämään vaaratilanteita ja toimimaan niissä oikein onnettomuuden ehkäisemiseksi tai sen seurausten lieventämiseksi. Kuljettajaopetuksessa on korostettava erityisesti huomaavaisuutta muita tienkäyttäjiä kohtaan.

Opetusta annettaessa on noudatettava yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2008/65/EY, säännökset täyttävää opetussuunnitelmaa, jonka Ajoneuvohallintokeskus on vahvistanut. Opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi opetuksen tavoitteet, rakenne ja sisältö aihekokonaisuuksittain opetuksen eri vaiheissa, opetukselliset periaatteet sekä opetuksen järjestäminen käytännössä. (28.8.2008/556)

Opetuksessa on annettava tiedot liikennejärjestelmästä, sen toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen vaikuttavista muista tekijöistä. Oppilaalle on opetettava liikennesäännöt, liikennemerkit ja muut liikennettä koskevat määräykset sekä moottorikäyttöisen ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän oikea käyttötapa sen kuljettamisen erityispiirteet huomioon ottaen. (28.8.2008/556)

Kuljettajaopetus B-luokkaan kuuluvan auton ajo-oikeuden saamiseksi annetaan kahdessa vaiheessa. Kuljettajaopetuksen toisessa vaiheessa (jatko-opetus) syvennetään kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa opittuja ja lyhytaikaisen ajo-oikeuden aikana harjoiteltuja tietoja ja taitoja sekä lisätään valmiutta vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja liikenteen tavallisimpien vaaratilanteiden ennakoimisessa ja välttämisessä. (28.8.2008/556)

20 § (26.9.2002/806)
Oppilaan ottaminen autokouluun

Oppilaan saa ottaa autokouluun aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin hän täyttää ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Ajo-opetusta muulla kuin kevyellä moottoripyörällä saa A-luokan ajo-oikeuden saamiseksi antaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää 18 vuotta. C1-, C-, D1- tai D-luokan kuljettajaopetukseen tulevalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus ja C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan opetukseen tulevalla vetoauton ajo-oikeus. (28.8.2008/556)

Oppilaan saa ottaa jatko-opetukseen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua lyhytaikaisen ajokortin saamisesta. Jatko-opetuksen yhteydessä annettavaan pimeällä ajamisen opetukseen saadaan oppilas kuitenkin ottaa edellä olevan määräajan estämättä.

Mitä 1 momentissa säädetään oppilaan ottamisesta autokouluun, ei sovelleta annettaessa kuljettajaopetusta C1-, C-, C1E-, CE-, D1- tai D-luokan ajo-oikeuden saamiseksi 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun ammatillisessa oppilaitoksessa Opetushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuorma- tai linja-autonkuljettajan perustutkintokoulutuksen yhteydessä. (28.8.2008/556)

21 §
Opetuslupa

Tieliikennelain 68 §:ssä tarkoitetun opetusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus ja vähintään kolmen vuoden ajokokemus opetusajoneuvon luokkaan kuuluvalla ajoneuvolla sekä tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymät tiedot opetettavista asioista. Jatko-opetuksen antamista varten opetuslupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on lisäksi liikenneopettajalupa tai tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä jatko-opetukseen sisältyvien opetusaiheiden tuntemus. Opetuslupaa ei myönnetä hakijalle, jota on pidettävä opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi. (18.12.1992/1404)

Opetuslupa voidaan tieliikennelain 68 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla myöntää C1-, C-, D1-, D-, C1E-, CE-, D1E- tai DE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi annettavaa kuljettajaopetusta varten. Opetusluvan myöntäminen autonkuljettajan ammattiopetukseen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä edellyttää kuljetusalan tutkintoon valmistavan koulutuksen oppisopimusta. Opetettavalla on oltava vähintään B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja ajoneuvoyhdistelmällä opetusta annettaessa vetoauton ajo-oikeus. (28.8.2008/556)

Opetuslupa saadaan myöntää enintään kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää opetusajoneuvon luokkaa vastaavan ajokortin saamiselle säädetyn vähimmäisiän. Opetuslupa jatko-opetuksen antamista varten saadaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta lyhytaikaisen ajokortin luovuttamisen jälkeen. Edellytyksenä on lisäksi, että opetettavalla on ollut ajo-oikeus vähintään kuuden kuukauden ajan.

Opetuslupa myönnetään enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Ajo-opetus on annettava luvassa määrätyllä ajoneuvolla, joka on muutoskatsastuksessa hyväksytty kuljettajaopetukseen käytettäväksi. (20.3.1998/204)

Poliisin on ilmoitettava opetuslupaa koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle. (18.12.1995/1600)

Opetusluvalla annettavasta opetuksesta, opetusajoneuvon ajohallintalaitteista ja opetusajoneuvon kuljettajasta ajo-opetuksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä autokouluopetuksesta säädetään. (28.8.2008/556)

22 §
Harjoituslupa

Tieliikennelain 68 §:ssä tarkoitetun harjoitusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut kuljettajantutkinnon teoriakokeen sekä saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen ajo-opetuksen ja osoittanut tutkinnon vastaanottajalle hallitsevansa moottoripyörän käsittelyn ajoneuvohallinnon yksikön antamien ohjeiden mukaisesti. (18.12.1992/1404)

Harjoituslupa myönnetään enintään kolmeksi kuukaudeksi. Uutta lupaa ei saa ilman pätevää syytä myöntää. Lupa koskee siinä määrättyä ajoneuvoa, ja se on voimassa hakijan asuinpaikan tutkinnon vastaanottajan toimialueella, jollei poliisi toisin määrää. (18.12.1992/1404)

Harjoitusajossa ei saa kuljettaa henkilöitä eikä tavaraa.

Poliisin on ilmoitettava harjoituslupaa koskevasta päätöksestä ajoneuvohallintokeskukselle. (18.12.1995/1600)

23 § (19.12.1997/1243)
Ajoneuvon kuljettaja ja kuormitus ajo- opetusta annettaessa sekä opetusajoneuvon tunnus (28.8.2008/556)

Opettaja katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta B-, C- tai C1-luokan ajoneuvolla. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä annettaessa opetusta liikenteessä.

D1- tai D-luokan ajoneuvolla ajo-opetusta annettaessa opettaja katsotaan kuljettajaksi, jos oppilaalla on B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus. Jos D1- tai D-luokan ajo-opetuksessa olevalla oppilaalla on C-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, hänet katsotaan kuljettajaksi. E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ajo-opetusta annettaessa oppilaalla on oltava vetoauton ajo-oikeus ja hänet katsotaan kuljettajaksi. Ammatillisen koulutuksen yhteydessä annettavaa ajo-opetusta koskevista poikkeuksista säädetään 47 §:n 2 momentissa. (28.8.2008/556)

Oppilas katsotaan kuljettajaksi annettaessa ajo-opetusta moottoripyörällä. Jos opettaja on ajo-opetusta annettaessa mukana moottoripyörässä, hänet katsotaan kuljettajaksi.

Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörällä ajoa harjoiteltaessa ajoneuvossa on oltava opetusajoneuvon tunnus. Ajo-opetuksen aikana saa E-luokan ajoneuvoyhdistelmässä olla kuormaa ja D1- tai D-luokan ajoneuvossa oppilaan ja opettajan lisäksi enintään seitsemän ajo-oppilasta tai opetushenkilöstöön kuuluvaa. Ajo-opetuksen aikana ei kuitenkaan saa kuljettaa tavaraa korvausta vastaan. (28.8.2008/556)

Jatko-opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi. Jatko-opetukseen ei muutoinkaan sovelleta, mitä tässä pykälässä säädetään.

24 § (4.9.1992/850)
Opetustodistus

Kuljettajaopetuksen antamisen jälkeen autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan tai hänen määräämänsä opettajan taikka opetusluvalla opetusta annettaessa opetusluvan haltijan on annettava siitä todistus. Kuljettajaopetuksen ensimmäisen vaiheen yhteydessä annetusta pimeällä ajamisen opetuksesta on annettava erillinen todistus. Todistus jatko-opetuksesta saadaan antaa vasta kun opettaja on varmistunut siitä, että oppilas on saanut liikenneministeriön määräysten mukaisen pimeällä ajamisen opetuksen.

5 luku

Kuljettajantutkinto

25 §
Poikkeukset kuljettajantutkintovaatimuksesta

Tieliikennelain 71 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kuljettajantutkintona pidetään myös vastaavaa puolustusvoimissa tai Ahvenanmaan maakunnassa suoritettua tutkintoa. (18.12.1992/1404)

Tieliikennelain 72 §:n 4 momentissa tarkoitettua ajo-oikeutta vastaava ajokortti saadaan luovuttaa uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta, jos ajokorttilupaa haetaan kahden vuoden kuluessa ajo-oikeuden voimassaoloajan päättymisestä. (19.12.1997/1243)

Ulkomailla annetun ajokortin vaihtamisesta suomalaiseen ajokorttiin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta säädetään 6 luvussa.

26 § (18.9.2003/814)
Kuljettajantutkinnon tavoite ja toteuttaminen

Kuljettajantutkinnossa on yhteisön ajokortista annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta annetun komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2008/65/EY, määräysten mukaisesti todettava, että tutkinnon suorittaja hallitsee kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat sekä kykenee soveltamaan niitä ja toimimaan liikenteessä turvallisesti ja joustavasti. (28.8.2008/556)

2–3 momentit on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

27 § (5.12.2001/1177)

27 § on kumottu A:lla 5.12.2001/1177.

28 § (5.1.1996/2)
Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset

Kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:n 1 momentin tai 8 §:n 1 momentin ikävaatimuksen taikka linja-auton kuljettajan perustutkintokoulutuksessa opiskeleva D1- tai D-luokan tutkinnon suorittaja täyttää 10 §:n 3 momentin ikävaatimuksen; (18.6.2009/445)

2) C1E-, CE-, D1- tai D-luokan tutkinnon suorittaja täyttää 18 vuoden vähimmäisikävaatimuksen lisäksi 10 §:n 2 momentin vaatimuksen jatko-opetuksen saamisesta tai ulkomailla annetun ajokortin omistamisesta määräajan;

3) tutkinnon suorittajalla on tutkinnon luokkaa vastaava ajokorttilupa, jota ei kuitenkaan vaadita, jos kysymyksessä on 30 §:n 2 momentissa tarkoitettu poliisin määräämä ajokoe tai 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajokokeen suorittaminen, kun tutkinnon suorittajalla on A-luokan ajo-oikeus;

4) tultaessa tutkintoon 4 momentin 2 kohdan, 5 momentin 2 kohdan, 7 momentin 2 kohdan tai 8 momentin 2 kohdan perusteella tutkinnon suorittaja on saavuttanut perustason ammattipätevyyden vähintään vuosi ennen tutkintoon tuloa tai vähintään kaksi vuotta ennen tutkintoon tuloa, jos perustason ammattipätevyys on saavutettu nopeutetulla koulutuksella, eikä tutkintoon tulija ole tutkintoa edeltäneen vuoden aikana suorittanut jotakin muuta mainituista tutkinnoista;

5) tutkinnon suorittaja täyttää muut tutkinnon luokkaa koskevat 2–8 momentissa säädetyt vaatimukset.

(28.8.2008/556)

A1- ja A-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hän on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan teoriaopetuksen ja harjoitellut ajoa harjoitusluvalla; taikka

3) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa A1- tai A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

B-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

C- ja C1-luokan tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on vähintään B-luokan ajoneuvon Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) C-luokan tutkintoa suoritettaessa tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu C1-luokan ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

(28.8.2008/556)

D- ja D1-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on vähintään B-luokan Suomessa saatu ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) D-luokan tutkintoa suoritettaessa C1-, C tai D1-luokan ajoneuvon ajo-oikeus tai D1-luokan tutkinnossa C1- tai C-luokan ajooikeus; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

(28.8.2008/556)

BE-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittajalla on Suomessa Bluokan ajoneuvon ajo-oikeus tai hän on suorittanut täällä B-luokan kuljettajantutkinnon tai hänellä on ulkomailla annettu vastaava ajokortti; tai

2) hänellä on ollut aikaisemmin Suomessa BE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus tai hänelle on ulkomailla annettu vastaava ajokortti.

CE- tai C1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti, ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

(28.8.2008/556)

DE- ja D1E-luokan kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on, että:

1) tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon luokkaa vastaavan kuljettajaopetuksen ja hänellä on Suomessa saatu vetoauton luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; tai

2) tutkinnon suorittajalla on:

a) Suomessa saatu vetoauton ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti; ja

b) voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys ja hän on saanut sitä täydentävän määrän tutkinnon luokkaa varten vaadittavaa kuljettajaopetusta; taikka

3) tutkinnon suorittajalla on tai on aikaisemmin ollut Suomessa saatu tutkinnon luokkaa vastaava ajo-oikeus tai ulkomailla annettu vastaavan luokan ajokortti.

(28.8.2008/556)
29 § (19.12.1997/1243)
Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen

Kuljettajantutkintoon ilmoittautuvan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään ja:

1) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin saadusta kuljettajaopetuksesta; tai

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu todistus teoriaopetuksen saamisesta ja vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta aikaisemmin myönnetty harjoituslupa; taikka

3) selvitys suoritetusta kuljettajantutkinnosta tai hänelle Suomessa aikaisemmin myönnetystä ajokortista tai ulkomailla annettu ajokortti; ja lisäksi

4) todistus jatko-opetuksen saamisesta tai ammattipätevyydestä ja sen saamisen ajankohdasta, jos se on tutkintoon pääsemisen edellytyksenä; kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (640/2007) 8 §:ssä tarkoitettu koulutuskeskuksen antama hyväksymisasiakirja, jos tutkinto suoritetaan ajooikeuden saamiseksi tämän asetuksen 10 §:n 3 momentissa tarkoitettuja ajoja varten. (18.6.2009/445)

(28.8.2008/556)

2 momentti on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

30 § (19.12.1997/1243)
Ajo-oikeuden voimassa pysyttämiseksi ja ulkomaisen ajokortin vaihtamiseksi suoritettava kuljettajantutkinto tai ajokoe

Poliisin tieliikennelain 74 §:n nojalla määräämän tai ulkomaisen ajokortin vaihtamiseksi suoritettavan kuljettajantutkinnon ajokoe tai tämän asetuksen 12 §:n 5 momentissa tarkoitettu ajokoe suoritetaan sillä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka ajo-oikeus on laajin ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeuksista tai jonka ajo-oikeuden hän haluaa säilyttää. Jos ajo-oikeuden haltijalla on linja-auton ja CE-luokan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeus, ajokoe suoritetaan CE-luokan ajoneuvoyhdistelmällä ajo-oikeuden säilyttämiseksi ennallaan. Jos ajo-oikeuden haltijalla on sekä auton että moottoripyörän ajo-oikeus, ajokoe suoritetaan erikseen moottoripyörällä ulkomaista ajokorttia vaihdettaessa ja muutoin vain, jos poliisi erityisestä syystä niin määrää. Lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi uudelleen tieliikennelain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä saadaan kuljettajantutkinnon ajokoe kuitenkin suorittaa B-luokan ajoneuvolla ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeudesta riippumatta.

Tutkintoon tai ajokokeeseen ilmoittautuvalla on oltava ajokorttilupa ja ilmoittautuessaan hänen on esitettävä ajokortti. Poliisin tieliikennelain 74 §:n nojalla määräämään tutkintoon ilmoittauduttaessa on ajokorttiluvan sijasta esitettävä poliisin määräys kuljettajantutkinnon suorittamiseksi.

31 § (19.12.1997/1243)
Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa hylkääminen

Tutkinnon suorittajalle on annettava todistus hyväksytysti suoritetusta kuljettajantutkinnosta. Muu kuin 25 §:ssä tarkoitettu todistus tutkinnon suorittamisesta oikeuttaa yhden kuukauden ajan tutkinnon suorittamisesta kuljettamaan siinä mainittuun luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa Suomessa. Todistusta ei kuitenkaan luovuteta tutkinnon suorittajalle, jos edellytykset ajokortin luovuttamiseen tieliikennelain 71 §:n 1 momentin mukaan eivät ole olemassa tai jos hänelle annetaan väliaikainen ajokortti.

Jos kuljettajantutkintoa ei ole suoritettu hyväksytysti, tutkinnon vastaanottaja voi määrätä uuteen tutkintoon pääsemisen edellytykseksi, että tutkinnon suorittaja on saanut tutkinnon vastaanottajan määräämän lisäopetuksen.

31 a § (5.5.2011/427)

31 a § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

6 luku

Kansainvälinen ja ulkomainen ajokortti

32 §
Kansainvälinen ajokortti

Poliisi voi antaa piirissään asuvalle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle hänen suomalaista ajokorttiaan vastaavan kansainvälisen ajokortin.

33 § (5.1.1996/2)
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan Suomessa sellaista moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jonka luokkaa vastaava tunnus sisältyy ajokorttiin. Sama koskee Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa annettua väliaikaista ajokorttia. Autoa kuljettavan on oltava 18 vuotta täyttänyt. Mopoa ja kevyttä nelipyörää kuljettavan on oltava 15 vuotta täyttänyt. (9.12.1999/1168)

Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ei kuitenkaan ole, jos ajokortin haltija on ajokiellossa jossakin mainitussa momentissa tarkoitetuista valtioista tai jos ajokortti on siihen tehdyn merkinnän mukaan vaihdettu uutta kuljettajantutkintoa suorittamatta sellaisen 34 §:n 3 momentissa tarkoitetussa valtiossa annetun ajokortin perusteella, joka ei oikeuta ajamaan Suomessa. Alle 21-vuotiaan D1- tai D-luokan ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa Suomessa vain, jos sen haltija täyttää 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2 momentissa säädetyt vaatimukset. Suomessa vakinaisesti asuvan 70 vuotta täyttäneen ajokortin haltijan oikeuteen kuljettaa D- tai D1-luokan ajoneuvoa ja CE-, C1E-, DE- tai D1E-luokan ajoneuvoyhdistelmää sovelletaan tieliikennelain 72 §:n 4 momenttia. (21.1.2010/52)

Suomessa vakinaisesti asuvan tai täällä vähintään kuusi kuukautta opiskelleen 1 momentissa tarkoitetun muun kuin väliaikaisen ajokortin haltijan ajokortti vaihdetaan vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Ajokorttilupahakemukseen ajokortin vaihtamiseksi on liitettävä 11 a §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt selvitykset. Tässä pykälässä tarkoitettu ajokortti on luovutettava poliisille, kun suomalainen ajokortti luovutetaan. Ulkomainen ajokortti palautetaan kortin myöntäneelle viranomaiselle ja samalla ilmoitetaan syy ajokortin vaihtamiseen.

Jos 1 momentissa tarkoitettu muu kuin väliaikainen ajokortti on kadonnut, anastettu tai tuhoutunut, annetaan sen Suomessa vakinaisesti asuvalle tai täällä vähintään kuusi kuukautta opiskelleelle haltijalle 3 momentin säännöstä noudattaen uusi vastaava ajokortti. Ajokortin katoamisesta, anastamisesta tai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen selvitys. Ajokortin korvaamisesta suomalaisella ajokortilla ilmoitetaan sen myöntäneelle viranomaiselle. Mikäli ajokortti myöhemmin löytyy, on se luovutettava poliisille kortin myöntäneelle viranomaiselle palauttamista varten.

34 § (11.12.2002/1116)
Muu ulkomainen ajokortti

1–2 momentit on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

Muut kuin 33 §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 momentissa mainitut ulkomaiset ajokortit eivät oikeuta kuljettamaan ajoneuvoa Suomessa, ellei kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin tieliikennelain 70 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää tässä momentissa tarkoitetun muun ulkomaisen ajokortin ulkomailla vakinaisesti asuvalle haltijalle ajokorttiluvan A1-, A- tai B-luokan ajokortin saamiseksi enintään yhdeksi vuodeksi ja tieliikennelain 71 §:ssä säädetyin edellytyksin luovuttaa sitä vastaavan Suomessa ajamaan oikeuttavan tilapäisen ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta.

Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan vieraan valtion edustuston henkilökuntaan kuuluvalle ulkomaalaiselle, jolla on ulkomainen ajokortti, poliisi voi hakemuksesta myöntää ajokorttiluvan ulkomaista ajokorttia vastaavan ajokortin saamiseksi Suomessa ja luovuttaa ajokortin uutta kuljettajantutkintoa vaatimatta. Ajokorttiin on tehtävä merkintä siitä valtiosta tai 1 momentissa mainitusta alueesta, jonka myöntämän ajokortin perusteella suomalainen ajokortti on annettu.

Tässä pykälässä tarkoitetun ulkomaisen ajokortin haltijan on luovutettava ajokorttinsa poliisille, kun suomalainen ajokortti annetaan. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa silloin, kun 3 momentin mukaisesti annetaan suomalainen tilapäinen ajokortti. Vaihdon yhteydessä poliisille luovutettu Japanissa annettu ajokortti palautetaan ajokortin myöntäjälle. Muu ulkomainen ajokortti palautetaan pyynnöstä haltijalle hänen muuttaessaan maasta ja luovuttaessaan vastaavasti suomalaisen ajokortin poliisille. Tieto ajokortin antamista koskevasta päätöksestä ja tämän pykälän 2 ja 4 momentissa tarkoitetusta valtiosta tai alueesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle. (24.8.2006/747)

35 § (5.5.2011/427)

35 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

35 a § (9.12.1999/1168)
Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu mopon ajolupa

Mitä 33 ja 35 §:ssä säädetään, koskee myös Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annetun mopon ajoluvan haltijaa.

7 luku (5.11.2009/826)

(5.11.2009/826)

7 luku on kumottu A:lla 5.11.2009/826.

8 luku

Autokoulutoiminta

39–42 §

39–42 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

43 § (25.2.1994/167)

43 § on kumottu A:lla 25.2.1994/167.

44–45 §

44–45 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

46 § (27.6.2002/570)

46 § on kumottu A:lla 27.6.2002/570.

47 § (5.5.2011/427)

47 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

9 luku

Ajokorttirekisteri ja ajokortin kaksoiskappale

48 § (18.12.2003/1121)

48 § on kumottu A:lla 18.12.2003/1121.

49 § (30.4.1999/559)

49 § on kumottu L:lla 30.4.1999/559.

49 a–50 §

49 a–50 § on kumottu A:lla 5.5.2011/427.

51 §
Ajokortin kaksoiskappale

Jos ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos ajokortin valokuvasta ei enää voida tunnistaa ajokortin haltijaa tai jos ajokortin haltijan nimi tai henkilötunnus on muuttunut, ajokortin haltijan on haettava ajokortin kaksoiskappaletta. Kaksoiskappaletta on haettava myös, jos ajokortti on ilmeisesti siten turmeltunut, ettei sitä voida vaikeudetta lukea. Kaksoiskappaletta on haettava ajokortin haltijan asuinpaikan poliisilta tai, jollei hänellä ole asuinpaikkaa Suomessa, ajokorttiluvan myöntäneeltä poliisilta. Kaksoiskappaletta ei kuitenkaan myönnetä, jos ajo-oikeuden haltijalla on 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakinainen asuinpaikka jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta johtuva hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa muutoksesta. (19.12.1997/1243)

Hakemukseen on liitettävä ajokortti, jos se on tallella, sekä tarvittaessa kaksi valokuvaa, joista ajokortin haltijan hyvin tuntee. Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta on lisäksi esitettävä luotettava selvitys. Ajokortin katoamisesta tai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen selvitys.

Poliisi voi hävittää kaksoiskappaleen, jollei sitä ole lunastettu vuoden kuluessasen hakemisesta. Poliisin on ilmoitettava kaksoiskappaleen luovuttamisesta tai hävittämisestä ajoneuvohallintokeskukselle. (18.12.1995/1600)

Jos kadonnut tai anastettu ajokortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava poliisille.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

52 §
Rangaistussäännökset

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta säädetään rangaistus tieliikennelain 103 §:ssä.

53 § (18.12.1995/1600)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja lääninhallituksen päätökseen säädetään tieliikennelain 80 a ja 106 a §:ssä.

Oikaisusta tutkinnon vastaanottajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä tieliikennelain 106 b §:ssä säädetään.

Tutkinnon vastaanottajan ja ajoneuvohallintokeskuksen tämän asetuksen nojalla antamaa päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

4 momentti on kumottu A:lla 19.12.1997/1243.

54 § (19.12.1997/1243)
Tarkemmat säännökset

Asianomainen ministeriö antaa tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta.

Tieliikennelain 106 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoituksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on tieliikennelain 106 ja 108 a §:ssä säädetyin poikkeuksin käytettävä asianomaisen ministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei ministeriö toisin päätä. Lääkärintodistuslomakkeiden ja tieliikennelain 73 §:n 1 momentissa tarkoitetun optikon antaman todistuksen kaavat vahvistaa terveysasioita käsittelevä ministeriö.

11 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

55 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä toukokuuta 1972 annettu ajokorttiasetus (447/72) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

56 §
Aikaisemmin myönnetyn ajokortin ja luvan voimassaolo

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut ajokortit ja muut ajoneuvon kuljettamiseen ja kuljettajaopetuksen antamiseen liittyvät luvat ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyn ajokortin haltijalle saadaan vuoden 1991 loppuun mennessä antaa tässä asetuksessa tarkoitettu ajokortin kaksoiskappale, vaikka ajokortti on tallella eikä se ole turmeltunut.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla kuljettajantutkintoa, ajokorttia ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista vaatimuksista annetut poikkeusluvat ovat edelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

Se, jolla ennen tämän asetuksen voimaantuloa on ollut oikeus ilman liikenneopettajalupaa toimia autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana, saa edelleenkin toimia tässä tehtävässä.

57 §
Aikaisempi kuljettajaopetus ja kuljettajantutkinto

Oppilas, joka on saanut todistuksen kuljettajaopetuksen saamisesta tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, otetaan kuljettajantutkintoon tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Sille, joka on suorittanut kuljettajantutkinnon lyhytaikaisen ajokortin saamiseksi tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti, annetaan suoritettua kuljettajantutkintoa vastaava ajokortti.

58 §
Kuljettajantutkinnon ja ajokortin vastaavuus

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti suoritettu KT-luokan ajokortin saamiseksi suoritettu kuljettajantutkinto vastaa tässä asetuksessa tarkoitettua A-luokan ajoneuvon kuljettajantutkintoa ja annettu KT-luokan ajokortti tässä asetuksessa tarkoitettua A-luokan ajokorttia siitä 8 §:n 1 momentissa säädetyin rajoituksin.

59 §
Oikeanpuoleista taustapeiliä koskeva ehto

Vaikka ajokortti on tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti myönnetty ehdolla oikeanpuoleisesta taustapeilistä ja siitä on tehty merkintä ajokorttiin, annetaan ajokortin kaksoiskappale ilman tätä merkintää.

60 §
Näkökenttävaatimus

Tämän asetuksen 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty näkökenttävaatimus ei koske sitä, jolle on myönnetty ajokortti tai annettu lääkärintodistus ajokorttia varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.9.1991/1193:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

4.9.1992/850:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1992.

Edellä 24 §:ssä oleva vaatimus liikenneministeriön määräysten mukaisen pimeällä ajamisen opetuksen saamisesta ei koske niitä jatko-opetukseen tulevia, jotka ovat saaneet kuljettajaopetuksen lyhytaikaista ajo-oikeutta varten ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

18.12.1992/1404:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

12.7.1993/668:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

29.10.1993/909:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

25.2.1994/167:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt autokoululuvat ja luvat teoriaopetuksen antamiseen ovat voimassa niissä määrätyn ajan.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun autokouluyrittäjäkurssin suorittamista ei vaadita siltä, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on autokoululupa tai joka tällöin toimii autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

4 momentti on kumottu A:lla 27.6.2002/568.

23.9.1994/834:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1994.

16.12.1994/1256:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Hakijalta, jolle ennen tämän asetuksen voimaantuloa on myönnetty ajokorttilupa lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi, vaaditaan uusi ajokorttilupa lyhytaikaista ajo-oikeutta seuraavan ja sitä luokaltaan vastaavan muun kuin lyhytaikaisen ajo-oikeuden saamiseksi. Jos lupaa haetaan kuuden kuukauden kuluessa lyhytaikaisen ajo-oikeuden päättymisestä 11 §:n 1 momentissa mainittuja liitteitä ei vaadita. Ajokorttilupa raukeaa vuoden kuluttua sen myöntämispäivästä, jollei hakija ole tänä aikana lunastanut ajokorttiaan.

24.3.1995/468:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Asetuksen 39 §:n 1 momentin 3) kohdan vaatimus ei koske sitä, jolla 1 päivänä maaliskuuta 1994 on ollut autokoululupa tai joka tällöin on toiminut autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

28.4.1995/755:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Velvollisuus uusia kuljettajia koskevan 80 km/h enimmäisnopeuden noudattamiseen ja sitä osoittavan tunnuksen käyttämiseen lakkaa tämän asetuksen voimaan tullessa niiltä kuljettajilta, jotka ovat saaneet auton lyhytaikaisen ajo-oikeuden, moottoripyörän ajo-oikeuden taikka ajokorttiluvan moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

18.12.1995/1600:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

5.1.1996/2:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996, kuitenkin siten, että 8 §:n 3 momentti ja 12 §:n 3 momentti tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996. Tämän asetuksen 33 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa annettu ajokortti on 1 päivästä helmikuuta 1996 lukien voimassa kelpoisuutensa rajoissa Suomessa sen estämättä, että ajokortin haltijan maahantulosta on kulunut enemmän kuin vuosi eikä ajokorttia ole vaihdettu suomalaiseen ajokorttiin.

A-luokan ajoneuvon ajo-oikeus, joka on saatu tai jota vastaava ajokorttilupa on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, oikeuttaa kuljettamaan vain kevyttä moottoripyörää, jonka sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, ja invalidipyörää sekä niihin kytkettyjä hinattavia ajoneuvoja, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 18 vuotta. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyn A-luokan ajokorttiluvan haltija saadaan ottaa tämän asetuksen voimaan tultua ajokorttilupaa luokaltaan vastaavaan kuljettajantutkintoon edellyttäen, että ajokokeessa käytettävä moottoripyörä täyttää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen A-luokan tutkinnossa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset kuitenkin siten, että moottoripyörän sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 jos luvanhaltija ei ole täyttänyt 18 vuotta. Ajokorttilupa kevyen moottoripyörän ajo-oikeuden saamiseksi myönnetään ennen tämän asetuksen voimaantuloa luokkamerkinnällä A1, jos hakija täyttää 16 vuotta vasta tämän asetuksen tultua voimaan. (31.5.1996/373)

Tämän asetuksen 8 §:n 1 momenttia ei sovelleta, jos A-luokan ajo-oikeus on alkanut tai sitä vastaava ajokorttilupa on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Mainitun momentin säännöksen, jonka mukaan teholtaan rajoittamattoman moottoripyörän ajo-oikeutta koskevan luvan myöntämisestä on tehtävä merkintä ajokorttiin, voimaantulosta säädetään erikseen. (31.5.1996/373)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatu ajo-oikeus tai myönnetty ajokorttilupa on edelleenkin voimassa sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, jos ajo-oikeuden tai ajokorttiluvan haltija täyttää tämän asetuksen mukaiset tai ne terveydentilaa koskevat vaatimukset, jotka olivat voimassa ajokorttia tai ajokorttilupaa myönnettäessä. Ajokorttia, ajo-oikeutta, ajokorttilupaa ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista vaatimuksista ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt poikkeusluvat ovat edelleen voimassa, jollei lupapäätöksestä muuta johdu.

Jos ajokorttilupa C-luokan ajoneuvon ajo-oikeuden saamiseksi on myönnetty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saadaan hakija ottaa C-luokan kuljettajantutkintoon sen estämättä, että hän ei ole tämän asetuksen 28 §:n 4 momentin mukaisesti suorittanut B-luokan kuljettajantutkintoa.

Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETAvaltiossa annettu ajokortti, joka on vaihdettu suomalaiseen ajokorttiin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka on poliisin hallussa, voidaan hakemuksesta palauttaa haltijalleen, jos hakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja samalla pyydetään suomalainen ajo-oikeus raukeamaan ja luovutetaan suomalainen ajokortti poliisille. Muut tässä momentissa tarkoitetut ajokortit palautetaan kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta kortin myöntäneelle viranomaiselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

B-luokan ajo-oikeus, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, oikeuttaa vuoden 1996 loppuun saakka kuljettamaan Suomessa ajoneuvoyhdistelmää, jossa B-luokan vetoauton ja hinattavan ajoneuvon yhteenlaskettu kokonaismassa on enintään 3500 kg sen estämättä, että perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan. Tässä momentissa tarkoitetun muun kuin lyhytaikaisen B-luokan ajo-oikeuden haltijalle voidaan vuoden 1996 loppuun mennessä tehdystä hakemuksesta myöntää BE-luokan ajo-oikeutta vastaava ajokorttilupa ja luovuttaa vastaava ajokortti ilman uutta kuljettajantutkintoa ja lääkärintodistusta. (31.5.1996/373)

31.5.1996/373:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996 kuitenkin siten, että 8 momentti tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL n:o L 237, 24.8.1991, s. 1

14.6.1996/433:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta ei vaadita CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetusta annettaessa siltä, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on autokoululupa, joka oikeuttaa kuljettajaopetuksen antamiseen mainittuihin luokkiin kuuluvan ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeuden saamiseksi. Uudistettaessa autokoululupia tämän asetuksen voimaantultua niihin on merkittävä ajokorttiasetuksen 39 b §:n 3 momentin 3 kohdan mukaisesti ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi koulussa annetaan opetusta.

Tämän asetuksen voimaantullessa CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetukseen oikeutetussa autokoulussa opetustoiminnasta vastaavana johtajana toimiva saa edelleen toimia tehtävässään tässä autokoulussa tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta koskevan vaatimuksen estämättä edellyttäen, että hän täyttää ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleet opetustoiminnasta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset.

4 momentti on kumottu A:lla 27.6.2002/569.

Oppilaitokset, jotka ovat opetushallituksen valvonnassa ja kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä antaneet kuljettajaopetusta raskaan ajoneuvoyhdistelmän ja linja-auton ajo-oikeuden saamiseksi, saavat antaa kuljettajaopetusta D-, D1- ja CE-luokan ajo-oikeuden saamiseksi ilman autokoululupaa vuoden 1996 loppuun.

CE-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokkaa varten annettavassa kuljettajaopetuksessa ei vaadita 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun autokouluyrittäjäkurssin tai näyttökokeen suorittamista siltä, joka asetuksen 433/1996 voimaan tullessa toimi opetustoiminnasta vastaavana opettajana kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä annettavassa CE- tai D-luokan kuljettajaopetuksessa. Tässä momentissa tarkoitettu opetustoiminnasta vastaava opettaja saadaan 39 §:n 1 momentin 2 kohdan kuljettajaopetuksessa saatua kokemusta koskevan vaatimuksen estämättä hyväksyä toimimaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana CE-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan kuljettajaopetuksessa haettaessa autokoululupaa mainitun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 5 momentissa tarkoitetun toiminnan jatkamiseksi. (5.12.1996)

Tämän asetuksen 40 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden vuoden ajokokemusta ei vaadita liikenneopettajalta, joka on asetuksen 433/1996 voimaantuloa edeltäneiden kahden vuoden aikana antanut CE- tai D-luokan kuljettajaopetusta. Tämän asetuksen 47 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden vuoden ajokokemusta ei vaadita opettajalta, joka on asetuksen 433/1996 voimaantuloa edeltäneiden kahden vuoden aikana antanut C-luokan kuljettajaopetusta opetushallituksen valvoman kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä edellyttäen, että hän täytti ennen 1 päivää heinäkuuta 1996 voimassa olleiden säännösten mukaiset opetushallituksen valvoman kuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä annettavaa ajo-opetusta antavalle opettajalle asetetut vaatimukset. (5.12.1996)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.12.1996/966:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 1996.

19.12.1997/1243:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Tämän asetuksen säännöksiä ajokortin lomakkeesta ja siihen tehtävistä merkinnöistä sovelletaan ajokortteihin, jotka valmistetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Tämän asetuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua ajamiseen oikeuttavaa kuljettajantutkintotodistusta ei anneta, jos tutkinnon suorittajalle luovutetaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehdyn hakemuksen perusteella valmistettu lyhytaikainen ajokortti.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen voidaan kuljettajantutkintoon 28 §:n 1 momentista poiketen vielä vuoden 1998 tammikuun ajan ottaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ilmoittautunut henkilö, jolla ei ole ajokorttilupaa, jos hän ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti osoittaa terveysvaatimusten täyttyvän. Tutkinnon vastaanottajan on tällöin tutkintotodistusta tai väliaikaista ajokorttia antamatta toimitettava todistus tutkinnon suorittamisesta suoraan ajo-oikeusasiassa toimivaltaiselle poliisille.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla annetut ajokortit ovat voimassa niissä mainitun ajan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti luovutetun ajokortin tilalle saadaan ajokortin kaksoiskappaletta koskevien säännösten mukaisesti antaa vuoden 2002 loppuun mennessä tehdystä hakemuksesta ajo-oikeuden haltijalla olevaa ajo-oikeutta vastaava tässä asetuksessa tarkoitettu ajokortti, vaikka edellä tarkoitettu ajokortti on tallella eikä se ole turmeltunut.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.3.1998/204:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Tutkinnon vastaanottajan kouluajoneuvoksi tai muuksi opetusajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla hyväksymää ajoneuvoa saadaan tämän asetuksen estämättä käyttää hyväksymisen mukaisesti niin kauan kuin se on voimassa.

5.6.1998/392:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1998.

Neuvoston direktiivi 97/26/EY; EYVL N:o L 150, 7.6.1997, s. 41

24.7.1998/549:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1998.

2.10.1998/720:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

30.4.1999/559:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 49 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1256/1994.

HE 120/1998, LiVM 17/1998, EV 290/1998, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY; EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31

9.12.1999/1168:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

8.2.2001/110:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2001.

5.12.2001/1177:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin hakemuksiin. Vuoden 2002 helmikuun loppuun saadaan kuitenkin vakuutena hyväksyä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti annettu markkamääräinen takaussitoumus.

27.6.2002/568:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

27.6.2002/569:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

27.6.2002/570:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukien ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 167/1994 voimaantulosäännöksen 4 momentissa ja ajokorttiasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen 433/1996 voimaantulosäännöksen 4 momentissa tarkoitettuun autokoululuvan haltijaan. Mainitun ajankohdan jälkeen luvan uudistamista tai muuttamista muun syyn kuin opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaihtumisen takia hakiessaan luvanhaltijan on esitettävä 39 a §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu asiakirja 39 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan määräytyvistä taloudellisista voimavaroista koko toiminnan osalta.

26.9.2002/806:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tämän asetuksen 20 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevalle oppilaalle perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden mukaisessa koulutuksessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettu opetus saadaan siltä osin kuin se vastaa hyväksyttyä opetussuunnitelmaa lukea hyväksi mainitussa momentissa tarkoitetussa yhdistelmäajoneuvon ajo-oikeutta varten annettavassa opetuksessa.

11.12.2002/1116:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

3.4.2003/264:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa oleva CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetukseen oikeuttava autokoululupa saadaan uudistaa sen estämättä, että hakija ei täytä tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittua näiden luokkien ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevaa vaatimusta edellyttäen, että hän täyttää tällöin ne vaatimukset, jotka olivat voimassa ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetuksessa opetustoiminnasta vastaavana johtajana toimivalla on edelleen kelpoisuus toimia tässä tehtävässä 39 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 40 §:n 2 momentin ajo-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevan vaatimuksen estämättä, jos hän täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

Opettajalla, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on kelpoisuus CE-, D- tai DE-luokan kuljettajaopetuksen antamiseen, on edelleen 40 §:n 2 momentissa mainitun ajo-opettajaa koskevan vaatimuksen estämättä kelpoisuus näiden luokkien ajo-opetuksen antamiseen, jos hän täyttää ne vaatimukset, jotka olivat voimassa tämän asetuksen voimaantullessa.

18.9.2003/814:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003. Sen 19 §:n 2 momentin ja 26 §:n 1 momentin vaatimuksesta, joka koskee komission direktiivin 2000/56/EY liitteen II moottoripyörän ajotaitoa ja ajotapaa koskevan kokeen kohtien 6.2.4 ja 6.2.5 soveltamista 50 kilometrin tuntinopeudella, saadaan kuitenkin poiketa ennen 30 päivää syyskuuta 2008. Mainitun direktiivin liitteen II kohdassa 5.2 mainittujen ajokokeessa käytettäviä ajoneuvoja koskevien vaatimusten soveltamisesta saadaan poiketa ennen 30 päivää syyskuuta 2013, jos ajoneuvo on hyväksytty kouluajoneuvoksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja se täyttää tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleet ajokokeessa käytettävää ajoneuvoa koskevat vaatimukset. (28.8.2008/555)

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

18.12.2003/1121:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

30.9.2004/882:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2004.

16.6.2005/430:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2008. Asetusta sovelletaan myös tämän jälkeen, jos alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta annetun lain (360/2005) 13 §:n 2 momentin mukaan lain soveltaminen jatkuu.

7.7.2005/533:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Komission direktiivi 2000/56/EY (32000L0056); EYVL N:o L 237, 21.9.2000, s. 45

24.8.2006/747:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

19.7.2007/778:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

25.6.2008/444:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2008.

28.8.2008/555:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EYVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

28.8.2008/556:

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008. Sen 10 §, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 28 §:n 4 momentin 2 kohta ja 7 momentin 2 kohta, 29 §, 40 §:n 2 momentti ja 47 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin C-, C1-, CE- tai C1E-luokan ja niitä varten annettavan opetuksen osalta voimaan vasta 10 päivästä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkaneeseen C-, C1- CE- tai C1E-luokan sekä D- ja D1-luokan kuljettajaopetukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä asetusta voidaan kuitenkin soveltaa myös D- tai CE-luokan opetukseen, joka on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen opetustodistus oikeuttaa tutkintoon pääsemiseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Jos kuljettajantutkintoon C-, C1-, CE- tai C1E-luokan taikka D-, D1-, DE- tai D1E-luokan ajo-oikeuden saamiseksi on ilmoittauduttu ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai jos tutkintoon pääsemiseksi vaadittava kuljettajaopetus on saatu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti, tutkintoon sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Kuljettajantutkintoon C1E- ja CE-luokan sekä D- ja D1-luokan ajo-oikeuden saamiseksi saadaan viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta ottaa henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta ja osoittaa täyttävänsä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleet kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset päätoimisena kuljettajana toimimisensa perusteella sekä on saanut tämän asetuksen mukaisen täydentävän koulutuksen.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti suoritetusta tutkinnosta annettu todistus oikeuttaa tutkinnon luokkaa vastaavan ajokortin saamiseen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. C-luokan ajo-oikeuden laajuudesta on tällöin kuitenkin voimassa mitä tässä asetuksessa säädetään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetty autokoululupa CE-, C1E-, D- tai D1-luokan kuljettajaopetukseen oikeuttaa antamaan tämän asetuksen mukaista teoriaopetusta muualla koko valtakunnan alueella kuin Ahvenanmaalla. Edellytyksenä tällöin on, että autokoululuvassa on merkintä päätoimipaikan sijaintikunnasta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2008/65/EY (32008L0065); EUVL N:o L 168, 28.6.2008, s. 36

18.6.2009/445:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5.11.2009/826:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

21.1.2010/52:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

5.5.2011/427:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotun 47 §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin ajokorttilain (386/2011) 105 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ilman autokoululupaa annettavaan kuljettajaopetukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.