Seurattu SDK 542/2020 saakka.

9.2.1990/126

Asetus tielaitoksesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut L:lla tiehallinnosta 16.6.2000/568.

Liikenneministerin esittelystä säädetään tielaitoksesta 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun lain (47/90) 2 ja 4 §:n nojalla:

Tielaitos
1 § (6.6.1997/541)

Tielaitoksessa on keskushallinto sekä sen alaiset palveluyksiköt, tiepiirit ja tuotantoalueet.

Tielaitoksen keskushallinto (26.6.1992/570)
2 § (26.6.1992/570)

Tielaitoksen keskushallinnon tehtävänä on ohjata ja kehittää tielaitoksen toimintaa sekä vastata laitoksen yhtenäisyydestä, yleisestä hallinnosta ja tiehallinnosta.

Tielaitoksen tuotantoalueet ja palveluyksiköt (6.6.1997/541)
3 § (6.6.1997/541)

Tuotantoalueiden tehtävänä on tuottaa tielaitoksen toimialaan kuuluvia rakentamis-, kunnossapito- ja muita tienpidon tuotannollisia palveluja ja tuotteita.

Palveluyksiköiden tehtävänä on tuottaa tienpitoa varten tarvittavia asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelupalveluja.

Tiepiirit (26.6.1992/570)
4 §

Tielaitokselle kuuluvien tehtävien alueellista hoitamista varten maa on jaettu tiepiireihin, joiden rajat ja hallintopaikat määrää liikenneministeriö.

Tiepiiriä johtaa ja sen toiminnasta vastaa tiejohtaja. (24.1.1992/52)

Aluehallinto
5 §

Tiepiiri huolehtii tienpidosta alueellaan laitoksen toimintaperiaatteiden sekä piirille asetettujen tavoitteiden ja piirin voimavarojen mukaisesti.

Pääjohtaja voi määrätä tiepiirin suorittamaan tehtäviä toisen piirin alueella.

Tielaitoksen johtokunta
6 §

Tielaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo valtioneuvoston enintään neljän vuoden määräajaksi nimeämä johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joista kaksi on määrättävä tielaitoksen edustavimpien henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

7 § (26.6.1992/570)

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tielaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja tavoitteista ottaen huomioon liikenneministeriön asettamat tavoitteet;

2) päättää tielaitoksen hallinnon järjestämisestä;

3) päättää tielaitoksen talousarvioehdotuksesta, tutkimus- ja kehittämisohjelmasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja pitkän aikavälin suunnitelmista;

4) käsitellä tielaitoksen tavoitteiden toteutumista sekä hyväksyä laitoksen tilinpäätös;

5) antaa laitoksen määräykset ja ohjeet, mikäli se ei ole siirtänyt niitä pääjohtajan tai laitoksen muun virkamiehen annettaviksi; sekä

6) käsitellä muita laitoksen kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita, joiden esittelystä johtokunnalle päättää johtokunnan puheenjohtaja.

8 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta vahvistaa tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

Tielaitoksen johtotehtävien hoitaminen (6.6.1997/541)
9 §

Tielaitosta johtaa ja sen toiminnasta vastaa pääjohtaja apunaan ylijohtaja, johtajat, tiejohtajat ja tuotantoalueiden johtajat huomioon ottaen tielaitokselle kuuluvat tehtävät ja sille asetetut tavoitteet. (6.6.1997/541)

Laitoksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Asioiden ratkaiseminen
10 §

Tielaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) pääjohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ja asiat, joissa tielaitoksen keskushallinto on valitusviranomainen, ratkaistaan esittelystä. (26.6.1992/570)

11 §

Pääjohtaja ratkaisee asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita hän ei ole siirtänyt muun virkamiehen ratkaistavaksi.

2 momentti on kumottu L:lla 26.6.1992/570.

Kelpoisuusvaatimukset johtotehtäviin (6.6.1997/541)
12 § (6.6.1997/541)

Tielaitoksen pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa, johtamiskokemusta ja hyvää perehtyneisyyttä toimialaan. Ylijohtajalta ja johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä toimialaan.

Tielaitoksen tiejohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja laajaa perehtyneisyyttä tienpidon tehtäviin.

Tuotantoalueen johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja laajaa perehtyneisyyttä tuotannon tehtäviin.

Virkojen täyttäminen ja sijoittaminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
13 § (26.11.1999/1087)

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto.

14 § (26.6.1992/570)

Virkojen sijoittelusta määrätään tarkemmin tielaitoksen työjärjestyksessä.

15 § (6.6.1997/541)

Ylijohtajan, johtajan, tiejohtajan ja tuotantoalueen johtajan nimittää tai ottaa johtokunta.

Keskushallintoon, tuotantoalueille ja palveluyksikköihin sijoitetut virat täyttää sekä keskushallinnon ja palveluyksiköiden työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa pääjohtaja, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

Tiepiireihin sijoitetut virat täyttää ja tiepiirin työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa tiejohtaja, jollei työjärjestyksessä määrätä toisin.

Tuotantoalueen työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa tuotantoalueen johtaja, jollei työjärjestyksessä määrätä toisin.

16 § (21.11.1994/990)

16 § on kumottu A:lla 21.11.1994/990.

Virkavapaus ja virkaatoimittavan virkamiehen ottaminen
17 §

Pääjohtajalle myöntää virkavapautta liikenneministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei se perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

2 momentti on kumottu A:lla 21.11.1994/990.

Virkavapauden muulle keskushallinnon virkamiehelle kuin pääjohtajalle myöntää keskushallinto ja tiepiirien virkamiehille tiepiiri sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Virkavapauden myöntämisestä tuotantoalueen tai palveluyksikön virkamiehille määrätään työjärjestyksessä. (6.6.1997/541)

18 § (21.11.1994/990)

18 § on kumottu A:lla 21.11.1994/990.

19 §

Jos pääjohtaja on estynyt, hänen sijaisenaan toimii ylijohtaja. Johtokunta voi tarvittaessa määrätä pääjohtajan esityksestä hänelle myös muita sijaisia. (21.11.1994/990)

Ylijohtajan, johtajan, tiejohtajan ja tuotantoalueen johtajan sijaisen määrää pääjohtaja. (6.6.1997/541)

3 momentti on kumottu A:lla 24.1.1992/52.

20 § (21.11.1994/990)

Mitä 17 §:ssä säädetään virkamiehistä, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevaan henkilökuntaan.

Erinäisiä säännöksiä
21 § (26.6.1992/570)

Tielaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tielaitosta koskevissa asioissa.

Tielaitoksen keskushallinnon johtajalla on oikeus joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta valvoa laitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa sekä edustaa niissä tielaitosta.

Tiepiirin päällikkö tai hänen valtuuttamansa on oikeutettu edustamaan valtiota tiepiiriä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

22 §

Tielaitoksella on oikeus, jollei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty:

1) ostaa ja vuokrata maa- ja vesialueita;

2) antaa vuokralle hallintaansa kuuluvia maa- ja vesialueita ja rakennuksia sekä määrätä niistä suoritettavat vuokrat voimassa olevien säännösten rajoissa;

3) lainata tai vuokrata muille valtion virastoille ja laitoksille taikka muutoin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ajoneuvoja, koneita, laitteita ja muita varastoesineitä, jollei niitä tarvita tielaitoksen omaan käyttöön; sekä

4) maksua vastaan tehdä ja luovuttaa ulkopuolisille toimialaansa kuuluvia töitä ja suoritteita.

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista maksuista säädetään erikseen.

23 § (26.6.1992/570)

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tarkemmat määräykset tielaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

Voimaantulo
24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1990.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.1.1992/52:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.6.1992/570:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.11.1994/990:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

6.6.1997/541:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Asetuksen 12 §:n 1 ja 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä heinäkuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.11.1999/1087:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.