Seurattu SDK 926/2022 saakka.

1.12.1989/1045

Säätiöasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.12.2015 alkaen. Ks. L säätiölain voimaanpanosta 488/2015 1 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/30) 5 §:n 3 momentin ja 30 §:n nojalla, sellaisena kuin näistä 5 §:n 3 momentti on 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (349/87):

1 § (22.11.2001/1031)

Lupa säätiön perustamiseen voidaan antaa vain, jos säätiölle tulevan omaisuuden arvo on vähintään 25 000 euroa. Testamentissa perustettavaksi määrätyn säätiön perustamiseen voidaan lupa kuitenkin antaa, jos omaisuuden arvo vastaa sitä määrää, joka testamentin tekoaikana on tarvittu säätiön perustamiseen.

2 § (16.12.1994/1265)

Haettaessa patentti- ja rekisterihallitukselta vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle taikka suostumusta säätiön sulautumiseen tai lakkauttamiseen on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kunkin sellaisen kokouksen pöytäkirjasta, jossa asiasta on päätetty, sekä haettaessa vahvistusta säätiön sääntöjen muutokselle lisäksi säätiön muutetut säännöt kokonaisuudessaan.

3 § (16.12.1994/1265)

Haettaessa poikkeusta säätiölain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista on hakemuksessa ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Jos hakemus koskee tiettyä henkilöä, on hakemuksessa ilmoitettava henkilön täydellinen nimi, osoite, asuinpaikka ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika.

4 §

Päätöksessä, jolla annetaan suostumus säätiön lakkauttamiseen, on määrättävä säätiön kirjanpitoaineiston ja tärkeimpien asiakirjojen säilyttämisestä.

Säätiön lakkauttamisesta säätiörekisteriin tehtävään ilmoitukseen on liitettävä selvitys lakkauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä lopputilitys.

5 § (16.12.1994/1265)

Säätiöistä on patentti- ja rekisterihallituksessa pidettävä automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai muulla tavoin säätiön nimen mukaista aakkosellista luetteloa. Luetteloon on tehtävä merkintä säätiön perustamislupaa ja sääntöjen vahvistamista tarkoittavasta hakemuksesta, muista säätiölain nojalla patentti- ja rekisterihallitukselle tehdyistä hakemuksista ja ilmoituksista sekä niiden johdosta annetuista patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä. Luetteloon on tehtävä merkintä myös säätiölain 13 §:n 2 momentin nojalla patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista asiakirjoista, patentti- ja rekisterihallitukselle säätiön valvontaa varten toimitetuista selvityksistä ja säätiölain 15 §:ssä tarkoitetuista oikaisuvaatimuksista sekä lain 3 luvussa tarkoitetuista viranomaisen toimenpiteistä.

Milloin säätiö ei ole patentti- ja rekisterihallituksen valvonnan alainen, on tästä tehtävä merkintä 1 momentissa tarkoitettuun luetteloon.

6 §

Säätiöt on merkittävä rekisteriin juoksevin numeroin siinä järjestyksessä, jossa ne on hyväksytty rekisteröitäviksi. Rekisteröimisen jälkeen on merkinnät rekisteriin tehtävä säätiön numeron kohdalle.

7 § (16.12.1994/1265)

Säätiön rekisteröimistä koskeva ilmoitus sekä säätiölain 10 b ja 22 §:ssä tarkoitettu muutosilmoitus tehdään patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen. Lomakkeita saa maksuitta patentti- ja rekisterihallituksesta.

8 §

Säätiön rekisteröimistä koskevasta ilmoituksesta liitteineen on muodostettava asiakirjavihko, joka varustetaan säätiön rekisterinumerolla. Säätiön rekisteröimisen jälkeen säätiörekisteriin tehdyt ilmoitukset ja muut kuin 9 §:ssä tarkoitetut säätiötä koskevat asiakirjat on yhdistettävä edellä mainittuun asiakirjavihkoon.

9 § (16.12.1994/1265)

Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitetuista tilinpäätösasiakirjoista, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä säätiön valvontaa varten hankituista muista selvityksistä on muodostettava erillinen asiakirjavihko, joka varustetaan säätiön rekisterinumerolla.

9 a § (16.12.1994/1265)

Patentti- ja rekisterihallitus antaa säädettyä maksua vastaan otteita säätiörekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista, lukuunottamatta säätiölain 24 §:ssä tarkoitettuja tase-erittelyjä ja tietoja. Otteiden kaavat vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

Patentti- ja rekisterihallitus voi luovuttaa tietoja säätiörekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.

Säätiörekisteristä annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annettu säätiöasetus (441/87).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.12.1994/1265:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

22.11.2001/1031:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.